EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0084

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/84/EK (2002. gada 5. novembris), ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanuDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 324, 29.11.2002, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/84/oj

32002L0084Official Journal L 324 , 29/11/2002 P. 0053 - 0058


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/84/EK

(2002. gada 5. novembris),

ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu1,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu3,

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru4,

tā kā:

(1) Direktīvas, kas ir spēkā kuģošanas drošības jomā, atsaucas uz komiteju, kas izveidota ar Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/75/EEK, ar ko nosaka minimālās prasības kuģiem, kas dodas uz Kopienas ostām vai atstāj tās, vedot bīstamas vai vidi piesārņojošas preces5, un dažos gadījumos uz ad hoc komiteju, kas izveidota ar atbilstošo direktīvu. Šo komiteju darbību regulē noteikumi, kas izklāstīti Padomes 1987. gada 13. jūlija Lēmumā 87/373/EEK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošanas kārtību6.

(2) Lēmums 87/373/EEK tika aizstāts ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošanas kārtību7. Pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu direktīvas, kuras ir spēkā kuģošanas drošības jomā, jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)8, tiek centralizēti to komiteju uzdevumi, kas izveidotas saskaņā ar attiecīgo Kopienas likumdošanu par kuģošanas drošību, kuģu radītā piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļu aizsardzību uz kuģa.

(4) Tādēļ ir jāgroza Padomes Direktīvas 93/75/EEK, 94/57/EK9, 95/21/EK10, 96/98/EK11, 97/70/EK12, 98/18/EK13, 98/41/EK14 un 1999/35/EK15 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK16, 2001/25/EK17 un 2001/96/EK18 kuģošanas drošības jomā, lai esošās komitejas aizstātu ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS).

(5) Iepriekš minētās direktīvas jāgroza tā, lai tām piemērotu Regulā (EK) Nr. 2099/2002 noteikto grozījumu kārtību un minētās regulas attiecīgos noteikumus, kas atvieglo to pielāgošanu izmaiņām starptautiskajos dokumentos, kas minēti Kopienas tiesību aktos kuģošanas drošības jomā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot Kopienas tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz kuģošanas drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļiem uz kuģa,

a) atsaucoties uz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS);

b) paātrinot šādu tiesību aktu atjaunošanu un atvieglojot to grozīšanu, ņemot vērā pārmaiņas starptautiskajos dokumentos, kas piemērojami kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas jomā un attiecībā uz sadzīves un darba apstākļiem uz kuģa, atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2099/2002.

2. pants

Direktīvas 93/75/EEK grozījumi

Direktīvu 93/75/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta e), f), g), h) un i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"e) "Marpol 73/78" ir Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (1973), kas grozīta ar 1978. gada protokolu, to jaunākajā redakcijā;

f) "IMDG kodekss" ir Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss tā jaunākajā redakcijā;

g) "IBC kodekss" ir SJO Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras, tā jaunākajā redakcijā;

h) "IGC kodekss" ir SJO Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā sašķidrinātas gāzes bez taras, tā jaunākajā redakcijā;

i) "INF kodekss" ir SJO kodekss attiecībā uz tvertnēs iepildītas kodoldegvielas ar samazinātu radioaktivitāti, plutonija un augstas aktivitātes radioaktīvo atkritumu drošu pārvadāšanu ar kuģiem tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 11. pantu papildina ar šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:

"12. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

3. pants

Direktīvas 94/57/EK grozījumi

Direktīvu 94/57/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta d) apakšpunktā vārdus "kas ir spēkā 2001. gada 19. decembrī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 8. panta 2. punktam pievieno šādu daļu: "Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. panta d) apakšpunktā un 6. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

4. pants

Direktīvas 95/21/EK grozījumi

Direktīvu 95/21/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a) minētā panta 1. punktā vārdus "kas ir spēkā 2001. gada 19. decembrī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā";

b) minētā panta 2. punktā vārdus "kas ir spēkā 2001. gada 19. decembrī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 18. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 19. pantu groza šādi:

a) panta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"c) direktīvas 2. panta 1. punktā atjaunina to starptautisko konvenciju sarakstu, kas attiecas uz šo direktīvu."

b) pievieno šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

5. pants

Direktīvas 96/98/EK grozījumi

Direktīvu 96/98/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta c), d) un n) apakšpunktā vārdus "kas ir spēkā 2001. gada 1. janvārī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"17. pants

Šo direktīvu var grozīt saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, lai

- piemērotu šai direktīvai turpmākos starptautisko tiesību instrumentu grozījumus,

- atjauninātu A pielikumu, gan ieviešot jaunas iekārtas, gan pārceļot iekārtas no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu un otrādi,

- pievienotu iespēju izmantot B, C un H moduli attiecībā uz iekārtām, kas uzskaitītas A.1 pielikumā, un grozīt ailes attiecībā uz atbilstības novērtēšanas moduļiem,

- iekļautu 2. pantā "testēšanas standartu" definīcijā citas standartizācijas organizācijas.

