Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0813

Padomes lēmums (2002. gada 3. oktobris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka informācijas formu kopsavilkuma paziņojumiem, kurus sniedz par ģenētiski modificēto organismu tādu apzinātu izplatīšanu vidē, kas nav to laišana tirgū

OJ L 280, 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

32002D0813Oficiālais Vēstnesis L 280 , 18/10/2002 Lpp. 0062 - 0083


Padomes lēmums

(2002. gada 3. oktobris),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka informācijas formu kopsavilkuma paziņojumiem, kurus sniedz par ģenētiski modificēto organismu tādu apzinātu izplatīšanu vidē, kas nav to laišana tirgū

(2002/813/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu [1] un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK B daļu par ģenētiski modificēta organisma (turpmāk — ĢMO) vai šādu organismu kombinācijas plānoto izplatīšanu tādos nolūkos, kas nav laišana tirgū, iepriekš jāpaziņo valsts kompetentajai iestādei.

(2) Kā nosaka Direktīva 2001/18/EK, informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un Komisiju kompetentajai iestādei konkrētā formātā sagatavots paziņojuma kopsavilkums jānosūta Komisijai, kurai savukārt jānosūta tā kopijas pārējām dalībvalstīm.

(3) Standartizētā un viegli saprotamā veidā, neskarot to, ka šādi sniegtā informācija nevar būt pamatojums vides risku novērtējumam, minētajā formātā jāatspoguļo vajadzība iespējami pilnīgāk sekmēt attiecīgās informācijas apmaiņu.

(4) 2002. gada 12. jūnijā notika apspriede ar komiteju, kas izveidota atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK 30. panta 2. punktam un kas nav sniegusi atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmuma pieņemšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai paziņojumus, kurus saņem atbilstīgi Direktīvas 2001/18/EK 6. pantam, apkopotu un nosūtītu Komisijai, kompetentās iestādes, kuras saskaņā ar šo direktīvu pilnvaro dalībvalstis, izmanto kopsavilkuma paziņojuma informācijas formātu, kas izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2002. gada 3. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Hansen

[1] OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KOPSAVILKUMA PAZIŅOJUMA INFORMĀCIJAS FORMĀTS ĢMO VAI TO KOMBINĀCIJAS APZINĀTAI IZPLATĪŠANAI VIDĒ TĀDIEM NOLŪKIEM, KAS NAV LAIŠANA TIRGŪ

IEVADS

Kopsavilkuma paziņojuma informācijas formāts ĢMO vai to kombinācijas apzinātai izplatīšanai ir ieviests saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 11. pantā paredzētajām procedūrām.

Tiek atzīts, ka šis formāts nav izveidots, lai ietvertu visu informāciju, kas nepieciešama vides risku novērtējuma veikšanai.

Brīva vieta, kas atstāta pēc katra jautājuma, nenorāda uz to, cik sīkai jābūt kopsavilkuma paziņojuma ietvertajai informācijai.

Kopsavilkuma paziņojuma informācijas formātam ir 1. un 2. daļa.

Formāta 1. daļa attiecas uz produktiem, kas sastāv no ģenētiski modificētiem organismiem vai kas satur tos, kas nav augstāki augi, un ietver šādas sadaļas:

A. Vispārīgā informācija

B. Informācija, kas attiecas uz recipienta vai vecāku organismiem, no kuriem iegūst ĢMO

C. Informācija, kas attiecas uz ģenētisko modifikāciju

D. Informācija par organismu (organismiem), no kura (kuriem) iegūst insertu (donoru)

E. Informācija, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu

F. Informācija, kas attiecas uz izplatīšanu

G. ĢMO mijiedarbības ar vidi un iespējamā ietekme uz vidi

H. Informācija, kas attiecas uz monitoringu

I. Informācija par apstrādi pēc izplatīšanas un atkritumu apstrādi

J. Informācija par avārijas novēršanas plāniem

Formāta 1. daļā ievadītajai informācijai tomēr atbilstīgi (koncentrēti) jāatspoguļo paziņojumi, kurus kompetentajām iestādēm iesniedz saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 6. un 7. pantu un III A pielikuma priekšvārdā norādītajiem nosacījumiem.

Formāta 2. daļa attiecas uz produktiem, kas satur ģenētiski modificētus augstākus augus vai kas sastāv no tiem. Ar terminu "augstākie augi" apzīmē augus, kuri pieder pie kailsēkļu un segsēkļu taksonomiskajām grupām Gymnospermae un Angiospermae. Formāta 1. daļā ir šādas iedaļas:

A. Vispārīgā informācija

B. Informācija par ģenētiski modificētu augu

C. Informācija, kas attiecas uz eksperimentālo izplatīšanu

D. Kopsavilkums par ģenētiski modificētu augu izplatīšanas iespējamo ietekmi uz vidi

E. Īss jebkādu to pasākumu apraksts, kurus veic, lai kontrolētu risku

F. Kopsavilkums par plānotiem lauka izmēģinājumiem, kas izstrādāti, lai iegūtu jaunus datus par izplatīšanas ietekmi uz cilvēka veselību un vidi

Formāta 2. daļā ievadītajai informācijai tomēr atbilstīgi (saīsinātā veidā) jāatspoguļo paziņojumi, kurus kompetentajām iestādēm iesniedz saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 6. un 7. pantu un III B pielikuma priekšvārdā norādītajiem nosacījumiem.

1. DAĻA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. DAĻA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top