EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0082

Padomes Regula (EK) Nr. 82/2001 (2000. gada 5. decembris) par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un par administratīvās sadarbības metodēm tirdzniecībā starp Kopienas muitas teritoriju un Seūtu un Meliļu

OJ L 20, 20.1.2001, p. 1–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 152 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/82/oj

32001R0082Oficiālais Vēstnesis L 020 , 20/01/2001 Lpp. 0001 - 0104


Padomes Regula (EK) Nr. 82/2001

(2000. gada 5. decembris)

par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un par administratīvās sadarbības metodēm tirdzniecībā starp Kopienas muitas teritoriju un Seūtu un Meliļu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, jo īpaši tā 2. protokolu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Kopš ir stājusies spēkā Padomes 1988. gada 7. marta Regula (EEK) Nr. 1135/88 par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un par administratīvās sadarbības metodēm tirdzniecībā starp Kopienas muitas teritoriju un Seūtu un Meliļu un Kanāriju salām [1], izcelsmes noteikumi, ko piemēro dažādos brīvās tirdzniecības nolīgumos, kurus paraksta Kopiena, ir būtiski mainījušies. Attiecībā uz dažiem jautājumiem tie ir labvēlīgāki nekā tie noteikumi, kas ir Regulā (EEK) Nr. 1135/88, jo īpaši attiecībā uz dokumentācijas prasībām.

(2) Iepriekš minētie nolīgumi, kas regulē tirdzniecību starp Kopienu un tās tirdzniecības partneriem, paredz īpašus izcelsmes noteikumus Seūtai un Meliļai. Šos noteikumus būtu jāpiemēro tirdzniecībai starp Kopienas muitas teritoriju un Seūtu un Meliļu.

(3) Padomes 1991. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 1911/91 par Kopienas tiesību aktu noteikumu piemērošanu Kanāriju salām [2] ietvēra šīs salas Kopienas muitas teritorijā. Vairs nav jāparedz īpaši izcelsmes noteikumi minētajai teritorijai.

(4) Regula (EEK) Nr. 1135/88 skaidrības labad būtu jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

"ražošana" ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot montāžu vai īpašas darbības;

"materiāls" ir jebkuras sastāvdaļas, jēlvielas, daļas vai detaļas utt., ko izmanto izstrādājuma ražošanai;

"izstrādājums" ir iegūtais izstrādājums, pat ja to vēlāk paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;

"preces" ir gan materiāli, gan izstrādājumi;

"muitas vērtība" ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīguma par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VII panta īstenošanu (Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgums par muitas vērtējumu);

"ražotāja cena" ir cena, ko Kopienā vai Seūtā un Meliļā par izstrādājuma ražošanu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrāde ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot jebkurus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, ja iegūto izstrādājumu eksportē;

"materiālu vērtība" ir izmantoto izejvielu bez noteiktas izcelsmes muitas vērtība to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kas Kopienā vai Seūtā un Meliļā samaksāta par šiem materiāliem;

"noteiktas izcelsmes materiālu vērtība" ir to g) punktā noteikto materiālu vērtība, ko piemēro ar mutatis mutandis;

"pievienotā vērtība" ir ražotāja cena ražojumiem, atskaitot muitas vērtību katram ietvertajam materiālam, kura izcelsme ir 3. un 4. pantā minētajās valstīs, vai, ja šī muitas vērtība nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot un kas Kopienā vai Seūtā un Meliļā par šiem materiāliem ir samaksāta;

"nodaļas" un "pozīcijas" ir nodaļas un pozīcijas (četrzīmju kodi) nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, še turpmāk "harmonizētā sistēma" vai "HS";

"sūtījums" ir izstrādājumi, ko vai nu kopā nosūta no viena eksportētāja vienam saņēmējam, vai uz ko transportē ar vienotu pārvadājuma dokumentu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, ar vienotu faktūrrēķinu;

"teritorijas" ir teritorijas, ieskaitot teritoriālos ūdeņus.

Izteiciens "klasificēts" norāda uz izstrādājuma vai materiāla iekļaušanu konkrētā pozīcijā.

II NODAĻA

NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMU JĒDZIENA DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1. Lai ieviestu pasākumus, kas regulē tirdzniecību starp Kopienas muitas teritoriju, še turpmāk "Kopiena", un Seūtu un Meliļu, uzskata, ka šādi izstrādājumi ir ar Kopienas izcelsmi:

a) izstrādājumus, kas ir pilnīgi iegūti Kopienā 5. panta nozīmē;

b) Kopienā iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav iegūti pilnībā Kopienā, ja šie materiāli ir Kopienā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē;

c) preces, kuru izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā Nolīguma par Eiropas Ekonomikas zonu 4. protokola nozīmē.

2. Lai ieviestu pasākumus, kas regulē tirdzniecību starp Kopienu un Seūtu un Meliļu, uzskata, ka šādi izstrādājumi ir ar Seūtas un Meliļas izcelsmi:

a) izstrādājumus, kas ir pilnīgi iegūti Seūtā un Meliļā 5. panta nozīmē;

b) Seūtā un Meliļā iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur iegūti pilnībā, ja šie materiāli ir Seūtā un Meliļā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

3. pants

Kumulācija Kopienā

1. Neskarot 2. panta 1. punktu, uzskata, ka izstrādājumi ir ar Kopienas izcelsmi, ja tie ir tur iegūti un ja to sastāvā ir materiāli, kas ir ar Kopienas, Seūtas un Meliļas izcelsmi vai ar jebkuras citas tādas valsts izcelsmi, ar kuru Kopiena ir parakstījusi abpusēju nolīgumu, un šī nolīguma protokols par izcelsmes noteikumiem paredz īpašus noteikumus Seūtai un Meliļai, ja apstrāde vai pārstrāde, ko veic Kopienā, pārsniedz to, kas minēts 7. pantā. Šiem materiāliem nav noteikti jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, ko veic Kopienā, nepārsniedz to, kas minēta 7. pantā, uzskata, ka iegūtajam izstrādājumam tikai tad ir Kopienas izcelsme, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā izmantoto materiālu vērtība, kas ir ar kādas valsts izcelsmi no tām citām valstīm, kuras minētas 1. punktā. Ja tas tā nav, uzskata, ka iegūtajam izstrādājumam ir tās valsts izcelsme, kurā ir vislielākā to materiālu izejvielu vērtība, ko izmanto ražošanā Kopienā.

3. Izstrādājumi, kuru izcelsme ir kādā no 1. punktā minētajām valstīm un kuri netiek nekādi apstrādāti vai pārstrādāti Kopienā, saglabā savu izcelsmi, ja tos ieved kādā no šīm valstīm.

4. Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) valstu sarakstu un datumu, kurā kumulāciju Kopienā drīkst piemērot.

4. pants

Kumulācija Seūtā un Meliļā

1. Neskarot 2. panta 2. punktu, uzskata, ka izstrādājumi ir ar Seūtas un Meliļas izcelsmi, ja tie ir tur iegūti un ja to sastāvā ir materiāli, kas ir ar Seūtas un Meliļas, Kopienas izcelsmi vai ar jebkuras citas tādas valsts izcelsmi, ar kuru Kopiena ir parakstījusi abpusēju nolīgumu, un šī nolīguma protokols par izcelsmes noteikumiem paredz īpašus noteikumus Seūtai un Meliļai, ja apstrāde vai pārstrāde, ko veic Seūtā un Meliļā, pārsniedz to, kas minēta 7. pantā. Šiem materiāliem nav noteikti jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, ko veic Seūtā un Meliļā, nepārsniedz to, kas minēta 7. pantā, uzskata, ka iegūtajam izstrādājumam ir Seūtas un Meliļas izcelsme tikai tad, ja pievienotā vērtība tur ir lielākā nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuri ir ar kādas valsts izcelsmi no citām valstīm, kas minētās 1. punktā. Ja tas tā nav, uzskata, ka iegūtais izstrādājums ir ar tās valsts izcelsmi, kurā ir vislielākā to izcelsmes materiālu vērtība, ko izmanto ražošanā Seūtā un Meliļā.

3. Izstrādājumi, kuru izcelsme ir kādā no 1. punktā minētajām valstīm un kuri netiek nekādi apstrādāti vai pārstrādāti Seūtā un Meliļā, saglabā savu izcelsmi, ja tos ieved kādā no šīm valstīm.

4. Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) valstu sarakstu un datumu, kurā kumulāciju Seūtā un Meliļā drīkst piemērot.

5. pants

Izstrādājumi, kas iegūti pilnībā

1. Šādus izstrādājumus uzskata par pilnībā iegūtiem Kopienā vai Seūtā un Meliļā:

a) minerālproduktus, ko iegūst no Kopienas vai Seūtas un Meliļas zemes vai jūras gultnes;

b) Kopienā vai Seūtā un Meliļā novākto dārzeņu produktus;

c) dzīvus dzīvniekus, kas dzimuši un audzēti Kopienā vai Seūtā un Meliļā;

d) produktus, kas iegūti no Kopienā vai Seūtā un Meliļā audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e) izstrādājumus, kas iegūti no Kopienā vai Seūtā un Meliļā veiktām medībām vai zvejas;

f) jūras zvejas un citus jūras produktus, kas iegūti, zvejojot ar Kopienas vai Seūtas un Meliļas kuģiem ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem;

g) izstrādājumus, kas izgatavoti uz Kopienas vai Seūtas un Meļilas apstrādes kuģiem tikai no f) apakšpunktā minētajiem izstrādājumiem;

h) lietotus priekšmetus, kas savākti Kopienā vai Seūtā un Meliļā un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i) atkritumus un lūžņus, ko rada ražošanas darbības Kopienā vai;

j) izstrādājumus, kas iegūti no jūras gultnes ārpus Kopienas vai Seūtas un Meliļas teritoriālajiem ūdeņiem ar noteikumu, ka Kopienai vai Seūtai un Meliļai ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo jūras gultni;

k) preces, ko šajās valstīs ražo tikai no izstrādājumiem, kas minēti a) līdz j) apakšpunktā.

2. 1. punkta f) un g) apakšpunktu nozīmē tikai sekojošos uzskata par Kopienas un Seūtas un Meliļas kuģiem un zivju pārstrādes bāzes kuģiem — kuģus un zivju pārstrādes bāzes kuģus:

a) kas ir reģistrēti vai pierakstīti dalībvalstī vai Seūtas un Meliļas gadījumā — reģistrēti kompetentās vietējās iestādes kuģu reģistros (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

b) kas kuģo zem dalībvalsts karoga;

c) kas vismaz 50 % apmērā pieder dalībvalstu pilsoņiem vai uzņēmējsabiedrībai, kuras galvenais birojs atrodas vienā no šīm valstīm un kura vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un lielākā daļa šādu padomju locekļu ir dalībvalstu pilsoņi, un turklāt — attiecībā uz personālsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — vismaz puse kapitāla pieder vai nu šīm valstīm vai šo valstu iestādēm vai pilsoņiem;

d) uz kuriem kapteinis un virsnieki ir dalībvalstu pilsoņi; un

e) uz kuriem vismaz 50 % no apkalpes ir dalībvalstu pilsoņi.

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1. Šīs regulas 2. panta nozīmē, izstrādājumus, kas nav pilnībā iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti B pielikuma sarakstā izklāstītie nosacījumi.

Minētie nosacījumi attiecībā uz Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 2. protokolā iekļautiem izstrādājumiem paredz to, kā jāapstrādā vai jāpārstrādā nenoteiktas izcelsmes materiālus, kurus izmanto minēto izstrādājumu ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai tādiem materiāliem. Tādējādi ja kādu izstrādājumu, kas atbilstīgi sarakstā paredzētajiem nosacījumiem ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izmanto kāda cita izstrādājuma ražošanā, tad nosacījumus, kas piemērojami izstrādājumam, kurā to ietver, sākotnējam izstrādājumam nepiemēro un neņem vērā nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas varētu būt izmantoti izstrādājuma sākotnējā ražošanā.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, nenoteiktas izcelsmes materiāli, ko saskaņā ar nosacījumiem, kuri minēti B pielikuma sarakstā attiecībā uz doto izstrādājumu, nebūtu jāizmanto minētā izstrādājuma ražošanā, tomēr drīkst izmantot, ja:

a) to kopējā vērtība nepārsniedz ražotāja cenas 10 %;

b) piemērojot šo punktu attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, netiek pārsniegts neviens sarakstā ietvertais maksimālās vērtības procentuālais daudzums.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

3. Šī panta 1. un 2. punktu piemēro, izņemot gadījumus, kas noteikti 7. pantā.

7. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1. Šādas darbības uzskata par nepietiekamām, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājumu statusu, neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 6. panta prasības:

a) darbības, lai nodrošinātu izstrādājumu saglabāšanu labā stāvoklī, tos transportējot un uzglabājot (vēdināšana, izklāšana, žāvēšana, saldēšana, sālīšana, apstrāde ar sēra dioksīdu vai citiem ūdens šķīdumiem, bojāto daļu noņemšana un līdzīgas darbības);

b) vienkāršas darbības — putekļu noslaucīšana, sijāšana, šķirošana, klasificēšana, saskaņošana (ieskaitot priekšmetu komplektu veidošanu), mazgāšana, krāsošana, sagriešana;

c) i) iesaiņojuma maiņa, kā arī iesaiņojumu sadalīšana un apvienošana;

ii) vienkārša iepildīšana pudelēs, flakonos, maisos, somās, kārbās, piestiprināšana pie dēlīšiem utt., kā arī citas vienkāršas iesaiņošanas darbības;

d) marķēšana, etiķešu un citu līdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana izstrādājumiem vai to iesaiņojumam;

e) vienkārša vienādu vai dažādu izstrādājumu sajaukšana, ja viena vai vairākas maisījuma sastāvdaļas neatbilst šajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem, lai tos varētu uzskatīt par izstrādājumiem ar Kopienas vai Seūtas un Meliļas izcelsmi;

f) vienkārša daļu salikšana, lai izveidotu gatavu izstrādājumu;

g) divu vai vairāku a) līdz f) punktā norādītu darbību apvienojums;

h) dzīvnieku kaušana.

