Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2001 (2001. gada 28. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 19/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921Oficiālais Vēstnesis L 261 , 29/09/2001 Lpp. 0049 - 0051


Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2001

(2001. gada 28. septembris),

ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (1995. gada 23. oktobris) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1617/1999 [2], un jo īpaši tās 4. pantu un 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 1. punkta b) apakšpunktam katrai dalībvalstij ir jāizstrādā saskaņots patēriņa cenu indekss (SPCI), sākot ar 1997. gada janvāra indeksu.

(2) Ir jo īpaši svarīgi nodrošināt augstu SPCI uzticamības līmeni, ko minētajā kontekstā var atbalstīt, lai līdz minimālajam nepieciešamajam līmenim ierobežotu SPCI grozījumus.

(3) Ir vispārpieņemts, ka ikgadējās vidējās, ikgadējās un ikmēneša SPCI maiņas likmes ir svarīgas inflācijas mērījumiem un vēl jo īpaši cenu konverģences izvērtēšanai, un Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas informēšanai.

(4) Izmaiņas valsts vai saskaņoto noteikumu sistēmā ir argumentēti iemesli SPCI pārskatīšanai līdz līmenim, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vai uzlabotu SPCI salīdzināmību, uzticamību vai atbilstību; izmaiņām saskaņoto noteikumu sistēmā nevajadzētu radīt nepieciešamību veikt grozījumus, ja vien attiecīgo ieviešanas pasākumu kontekstā nav noteikts pretēji.

(5) Attiecīgi jāgroza Komisijas 2000. gada 17. novembra Regula (EK) Nr. 2602/2000, kas nosaka sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanas noteikumus par cenu samazināšanas režīma obligātajiem standartiem saskaņotajā patēriņa cenu indeksā [4].

(6) Pārskatīšana kļūdas dēļ vai jaunas vai uzlabotas pamatinformācijas dēļ ir argumentēti iemesli SPCI pārskatīšanai, jo tie uzlabo SPCI salīdzināmību, uzticamību vai atbilstību.

(7) Pastāv plašas iespējas procedūras atšķirībām indeksu sēriju pārskatīšanā starp dalībvalstīm. Ir nepieciešams saskaņotu noteikumu kopums, lai nodrošinātu, ka izveidotais SPCI atbilst Regulas (EK) Nr. 2494/95 4. pantā noteiktajai salīdzināmības prasībai, kā arī to uzticamībai un atbilstībai.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kura izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt informāciju par nozīmīgu ieviešanas pasākumu ietekmi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2494/95 un izveidot saskaņotus noteikumus par SPCI pārskatīšanu, kas ir saskaņā ar šiem pasākumiem un pietiekami, lai nodrošinātu salīdzināmību, uzticamību un atbilstību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a) "pārskatīšana" ir paveiktās SPCI sērijas, indeksa līmeņa izmaiņas, likmes maiņa vai svēruma izmaiņas, ko Komisija padara publiski pieejamas elektroniski vai ar drukātiem materiāliem (Eurostat) un kas ietekmē rezultātu līdz vienai zīmei aiz komata;

b) "kļūda" ir netīša noteikto noteikumu pārkāpšana, kas ietekmē vismaz vienu SPCI sēriju;

c) "provizorisks rezultāts" ir rezultāts, kas pēc pārskatīšanas būtu pabeidzams mēneša laikā.

3. pants

Pārskatāmība

1. Oficiāli publicēto SPCI sēriju var pārskatīt.

2. Jebkuras tādas SPCI sērijas pārskatīšana, kas nav saskaņā ar šīs regulas 4., 5. vai 9. pantu, ir pakļauta Komisijas iepriekšējam apstiprinājumam (Eurostat). Tās līmeni un laika grafiku saskaņo ar Komisiju (Eurostat).

4. pants

Kļūdas

1. Kļūdas labo un sekojošo pārskatīšanu īsteno bez kavēšanās.

2. Attiecīgās dalībvalstis pēc savas iniciatīvas nodrošina Komisijai (Eurostat) tik sīku informāciju, cik nepieciešams, lai izvērtētu ietekmi uz attiecīgo SPCI sēriju, pirms pārskatīšanas veikšanas kļūdu labošanas dēļ. Dalībvalstis arī paziņo Komisijai (Eurostat) par darbībām, kas pieņemtas, lai izvairītos no līdzīgiem gadījumiem nākotnē.

5. pants

Jauna vai uzlabota informācija

Pārskatīšanu saistībā ar jaunu vai uzlabotu pamatinformāciju, ko dalībvalstis uzskata par nepieciešamu, lai uzlabotu SPCI precizitāti, īsteno ar noteikumu, ka Komisija (Eurostat) neiebilst par veicamās pārskatīšanas laika grafiku.