Direktīvas 2. panta c), d) un n) apakšpunktā minētās konvencijas un testēšanas standartus interpretē neskarot pasākumus, ko veic, piemērojot 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

6. pants

Direktīvas 97/70/EK grozījumi

Direktīvu 97/70/EK groza šādi.

1. Direktīvas 8. pantu papildina ar šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. panta 4. punktā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) *.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

2. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

7. pants

Direktīvas 98/18/EK grozījumi

Direktīvu 98/18/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta a), b), c), d) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

"a) "Starptautiskās konvencijas" ir 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (1974. gada SOLAS konvencija) un 1966. gada Starptautiskā konvencija par kravas zīmi kopā ar to protokoliem un grozījumiem to jaunākajā redakcijā;

b) "Kodekss par nebojātu noturību" ir "Kodekss par nebojātu noturību visu veidu kuģiem, uz kuriem attiecas SJO dokumenti", kas ietilpst SJO Asamblejas 1993. gada 4. novembra Rezolūcijā A.749(18), tā jaunākajā redakcijā;

e) "Kodekss par ātrgaitas kuģiem" ir "Starptautiskais kodekss par ātrgaitas kuģu drošību", kas ietilpst SJO Kuģošanas drošības komitejas 1994. gada 20. maija Rezolūcijā MSC36 (63), tā jaunākajā redakcijā;

d) "GMDSS" ir Vispasaules Jūras avāriju un drošības sistēma, kas noteikta 1974. gada SOLAS konvencijas IV nodaļā, tās jaunākajā redakcijā;

(...)

f) "ātrgaitas pasažieru kuģis" ir ātrgaitas kuģis saskaņā ar definīciju 1974. gada SOLAS konvencijas X nodaļas 1. noteikumā tās jaunākajā redakcijā, kas pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus; pasažieru kuģi, kas veic vietējos reisus B, C vai D klases jūras rajonos, nav uzskatāmi par ātrgaitas pasažieru kuģiem, ja

- to ūdensizspaids atbilstoši konstruktīvai ūdenslīnijai ir mazāks par 500 m3 un

- to maksimālais ātrums saskaņā ar definīciju Kodeksa par ātrgaitas kuģiem 1.4.30 punktā ir mazāks par 20 mezgliem."

2. Direktīvas 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļā un 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā vārdus "ar grozījumiem šīs direktīvas pieņemšanas brīdī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

3. Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

Pielāgojumi

Saskaņā ar 9. panta 2. punktā noteikto procedūru

a) i) definīcijas 2. panta a), b), c) d) un t) apakšpunktā; un

ii) noteikumus attiecībā uz 10. pantā minēto apsekojumu procedūrām un pamatnostādnēm;

iii) noteikumus attiecībā uz SOLAS konvenciju un Starptautisko kodeksu par ātrgaitas kuģu drošību, ieskaitot to vēlākos grozījumus, kas noteikti 4.3, 6.4, 10.3 un 11.3 punktā; un

iv) īpašās atsauces uz Starptautiskajām konvencijām un SJO rezolūcijām, kas minētas 2. panta f), k) un o) apakšpunktā, 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 11. panta 3. punktā,

var pielāgot, lai ņemtu vērā attīstību starptautiskā līmenī un jo īpaši SJO;

b) pielikumus var grozīt, lai:

i) šajā direktīvā piemērotu grozījumus, kas izdarīti starptautiskās konvencijās;

ii) uzlabotu to tehniskās specifikācijas, ņemot vērā gūto pieredzi.

Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

4. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

8. pants

Direktīvas 98/41/EK grozījumi

Direktīvu 98/41/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta trešajā ievilkumā vārdus "kā tas ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas dienā" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 12. pantu papildina ar šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"13. pants

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību*, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

9. pants

Direktīvas 1999/35/EK grozījumi

Direktīvu 1999/35/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta b), d), e) un o) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

"b) "ātrgaitas pasažieru kuģis" ir ātrgaitas kuģis saskaņā ar definīciju 1974. gada SOLAS konvencijas X nodaļas 1. noteikumā tās jaunākajā redakcijā, kas pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus;

(...)

d) "1974. gada SOLAS konvencija" ir Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar tai pievienotajiem protokoliem un grozījumiem tās jaunākajā redakcijā;

e) "Kodekss par ātrgaitas kuģiem" ir "Starptautiskais kodekss par ātrgaitas kuģu drošību ", kas ietilpst SJO Kuģošanas drošības komitejas 1994. gada 20. maija Rezolūcijā MSC36 (63), tā jaunākajā redakcijā;

(...)

o) "sabiedrība" ir sabiedrība, kas izmanto vienu vai vairākus ro-ro prāmjus un kam atbilstības dokuments izdots atbilstīgi 5. panta 2. punktam Padomes 1995. gada 8. decembra Regulā (EK) Nr. 3051/95 par iebraucamo pasažieru prāmju (ro-ro prāmju) drošības vadību, vai sabiedrība, kura izmanto ātrgaitas pasažieru kuģus un kurai atbilstības dokuments izdots saskaņā ar 1974. gada SOLAS konvencijas IX nodaļas 4. noteikumu tās jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu:

"16. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību**, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

** OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp."

3. Direktīvas 17. pantam pievieno šādu daļu:

"Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

4. Šādi groza I pielikumu:

pielikuma 7. punktā vārdus "MSC Rezolūcija... (70)" aizstāj ar vārdiem "SJO Asamblejas Rezolūcija A.893(21)".