2. Nosakot, vai ar izstrādājumu veiktās apstrādes darbības jāuzskata par nepietiekamām 1. punkta nozīmē, visas gan Kopienā, gan Seūtā un Meliļā ar attiecīgo izstrādājumu veiktās darbības izvērtē kopā.

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1. Kvalifikācijas vienība šīs regulas noteikumu piemērošanai ir konkrētais izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, klasificējot pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a) ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar vienotās sistēmas noteikumiem, viss kopums veido kvalifikācijas vienību;

b) ja vienā sūtījumā ir vairāki identiski izstrādājumi, kas vienotajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šīs regulas noteikumus, katru izstrādājumu ņem vērā atsevišķi.

2. Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 5. punktu klasifikācijas nolūkos iesaiņojumu uzskata par izstrādājuma daļu, tad iesaiņojumu ņem vērā, lai noteiktu izcelsmi.

9. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ir parastā iekārtas daļa un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrrēķinā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

10. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplekti, kas definēti harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 3. punktā, ir ar noteiktu izcelsmi, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Tomēr, ja komplektu veido noteiktas un nenoteiktas izcelsmes sastāvdaļas, tad uzskata, ka viss komplekts ir ar noteiktu izcelsmi ar noteikumu, ka nenoteiktas izcelsmes sastāvdaļu vērtība nepārsniedz komplekta ražotāja cenas 15 %.

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu to, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes izstrādājums, nav jānosaka izcelsme ražošanas procesā izmantotajai:

a) enerģijai un degvielai;

b) rūpnīcai un iekārtām;

c) mašīnām un darbarīkiem;

d) precēm, kuras galaproduktā neietilpst un kuras nav paredzēts iekļaut galaproduktā.

III NODAĻA

TERITORIĀLAS PRASĪBAS

12. pants

Teritorialitātes princips

1. Izņemot to, kas paredzēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 3. un 4. pantā, II nodaļā noteiktie nosacījumi noteiktas izcelsmes statusa saņemšanai Kopienā vai Seūtā un Meliļā ir jāpilda visu laiku un bez pārtraukuma.

2. Izņemot to, kas paredzēts 3. un 4. pantā, ja no Kopienas vai Seūtas un Meliļas uz citu valsti izvestās noteiktas izcelsmes preces nosūta atpakaļ, tās jāuzskata par precēm bez noteiktas izcelsmes, ja vien muitas dienesti nav pārliecināti par šo:

a) atpakaļ nosūtītās preces ir tās pašas preces, kas tika izvestas; un

b) ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu preces labā stāvoklī, kamēr tās atrodas attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1. Atvieglojumu režīms, kas paredzēts šajā regulā, attiecas tikai uz izstrādājumiem, kuri atbilst šīs regulas prasībām un kurus pārvadā tieši starp Kopienu un Seūtu un Meliļu vai cauri citu 3. un 4. pantā minēto valstu teritorijām.

Tomēr izstrādājumus, kas veido vienu sūtījumu, var pārvadāt caur citām teritorijām, vajadzības gadījumā vai nu pārkraujot, vai īslaicīgi tajās uzglabājot, ar noteikumu, ka tie paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas dienestu pārraudzībā un ar tiem neveic nekādas citas darbības kā vien izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai citas darbības, lai saglabātu tos labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem cauri teritorijām, izņemot pirmajā daļā minētās teritorijas.

2. Kompetentajiem muitas dienestiem Kopienā vai Seūtā un Meliļā sniedz pierādījumus par to, ka 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot:

a) vienotu pārvadājuma dokumentu par transportēšanu caur tranzītvalsti; vai

b) tranzītvalsts muitas dienestu izsniegtu sertifikātu, kurā:

i) sniegts precīzs izstrādājumu apraksts;

ii) norādīta preču izkraušanas un atkārtotas iekraušanas diena un vajadzības gadījumā kuģu nosaukums vai citi izmantotie transporta līdzekļi; un

iii) apliecināti nosacījumi, ar kādiem preces atradās tranzītvalstī; vai

c) ja nav šādu dokumentu, tad jebkurus citus pamatojuma dokumentus.

14. pants

Izstādes

1. Importējot noteiktas izcelsmes izstrādājumus, kas nosūtīti izstādei valstī, kura nav minēta 3. un 4. pantā, un kas pēc izstādes pārdoti un importēti Kopienā vai Seūtā un Meliļā, gūst labumu no Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 2. protokola importēšanas noteikumiem, ja muitas dienesti ir pārliecināti par šo:

a) eksportētājs ir pārsūtījis šos izstrādājumus no Kopienas vai Seūtas un Meliļas uz valsti, kurā notika izstāde, un tur tos izstādījis;

b) minētais eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi realizējis kādai personai Kopienā vai Seūtā un Meliļā;

c) izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes tādā stāvoklī, kādā tos nosūtīja uz izstādi; un

d) izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

2. Saskaņā ar V nodaļas noteikumiem jāizdod vai jāsagatavo izcelsmes apliecinājums, un tas parastajā kārtībā jāiesniedz kompetentajiem muitas dienestiem Kopienā vai Seūtā un Meliļā. Tajā jābūt norādītam izstādes nosaukumam un adresei. Vajadzības gadījumā var lūgt papildu dokumentāru pierādījumu par izstrādājumu veidu un to izstādīšanas nosacījumiem.

3. Šī panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgai publiskai izstādīšanai, ko nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus, un kuru laikā izstrādājumi paliek muitas kontrolē.

IV NODAĻA

MUITAS NODOKĻU ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS

15. pants

Muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma aizliegums

1. Uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ko izmanto, ražojot Kopienas, Seūtas un Meliļas vai kādas 3. un 4. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumus, par kuriem saskaņā ar V nodaļas noteikumiem izdots vai sagatavots izcelsmes apliecinājums, Kopienā vai Seūtā un Meliļā neattiecas nekāda muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no jebkādiem muitas nodokļiem.

Uz izstrādājumiem, kas iekļauti 3. nodaļā vai harmonizētās sistēmas pozīcijā 1604 un 1605 un kas ir ar Kopienas izcelsmi šās regulas nozīmē, kā tas paredzēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un par ko saskaņā ar V sadaļas noteikumiem izdots vai sagatavots izcelsmes apliecinājums, Kopienā neattiecas nekāda muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no jebkādiem muitas nodokļiem.

2. Šī panta 1. punktā ietverto aizliegumu piemēro visiem pasākumiem, kas saistīti ar muitas nodokļu vai līdzīgas iedarbības maksājumu daļēju vai pilnīgu atmaksājumu, atvieglojumu vai atbrīvojumu, kuri Kopienā vai Seutā vai Meliļā piemērojami ražošanā izmantotajiem materiāliem un šī panta 1. punkta otrajā daļā paredzētajiem izstrādājumiem, ja šādu atmaksu, atvieglojumus vai atbrīvojumus piemēro tieši vai netieši, no šādiem materiāliem iegūtos izstrādājumus izved, un tie nav domāti patēriņam.

3. Tādu izstrādājumu eksportētājam, kam ir izcelsmes apliecinājums, jābūt gatavam pēc muitas dienestu lūguma jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kuri apliecina to, ka nekāda atmaksa par attiecīgo izstrādājumu ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem nav saņemta un ka faktiski ir nomaksāti visi muitas nodokļi vai līdzīgas iedarbības maksājumi, kas piemērojami šādiem materiāliem.

4. Šī panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro arī iesaiņojumam 8. panta 2. punkta nozīmē, palīgierīcēm, rezerves daļām un darbarīkiem 9. panta nozīmē un izstrādājumu komplektiem 10. panta nozīmē, ja tās ir nenoteiktas izcelsmes izejvielas.

5. Šī panta 1. līdz 4. punkts neliedz piemērot eksporta kompensāciju sistēmu lauksaimniecības izstrādājumiem, ko piemēro eksportējot.

V NODAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārīgas prasības

1. Importējot izstrādājumus ar Kopienas izcelsmi Seūtā un Meliļā un importējot izstrādājumus ar Seūtas un Meliļas izcelsmi Kopienā, gūst labumu no Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 2. Protokola noteikumiem, uzrādot:

a) vai nu preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, kura paraugs ir C pielikumā; vai

b) 21. panta 1. punktā precizētajos gadījumos eksportētāja izsniegtu deklarāciju, kuras teksts norādīts D pielikumā, faktūrrēķina, pavadzīmes vai jebkura cita tirdzniecības dokumenta veidā, kurā attiecīgais izstrādājums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt (še turpmāk "faktūras deklarācija").

2. Atkāpjoties no 1. punkta, noteiktas izcelsmes izstrādājumi šīs regulas nozīmē 26. pantā norādītajos gadījumos gūst labumu no pasākumiem arī tad, ja neiesniedz nevienu no 1. punktā minētajiem dokumentiem.

17. pants

Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izsniegšanas kārtība

1. Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izsniedz Kopienas vai Seūtas un Meliļas kompetentie muitas dienesti pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību, pēc viņa pilnvarotā pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2. Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, gan pieteikuma veidlapu, kuru paraugi doti C pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda vienā no Kopienas oficiālajām valodām. Ja tās ir rakstītas ar roku, veidlapas jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Izstrādājumu apraksts jāsniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja šī aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas pār visu tukšo laukumu jāievelk horizontāla līnija.

3. Eksportētājam, kurš piesakās preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc Kopienas vai Seūtas un Meliļas, kur preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 izsniegts, kompetento muitas dienestu pieprasījuma jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šīs regulas prasībām.

4. Kopienas vai Seūtas un Meliļas kompetentie muitas dienesti preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod tad, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Seūtas un Meliļas vai kādas 3. un 4. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst citām šīs regulas prasībām.

5. Izdevējs muitas dienests veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājumu EUR.1 noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību citām šīs regulas prasībām. Šajā nolūkā tām ir tiesības prasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas vajadzīgas pārbaudes.

Muitas dienesti, kas atbildīgi par preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanu, nodrošina to, ka 2. punktā minētās veidlapas ir aizpildītas atbilstoši. Jo īpaši pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

6. Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izsniegšanas dienu jānorāda sertifikāta 11. ailē.

7. Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 muitas dienesti izsniedz eksportētājam, tiklīdz veikta vai nodrošināta faktiskā eksportēšana.

18. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izsniegšana ar atpakaļejošu spēku

1. Atkāpjoties no 17. panta 7. punkta, preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izņēmuma kārtā var izsniegt pēc attiecīgo izstrādājumu eksportēšanas, ja:

a) tas nav noformēts eksportēšanas laikā kļūdu, nejaušību vai īpašu apstākļu dēļ; vai

b) muitas dienestiem ir pierādīts, ka preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir bijis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ tā nav pieņemta, attiecīgās preces importējot.

2. Lai ieviestu šī panta 1. punktu, eksportētājam pieteikumā jānorāda tas izstrādājums, uz kuru attiecas preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1, eksportēšanas vieta un diena, kā arī jāmin viņa pieteikuma iemesli.

3. Muitas dienesti var izdot sertifikātu EUR.1 ar atpakaļejošu spēku tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka informācija, kas minēta eksportētāja pieteikumā, atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4. Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošana ar atpakaļejošu spēku jāvizē ar vienu no šādām frāzēm:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Šī panta 4. punktā minēto atzīmi ietver preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 ailē "Piezīmes".

19. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

1. Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var vērsties pie muitas dienestiem, kas to izsniegušas, lai iegūtu tā dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz tās rīcībā esošiem izvešanas dokumentiem.

2. Izsniegtais dublikāts jāvizē ar vienu no šādiem vārdiem:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Šī panta 2. punktā minēto atzīmi iekļauj preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta ailē "Piezīmes".

4. Dublikāts, kuram jābūt datētam ar oriģinālā preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izsniegšanas datumu, ir derīgs no minētās dienas.

20. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR 1 izsniegšana, pamatojoties uz iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumus nodod muitas iestādes kontrolei Kopienā vai Seūtā un Meliļā, ir iespējams aizstāt oriģinālo izcelsmes apliecinājumu ar vienu vai vairākiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, lai nosūtītu visus vai kādu no šiem izstrādājumiem uz citu vietu Kopienā vai Seūtā un Meliļā. Preču pārvadājumu sertifikātu(-us) EUR.1 aizstājēju(-us) izsniedz tā muitas iestāde, kuras kontrolē ir nodoti izstrādājumi.

21. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

1. Šīs regulas 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūras deklarāciju var sagatavot:

a) šīs regulas 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs; vai

b) jebkurš eksportētājs jebkuram tādam sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem noteiktas izcelsmes izstrādājumu iesaiņojumiem, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6000.

2. Faktūras deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Seūtas un Meliļas vai citas 3. un 4. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst citām šīs regulas prasībām.

3. Eksportētājam, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, jābūt gatavam pēc eksportētājvalsts muitas dienestu lūguma jebkurā laikā uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šīs regulas prasībām.

