EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0885

Komisijas Lēmums (2002. gada 7. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/49/EK attiecībā uz termiņu, kurā spiediena tvertnēm, balonu statīviem un cisternām bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu jāatbilst tās prasībām (paziņots ar dokumenta numuru C(2002) 4343)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 308, 9.11.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/885/oj

32002D0885Oficiālais Vēstnesis L 308 , 09/11/2002 Lpp. 0044 - 0044


Komisijas Lēmums

(2002. gada 7. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/49/EK attiecībā uz termiņu, kurā spiediena tvertnēm, balonu statīviem un cisternām bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu jāatbilst tās prasībām

(paziņots ar dokumenta numuru C(2002) 4343)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/885/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/6/EK [2], un īpaši tās 6. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Eiropas standarti, kas nosaka sīki izstrādātas tehniskās specifikācijas attiecībā uz konstrukciju, izmantošanu un pārvadājumu nosacījumiem spiediena tvertnēm, balonu statīviem un cisternām bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu, vēl nav pievienoti Direktīvas 96/49/EK pielikumam, jo CEN vēl nav pabeigusi tos standartizēt.

(2) Tādēļ jāpagarina Direktīvas 96/49/EK 6. panta 4. punktā noteiktais termiņš, kurā spiediena tvertnēm, balonu statīviem un cisternām jāatbilst Direktīvai 96/49/EK.

(3) Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 96/49/EK.

(4) Lai izvairītos no juridiskas nenoteiktības, šis lēmums jāpiemēro no 2001. gada 1. jūlija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 96/49/EK 6. panta 4. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

"Dalībvalsts drīkst paturēt savus noteikumus, kas ir spēkā 1996. gada 31. decembrī un attiecas uz pielikumā 2. klasē iekļauto jauno cisternu un jauno spiediena tvertņu un balonu statīvu konstrukciju, lietošanu un pārvadājumu nosacījumiem, un kas atšķiras no minētā pielikuma noteikumiem, līdz brīdim, kad pielikumu papildina ar atsaucēm uz spiediena tvertņu, balonu statīvu un cisternu konstrukcijas un lietošanas standartiem, kuras ir tikpat saistošas kā pielikuma noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 30. jūnijam. Spiediena tvertnes, balonu statīvus un cisternas, kas būvētas līdz 2003. gada 1. jūlijam, un citas tvertnes, kuras būvētas līdz 2001. gada 1. jūlijam un uzturētas vajadzīgajā drošības līmenī, var turpināt lietot atbilstīgi sākotnējiem nosacījumiem.

Termiņus līdz 2003. gada 30. jūnijam un 2003. gada 1. jūlijam pagarina attiecībā uz spiediena tvertnēm, balonu statīviem un cisternām, uz kurām neattiecas sīki izstrādātas tehniskas prasības vai par kurām pielikumā nav pievienotas pietiekamas atsauces uz attiecīgiem Eiropas standartiem."

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2001. gada 1. jūlija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2002. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

[2] OV L 30, 1.2.2001., 42. lpp.

--------------------------------------------------

Top