6. pants

Izmaiņas saskaņoto noteikumu sistēmā

Ja nav noteikts citādi:

1) izmaiņas saskaņoto noteikumu sistēmā neprasa pārskatīšanu;

2) izmaiņas definīcijās, metodēs vai praksē, kas saistītas ar SPCI reglamentējošiem noteikumiem, stājas spēkā ar katra gada janvāra indeksu visās attiecīgajās dalībvalstīs;

3) jebkuru šādu izmaiņu ietekmi izvērtē 12 mēnešus, sākot ar tā janvāra indeksu, kurā šīs izmaiņas stājas spēkā;

4) ja izmaiņas visticamāk ietekmēs visu pozīciju indeksa gada maiņas likmi 12 mēnešu periodā, kas seko izmaiņu spēkā stāšanās brīdim, par vismaz viena procenta punkta vienu desmitdaļu, tad ietekmi uz visu pozīciju indeksu novērtē katram 12 mēnešu periodam;

5) ja papildus visticamāk tiks ietekmēts kādas COICOP/SPCI sadaļas, grupas vai klases indekss par vismaz viena procenta punkta trim, četrām vai piecām desmitdaļām, kas aprēķinātas kā 6. panta 4. punktā, tad ietekmi uz attiecīgo indeksa sēriju novērtē katram 12 mēnešu periodam.

7. pants

Ietekmes novērtējums

1. Novērtējumiem, kas minēti šīs regulas 6. panta 4. un 5. punktā, izmanto ekonomiskās efektivitātes ziņā labāko pieejamo metodoloģiju. Tos nosūta Komisijai (Eurostat) vēlākais kopā ar SPCI, uz kuriem tie attiecas. Pievieno arī novērtējuma metodes aprakstu un attiecīgos komentārus par novērtējumu precizitāti.

2. Novērtējumi salīdzina SPCI gada maiņas likmi un attiecīgos apakšindeksus ar indeksu, attiecībā uz kuru izmaiņas definīcijās, metodēs vai praksē netiek ņemtas vērā.

3. Novērtējumi, kas minēti šīs regulas 6. panta 4. un 5. punktā, ir publiski pieejami kopā ar to kvalitātes attiecīgajām piezīmēm. Šie novērtējumi neaizstāj oficiālos SPCI.

8. pants

Pārskatīšanas publicēšana

1. Komisijas (Eurostat) publicētajā oficiālajā SPCI pārskatītās vietas atzīmē. Atzīmētās pārskatītās vietas pievieno tai primārajai vai atvasinātajai sērijai, kuras rezultāts pēc pārskatīšanas ir mainījies publicētās informācijas vienības līmenī. Pārskatīšanas atzīmes norāda pārskatītu sēriju publicēšanas gadījumā, un tās noņem nākamajā mēnesī.

2. Visu SPCI pozīciju pārskatīšanu, kas nav provizoriskie rezultāti, publiski paziņo kopā ar paskaidrojumu, cieši sadarbojoties attiecīgajai dalībvalstij ar Komisiju (Eurostat).

9. pants

Provizoriskais rezultāts

Kad indekss ir publicēts kā provizorisks, tas ir pabeidzams nākamā mēneša publikācijā.

10. pants

Kvalitātes kontrole

Tādas pārskatīšanas gadījumā, kas nav saistīta ar 4. vai 9. pantā minēto, attiecīgā dalībvalsts Komisijai (Eurostat) pēc tās pieprasījuma nodrošina tik sīku informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu ietekmi uz attiecīgo SPCI sēriju un parādītu, ka labojumi ir saskaņā ar SPCI standartiem.

11. pants

Grozījumi

Regulas (EK) Nr. 2602/2000 6. pantu attiecībā uz SPCI cenu samazināšanas režīma minimālajiem standartiem aizstāj ar šādu tekstu:

"Ja šīs regulas noteikumu īstenošana visu pozīciju indeksa gada maiņas likmi (m/(m-12)) ietekmē vairāk nekā par viena procenta punkta vienu desmitdaļu, salīdzinot ar indeksu, kas neņem vērā cenu samazinājumus, tad attiecīgās indeksa sērijas attiecīgi pārskata."

12. pants

Ieviešana

Šo regulu dalībvalstis ievieš 2001. gada decembrī, un tā stājas spēkā ar 2002. gada janvāra indeksu.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.

[2] OV L 192, 24.7.1999., 9. lpp.

[3] OV C 244, 1.9.2001., 5. lpp.

[4] OV L 300, 29.11.2000., 16. lpp.

[5] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

Top