4. Eksportētājs faktūras deklarāciju sagatavo, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz pavadzīmes, paziņojuma par piegādi vai jebkura cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts ietverts D pielikumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Deklarācija var arī būt rakstīta ar roku, un šajā gadījumā tai jābūt aizpildītai ar tinti un ar drukātajiem burtiem.

5. Faktūras deklarācijā ir eksportētāja oriģinālais paraksts rokrakstā. Tomēr apstiprinātam eksportētājam 22. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājvalsts muitas dienestiem rakstisku apņemšanos par to, ka viņš uzņemas pilnīgu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju ar norādi uz viņu tā, it kā viņš pats to būtu parakstījis rokrakstā.

6. Eksportētājs faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos izstrādājumus izved, vai pēc to izvešanas, ja importētājvalstī šo deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo deklarācijā minēto izstrādājumu ievešanas.

22. pants

Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājas dalībvalsts muitas dienesti var atļaut jebkuram eksportētājam, še turpmāk "atzīts eksportētājs", kas bieži eksportē izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī regula, sagatavot faktūras deklarācijas neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājam, kurš vēlas šādu atļauju saņemt, jāsniedz muitas dienestiem visas garantijas, kas vajadzīgas, lai varētu pārbaudīt izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī to atbilstību citām šīs regulas prasībām.

2. Muitas dienesti var piešķirt atzīta eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus tās uzskata par atbilstīgiem.

3. Muitas dienesti atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, ko ietver faktūras deklarācijā.

4. Muitas dienesti pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto savas pilnvaras.

5. Piešķirtās pilnvaras muitas dienesti jebkurā laikā var atsaukt. Muitas dienesti tā rīkojas, ja atzītais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, vairs neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto savas pilnvaras.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājvalstī, un minētajā laikā tas jāiesniedz importētājvalsts muitas dienestiem.

2. Izcelsmes apliecinājumus, ko importētājvalsts muitas dienestiem iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu atvieglojumu režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

Citos gadījumos, kad uzrādīšana notikusi par vēlu, importētājvalsts muitas dienesti izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja izstrādājumi uzrādīti pirms noteiktā termiņa.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumu iesniedz importētājvalsts muitas dienestiem saskaņā ar procedūrām, ko piemēro šajā valstī. Minētie dienesti var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu un arī to, lai importa deklarācijai būtu pievienots importētāja apliecinājums, ka izstrādājumi atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai piemērotu šo regulu.

25. pants

Ievešana pa daļām

Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar importētājas valsts muitas dienestu noteiktajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus izstrādājumus harmonizētāssistēmas vispārīgo noteikumu 2.a punkta nozīmē, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas dienestiem, importējot pirmo daļu.

26. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1. Izstrādājumus, kurus viena privāta persona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos izstrādājumus neieved tirdzniecībai, ja ir deklarēts, ka tie atbilst šīs regulas prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad izstrādājumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra lapas, ko šim dokumentam pievieno.

2. Ja ievešana notiek neregulāri un izstrādājumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, to neuzskata par ievešanu pārdošanai, ja pēc izstrādājumu veida un daudzuma ir redzams, ka tos neieved komerciāliem mērķiem.

Šo izstrādājumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt EUR 500 attiecībā uz sīkpakām vai EUR 1200 attiecībā uz izstrādājumiem, kas ir ceļotāja personīgā bagāža.

27. pants

Apliecinošie dokumenti

Šīs regulas 17. panta 3. punktā un 21. panta 3. punktā minētie dokumenti, ar ko pierāda, ka izstrādājumi, uz kuriem attiecas preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai faktūras deklarācija, ir Kopienas, Seūtas un Meliļas vai kādas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsmes izstrādājumi un, ka tie atbilst citām šīs regulas prasībām, var inter alia ietvert:

a) tiešu pierādījumu par eksportētāja vai piegādātāja veikto darbu, lai iegūtu attiecīgās preces, kas ietvertas, piemēram, tā pārskatos vai iekšējā grāmatvedības uzskaitē;

b) izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu apliecinošus dokumentus, kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Seūtā un Meliļā, kur šie dokumenti izmantoti saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem;

c) dokumentus, kas apliecina attiecīgo materiālu apstrādi vai pārstrādi Kopienā vai Seūtā un Meliļā un kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Seūtā un Meliļā, kur šos dokumentus lieto saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem;

d) preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai faktūras deklarācijas, kas apliecina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmi statusu un kas ir izdotas vai sagatavotas Kopienā vai saskaņā ar šo regulu, vai kādā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kuri ir vienādi ar šīs regulas noteikumiem.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un apstiprinošo dokumentu saglabāšana

1. Eksportētājs, kurš pieteicies uz preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, vismaz trīs gadus saglabā 17. panta 3. punktā minētos dokumentus.

2. Eksportētājs, kas gatavo faktūras deklarāciju, vismaz trīs gadus saglabā šīs faktūras deklarācijas kopiju, kā arī 21. panta 3. punktā minētos dokumentus.

3. Eksportētājas valsts muitas dienesti, kas izsniedz preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, vismaz trīs gadus saglabā 17. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu.

4. Importētājas valsts muitas dienesti vismaz trīs gadus saglabā tām iesniegtus preču pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūras deklarācijas.

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1. Ja atklāj nelielu neatbilstību starp informāciju izcelsmes apliecinājumā un dokumentos, kas iesniegti muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes izstrādājumu ievešanai, tad izcelsmes apliecinājums ipso facto nezaudē spēku, ja attiecīgi konstatē, ka šis dokuments atbilst konkrētajiem izstrādājumiem.

2. Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu dēļ, ja kļūdas nerada šaubas par to, ka informācija šajā dokumentā ir pareiza.

30. pants

Summas, kas izteiktas eiro

1. Summas eksportētājas dalībvalsts valūtā vai valūtā, ko piemēro Seūtā un Meliļā, ir līdzvērtīgas summām, kuras izteiktas eiro pēc kursa, kas ir 1999. gada oktobra pirmajā darba dienā, un Komisija tās paziņo dalībvalstīm.

2. Ja summas pārsniedz importētājas dalībvalsts noteiktās atbilstošās summas, tad importētāja dalībvalsts tās pieņem, ja faktūrrēķinā par izstrādājumiem ir norādīta summa eksportētājas dalībvalsts valūtā. Ja faktūrrēķinā par izstrādājumiem ir norādīta summa citas dalībvalsts valūtā, tad importētāja dalībvalsts atzīst par pareizu attiecīgās dalībvalsts norādīto summu.

VI NODAĻA

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

31. pants

Savstarpējā palīdzība

1. Ar Eiropas Komisijas starpniecību Spānijas muitas dienesti un citu dalībvalstu muitas dienesti citi citam piegādā to zīmogu nospiedumu paraugus, ko tās izmanto, izdodot preču pārvadājumu sertifikātus EUR.1, kā arī ar to muitas dienestu adreses, kuri ir atbildīgi par šo sertifikātu un faktūras deklarāciju pārbaudi.

2. Lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, Spānija un citas dalībvalstis ar to atbilstošās muitas administrācijas starpniecību palīdz cita citai, pārbaudot preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 autentiskumu vai faktūras deklarācijas, kā arī šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

32. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1. Izcelsmes apliecinājumu pārbaudi veic izlases kārtā vai arī gadījumos, kad importētājas dalībvalsts muitas dienestiem rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai citu šīs regulas prasību izpildi.

2. Lai ieviestu šī panta 1. punkta noteikumus, importētājas dalībvalsts muitas dienesti atdod atpakaļ eksportētājas dalībvalsts muitas dienestiem preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un rēķinu, ja tas iesniegts, faktūras deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā norādot pārbaudes formālos vai neformālos iemeslus. Lai atvieglotu vajadzīgās a posteriori pārbaudes veikšanu, pārsūta visus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtā informācija nav pareiza.

3. A posteriori pārbaudi veic eksportētājas dalībvalsts muitas dienesti. Šajā nolūkā tām ir tiesības prasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas vajadzīgās pārbaudes.

4. Ja importētājas dalībvalsts muitas dienesti nolemj attiecīgajam izstrādājumam apturēt atvieglojumu režīma piešķiršanu, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tās importētājam piedāvā izstrādājumus laist brīvā apgrozībā, veicot visus piesardzības pasākumus, ko tās atzīst par vajadzīgiem.

5. Muitas dienesti, kas lūdz veikt a posteriori pārbaudi, informē par šīs pārbaudes rezultātiem pēc iespējas ātrāk. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Seūtas vai Meliļas vai citas 3. un 4. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem, un vai tie atbilst citām šīs regulas prasībām.

6. Ja ir pamatotas šaubas un ja 10 mēnešu laikā no a posteriori pārbaudes pieprasījuma iesniegšanas nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājumu īsto izcelsmi, muitas dienesti, kas iesnieguši pieprasījumu, izņemot izņēmuma gadījumus, noraida labvēlīgāka režīma piešķiršanu.

33. pants

Strīdu atrisināšana

Ja rodas strīdi saistībā ar 32. pantā minētajām pārbaudēm, ko muitas dienesti, kas iesnieguši pieprasījumu veikt pārbaudi, un muitas dienesti, kuri atbild par šīs pārbaudes veikšanu nevar atrisināt, vai ja rodas jautājumi par šīs regulas interpretāciju, šos strīdus nodod izskatīšanai Muitas kodeksa komitejai, kas izveidota ar Regulu (EEK) Nr. 2913/92 [3].

Strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājas valsts muitas dienestiem noris saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

34. pants

Sankcijas

Sankcijas piemēro katrai personai, kas sastāda vai gatavojas sastādīt dokumentu, kurā ietverta nepatiesa informācija nolūkā iegūt atvieglojumu režīmu izstrādājumam. Paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

35. pants

Brīvās zonas

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka izstrādājumus, ko tirgo ar izcelsmes apliecinājumu un pārvadā pa brīvo zonu šo valstu teritorijā, neaizstāj ar citiem izstrādājumiem un ka ar tiem netiek veiktas citas darbības, kā vien darbības, kuras vajadzīgas, lai saglabātu izstrādājumus labā stāvoklī.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja Kopienas vai Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumus importē brīvajā zonā saskaņā ar izcelsmes apliecinājumu un ja tas tiek apstrādāts vai pārstrādāts, pēc eksportētāja pieprasījuma kompetentie muitas dienesti izsniedz jaunu preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, ja minētā apstrāde vai pārstrāde atbilst šīs regulas noteikumiem.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 1135/88.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

37. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 5. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Pierret

[1] OV L 114, 2.5.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3902/89 (OV L 375, 23.12.1989., 5. lpp.).

[2] OV L 171, 29.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2674/1999 (OV L 326, 18.12.1999., 3. lpp.).

[3] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

IEVADA PIEZĪMES B PIELIKUMA SARAKSTAM

1. piezīme:

Sarakstā paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem visi izstrādājumi jāuzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem šīs regulas 6. panta nozīmē.

2. piezīme:

2.1. Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie izstrādājumi. Pirmajā ailē ir harmonizētās sistēmas pozīcijas vai nodaļas numurs, bet otrajā ailē — preču apraksti, kādi tie ir harmonizētās sistēmas attiecīgajā pozīcijā vai nodaļā. Saraksta 3. vai 4. ailē ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās ailēs. Ja pirms ieraksta pirmajā ailē ir "ex" zīme, tas nozīmē, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz 2. ailē doto pozīcijas daļu.

2.2. Ja 1. ailē ir vairāku pozīciju numuri, vai arī nodaļas numurs, un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. ailē ir vispārināts, tad 3. un 4. ailes noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai visās 1. ailē uzskaitītajās pozīcijās.

2.3. Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. ailes noteikumi.

2.4. Ja ierakstam abās pirmajās ailēs ir paredzēti noteikumi 3. ailē un 4. ailē, tad eksportētājs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. ailē izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. ailes noteikumi.

3. piezīme:

3.1. Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu izstrādājumu ražošanā, 6. panta noteikumus piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā izstrādājumus izmanto, vai arī citā rūpnīcā Kopienā vai Seutā un Meliļā.

Piemērs:

Motoru, uz ko attiecas 8407 pozīcija, par kuru priekšrakstā ir teikts, ka izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt ražotāja cenas 40 %, izgatavo no "pārējā leģētā tērauda, kas iepriekš apstrādāti kaļot", uz ko attiecas ex7224 pozīcija.

Ja attiecīgais kalums Kopienā izkalts no stieņa bez noteiktas izcelsmes, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz to noteikumu sarakstā, kurš attiecas uz saraksta izstrādājumu pozīcijām ex7224. Tādā gadījumā, aprēķinot dzinēja vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums ražots tajā pašā rūpnīcā, kurā dzinējs, vai citā Kopienas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, neņem vērā nenoteiktas izcelsmes lietņa vērtību.

3.2. Sarakstā noteikums paredz mazāko vajadzīgo apstrādi vai pārstrādi, un jebkāda papildu apstrāde vai pārstrāde arī piešķir izstrādājumam noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde nav pietiekama, noteiktas izcelsmes statusu nepiešķir. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka konkrētā apstrādes stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, šādus materiālus atļauts izmantot arī iepriekšējās stadijās, bet nav atļauts izmantot vēlākās stadijās.

3.3. Neatkāpjoties no 3.2. piezīmes, ja noteikumā paredzēts, ka var izmantot "visu pozīciju materiālus", tad var izmantot arī materiālus, kas ir paša izstrādājuma pozīcijā, tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas varētu būt ietverti priekšrakstā. Izteiciens "ražošana no visu pozīciju materiāliem, tostarp pārējiem materiāliem, kas minēti pozīcijā Nr.…" tomēr nozīmē, ka var izmantot tikai tos materiālus, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar konkrēto izstrādājumu un kuru apraksts atšķiras no izstrādājuma apraksta saraksta 2. ailē.

