Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2355

Komisijas Regula (EK) Nr. 2355/2002 (2002. gada 27. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 438/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Iesaist. atcelta ar 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

32002R2355Oficiālais Vēstnesis L 351 , 28/12/2002 Lpp. 0042 - 0043


Komisijas Regula (EK) Nr. 2355/2002

(2002. gada 27. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 438/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [1], kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1447/2001 [2], un jo īpaši tās 53. panta 2. punktu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Līguma 147. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības komiteju,

apspriedusies ar Zvejniecības un akvakultūras struktūru komiteju,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 6. punktu atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs ir jāgādā par to, lai trīs gadus pēc Komisijas veiktā galīgā saldo maksājuma tai būtu pieejami visi izdevumus un pārbaudes apliecinošie dokumenti saistībā ar palīdzību, ja vien divpusējos administratīvos nolīgumos nav noteikts citādi.

(2) Būtu vēlams precizēt apliecinošo dokumentu kategorijas, uz kurām šī norma attiecas, to glabāšanas veidu un pienākumu noteikt iestādes, kas tos glabās.

(3) Minētie dokumenti veido daļu no Regulas (EK) Nr. 438/2001 [3] 7. pantā minētajām revīzijas liecībām, šo pantu ieteicams papildināt ar vajadzīgajiem dokumentu glabāšanas noteikumiem.

(4) Minētie dokumentu glabāšanas noteikumi neierobežo citus konkrētus Kopienas vai attiecīgo valstu noteikumus.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Reģionu attīstības un pārveides komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 438/2001 7. pantu groza šādi:

a) pēc 2. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:

"2. a) Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 6. punktā minētie izdevumus un pārbaudes apliecinošie dokumenti ir:

- dokumenti, kas attiecas uz konkrētiem izdevumiem, kuri radušies un deklarēti, un maksājumiem saistībā ar palīdzību, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu pietiekamas revīzijas liecības, tostarp dokumenti, kuri apliecina līdzfinansētās produkcijas vai pakalpojumu faktisku piegādi,

- ziņojumi un dokumenti saistībā ar pārbaudēm, kuras veiktas saskaņā ar šīs regulas 4., 9., 10. un 15. pantu.

Valsts kompetentās iestādes nosaka, kurai iestādei ir jāglabā šie dokumenti visu laikposmu, kurā tie jāsaglabā;

b) jāglabā dokumentu oriģināleksemplāri vai to kopijas uz vispārpieņemtiem datu nesējiem.

Vispārpieņemtie datu nesēji jo īpaši ir:

- dokumenta oriģināleksemplāra fotokopijas,

- dokumenta oriģināleksemplāra mikrofišas,

- dokumenta oriģināleksemplāra elektroniskās versijas uz optiskajiem datu nesējiem (piemēram, lasāmatmiņas kompaktdisks, cietais disks vai magnētiskais disks),

- dokumenti, kas pastāv tikai elektroniskā veidā.

Procedūru, kurā apliecina uz vispārpieņemtajiem datu nesējiem glabāta dokumenta atbilstību oriģināleksemplāram, nosaka valsts iestādes, un šī procedūra nodrošina, ka glabātie dokumentu eksemplāri atbilst valsts tiesiskajām prasībām un ka uz tiem var paļauties, veicot revīziju. Ja dokumenti pastāv vienīgi elektroniskā veidā, attiecīgajām datorsistēmām, ko izmanto to elektroniskās versijas glabāšanai, jāatbilst pieņemtajiem drošības standartiem, kuri garantē, ka glabājamie dokumenti atbilst valsts tiesiskajām prasībām un ka uz tiem var paļauties, veicot revīziju."

b) panta 3. punkta a) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

"a) pastāv procedūras, kas nodrošina, ka 2.a punktā minētie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 38. panta 6. punkta prasībām un šīs regulas I pielikumu;"

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 27. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Michel Barnier

[1] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[2] OV L 139, 29.7.2001., 1. lpp.

[3] OV L 63, 3.3.2001., 21. lpp.

--------------------------------------------------

Top