Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1513

Padomes Regula (EK) Nr. 1513/2001 (2001. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu Nr. 136/66/EEK un Regulu (EK) Nr. 1638/98 attiecībā uz atbalsta shēmas un kvalitātes stratēģijas darbības laika pagarināšanu attiecībā uz olīveļļu

OJ L 201, 26.7.2001, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 197 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1513/oj

32001R1513Oficiālais Vēstnesis L 201 , 26/07/2001 Lpp. 0004 - 0007


Padomes Regula (EK) Nr. 1513/2001

(2001. gada 23. jūlijs),

ar ko groza Regulu Nr. 136/66/EEK un Regulu (EK) Nr. 1638/98 attiecībā uz atbalsta shēmas un kvalitātes stratēģijas darbības laika pagarināšanu attiecībā uz olīveļļu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā:

(1) Ar Padomes 1998. gada 20. jūlija Regulu (EK) Nr. 1638/98, ar ko groza Regulu 136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgās organizāciju [3], ieviesa pasākumus, kuri piemērojami trīs tirdzniecības gadus, proti, 1998./1999., 1999./2000. un 2000./2001. tirdzniecības gadu. Šis trīs gadu periods bija paredzēts, lai dotu Komisijai laiku 2000. gadā savākt un analizēt informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu piedāvājumu Padomei attiecībā uz iepriekšminētās tirgus kopīgās organizācijas reformu. Kaut arī ar šo regulu ieviestie pasākumi ļāvuši veikt vairākus uzlabojumus tirgus kopīgajā organizācijā, minētajos divos pirmajos tirdzniecības gados savāktā informācija un iegūtā pieredze nav nedz pilnīga, nedz pietiekama, lai Komisija varētu izdarīt būtiskus un galīgus secinājumus par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju, kas jāievieš no 2001. gada 1. novembra.

(2) Vajag novērtēt tā pārejas posma rezultātus, kas paredzēts 1998. gadā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/98 un Padomes 1998. gada 20. jūlija Regulu (EK) Nr. 1639/98, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2261/84, ar ko paredz vispārējus noteikumus attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par olīveļļas ražošanu un atbalsta piešķiršanu olīveļļas ražotāju organizācijām [4]. Lai gūtu visus rezultātus pasākumos, kas ieviesti, sākot ar 1998./1999. tirdzniecības gadu, un lai dotu iespēju savākt daudz sīkāku informāciju par nozari un veikt sīkāku analīzi, vajag pagarināt pašreiz spēkā esošo pasākumu darbības laiku līdz 2003./2004. tirdzniecības gada beigām, jo īpaši to, kuri paredzēti 1966. gada 22. septembra Regulā Nr. 136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgās organizācijas izveidi [5].

(3) Pasākumi ražotājiem izmaksāto atbalstu pārbaudei ir lielā mērā atkarīgi no Regulā (EK) Nr. 1638/98 paredzētās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) pastāvēšanas un nevainojamas darbības. ĢIS ir būtiska attiecībā uz dažām iespējām, kas jāpārbauda nākotnei, un vismaz noderīga citām iespējām. Tādēļ tagad jānosaka, ka no 2003. gada 1. novembra atbalsta programma attiecas tikai uz tiem olīvkokiem, kas iekļauti kādā ĢIS, kura apstiprināta par pabeigtu.

(4) Izmaiņas olīveļļas tirgū norāda uz vajadzību pēc saskaņotas stratēģijas, kuras mērķis būtu uzlabot produkcijas kvalitāti, ieskaitot ietekmi uz vidi, un iekļaut, inter alia, pasākumus nozares strukturēšanas veicināšanai un korekcijas olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas klasifikācijā.

(5) Nozares nevainojamai darbībai būtu jāievieš programma, lai veicinātu to, ka apstiprinātu tirgus dalībnieku organizācijas ievieš kvalitātes uzlabojumus un sertifikācijas programmas, un lai uzlabotu olīveļļas nozares un tirgus vadību. Aptuveni viens gads varētu būt vajadzīgs, lai sagatavotu sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz dažiem nākotnes programmas punktiem, piemēram, attiecīgo organizāciju izveide un plānošana, un programmu novērtēšana un to apstiprināšana dalībvalstīs. Lai konkrētos pasākumus varētu ieviest cik vien iespējams drīz, tagad jāparedz pamats programmai, ko nolemts ieviest no 2002. gada 1. novembra.