3.4. Ja sarakstā noteikumā norādīts, ka izstrādājumu var ražot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot vienu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visas.

Piemērs:

Noteikumā par audumiem, uz ko attiecas pozīcija 5208 līdz 5212, noteikts, ka var izmantot dabīgās šķiedras un kopā ar citiem materiāliem var izmantot arī ķīmiskās izejvielas. Tas nenozīmē, ka jāizmanto abi; var izmantot vienu vai otru, vai abus.

3.5. Ja sarakstā noteikumā norādīts, ka izstrādājums jāražo no konkrēta materiāla, šis nosacījums acīmredzot neliedz izmantot citus materiālus, kas savu īpašību dēļ nevar atbilst šim priekšrakstam (skatīt arī 6.2. piezīmi attiecībā uz tekstilizstrādājumiem).

Piemērs:

Noteikums par gataviem pārtikas produktiem, kas iekļauti pozīcijā 1904, aizliedz izmantot graudaugus un to pārstrādes produktus, taču tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav graudaugu produkti.

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, bet tomēr var izgatavot no līdzīgiem materiāliem iepriekšējās ražošanas stadijās.

Piemērs:

Gadījumā, kad kādu apģērba gabalu, uz ko attiecas ex 62. nodaļa, izgatavo no neaustas drānas, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neausta drānas pat tad, ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos materiālam parasti vajadzētu būt pirmsdzijas, t.i., šķiedras stadijā.

3.6. Ja kādā noteikumā šajā sarakstā ir minētas divas vai vairākas maksimālās procentuālās vērtības nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ko var izmantot, šos procentus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, kopējā vērtība visiem izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem nedrīkst pārsniegt augstāko procentos izteikto vērtību. Turklāt nedrīkst pārsniegt arī atsevišķos procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme:

4.1. Sarakstā izmantotais termins "dabīgās šķiedras" attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

4.2. Termins "dabīgās šķiedras" nozīmē astrus, kas minēti pozīcijā 0503, zīdu, kas minēts pozīcijās 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedras un smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, kas minēti pozīcijās 5101 līdz 5105, kokvilnas šķiedras, kas minētas pozīcijās 5201 līdz 5203, kā arī pārējās augu šķiedras, kas minētas pozīcijās 5301 līdz 5305.

4.3. Terminus "tekstilmasa", "ķīmiskas izejvielas" un "izejvielas papīra ražošanai" sarakstā izmanto, lai aprakstītu materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā un kurus var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai dzijas ražošanai.

4.4. Terminu "ķīmiskās štāpeļšķiedras" sarakstā izmanto, atsaucoties uz sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām, kas minētas pozīcijās 5501 līdz 5507.

5. piezīme:

5.1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. ailes nosacījumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatmateriālu, ko izmanto konkrētā izstrādājuma ražošanā un kas kopā veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Skatīt arī 5.3. un 5.4. piezīmi.)

5.2. Tomēr 5.1. piezīmē minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

- zīds,

- vilna,

- rupja spalva,

- smalka spalva,

- astri,

- kokvilna,

- izejvielas papīra ražošanai un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

- sizals un citas Agave ģints augu tekstilšķiedras,

- kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citu augu tekstilšķiedras,

- sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

- mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

- strāvvadoši pavedieni,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polimīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,

- sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

- citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

- citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

- dzija, kas izgatavoti no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai nē,

- dzija, kas izgatavoti no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, pozamentēta vai ne,

- izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēta dzija), kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā, kas nepārsniedz 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām,

- citi izstrādājumi, uz ko attiecas pozīcija 5605.

Piemērs:

Pozīcijas 5205 dzija, kas izgatavota no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļšķiedrām ir jaukta dzija. Tāpēc sintētiskās štāpeļšķiedras bez izcelsmes statusa, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas), var izmantot līdz dzijas 10 %.

Piemērs:

Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 sintētiskas dzijas no štāpeļšķiedrām, ir jaukts audums. Tāpēc var izmantot sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abas dzijas kopā, ja to kopējais svars nepārsniedz auduma svara 10 %.

Piemērs:

Audums ar šūtām plūksnām, kas minēts pozīcijā 5802 un kuru izgatavo no kokvilnas dzijas, kas minēti pozīcijā 5205, un no kokvilnas auduma, kas minēts pozīcijā 5210, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja kokvilnas audums pats par sevi ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī, ja izmantotā kokvilnas dzija ir jaukta.

Piemērs:

Ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no kokvilnas dzijas, kas minēta pozīcijā 5205, un no sintētiska auduma, kas minēts pozīcijā 5407, tad izmantotā dzija acīmredzot ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

5.3. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai ne", šī pielaide attiecīgajai dzijai ir 20 %.

5.4. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst "lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā, kas nepārsniedz 5 mm, kas ir iestiprināta ar līmi starp divām plastmasas kārtām", šī pielaide attiecīgajai lentai ir 30 %.

6. piezīme:

6.1. Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tekstilmateriālus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst 3. ailes saraksta noteikumam par attiecīgiem apdarinātiem izstrādājumiem, var izmantot, ja tie ir iekļauti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ja to vērtība nepārsniedz izstrādājuma ražotāja cenas 8 %.

6.2. Neskarot 6.3. piezīmi, materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā, var brīvi izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tajos ir vai nav tekstilmateriāli.

Piemērs:

Ja sarakstā noteikums paredz, ka konkrētā tekstilizstrādājumā (piemēram, biksēs) jāizmanto dzija, tad tas neliedz izmantot metāla izstrādājumus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50. līdz 63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

6.3. Ja piemēro procentuālo attiecību noteikumu, ir jāņem vērā 50.— 63. nodaļā neklasificēto materiālu vērtība, aprēķinot nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

7. piezīme:

7.1. "Īpašie procesi" pozīcijās ex2707, ex2713-2715, ex2901, ex2902 un ex3403 ir šādi:

a) vakuumdestilēšana;

b) atkārtota destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu [1];

c) krekings;

d) pārvēršanās;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sērskābes anhidrīdu; neitralizācija ar sārmainām vielām; atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivētām zemēm, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

i) izomerizācija.

7.2. "Īpašie procesi" pozīcijās 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a) vakuumdestilēšana;

b) sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu [2];

c) krekings;

d) pārvēršanās;

e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f) procesi, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sērskābes anhidrīdu; neitralizācija ar sārmainām vielām; atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivētām zemēm, aktivētu kokogli vai boksītu;

g) polimerizācija;

h) alkilēšana;

ij) izomerizācija;

k) tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 minētajām smagajām eļļām — atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos izstrādājumos vismaz par 85 % (ASTM D 1266-59 T metode);

l) tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 izstrādājumiem — deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, kas nav filtrācija;

m) tikai attiecībā uz pozīcijas ex2710 smagajām eļļām — apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bāru spiedienā un temperatūrā, kas ir lielāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam elementam ķīmiskajā reakcijā. Pozīcijas ex2710 ziežeļļu turpmāka apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana), konkrēti, krāsas vai stabilitātes uzlabošanai, tomēr nepieder pie īpašiem procesiem;

n) tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 minēto kurināmo mazutu — atmosfēras pārtvaice, ar nosacījumu, ka mazāk nekā 30 % šo izstrādājumu tilpuma pārtvaicējas, ieskaitot zudumus, 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86;

o) tikai attiecībā uz pozīcijā ex2710 ietvertajām smagajām eļļām, kas nav gāzeļļa un kurināmais mazuts — apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

7.3. Attiecībā uz pozīcijas ex2707, 2713 līdz 2715, ex2901, ex2902 un ex3403 izstrādājumiem vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai līdzīgas darbības noteiktu izcelsmi nepiešķir.

[1] Skatīt Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. skaidrojošās piezīmes b) punktu.

[2] Skatīt Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. skaidrojošās piezīmes b) punktu.

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

TĀDAS APSTRĀDES NOTEIKUMU SARAKSTS, KURA JĀVEIC ATTIECĪBĀ UZ NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI NO TIEM RAŽOTI IZSTRĀDĀJUMI VARĒTU IEGŪT NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

Ne uz visiem šajā sarakstā minētajiem izstrādājumiem attiecas šī regula. Tādēļ jāskata citas Spānijas un Portugāles Pievienošanās akta 2. protokola daļas.

HS pozīcijas Nr. | Produkta apraksts | Apstrāde vai pārstrāde, kurā nenoteiktas izcelsmes materiāli iegūst izcelsmes statusu |

| |

(1) | (2) | (3) vai (4) | (3) vai (4) |

1. nodaļa | Dzīvi dzīvnieki | Visiem 1. nodaļas dzīvniekiem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

2. nodaļa | Gaļa un gaļas subprodukti | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 1. un 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

3. nodaļa | Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex 4. nodaļa | Piens un piena produkti; putnu olas; dabīgais medus; citur neminēti dzīvnieku valsts pārtikas produkti, izņemot šādus: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 4. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

0403 | Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi raudzēti vai skābēti piena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kā arī aromatizēti vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevu: | Ražošana, kurā: visiem 4. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem,visām izmantotajām 2009. pozīcijas augļu sulām (izņemot ananāsu, laimu vai greipfrūtu sulu) jau ir jābūt noteiktas izcelsmes, unvisu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 5. nodaļa | Citur neminēti dzīvnieku valsts produkti izņemot šādus: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 5. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex0502 | Apstrādāti cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas | Saru un spalvu tīrīšana, dezinfekcija, šķirošana un iztaisnošana | |

6. nodaļa | Veģetējoši koki un citi augi; bumbuļi, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; nogriezti ziedi un dekoratīvi zaļumi | Ražošana, kurā: visiem 6. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7. nodaļa | Dārzeņi un ēdami sakņaugi un bumbuļaugi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 7. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

8. nodaļa | Ēdami augļi un rieksti; citrusu augļu un ķirbjaugu mizas | Ražošana, kurā: visiem augļiem un riekstiem jābūt pilnīgi iegūtiem,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 9. nodaļa | Kafija, tēja, mate un garšvielas izņemot šādas: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 9. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

0901 | Kafija, arī grauzdēta, arī bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas atvietotāji ar jebkādu kafijas saturu | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

0902 | Tēja, arī aromatizēta: | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex0910 | Garšvielu maisījumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

10. nodaļa | Labības produkti | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 10. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex 11. nodaļa | Miltrūpniecības produkti, iesals; ciete; inulīns, kviešu lipeklis; izņemot šādus: | Ražošana, kurā visām izmantojamajām labībām, dārzeņiem, saknēm un bumbuļiem no 0714. pozīcijas ir jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex1106 | Milti un rupja maluma milti no kaltētiem lobītiem pākšaugu dārzeņiem, kas iekļauti 0713. pozīcijā | 0708. pozīcijā minēto pākšaugu kaltēšana un malšana | |

12. nodaļa | Eļļas augu sēklas un eļļas augļi dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām; salmi un lopbarība | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 12. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

1301 | Šellaka, dabiski sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami): | Ražošana, kurā no 1301. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

1302 | Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un iebiezinātāji, arī modificēti | | |

— modificēti recinātāji un biezinātāji, kas iegūti no dārzeņu produktiem | Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un iebiezinātājiem | |

— citi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

14. nodaļa | Augu materiāli pīšanai; Augu produkti, kas nav citur minēti un iekļauti: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 14. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex 15. nodaļa | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

1501 | Cūku tauki (ieskaitot kausētus taukus) un mājputnu tauki, izņemot 0209. vai 1503. pozīcijā minētos: | | |

— tauki no kauliem vai atliekām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, uz kuriem attiecas 0203., 0206. vai 0207. pozīcija, vai kaulus, uz kuriem attiecas 0506. pozīcija | |

— citi | Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, uz kuriem attiecas 0203. vai 0206. pozīcija, vai no mājputnu gaļas un subproduktiem, uz kuriem attiecas 0207. pozīcija | |

1502 | Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot 1503. pozīcijā minētos: | | |

— tauki no kauliem vai atliekām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot tos, uz kuriem attiecas 0201., 0202., 0204. vai 0206. pozīcija, vai kaulus, uz kuriem attiecas 0506. pozīcija | |

— citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

1504 | Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, arī rafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

— cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 1504. pozīcijas materiālus | |

— citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex1505 | Rafinēts lanolīns | Ražošana no nerafinētiem vilnas taukiem, uz ko attiecas 1505. pozīcija | |

1506 | Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām: | | |

— cietās frakcijas | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 1506. pozīcijas materiālus | |

— citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

1507 līdz 1515 | Augu eļļas un to frakcijas: | | |

— Sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koka un oiticica eļļa, miršu vasks un Japānas vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

— cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas cietās frakcijas | Ražošana no pārējiem materiāliem, kas minēti 1507. līdz 1515. pozīcijā | |

— citi | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

1516 | Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, pāresterificētas, reesterificētas vai elaidinizētas, arī rafinētas, bet tālāk neapstrādātas | Ražošana, kurā: visiem 2. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem,visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem. Tomēr var izmantot 1507., 1508., 1511. un 1513. pozīcijas materiālus | |

