EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0974

Padomes Regula (EK) Nr. 974/2001 (2001. gada 14. maijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu

OV L 137, 19.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/974/oj

32001R0974Oficiālais Vēstnesis L 137 , 19/05/2001 Lpp. 0010 - 0011


Padomes Regula (EK) Nr. 974/2001

(2001. gada 14. maijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Ekonomikas un monetārās savienības izveidošana un valūtas aizstāšana ar eiro ietekmē B pozīcijas pēdējo daļu pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3911/92 [4], ar ko nosaka Eiropas valūtas vienībās (ECU) izteiktās vērtības kultūras priekšmetiem, ievērojot šīs regulas piemērošanu. Minētajā daļā ir noteikts, ka 1993. gada 1. janvāris ir diena, kad minētās vērtības konvertējamas valsts valūtā.

(2) Ievērojot Padomes 1997. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro ieviešanu [5], no 1999. gada 1. janvāra visas norādes uz ECU juridiskajos dokumentos aizstāj ar norādēm uz eiro, piemērojot konversijas maiņas kursu 1 EUR pret 1 ECU. Bez grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 3911/92 un tādēļ arī fiksētajā maiņas kursā, kas atbilst tam maiņas kursam, kas ir spēkā no 1993. gada 1. janvāra, dalībvalstis, kuras izmanto eiro kā savu valsts valūtu, turpinātu piemērot 1993. gada maiņas kursu, nevis to maiņas kursu, kas ir neatceļami noteikts 1999. gada 1. janvārī, un šāda situācija turpinātos tiktāl, ciktāl konversijas noteikumi būtu šīs regulas sastāvdaļa.

(3) Tādēļ būtu jāgroza B pozīcijas pēdējā daļa pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3911/92 tādā veidā, ka no 2002. gada 1. janvāra tās dalībvalstis, kuras izmanto eiro kā savu valsts valūtu, tieši piemēro eiro valūtā izteiktās vērtības, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos. Attiecībā uz citām dalībvalstīm, kuras turpinās konvertēt šīs robežvērtības valsts valūtā, maiņas kursu būtu jāpieņem kādā piemērotā dienā pirms 2002. gada 1. janvāra, un šīm valstīm būtu jāparedz pielāgot šo kursu automātiski un regulāri, lai kompensētu maiņas kursu svārstības starp valsts valūtu un eiro.

(4) Varētu pamatoti uzskatīt vērtību 0 (nulle) saskaņā ar B pozīciju pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3911/92, ko piemēro kā finanšu robežvērtību dažām kultūras priekšmetu kategorijām, par tādu, kas varētu apdraudēt šīs regulas efektīvu piemērošanu. Tā kā šī vērtība 0 (nulle) nozīmē, ka tos priekšmetus, kuri attiecas uz minētajām kategorijām, neatkarīgi no to vērtības — pat ja tā ir niecīga vai nulle — ir jāuzskata par "kultūras priekšmetiem" minētās regulas nozīmē, dažas varas iestādes to interpretēja tādā veidā, ka attiecīgajiem kultūras priekšmetiem vispār nav vērtības, tādējādi atņemot šīm priekšmetu kategorijām aizsardzību, ko nodrošina šī regula.

(5) Tādējādi, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem šajā ziņā, ciparu 0 būtu jāaizstāj ar precīzāku frāzi, kas izkliedētu šaubas par to, ka attiecīgos priekšmetus ir nepieciešams aizsargāt,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumā B pozīcijas tekstu ar šo groza šādi.

1. Sadaļas nosaukumu

"VĒRTĪBAS: 0 (nulle)"

aizstāj ar šādu tekstu:

"2. VĒRTĪBA:

Neatkarīgi no vērtības."

3. Pozīcijas pēdējo daļu, kas attiecas uz ECU izteikto vērtību konvertēšanu valsts valūtā, aizstāj ar šādu tekstu:

"Tajās dalībvalstīs, kur neizmanto eiro kā savu valsts valūtu, šajā pielikumā minētās vērtības, kas izteiktas eiro vienībās, konvertē un izsaka valsts valūtā pēc maiņas kursa, kas ir publicēts 2001. gada 31. decembrī Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Šīs izlīdzinošās vērtības valsts valūtā pārskata katrus divus gadus, sākot no 2001. gada 31. decembra. Šīs izlīdzinošās vērtības aprēķina, ievērojot to valūtu vidējo dienas vērtību, kas izteikta eiro, 24 mēnešu laikā līdz augusta pēdējai dienai pirms pārskatīšanas, kas notiek 31. decembrī. Pēc Komisijas priekšlikuma šo aprēķina metodi pārskata Padomdevēja komiteja kultūras preču jautājumos, parasti divus gadus pēc tam, kad to piemēro pirmo reizi. Katrai pārskatīšanas reizei tās vērtības, kas izteiktas eiro, un to izlīdzinošajās vērtībās valsts valūtā regulāri publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī novembra pirmajās dienās pirms tās dienas, kad notiek pārskatīšana."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2002. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 14. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Rekke

[1] OV C 120 E, 24.4.2001., 184. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2001. gada 14. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Atzinums sniegts 2001. gada 25. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2469/96 (OV L 335, 24.12.1996., 9. lpp.).

[5] OV L 162, 19.6.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top