(6) Dažos gadījumos olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu apraksti un definīcijas ir neapmierinošas un var radīt apjukumu gan pircējos, gan tirgus dalībniekos. Šādas problēmas izraisa traucējumus tirgū un, lai tās novērstu, ar jauniem aprakstiem un definīcijām būtu jāaizstāj tās, kas izklāstītas Regulas Nr. 136/66/EEK pielikumā.

(7) Lai saglabātu neapstrādātu olīveļļu dabiskās īpašības, jāaizliedz tādu eļļas ekstrakcijas palīgvielu izmantošana, kam ir ķīmiska vai bioķīmiska iedarbība.

(8) Ražotāju un dzirnavnieku sasniegtā attīstība ir izraisījusi neapstrādātu un neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu ražošanas pieaugumu un parasto eļļu un spīdīgo eļļu ražošanas samazinājumu. Lai neapstrādātu olīveļļu klasifikācijā ņemtu vērā šo tirgus attīstību un lai patērētājiem sniegtu iespēju gūt labumu no tās, jāsamazina neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas maksimālais skābums un jāizsvītro no olīveļļu veidu saraksta "parastā neapstrādātā olīveļļa", attiecīgās eļļas iekļaujot pie spīdīgās olīveļļas.

(9) Sugas vārdu "olīveļļa" pašlaik izmanto, lai apzīmētu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 3. punktā minēto veidu, proti, maisījumu no rafinētas olīveļļas un neapstrādātas olīveļļas, kas nav spīdīgā eļļa. Šī kombinācija rada neskaidrību, kas var maldināt patērētājus, kuri nav pietiekami uzmanīgi, un var radīt traucējumus tirgū. Tādēļ maisījumi jāidentificē īpašā veidā, tomēr, nemazinot attiecīgās eļļas veida īpašības, kuras augsti vērtē liela tirgus daļa.

(10) Rafinētāju sasniegtās attīstības dēļ rafinētas olīveļļas definīciju ir iespējams pielāgot, samazinot maksimālā skābuma procentuālo daļu.

(11) Neapstrādātas olīvu izspaidu eļļas definīcijā jāiekļauj eļļas, kas iegūtas ar mehāniskiem līdzekļiem un, izņemot dažas atsevišķas īpašības, atbilst tām, kas piemīt spīdīgajām olīveļļām, jo dažām no tām ir īpašības, kuras ir raksturīgas tradicionālai neapstrādātai olīvu izspaidu eļļai.

(12) Lai sniegtu nozarei laiku piemēroties, jauno aprakstu un definīciju izmantošana jāpadara obligāta kopumā tikai pēc diviem gadiem.

(13) Regulas Nr. 136/66/EEK izpildei vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko paredz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru realizēšanas procedūras [6],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu Nr. 136/66/EEK groza šādi:

1) Regulas 4. panta 2. punktā vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadā" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2003./2004. tirdzniecības gadā".

2) Regulas 5. pantu groza šādi:

a) Regulas 5. panta 2. punktā vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadā" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2003./2004. tirdzniecības gadā";

b) panta 9. punkta pirmajā daļā vārdus "eļļas ražošanas kvalitātes uzlabošanai" aizvieto ar "olīveļļas un galda olīvu ražošanas kvalitātes uzlabošanai";

c) panta 9. punkta 2. daļā:

i) vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadā" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2003./2004. tirdzniecības gadā";

ii) vārdus "olīveļļas ražotāji" aizvieto ar "olīveļļas un galda olīvu ražotāji".

3) Regulas 20.d panta 1. punkta otrajā daļā vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadā" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2003./2004. tirdzniecības gadā".

4) Regulas 37. pantu atceļ.

5) Regulas 38. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"38. pants

1. Komisijai palīdz "Eļļas un tauku pārvaldības komiteja", še turpmāk "Komiteja".

2. Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laika posms ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu."

6) Pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1638/98 groza šādi:

1) Regulas 2. pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta pirmajā daļā vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadā" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2002./2003. tirdzniecības gadā";

b) panta 2. punkta otrajā daļā vārdus "trīs tirdzniecības gadus no 1998./1999. līdz 2000./2001. gadam" aizvieto ar "pieciem tirdzniecības gadiem no 1998./1999. līdz 2002./2003. gadam";

c) panta 4. punktā vārdus "1998./1999. līdz 2000./2001. tirdzniecības gadam" aizvieto ar "1998./1999. līdz 2002./203. tirdzniecības gadam".

2) Iekļauj šādu pantu:

"2.a pants

No 2003. gada 1. novembra olīvkoki un atbilstošās platības, kuru pastāvēšanu neapliecina ģeogrāfiskās informācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar šīs regulas 2. pantu, vai tajās ražota olīveļļa nevar būt par pamatu atbalstam, kuru saskaņā ar eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju izmaksā olīvu ražotājiem."

3) Regulas 3. panta 2. punktā vārdus 2000. gadā aizvieto ar 2003. gadā un vārdus 2001. gada 1. novembra ar 2004. gada 1. novembra.

4) Iekļauj šādu pantu:

"4.a pants

1. Saskaņā ar eļļu un tauku tirgus kopīgo organizāciju, kas ir spēkā no 2002. gada 1. novembra, olīveļļu ražojošās dalībvalstis noteiktā apjomā var ieturēt daļu no atbalsta, kurš attiecīgā gadījumā paredzēts olīveļļas un/vai galda olīvu ražotājiem, lai nodrošinātu Kopienas finansējumu darba programmām, ko sagatavojušas apstiprinātas tirgus dalībnieku organizācijas, apstiprinātas starpnozaru organizācijas vai citas apstiprinātas tirgus dalībnieku organizācijas vai to asociācijas, kas darbojas vienā vai vairākās šādās sfērās:

a) olīveļļas vai galda olīvu nozares tirgus kontrolē un administratīvajā vadībā;

b) olīvu audzēšanas ietekmes uz vidi uzlabošanā;

c) olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitātes uzlabošanā;

d) valsts pārvaldes iestāžu vadībā olīveļļas un galda olīvu kvalitātes izsekojamības sistēmā, sertifikācijā un aizsardzībā.

2. Šajā pantā apstiprinātas starpnozaru organizācijas nozīmē juridiskas personas, kuras:

- ir to saimniecisko darbību pārstāvji, kas saistītas ar Regulas Nr. 136/66/EEK 1. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētās produkcijas ražošanu un/vai tirdzniecību, un/vai pārstrādi,

- izveidotas pēc visu vai dažu tādu organizāciju vai asociāciju iniciatīvas, kas ir to dalībnieces,

- ir atzītas dalībvalstī, kurā tās darbojas.

3. Lai novērstu tirgus traucējumu attīstību, panta 1. punktā minētās robežas nosaka:

- Padome pēc Komisijas priekšlikuma par attiecīgo darbību kopējo apjomu un vēlāk,

- Komisija par katru 1. punktā minēto sfēru saskaņā ar vadības procedūru, kas izklāstīta Lēmuma 1999/468/EK 4. pantā.

Noteiktajās robežās maksimālais Kopienas finansējums 1. punktā minētām darba programmām ir vienāds ar atbalsta daļu, ko rezervējušas dalībvalstis. Šī finansējuma maksimālais apjoms attiecībā uz pieļaujamām izmaksām ir:

- 100 % par darbībām a) un b) apakšpunktā minētajās sfērās,

- 100 % par pamatlīdzekļu ieguldījumiem un 75 % par citām darbībām c) apakšpunktā minētā sfērā,

- 50 % par darbībām d) apakšpunktā minētajā sfērā.

Ņemot vērā tirgus dalībnieku finansiālo ieguldījumu, attiecīgā dalībvalsts nodrošina papildu finansējumu, kas ir obligāts attiecībā uz darbībām sfērās, kuras minētas 1. punkta c) un d) apakšpunktā, un kas ir vismaz 25 % d) apakšpunktā minētajā gadījumā.

4. Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 38. pantā izklāstīto procedūru paredz:

a) nosacījumus tirgus dalībnieku organizāciju un to asociāciju apstiprināšanai;

b) darbību veidus, kas ir pieļaujami saskaņā ar programmām 1. punktā minētajās četrās sfērās;

c) procedūras, lai dalībvalstis varētu apstiprināt programmas;

d) pasākumus attiecībā uz kontroli un sankcijām;

e) visus pārējos sīki izstrādātos noteikumus, kas varētu būt vajadzīgi attiecīgo programmu ātrai īstenošanai no 2002. gada 1. novembra."