1517 | Margarīns; pārtikas maisījumi vai preparāti no dzīvnieku vai augu taukiem, vai eļļām, vai dažādu šīs grupas tauku vai eļļu frakcijām, citi nepārtikas tauki vai eļļas, vai to frakcijas, kas iekļautas 1516. pozīcijā | Ražošana, kurā: visiem izmantotajiem 2. un 4. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem,visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem. Tomēr var izmantot 1507., 1508., 1511. un 1513. pozīcijas materiālus | |

16. nodaļa | Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi | Ražošana no 1. nodaļas dzīvniekiem. Visiem izmantotajiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex 17. nodaļa | Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex1701 | Rafinēts cukurniedru un cukurbiešu cukurs vai ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas satur aromatizējošas vielas vai krāsvielas | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1702 | Citāds ciets cukurs, arī ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze; cukura sīrups bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdētais cukurs: | | |

— ķīmiski tīra maltoze un fruktoze | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 1702. pozīcijas materiālus | |

— cits cukurs cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā izmantotajiem materiāliem jau jābūt ar noteiktas izcelsmes statusu | |

ex1703 | Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1704 | Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

18. nodaļa | Kakao un tā izstrādājumi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1901 | Iesala ekstrakts, pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40 % kakao, aprēķinot kopējo beztauku bāzi, kas nav ne minēti, ne iekļauti kaut kur citur; no 0401. līdz 0404. pozīcijā minētajām precēm gatavoti pārtikas produkti, kuri nesatur kakao pulveri vai pēc svara satur mazāk par 5 % kakao, rēķinot uz pilnīgi attaukotu vielu, un kuri nav minēti vai iekļauti citur: | | |

— iesala ekstrakts | Ražošana no 10. nodaļā minētajiem graudaugiem | |

— citi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,izmantoto 4. un 17. nodaļas materiālu vērība katras nodaļas materiāliem nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1902 | Pastas izstrādājumi, arī vārīti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai pagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni, kuskuss, sagatavots vai nesagatavots: | | |

— ar gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu sastāvu masā 20 % vai mazāk | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem graudaugiem vai to produktiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir jābūt pilnīgi iegūtiem | |

— kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu | Ražošana, kurā: visiem izmantotajiem graudaugiem vai to produktiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir jābūt pilnīgi iegūtiem,visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

1903 | Tapioka un tās atvietotāji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot kartupeļu cieti 1108. pozīcijā | |

1904 | Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas), labība (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus un rupja maluma miltus), iepriekš vārītus vai citādi sagatavotus, kas nav minēti vai iekļauti citur | Ražošana, kurā: no materiāliem, kuri nav klasificēti 1806. pozīcijā,kurā visiem izmantotajiem graudaugiem un miltiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus un Zea indurata šķirnes kukurūzu) ir jābūt pilnīgi iegūtiem,kurā izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

1905 | Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar vai bez kakao piedevas, dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā minētos materiālus | |

ex 20. nodaļa | Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem vai dārzeņiem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex2001 | Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2004 un ex2005 | Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

2006 | Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas) | Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

2007 | Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2008 | — Rieksti bez cukura vai stipro alkoholisko dzērienu piedevas | Ražošanā izmantoto 0801., 0802. un 1202. līdz 1207. pozīcijā minēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļas augu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no produkta ražotāja cenas | |

— Zemesriekstu sviests; maisījumi, kam pamatā ir graudaugi; palmu galotņu pumpuri; kukurūza | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

— Citi, izņemot saldētus augļus un riekstus, kas nav tvaicēti vai vārīti ūdenī, bez cukura piedevas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

2009 | Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura piedevu vai citiem saldinātājiem | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 21. nodaļa | Dažādi pārtikas produkti izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

2101 | Kafijas, tējas un mate ekstrakti, esences un koncentrāti un preparāti, kuru pamatā ir šie produkti vai kafija, tēja vai mate; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizvietotāji un to ekstrakti, esences un koncentrāti: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visiem izmantotajiem cigoriņiem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

2103 | Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes | | |

— Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un piedevu maisījumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Sinepju pulveri vai gatavas sinepes tomēr var izmantot | |

— Sinepju pulveris un gatavas sinepes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex2104 | Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai | Ražošana no jebkurā pozīcijā minētiem materiāliem, izņemot sagatavotus vai konservētus dārzeņus, kas minēti no 2002. līdz 2005. pozīcijā | |

2106 | Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,izmantoto 4. un 17. nodaļas materiālu vērība katras nodaļas materiāliem nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 22. nodaļa | Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,vīnogām vai materiāliem, kas ir to atvasinājumi, jābūt pilnīgi iegūtiem | |

2202 | Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātāju vai aromātisku vielu piedevu, un citi bezalkoholiski dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minēti 2009. pozīcijā | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas,visām izmantotajām augļu sulām (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu sulu) jau ir jābūt ar izcelsmes statusu | |

2207 | Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk — etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti | Ražošana, kurā: no materiāliem, kas nav klasificēti 2207. vai 2208. pozīcijākurā vīnogām vai materiāliem, kas ir to atvasinājumi, jābūt pilnīgi iegūtiem, vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar izcelsmes statusu, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 % no tilpuma | |

2208 | Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 80 tilp. % stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni | Ražošana, kurā: no materiāliem, kas nav klasificēti 2207. vai 2208. pozīcijākurā vīnogām vai materiāliem, kas ir to atvasinājumi, jābūt pilnīgi iegūtiem, vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar izcelsmes statusu, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 % no tilpuma | |

ex 23. nodaļa | Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; pagatavota dzīvnieku barība izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2301 | Vaļu milti; pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un zirnīši no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex2303 | Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu, kas, pārrēķinot sausnā, pārsniedz 40 % svara | Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai jābūt pilnīgi iegūtai | |

ex2306 | Eļļas rauši un citi olīveļļas ekstrahēšanas cietie atkritumi, kuru sastāvā ir vairāk kā 3 % olīveļļas | Ražošana, kurā visām izmantotajām olīvām jābūt pilnīgi iegūtām | |

2309 | Izstrādājumi, kurus izmanto dzīvnieku barībā | Ražošana, kurā: visiem izmantotajiem graudaugiem, cukuram vai melasei, gaļai vai pienam jau ir jābūt ar izcelsmes statusu,visiem 3. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

ex 24. nodaļa | Tabaka un tabakas atvietotāji izstrādājumi, izņemot šādus: | Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 24. nodaļas materiāliem jābūt pilnīgi iegūtiem | |

2402 | Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizvietotājiem | Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atlikumiem, kas minēti 2401. pozīcijā, jau jābūt ar noteiktu izcelsmi | |

ex2403 | Smēķējamā tabaka | Ražošana, kurā vismaz 70 % no izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atlikumiem, kas minēti 2401. pozīcijā, jau jābūt ar noteiktu izcelsmi | |

ex 25. nodaļa | Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2504 | Attīrīts un sasmalcināts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu | Oglekļa saturu bagātina, attīrot un sasmalcinot neattīrītu kristālisko grafītu | |

ex2515 | Marmors, sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm | Sazāģējot vai citādā veidā sadalot marmoru (arī jau sazāģētu) gabalos, kas ir biezāki par 25 cm | |

ex2516 | Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citi tēlniecībai vai būvniecībai paredzēti akmeņi, sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm | Sazāģējot vai citādā veidā sadalot akmeņus (arī jau sazāģētus) gabalos, kas ir biezāki par 25 cm | |

ex2518 | Karsēts dolomīts | Nekarsēta dolomīta kalcinēšana | |

ex2519 | Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, attīrīts vai neattīrīts, kas nav kausētais vai dedzinātais magnēzijs | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot dabiskā magnija karbonātu (magnezītu) | |

ex2520 | Īpaši zobārstniecībai sagatavots ģipsis | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2524 | Azbesta šķiedras | Ražošana no azbesta koncentrāta | |

ex2525 | Vizlas pulveris | Samaļ vizlu vai vizlas atkritumi | |

ex2530 | Karsētas vai pulverī samaltas krāszemes | Krāszemju kalcinācija vai malšana | |

26. nodaļa | Rūdas, sārņi un pelni | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 27. nodaļa | Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas, minerālvaski izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex2707 | Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kurām vairāk kā 65 % tilpuma pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ieskaitot naftas eļļas un benzola maisījumus), un ko izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2709 | No bitumenminerāliem iegūtas nerafinētas eļļas | Bitumenmateriālu destruktīva pārtvaicēšana | |

2710 | Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neietverti produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas | Rafinēšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2711 | Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2712 | Naftas vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, pārējie minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, krāsoti vai nekrāsoti | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2713 | Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūto eļļu pārstrādes atlikumi | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2714 | Dabīgais bitumens un asfalts; bitumena vai naftas slānekļi un bitumena smiltis; asfaltīti un asfalta ieži | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

2715 | Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bitumena, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa pamata (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas) | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 28. nodaļa | Neorganiskās ķīmijas produkti, dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2805 | Mischmetall | Ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2811 | Sēra trioksīds | Ražošana no sēra dioksīda | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2833 | Alumīnija sulfāts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2840 | Nātrija perborāti | Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 29. nodaļa | Organiskās ķīmiskās vielas izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2901 | Acikliskie ogļūdeņraži, kurus izmanto kā enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2902 | Ciklāni un ciklēni (izņemot azulēnus), benzols, toluols, ksilols, kurus izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex2905 | Šīs pozīcijas spirtu metālu alkoholāti un etanola spirti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 2905. pozīcijas materiālus. Šīs pozīcijas metālu alkoholātus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2915 | Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes, šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto 2915. un 2916. pozīcijas materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex2932 | — Iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto 2909. pozīcijas materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2933 | Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us) | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Visu izmantoto 2932. un 2933. pozīcijas materiālu vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

2934 | Nukleīnskābes un to sāļi; pārējie heterocikliskie savienojumi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Ražošana, kurā izmantoto 2932. un 2933. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 30. nodaļa | Farmācijas produkti; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3002 | Cilvēka asinis, dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām, imunoserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiski produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti: | | |

— preparāti ar divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas kopā ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām, vai nejaukti preparāti šīm vajadzībām, safasēti nomērītās devās vai iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | | |

— — cilvēka asinis | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — dzīvnieku asinis ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — asins frakcijas, izņemot imunoserumus, hemoglobīnu, asinsglobulīnu un serumglobulīnu | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — hemoglobīns, asins globulīni un serumglobulīni | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— — citāds | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3002. pozīcijas materiālus. Var izmantot arī šī apraksta materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3003 un 3004 | Medikamenti (izņemot 3002., 3005. vai 3006. pozīcijā minētās preces) | | |

— iegūti no amikacīna, kas minēts 2941. pozīcijā | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Var tomēr izmantot arī 3003. un 3004. pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Var tomēr izmantot arī 3003. un 3004. pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 31. nodaļa | Mēslojums izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3105 | Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru ne lielāku par 10 kg, izņemot šādus: nātrija nitrātskalcija ciānamīdskālija sulfātsmagnija kālija sulfāts | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 32. nodaļa | Miecvielu vai krāsu ekstrakti, tanīni un to atvasinājumi, pigmenti un citas krāsvielas, krāsas un lakas, tepe un citas pildvielas, tintes, izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3201 | Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citi atvasinājumi | Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3205 | Krāsu lakas, uz krāsu laku bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šās nodaļas 3. piezīmē | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 3203., 3204. un 3205. pozīcijas materiālus. Materiālus, kas klasificēti 3205. pozīcijā, tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 33. nodaļa | Ēteriskās eļļas un sveķveidīgas vielas, parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3301 | Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot sabiezinātās un tīrās eļļas, smaržīgie sveķu ekstrakti, ekstrahētie balzami; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ziedu ekstrahēšanas vai macerācijas ceļā, terpēnu blakusprodukti, kas palikuši pēc ēterisko eļļu atbrīvošanas no terpēniem, ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi | Ražo no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot arī atšķirīgo "grupu" šajā pozīcijā. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 34. nodaļa | Ziepes, virsmaktīvas organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, apstrādāti vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobu vaski" un zobārstniecības preparāti uz ģipša bāzes, izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3403 | Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā mazāk par 70 % no svara ir naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem | Rafinēšanas darbības un/ vai viens vai vairāki īpašie procesi vai Citas darbības, kurās izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3404 | Mākslīgie un gatavie vaski: | | |

— kuru pamatā ir parafīns, naftas vaski, vaski, kas iegūti no bitumenminerāliem, ogļu putekļu vasks, jēlparafīns, | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot: hidrogenētas eļļas ar 1516. pozīcijas vasku īpašībām,taukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskos taukskābju spirtus ar 3823. pozīcijas vasku īpašībām,3404. pozīcijas materiālusŠos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 35. nodaļa | Olbaltumvielas, modificētas cietes, līmes, fermenti, izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3505 | Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes), līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes: | | |

— cietes ēteri un esteri | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3505. pozīcijas materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 1108. pozīcijas materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3507 | Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

36. nodaļa | Sprāgstvielas, pirotehniski izstrādājumi, sērkociņi, pirofori sakausējumi, atsevišķi degmaisījumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 37. nodaļa | Foto vai kino preces, izņemot šādas: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3701 | Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas: | | |