10. pants

Direktīvas 2000/59/EK grozījumi

Direktīvu 2000/59/EK groza šādi.

1. Direktīvas 2. panta b) apakšpunktā vārdus "kā tas ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas dienā" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 15. pantam pievieno šādu daļu: "Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 2. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

11. pants

Direktīvas 2001/25/EK grozījumi

Direktīvu 2001/25/EK groza šādi.

1. Direktīvas 1. panta 16., 17., 18., 21., 22., 23. un 24. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"16) "tankkuģis ķimikāliju pārvadāšanai" ir kuģis, kas uzbūvēts vai pielāgots un ko izmanto jebkura tāda šķidra produkta pārvadāšanai bez taras, kas uzskaitīts Starptautiskā ķimikāliju pārvadāšanas kodeksa jaunākās redakcijas 17. nodaļā;

17) "tankkuģis šķidrās gāzes pārvadāšanai" ir kuģis, kas uzbūvēts vai pielāgots un ko izmanto jebkuras tādas sašķidrinātas gāzes vai cita produkta pārvadāšanai bez taras, kas uzskaitīta Starptautiskā gāzes pārvadāšanas kodeksa jaunākās redakcijas 19. nodaļā;

18) "noteikumi par radiosakariem" ir pārskatītie noteikumi par radiosakariem, ko pieņēmusi Pasaules administratīvā radiosakaru konference par mobilajiem sakariem, to jaunākajā redakcijā;

(...)

21) "STCW konvencija" ir Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu, ciktāl to piemēro attiecīgajiem jautājumiem, ņemot vērā konvencijas VII panta pārejas noteikumus un noteikumu I/15 prasības, tajā skaitā attiecīgā gadījumā - arī piemērojamos STCW kodeksa noteikumus, vienmēr jaunākajā redakcijā;

22). "radiosakaru operatoru pienākumi" atkarībā no situācijas ietver sardzes pienākumu veikšanu, tehnisko apkopi un remontdarbus, ko veic, ņemot vērā noteikumus par radiosakariem, Starptautisko 1974. gada konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvenciju) un - pēc katras dalībvalsts ieskatiem - attiecīgos Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) ieteikumus to jaunākajā redakcijā;

23) "ro-ro pasažieru kuģis" ir pasažieru kuģis ar ro-ro kravas telpām vai īpašas kategorijas telpām, kā noteikts SOLAS konvencijā tās jaunākajā redakcijā;

24) "STCW kodekss" ir Jūrnieku sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes pildīšanas kodekss (STCW), kā pieņemts ar 1995. gada STCW pušu konferences 2. rezolūciju, tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 22. pantu papildina ar šādu punktu:

"4. Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 1. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 23. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu."

12. pants

Direktīvas 2001/96/EK grozījumi

Direktīvu 2001/96/EK groza šādi.

1. Direktīvas 3. panta 2. apakšpunktā vārdus "kas ir spēkā 2001. gada 4. decembrī" aizstāj ar vārdiem "tā jaunākajā redakcijā".

2. Direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulā (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS)*.

* OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp."

3. Direktīvas 15. pantu papildina ar šādu punktu:

"3. Uz grozījumiem starptautisko tiesību instrumentos, kas minēti 3. pantā, var neattiecināt šo direktīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu."

13. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 2003. gada 23. novembrī. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda norāde.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 5. novembrī

Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

T. Pedersen

1 OV C 365 E, 19.12.2000., 280. lpp.

2 OV C 139, 11.5.2001., 21. lpp.

3 OV C 253, 12.9.2001., 1. lpp.

4 Eiropas Parlamenta 2001. gada 13. februāra atzinums (OV C 276, 1.10.2001., 44. lpp.), Padomes 2002. gada 27. maija kopējā nostāja (OV C 170 E, 16.7.2002., 98. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 24. septembra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

5 OV L 247, 5.10.1993., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/74/EK (OV L 276, 13.10.1998., 7. lpp.).

6 OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

7 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

8 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

9 OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/105/EK (OV L 19, 22.1.2002., 9. lpp.).

10 OV L 157, 7.7.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/106/EK (OV L 19, 22.1.2002., 17. lpp.).

11 OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/75/EK (OV L 254, 23.9.2002., 1. lpp.).

12 OV L 34, 9.2.1998., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/35/EK (OV L 112, 27.4.2002., 4. lpp.).

13 OV L 144, 15.5.1998., 1. lpp.. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/25/EK (OV L 98, 15.4.2002., 1. lpp.).

14 OV L 188, 2.7.1998., 35. lpp.

15 OV L 138, 1.6.1999., 1. lpp.

16 OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.

17 OV L 136, 18.5.2001., 17. lpp.

18 OV L 13, 16.1.2002., 9. lpp.

Top