5) Regulas 5. panta pirmajā daļā vārdus "2001. gada 1. novembra" aizvieto ar "2004. gada 1. novembra".

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2001. gada 1. novembra. Tomēr, 1. panta 6. punktu (ar ko aizstāj Regulas 136/66/EEK pielikumu), izņemot attiecīgā pielikuma 4. punktu, piemēro tikai no 2003. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 23. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Atzinums sniegts 2001. gada 17. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 30. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 210, 28.7.1998., 32. lpp.

[4] OV L 210, 28.7.1998., 38. lpp.

[5] OV L 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2826/2000 (OV L 328, 23.12.2000., 2. lpp.).

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

REGULAS 35. PANTĀ MINĒTO OLĪVEĻĻU UN OLĪVU IZSPAIDU EĻĻU APRAKSTI UN DEFINĪCIJAS

1. NEAPSTRĀDĀTAS OLĪVEĻĻAS

Eļļas, kas iegūtas no olīvkoku augļiem, izmantojot tikai mehāniskus vai citus fiziskus līdzekļus, apstākļos, kuri neizraisa izmaiņas eļļā, un kas apstrādātas tikai mazgājot, dekantējot, centrifugējot vai filtrējot, izslēdzot eļļas, kuras iegūtas, izmantojot šķīdinātājus vai palīgvielas ar ķīmisku vai bioķīmisku iedarbību, vai pāresterificēšanas procesus, un maisījumus ar cita veida eļļām.

Neapstrādātas olīveļļas iedala un raksturo vienīgi šādi:

a) neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa –

neapstrādāta olīveļļa, kuras maksimālais brīvo skābju daudzums ir 0,8 g oleīnskābes uz 100g un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām;

b) neapstrādāta olīveļļa –

neapstrādāta olīveļļa, kuras maksimālais brīvo skābju daudzums ir 2 g oleīnskābes uz 100g un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām;

c) spīdīgā olīveļļa –

neapstrādāta olīveļļa, kuras brīvo skābju daudzums, kas izteikts oleīnskābē, pārsniedz 2 g uz 100g, un/vai kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

2. RAFINĒTA OLĪVEĻĻA

Olīveļļa, kura iegūta, rafinējot neapstrādātu olīveļļu, kuras brīvo skābju daudzums, kas izteikts oleīnskābē, nepārsniedz 0,3 g uz 100g un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

3. OLĪVEĻĻA – MAISĪJUMS NO RAFINĒTĀM OLĪVEĻĻĀM UN NEAPSTRĀDĀTĀM OLĪVEĻĻĀM

Olīveļļa, kura iegūta, sajaucot rafinētu olīveļļu un neapstrādātu olīveļļu, kas nav spīdīgā eļļa, kuras brīvo skābju daudzums, kas izteikts oleīnskābē, nepārsniedz 1 g uz 100g, un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

4. NEAPSTRĀDĀTA OLĪVU IZSPAIDU EĻĻA

Eļļa, kura iegūta no olīvu izspaidām, izmantojot šķīdinātājus vai fiziskus līdzekļus, vai eļļa, kura, izņemot dažas īpašības, atbilst spīdīgajai olīveļļai, izņemot eļļu, kas iegūta, izmantojot pāresterificēšanu un maisījumus ar cita veida eļļām, un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

5. RAFINĒTA OLĪVU IZSPAIDU EĻĻA

Eļļa, kura iegūta, rafinējot neapstrādātu olīvu izspaidu eļļu, kuras brīvo skābju daudzums, kas izteikts oleīnskābē, nepārsniedz 0,3 g uz 100g un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

6. OLĪVU IZSPAIDU EĻĻA

Eļļa, kura iegūta, sajaucot rafinētu olīveļļu un neapstrādātu olīveļļu, kas nav spīdīgā eļļa, kuras brīvo skābju daudzums, kas izteikts oleīnskābē, nepārsniedz 1 g uz 100g un kuras pārējās īpašības atbilst šai kategorijai noteiktajām īpašībām.

"

--------------------------------------------------

Top