— filmas krāsainai momentfotogrāfijai, iepakotas | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami pozīcijā, kas nav 3701. vai 3702. pozīcija. Materiālus, kas klasificējami 3702. pozīcijā tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami pozīcijā, kas nav 3701. vai 3702. pozīcija. Materiālus, kas klasificējami 3701. un 3702. pozīcijā tomēr var izmantot, ja to vērtība kopā nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3702 | Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav klasificējami 3701. vai 3702. pozīcijā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3704 | Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav klasificējami no 3701. līdz 3704. pozīcijā. | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 38. nodaļa | Dažādas ķimikālijas, izņemot šādas: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3801 | — Koloīdais grafīts eļļas suspensijā un puskoloīdais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Grafīta pasta, kurā ir vairāk kā 30 % svara % grafīta maisījums ar minerāleļļām | Ražošana, kurā visu 3403. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3803 | Rafinēta taleļļa | Nerafinētas taleļļas rafinēšana | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3805 | Attīrīti sulfātterpentīna spirti | Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana destilējot vai rafinējot | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3806 | Esteru sveķi | Ražošana no sveķskābēm | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex3807 | Koka piķis (koka darvas piķis) | Koka darvas pārtvaice | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

3808 | Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs): | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3809 | Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3810 | Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3811 | Antidetonācijas maisījumi, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas: | | |

— gatavās piedevas eļļošanas līdzekļiem, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem | Ražošana, kurā visu 3811. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3812 | Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3813 | Ugunsdzēsības aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēsības aparāti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3814 | Salikta sastāva organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti; gatavi krāsu un laku noņemšanas maisījumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3818 | Ķīmiskie elementi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3819 | Bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70 % naftas eļļu vai eļļu, kuras iegūtas no bitumenminerāliem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3820 | Antifrīza preparāti un gatavi pretapledošanas šķidrumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3822 | Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot 3002. vai 3006. pozīcijā minētos | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3823 | Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; skābās eļļas no rafinēšanas; rūpnieciskie alifātiskie spirti: | | |

— rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, skābās eļļas no rafinēšanas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, | |

— rūpnieciskie alifātiskie spirti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 3823. pozīcijas materiālus | |

3824 | Lietošanai gatavas saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (ieskaitot dabisko produktu maisījumus), kas citur nav minēti; ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumu produkti, kas citur nav minēti: | | |

— šādi šīs pozīcijas izstrādājumi: — — gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem uz dabīgo sveķu izstrādājumu bāzes, — — naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri, — — sorbīts, izņemot 2905. pozīcijā minēto, — — naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem, — — jonu apmainītāji, — — vakuumlampu geteri (gāzu absorbētāji), — — sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai, — — akmeņogļu gāzes attīrīšanā radītie amonjaka gāzes šķīdumi un izlietotais oksīds, — — sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri, — — sīveļļa un kaulu eļļa, — — atšķirīgu anjonu sāļu maisījumi, — — kopējošās pastas ar želatīnu, arī uz papīra vai tekstilmateriāla pamatnes, | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

3901 līdz 3915 | Plastmasas primārās formās, plastmasas atkritumi, skaidas un atlūzas: izņemot ex3907. un 3912. pozīcijā minētās, attiecībā uz kurām noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | | |

— papildu homopolimerizācijas produkti, kuros atsevišķs monomērs pēc svara veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēra sastāva | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražošanas cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana, kurā izmantoto 39. nodaļā ietverto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3907 | — Kopolimērs no polikarbonāta un akrinitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot arī tajā pašā pozīcijā klasificētus materiālus ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— Poliesteris | Ražošana, kurā ikviena izmantotā 39. nodaļas materiāla vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas un/ vai ražošana no tetrabrom-(bisfenols A) polikarbonāta | |

3912 | Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi primārās formās, kas citur nav minēti | Ražošana, kurā ar produktu vienā pozīcijā klasificēto izmantoto materiālu vērtība katram materiālam atsevišķi nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

3916 līdz 3921 | Plastmasas pusfabrikāti un izstrādājumi; izņemot pozīcijās ex3916, ex3917, ex3920 un ex3921 minētos, attiecībā uz kuriem noteikumi ir izklāstīti turpmāk: | | |

— plakani izstrādājumi, kam veikta ne tikai virsmas apstrāde, vai sagriezti formās, kas nav taisnstūrveida (tostarp kvadrāts); citi izstrādājumi, kas apstrādāti tālāk pēc virsmas apstrādes, | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— citi: | | |

— — papildu homopolimerizācijas produkti, kuros atsevišķs monomērs pēc svara veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēra sastāva | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražošanas cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— — citāds | Visu ražošanā izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3916 un ex3917 | Fasonprofili un caurules | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ar produktu vienā pozīcijā klasificēto izmantoto materiālu vērtība katram materiālam atsevišķi nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex3920 | — Jonomēra plāksne vai plēve | Ražošana no termoplastiskas daļējas sāls, kas ir etilēna un metilakrilāta kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinku un nātriju | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— Reģenerētas celulozes, poliamīdu vai polietilēna plāksnes | Ražošana, kurā ar produktu vienā pozīcijā klasificēto izmantoto materiālu vērtība katram materiālam atsevišķi nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

ex3921 | Folija no plastmasas, metalizēta | Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

3922 līdz 3926 | Plastmasas izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 40. nodaļa | Kaučuks un tā izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4001 | Laminētas rievotās zoļu gumijas loksnes apaviem | Dabiskā kaučuka lokšņu laminēšana | |

4005 | Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs | Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība, izņemot dabisko kaučuku, nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

4012 | Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas, gumijas cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes: | | |

— atjaunotas gumijas pneimatiskās, cietās vai pildītās riepas | Lietotu riepu atjaunošana | |

— citi | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 4011. vai 4012. pozīcijas materiālus | |

ex4017 | Cietgumijas izstrādājumi | Ražošana no cietgumijas | |

ex 41. nodaļa | Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4102 | Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas | Vilnas atdalīšana no aitu vai jēru ādām | |

4104 līdz 4107 | Āda bez dzīvnieku vilnas, izņemot 4108 vai 4109. pozīcijā minēto ādu | Pirmapstrādātas ādas miecēšana vai Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

4109 | Lakāda un lakādas imitācija, metalizēta āda | Ražošana no ādas, kas minēta 4104. līdz 4107. pozīcijās, ja tās vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

42. nodaļa | Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 43. nodaļa | Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4302 | Sašūtas miecētas vai apdarinātas zvērādas: | | |

— slokšņveida, krustveida un tamlīdzīgas formas | Nesašūtu miecētu vai apdarinātu zvērādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai | |

— citi | Ražošana no nesaliktām, miecētām vai izstrādātām kažokādām | |

4303 | Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām | Ražošana no nesaliktām, miecētām vai izstrādātām kažokādām, kas iekļautas 4302. pozīcijā | |

ex 44. nodaļa | Koks un koka izstrādājumi; kokogles; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4403 | Rupji aptēsti kokmateriāli | Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, mizotiem vai nemizotiem, vai vienkārši rupji tēstiem | |

ex4407 | Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm | Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

ex4408 | Finierloksnes un loksnes saplāksnim, salīmētas; citi gareniski sazāģēti, salīmēti vai lobīti kokmateriāli ar biezumu ne vairāk par 6 mm | Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

ex4409 | Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai kārtām, neatkarīgi no tā, vai ēvelēti, slīpēti vai savienoti ar zobveida tapām: | | |

— slīpēti vai savienoti ar zobveida tapām | Slīpēšana vai savienošana ar zobveida tapām | |

— līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes | Frēzēšana vai profilēšana | |

ex4410 līdz ex4413 | Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes, ieskaitot profilētas līstes un citādus profilētus dēļus | Frēzēšana vai profilēšana | |

ex4415 | Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara | Ražošana no dēļiem, kas nav sazāģēti pēc izmēra | |

ex4416 | Koka mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas | Ražošana no mucas dēlīšiem, kas pēc sazāģēšanas nav tālāk apstrādāti | |

ex4418 | — Namdaru un galdnieku izstrādājumi celtniecībai | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus | |

— Līstes ar apaļu profilu un ietvarlīstes | Frēzēšana vai profilēšana | |

ex4421 | Sērkociņu skaliņi, koka naglas vai tapas apaviem | Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot savienotos kokmateriālus 4409. pozīcijā | |

ex 45. nodaļa | Korķis un korķa izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

4503 | Dabiskā korķa izstrādājumi | Ražošana no 4501. pozīcijā ietvertā korķa | |

46. nodaļa | Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; grozi un pīteņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

47. nodaļa | Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 48. nodaļa | Papīrs un kartons papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex4811 | Tikai sagrafēts papīrs un kartons ar līnijām vai rūtiņām | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

4816 | Kopējamais papīrs, paškopējošais vai citāds kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot 4809. pozīcijā minēto papīru), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai bez kastēm | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

4817 | Papīra vai kartona aploksnes, slēgtās vēstules, pasta atklātnes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes, kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4818 | Tualetes papīrs | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

ex4819 | Kastes, kārbas, maisi, somas un pārējā tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts.visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex4820 | Vēstuļu bloki | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex4823 | Pārējais papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas | Ražošana no 47. nodaļā iekļautajām izejvielām papīra ražošanai | |

ex 49. nodaļa | Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

4909 | Iespiestas vai ilustrētas atklātnes. iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez izrotājumiem | Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909. vai 4911. pozīcijā | |

4910 | Visāda veida iespiesti kalendāri, tostarp kalendāru bloki (noplēšamie kalendāri): | | |

— pastāvīgi kalendāri vai kalendāri ar maināmiem blokiem, kas piestiprināti pie pamatnes, kura nav no papīra vai kartona, | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909. vai 4911. pozīcijā | |

ex 50. nodaļa | Zīds izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex5003 | Uzkārsti vai ķemmēti zīda atkritumi (ieskaitot attīšanai nederīgus kokonus, vērpšanas atkritumus un plucinātās izejvielas) | Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana | |

5004 līdz ex5006 | Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem | Ražošana no:– jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,citām dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5007 | Audumi no zīda vai zīda atkritumiem: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no:– kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra,vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 51. nodaļa | Vilna, smalka vai rupja dzīvnieku spalva; astru dzija un austi audumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5106 līdz 5110 | Vilnas dzija, dzija no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem | Ražošana no: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5111 līdz 5113 | Vilnas audumi, audumi no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no:– kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra;vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 52. nodaļa | Kokvilna izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5204 līdz 5207 | Kokvilnas dzija un pavedieni | Ražošana no– jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5208 līdz 5212 | Kokvilnas audumi | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no:– kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra;vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 53. nodaļa | Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5306 līdz 5308 | Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām; pavedieni no papīra | Ražošana no: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5309 līdz 5311 | Audumi no pārējām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra;vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5401 līdz 5406 | Dzija, monopavedieni un diegi no ķīmiskām šķiedrām | Ražošana no: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5407 un 5408 | Audumi no ķīmiskām šķiedrām: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no:– kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra;vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5501 līdz 5507 | Ķīmiskas stāpeļšķiedras | Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas | |

5508 līdz 5511 | Dzija un šujamie diegi no ķīmiskām stāpeļšķiedrām | Ražošana no: jēlzīda vai zīda atkritumiem, kas kārsti vai ķemmēti vai citādi sagatavoti vērpšanai,dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5512 līdz 5516 | Audumi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām: | | |

— ar iestrādātiem gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaipapīra;vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 56. nodaļa | Vate, tūba un filcs un neausti materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un to izstrādājumi, izņemot šādus: | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5602 | Tūbu un filcu, arī impregnētu, arī ar pārklājumu, arī laminētu: | | |

— adatota tūba un filcs | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas.Tomēr var izmantot arī: polipropilēna pavedienus no 5402. pozīcijas,polipropilēna šķiedru no 5503. vai 5506. pozīcijas, vaipolipropilēna pavedienu grīstes, kas minēta 5501. pozīcijā, kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem,ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,mākslīgām štāpeļškiedrām, kas iegūtas no kazeīna, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

5604 | Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgas formas, kas minētas 5404. vai 5405. pozīcijā, impregnētas, ar segumu vai caurslāņotas ar gumiju vai plastmasām: | | |

— gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu | Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu pārklājuma | |

— citi | Ražošana no: dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5605 | Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgas formas, kas minētas 5404. vai 5405. pozīcijā, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes veidā vai pūderveidā vai pārklāti ar metālu | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

5606 | Pozamenta pavedieni, lentes vai tamlīdzīgas formas, kas minētas 5404. vai 5405. pozīcijā, dekoratīvie (izņemot 5605. pozīcijā minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem); šenilpavedieni (tostarp šenils no pūkām); cilpainie pavedieni | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vaiizejvielām papīra ražošanai | |

57. nodaļa | Paklāji un citādas grīdsegas no tekstilmateriāliem: | | |

— no adatotas tūbas un filca | Ražošana no: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasTomēr var izmantot arī: polipropilēna pavedienus no 5402. pozīcijas,polipropilēna šķiedras no 5503. vai 5506. pozīcijasvaipolipropilēna pavedienu grīstes, kas minēta 5501. pozīcijā, kuru atsevišķo pavedienu vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem,ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas Džutas audumu var izmantot kā oderi | |

— no cita veida filca | Ražošana no: dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— citi | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,sintētisko vai mākslīgo pavedienu dzijas,dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanaiDžutas audumu var izmantot kā oderi | |

ex 58. nodaļa | Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot šādus: | | |

— savienojumā ar gumijas pavedieniem | Ražošana no vienkārtas pavedieniem | |

— citi | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasvai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5805 | Ar rokām austi dekoratīvi rakstaini audumi (Beļģijas un tamlīdzīgi gobelēni) un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienā), apdarināti vai neapdarināti | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5810 | Izšuvumi gabalos, lentēs vai ornamentu veidā | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

5901 | Tekstildrānas, sveķotas vai cietinātas, lietojamas grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgās drānas zīmēšanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgas stīvinātas tekstildrānas, ko parasti lieto cepuru pamatnēm | Ražošana no dzijas | |

5902 | Riepu kordaudumi no ļoti izturīgiem neilona vai citiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem: | | |

— ar tekstilmateriālu saturu pēc svara ne vairāk kā 90 % | Ražošana no dzijas | |

— citi | Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas | |

5903 | Tekstildrānas, izņemot 5902. pozīcijā minētās, impregnētas, pārklātas vai laminētas ar plastmasām: | Ražošana no dzijas vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5904 | Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar drēbes pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti | Ražošana no dzijas | |

5905 | Tapetes no tekstilmateriāliem: | | |

— impregnētas, pārklātas vai laminētas ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem | Ražošana no dzijas | |

— citi | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasasvai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5906 | Gumijoti audumi, izņemot tos, kas minēti 5902. pozīcijā: | | |

— trikotāžas audumi | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— citi audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas pēc svara satur vairāk nekā 90 % tekstilmateriālu | Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem | |

— citi | Ražošana no dzijas | |

5907 | Tekstildrānas, kas impregnētas vai pārklātas ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektiem vai tamlīdzīgiem mērķiem | Ražošana no dzijas vai Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai pabeigšanas operācijām (piemēram, tīrīšana, balināšana, merserizēšana, žāvēšana, pacelšana, kalandrēšana, apstrādāšana pret saraušanos, iepriekšēja apdare, dekatierēšana, piesūcināšana, labošana un mezglošana), kurā izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

5908 | Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti | | |

— gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti | Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma | |

— citi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

5909 līdz 5911 | Tekstilizstrādājumi tehniskām vajadzībām: | | |

— pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no 5911. pozīcijā ietvertās tūbas | Ražošana no 6310. pozīcijas dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām | |

— tāda veida audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem, savelti vai ne, arī piesūcināti vai pārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkāršiem vai daudzkāršiem šķēru un/vai audu pavedieniem, vai gludi austi ar daudzkāršiem šķēru un/vai audu pavedieniem no 5911. pozīcijas | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,šādiem materiāliem:politetrafluoretilēna dzija,daudzkārtu poliamīda dzijas, pārklātas vai piesūcinātas, vai noklātas ar fenolsveķiem,m — fenilēndiamīna un izoftalskābes polikondensācijā iegūtu aromātisko poliamīdu sintētiskās tekstilšķiedras dzijas,no poli-p — fenilēna tereftalātiem,politetrafluoretilēna monopavedieniem,sintētisko šķiedru dzijasstiklašķiedras pavedieniem, kas pārklāti ar fenolsveķiem un pozamentēti ar akrila pavedieniem,kopoliestera monopavedieniem no poliestera un sveķiem no tereftalskābes un 1,4-cikloheksāndietanola un izoftalskābes,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— citi | Ražošana no: kokosšķiedras dzijas,dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

60. nodaļa | Trikotāžas audumi | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

61. nodaļa | Trikotāžas apģērbi un apģērbu piederumi: | | |

— ražoti, sašujot kopā vai citādi savienojot divus vai vairākus trikotāžas auduma gabalus, kas ir piegriezti pēc modeļa vai ražoti tieši šī modeļa formā, | Ražošana no dzijas | |

— citi | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

ex 62. nodaļa | Apģērbi un apģērbu piederumi, kas nav trikotāža izņemot šādus: | Ražošana no dzijas | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 un ex6211 | Sieviešu, meiteņu un zīdaiņu apģērbi un zīdaiņu apģērbu piederumi ar izšuvumiem | Ražošana no dzijas vai ražošana no auduma bez izšuvumiem, ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex6210 un ex6216 | Ugunsdrošs aprīkojums no auduma, kas pārklāts ar foliju vai alitētu poliesteru | Ražošana no dzijas vai ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

6213 un 6214 | Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi: | | |

— izšūti | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas vai ražošana no auduma bez izšuvumiem, ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas vai Izgatavošana, kurai seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantoto apdrukājamo 6213. un 6214. pozīcijas preču vērtība nepārsniedz 47,5 % no produkta ražotāja cenas | |

6217 | Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba elementi vai piederumi, izņemot 6212. pozīcijā minētos: | | |

— izšūti | Ražošana no dzijas vai ražošana no auduma bez izšuvumiem, ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— ugunsdrošs aprīkojums no auduma, kas pārklāts ar foliju vai alitētu poliesteru | Ražošana no dzijas vai ražošana no auduma bez pārklājuma, ar noteikumu, ka šāda auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— apkakļu un piedurkņu atloku oderes, piegrieztas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana no dzijas | |

ex 63. nodaļa | Citādi gatavi tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6301 līdz 6304 | Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; pārējie tekstilizstrādājumi mājai: | | |

— no filca un neaustiem materiāliem | Ražošana no: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— citi: | | |

— — izšūti | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas vai ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus), ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— — citāds | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas | |

6305 | Maisi un kules, ko izmanto preču iesaiņošanai | Ražošana no: dabīgām šķiedrām,ķīmiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

6306 | Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi: | | |

— no neaustiem materiāliem | Ražošana no: dabīgām šķiedrām, vaiķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas | |

— citi | Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas | |

6307 | Pārējie gatavie izstrādājumi, tostarp apģērba piegrieztnes | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

6308 | Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai | Karam priekšmetam no komplekta jāievēro noteikumi, kas uz to attiektos, ja nebūtu ietverti komplektā. Var izmantot arī produktus, kam nav izcelsmes statusa, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

ex 64. nodaļa | Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no 6406. pozīcijas | |

6406 | Apavu daļas (ieskaitot virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas ieliekamās zoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi priekšmeti, kā arī to daļas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 65. nodaļa | Galvassegas un to daļas, izņemot šādas: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6503 | Filca cepures un filca galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kuras minētas 6501. pozīcijā, arī neoderētas, ar apdari vai bez tās: | Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām | |

6505 | Trikotāžas vai tamborētas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), arī ar oderi, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla matu tīkliņi, ar oderi vai bez oderes, ar apdari vai bez apdares | Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām | |

ex 66. nodaļa | Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

6601 | Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

67. nodaļa | Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgas puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 68. nodaļa | Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex6803 | Izstrādājumi no šīfera vai aglomerēta šīfera | Ražošana no apstrādāta šīfera | |

ex6812 | Izstrādājumi no azbesta; maisījumi uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem | |

ex6814 | Vizlas izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai pārējo materiālu pamata | Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu) | |

69. nodaļa | Keramikas izstrādājumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 70. nodaļa | Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7003, ex7004 un ex7005 | Stikls ar neatstarojošu slāni | Ražošana no 7001. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7006 | Stikls, kas minēts 7003., 7004. vai 7005. pozīcijā, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citā veidā apstrādāts, bez rāmja un citu materiālu apdares: | | |

— Stikla plāksnes substrāti; klāti ar dielektrisku plānu plēvi, un no pusvadītāju klases saskaņā ar SEMII standartiem | Ražošana no 7006. pozīcijas nepārklāta stikla plāksnes substrāta | |

— citi | Ražošana no 7001. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7007 | Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai slāņaina stikla | Ražošana no 7001. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7008 | Daudzkārtaini stikla izolatori | Ražošana no 7001. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7009 | Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, ieskaitot atpakaļskata spoguļus | Ražošana no 7001. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7010 | Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iesaiņošanai, stikla konservu burkas, stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

7013 | Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti 7010. vai 7018. pozīcijā ) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts vai stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas, vai pūsto stikla trauku izrotāšana ar rokām (izņemot apdrukāšanu zīdspiedes tehnikā), ja pūsto stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex7019 | Izstrādājumi (izņemot pavedienus) no stiklašķiedras | Ražošana no: nekrāsotas lentes, priekšdzijas, dzijas un kapātiem diegiem, vaistikla vates | |

ex 71. nodaļa | Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu klāti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; izņemot šādas: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7101 | Dabiskas vai kultivētas pērles, šķirotas un uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex7102, ex7103 un ex7104 | Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabīgi, mākslīgi vai reģenerēti) | Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem | |

7106, 7108 un 7110 | Dārgmetāli: | | |

— neapstrādāti | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti 7106., 7108. vai 7110. pozīcijā, vai elektrolītiska, termiska vai ķīmiska 7106., 7108. vai 7110. pozīcijā klasificēto dārgmetālu izdalīšana, vai 7106., 7108. vai 7110. pozīcijā klasificēto dārgmetālu sakausējumu vienam ar otru ražošana, vai to sakausēšana ar ligatūru | |

— pusfabrikātu formā vai pulverveidā | Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem | |

ex7107, ex7109 un ex7111 | Metālizstrādājumi ar dārgmetāla loksnīšu pārklājumu, pusfabrikāti | Ražošana no neapstrādātiem metāliem ar dārgmetāla loksnīšu pārklājumu | |

7116 | Izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabīgiem, mākslīgiem vai reģenerētiem) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

7117 | Bižutērija | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts, vai ražošana no parasto metālu detaļām bez dārgmetālu pārklājuma ar noteikumu, ka visu lietoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex 72. nodaļa | Dzelzs un tērauds; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7207 | Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti | Ražošana no materiāliem 7201., 7202., 7203., 7204. vai 7205. pozīcijā | |

7208 līdz 7216 | Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām 7206. pozīcijā | |

7217 | Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples | Ražošana no 7207. pozīcijā ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex7218, 7219 līdz 7222 | Pusfabrikāti, plakani velmējumi, stieņi, leņķi, profili un fasonprofili no nerūsējošā tērauda | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām 7218. pozīcijā | |

7223 | Nerūsējošā tērauda stieple | Ražošana no 7218. pozīcijā ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex7224, 7225 līdz 7228 | Pusfabrikāti, plakani velmējumi, karstā velmējuma stieņi un leņķi, brīvi tītos saišķos citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi | Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām 7206., 7218. vai 7224. pozīcijā | |

7229 | Pārējo leģēto tēraudu stieples | Ražošana no 7224. pozīcijā ietvertajiem pusfabrikātiem | |

ex 73. nodaļa | Dzelzs vai tērauda izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7301 | Rievkonstrukcijas | Ražošana no 7206. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7302 | Dzelzceļa vai tramvaju ceļu konstrukciju materiāli no dzelzs un tērauda: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai | Ražošana no 7206. pozīcijā ietvertajiem materiāliem | |

7304, 7305 un 7306 | Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurules, caurulītes un dobie profili | Ražošana no materiāliem 7206., 7207., 7218. vai 7224. pozīcijā | |

ex7307 | Cauruļu un cauruļvadu garnitūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), no vairākām daļām | Kaltu sagatavju virpošana, urbšana, vītņošana, atskarpju noņemšana, apstrāde ar smilšstrūklu, šo sagatavju vērtībai nepārsniedzot 35 % no produkta ražotāja cenas | |

7308 | Metālkonstrukcijas (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas, kas minētas 9406. pozīcijā) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu masti, jumta pārsegumi, būvkopnes, durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un līdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 7301. pozīcijas profilus un fasonprofilus | |

ex7315 | Pretslīdes ķēdes | Ražošana, kurā visu 7315. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 74. nodaļa | Varš un tā izstrādājumi izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7401 | Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7402 | Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7403 | Rafinēts varš un vara sakausējumi (neapstrādāti): | | |

— rafinēts varš | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

— vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus | Ražošana no neapstrādāta rafinēta vara vai no atlikumiem un lūžņiem | |

7404 | Vara atgriezumi un lūžņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

7405 | Ligatūras ar vara pamatu | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 75. nodaļa | Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7501 līdz 7503 | Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un pārējie niķeļa metalurģijas starpprodukti: neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 76. nodaļa | Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7601 | Neapstrādāts alumīnijs | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums, unvisu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenasvai Ražošana, veicot elektrolītisku vai termisku apstrādi, no neleģēta alumīnija vai no alumīnija atlikumiem un lūžņiem | |

7602 | Alumīnija atlikumi un lūžņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex7616 | Alumīnija izstrādājumi, izņemot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

77. nodaļa | Rezervēta iespējamiem HS papildinājumiem | | |

ex 78. nodaļa | Svins un tā izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7801 | Neapstrādāts svins: | | |

— attīrīts svins | Ražošana no lietņu vai produktu svina | |

— citi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 7802. pozīcijas atgriezumus un lūžņus | |

7802 | Svina atgriezumi un lūžņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 79. nodaļa | Cinks un tā izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

7901 | Neapstrādāts cinks | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 7902. pozīcijas atgriezumus un lūžņus | |

7902 | Cinka atgriezumi un lūžņi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 80. nodaļa | Alva un tās izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8001 | Neapstrādāta alva | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 8002. pozīcijas atgriezumus un lūžņus | |

8002 un 8007 | Alvas atgriezumi un lūžņi Pārējie alvas izstrādājumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

81. nodaļa | Citi parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi | | |

— citi apstrādāti parastie metāli, izstrādājumi no tiem | Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtību, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar produktu, nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex 82. nodaļa | Parasto metālu darbarīki, ierīces un galda piederumi; to daļas; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

8206 | Divu vai vairāku nosaukumu rokas darbarīku komplekti, kas minēti 8202. līdz 8205. pozīcijā, iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav iekļauti no 8202. līdz 8205. pozīcijai. Darbarīkus, kas minēti no 8202. līdz 8205. pozīcijai tomēr var iekļaut komplektā, ja to vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

8207 | Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbgaldiem (piemēram, presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai savērpšanai), ieskaitot instrumentus metālu vilkšanai vai presēšanai, instrumenti klinšu vai grunts urbšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

8208 | Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex8211 | Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (ieskaitot nažus koku apgriešanai), izņemot nažus, kas minēti 8208. pozīcijā | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem | |

8214 | Pārējie griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži un cērtņi, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles) | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

8215 | Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem | |

ex 83. nodaļa | Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex8302 | Pārējas nostiprināšanas detaļas un piederumi un līdzīgi priekšmeti, kurus izmanto ēkās, un automātiskie durvju aizvērēji | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot citus 8302. pozīcijas materiālus, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8306 | Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot citus 8306. pozīcijas materiālus, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 84. nodaļa | Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas; izņemot šādas: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8401 | Kodoldegvielas elementi | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8402 | Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); pārkarsēta ūdens tvaika ģenerēšanas katli | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8403 un ex8404 | Centrālapkures katli, izņemot 8402. pozīcijā minētos, un centrālapkures katlu palīgiekārtas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli nav klasificējami 8403. vai 8404. pozīcijā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

8406 | Ūdens tvaika turbīnas un pārējās tvaika turbīnas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8407 | Dzirksteļaizdedzes virzuļdzinēji un rotācijas iekšdedzes virzuļdzinēji | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8408 | Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8409 | Detaļas, kas īpaši vai galvenokārt paredzētas 8407. un 8408. pozīcijā minētajiem motoriem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8411 | Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citas gāzturbīnas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8412 | Pārējie dzinēji un spēkiekārtas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8413 | Rotorsūkņi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex8414 | Rūpnieciski ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8415 | Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; kondicionētāji, kuros mitrumu atsevišķi neregulē | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8418 | Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot 8415. pozīcijā minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

ex8419 | Iekārtas kokapstrādei, celulozes un papīra ražošanas iekārtas | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8420 | Kalandri un citas velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot mašīnas metālam un stiklam); to cilindri | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8423 | Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), tostarp svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8425 līdz 8428 | Celšanas, kravu apstrādes, iekraušanas un izkraušanas iekārtas | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8431. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8429 | Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi: | | |

— ceļa veltņi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8431. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8430 | Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8431. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8431 | Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8439 | Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8441 | Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai | Ražošana, kurā: kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8444 līdz 8447 | Šajās pozīcijās klasificētās tekstiliekārtas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8448 | Palīgmehānismi un ierīces 8444. un 8445. pozīcijā minētajām mašīnām | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8452 | Šujmašīnas, izņemot mašīnas grāmatu šūšanai, kas minētas 8440. pozīcijā; furnitūra, pamatnes un vāki, kas īpaši paredzētas šujmašīnām; šujmašīnu adatas: | | |

— šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu korpusa montāžā (bez motora) izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību,izmantotais diega nostiepšanas mehānisms, izšūšanas mehānisms un zigzaga mehānisms jau ir ar noteiktas izcelsmes statusu | |

— citi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8456 līdz 8466 | Darbagaldi, iekārtas un to detaļas vai piederumi 8456. līdz 8466. pozīcijā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8469 līdz 8472 | Biroja iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, automātiskās datu apstrādes iekārtas, pavairošanas iekārtas, brošētāji) | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8480 | Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; liešanas veidņi metālam (izņemot veidņus lietņiem), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

8482 | Lodīšu vai rullīšu gultņi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8484 | Starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; blīvju un līdzīgu savienojuma detaļu komplekti un sortiments ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai paketēs mehāniskas noslēgierīces | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8485 | Dažādu mašīnu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 85. nodaļa | Elektriski aparāti un iekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8501 | Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas) | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8503. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8502 | Elektroģeneratoru iekārtas un rotācijas pārveidotāji | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās visu 8501. vai 8503. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8504 | Datu automatizētas apstrādes mašīnu barošanas vienības | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex8518 | Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8519 | Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citāda atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8520 | Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra (arī ar atskaņošanas ierīci) | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8521 | Video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra, ar videoatskaņotāju vai bez tā | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8522 | Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar 8519. līdz 8521. pozīcijā minēto aparatūru | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8523 | Gatavi, neierakstīti nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos produktus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8524 | Ierakstītas skaņuplates, lentes un citi nesēji skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos produktus: | | |

— matrices un oriģināli ierakstu ražošanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8523. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8525 | Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveres, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras — videokameras ar fiksējamu attēlu un pārējie videokameru magnetofoni | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8526 | Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8527 | Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju vai atskaņošanas aparatūru, vai pulksteni | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8528 | Ar radiouztvērēju vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru apvienoti vai neapvienoti televīzijas uztvērēji; videomonitori un videoprojektori: videomonitori un videoprojektori | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8529 | Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar 8525. līdz 8528. pozīcijā minēto aparatūru: | | |

— piemērotas izmantošanai vienīgi vai galvenokārt videoierakstu vai videoierakstu reproducēšanas aparatūrai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8535 un 8536 | Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai un izslēgšanai, pārslēgšanai vai elektrisko ķēžu aizsardzībai | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8538. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8537 | Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kas minētas 8535. vai 8536. pozīcijā, ieskaitot 90. nodaļā minētos instrumentus vai ierīces un ciparvadības aparātus, izņemot komutācijas aparātus, kas minēti 8517. pozīcijā: | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 8538. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8541 | Diodes, tranzistori un tamlīdzīgas pusvadītāju ierīces, izņemot kristālos nesagrieztas pusvadītāju plāksnes | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8542 | Elektroniskās integrālās shēmas un mikroshēmas | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās visu 8541. vai 8542. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

8544 | Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrovadi ar savienojošām detaļām vai bez tām, optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti ar elektrības vadītājiem vai bez tiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8545 | Ogles elektrodi, ogles sukas, ogles spuldzēm vai baterijām un citi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8546 | Elektroizolatori no jebkura materiāla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8547 | Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti 8546. pozīcijā; ar izolācijas materiālu apvilkta parasta metāla detaļas un elektroizolācijas caurules | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8548 | Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 86. nodaļa | Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to detaļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; visādas mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, izņemot šādas: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8608 | Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex 87. nodaļa | Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to detaļas un piederumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

8709 | Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transporta līdzekļi, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa peroniem; šādu transporta līdzekļu detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8710 | Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8711 | Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi: | | |

— ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura darba tilpums | | |

— — līdz 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ražotāja cenas |

— — vairāk kā 50 cm3 | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex8712 | Velosipēdi bez lodīšu gultņiem | Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti 8714. pozīcijā, | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8715 | Bērnu ratiņi un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

8716 | Piekabes un puspiekabes; pārējie transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex 88. nodaļa | Lidaparāti, kosmiskie aparāti un to detaļas; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex8804 | Rotošūti | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 8804. pozīcijas materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

8805 | Aparatūra un ierīces lidaparātu pacelšanai, bremzēšanas ierīces un tamlīdzīgs aprīkojums, lidotāju sauszemes trenažieri, iepriekš minēto ierīču detaļas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

89. nodaļa | Kuģi, laivas un pārējie peldlīdzekļi | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr nevar izmantot 8906. pozīcijas korpusus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex 90. nodaļa | Optiskās ierīces un aparāti, foto un kino aparatūra, mēraparāti, kontrolaparāti, precīzijas ierīces, medicīnas vai ķirurģijas aparāti un ierīces; to daļas un piederumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9001 | Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optisko šķiedru kabeļi, izņemot 8544. pozīcijā minētos; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9002 | Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla komplektā, kuri ir instrumentu vai ierīču detaļas, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9004 | Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex9005 | binokulāri, monokulāri, citi optiskie tālskati un to stiprinājumi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex9006 | Fotoaparāti (izņemot kinokameras); magnija zibspuldzes fotogrāfijai un zibspuldzes, izņemot elektrisko impulsu zibspuldzes | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9007 | Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9011 | Salikti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

ex9014 | Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9015 | Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriskās), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9016 | Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9017 | Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas darbagaldi, pantogrāfi, transportieri, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u.c.); rokas instrumenti garuma mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentas, mikrometri, kalibri), kas šajā nodaļā citur nav minēti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9018 | Medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, pārējā elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai: | | |

— zobārstniecības krēsli komplektā ar zobārstniecības iekārtām vai spļaujamtraukiem | Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot pārējos 9018. pozīcijas materiālus | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

— citi | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9019 | Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparatūra; psiholoģisko testu aparatūra; — ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9020 | Citāda elpināšanas aparatūra un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas |

9024 | Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, drēbes, tekstilmateriālu, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9025 | Hidrometri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar ierakstīšanas ierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču savienojumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9026 | Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo raksturojumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas minēti 9014., 9015., 9028. vai 9032. pozīcijā | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9027 | Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9028 | Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos parauginstrumentus kalibrēšanai | | |

— detaļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9029 | Apgriezienu skaita un produkcijas daudzuma skaitītāji, taksometri, noietā attāluma mērītāji, soļu skaitītāji un tamlīdzīgas ierīces; ātrdarbības indikatori un tahometri, izņemot 9014. vai 9015. pozīcijā minētos; stroboskopi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9030 | Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot 9028. pozīcijas ierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9031 | Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9032 | Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9033 | 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras detaļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 91. nodaļa | Pulksteņi un to detaļas; izņemot šādus: | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

9105 | Citi pulksteņi | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9109 | Stacionāro pulksteņu mehānismi, veseli un samontēti | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja visu nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9110 | Nesamontēti vai daļēji samontēti veseli pulksteņmehānismi pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismi, nenokomplektēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves | Ražošana, kurā: visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,ja iepriekš minētajās robežās 9114. pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9111 | 9101. un 9102. pozīcijā minēto rokas vai kabatas pulksteņu korpusi un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9112 | Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citām šās nodaļas precēm un to detaļas | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas |

9113 | Rokas un kabatas pulksteņu siksniņas, ķēdītes un to detaļas | | |

— no parastā metāla, arī sudraboti vai apzeltīti, vai no metāla, kas plakēts ar dārgmetālu | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

— citi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

92. nodaļa | Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas | |

93. nodaļa | Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 94. nodaļa | Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dīvānu spilveni un tamlīdzīgi pildīti mēbeļu piederumi; apgaismes ķermeņi, kas nav iekļauti vai minēti citur; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamas būvkonstrukcijas; izņemot šādas: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

ex9401 un ex9403 | Parastā metāla mēbeles, pārvilktas ar kokvilnas audumu, kura svars ir 300 g/m2 vai mazāk, bez polsterējuma | Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums vai ražošana no kokvilnas auduma, kas jau sagatavots lietošanai 9401. vai 9403. pozīcijā ietvertajiem produktiem, ja: tā vērtība nepārsniedz 25 % no produkta ražotāja cenas,visiem pārējiem izmantotiem materiāliem ir izcelsmes statuss un tie ir klasificēti jebkurā pozīcijā, izņemot 9401. vai 9403. pozīciju | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkta ražotāja cenas |

9405 | Lampas un apgaismošanas ierīces, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, citur neminētas vai neietvertas; apgaismotas zīmes, tablo un līdzīgi izstrādājumi, kuros iemontēts pastāvīgs gaismas avots, to daļas, kas citur nav minētas vai ietvertas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

9406 | Saliekamās būvkonstrukcijas | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

ex 95. nodaļa | Rotaļlietas, izklaides un sporta inventārs; to daļas un piederumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

9503 | Pārējās rotaļlietas; samazināti modeļi (mērogā) un līdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu mozaīkmīklas (saliekamie attēli) | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9506 | Golfa nūjas un to daļas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Var tomēr izmantot rupji apstrādātas sagataves golfa nūju sitamajai daļai | |

ex 96. nodaļa | Dažādi izstrādājumi; izņemot šādus: | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

ex9601 un ex9602 | Grebti un izgriezti izstrādājumi no dzīvnieku vai augu valsts materiāliem vai minerāliem | Ražošana no attiecīgajiem "apstrādātiem" materiāliem, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā | |

ex9603 | Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un tamlīdzīgas, un sukas no caunas vai vāveru spalvām), rokas mehāniskie bezmotora grīdas slaucītāji, krāsotāju spilventiņi un rullīši, kaučuka vai gumijas slauķi un vīkšķi | Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkta ražotāja cenas | |

9605 | Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai | Katram komplekta priekšmetam ir jāatbilst noteikumam, kuru tam piemērotu, ja šis priekšmets nebūtu iekļauts komplektā. Var izmantot arī produktus, kam nav izcelsmes statusa, ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas | |

9606 | Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

9608 | Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; ķīmiskie zīmuļi; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; šo izstrādājumu detaļas (ieskaitot uzgaļus un piespraudes), izņemot 9609. pozīcijā ietvertajām precēm | Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Var tomēr izmantot arī spalvas un spalvu galiņus, kas klasificēti tajā pašā pozīcijā | |

9612 | Rakstāmmašīnu lentes vai līdzīgas lentes, piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām | Ražošana, kurā: visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts,visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas | |

ex9613 | Šķiltavas ar pjezo-aizdedzi | Ražošana, kurā visu 9613. pozīcijas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkta ražotāja cenas | |

ex9614 | Pīpes un pīpju kausiņi | Ražošana no rupji apstrādātām sagatavēm | |

97. nodaļa | Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas | Ražošana, kurā izmantotie materiāli visi ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts | |

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

PREČU PĀRVADĀJUMU SERTIFIKĀTS EUR.1 UN PREČU PĀRVADĀJUMU SERTIFIKĀTA EUR.1 PIETEIKUMS

Instrukcijas attiecībā uz veidlapu

1. Katras veidlapas izmēri ir 210 × 297 mm; atļauta pielaide līdz "mīnus 5 mm" vai "plus 8 mm" no veidlapas garuma. Izmantotajam papīram jābūt baltam, rakstāmpapīra izmērā, bez mehāniskām koka šķiedrvielām un ar svaru ne mazāku par 25 g/m2. Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.

2. Kopienas dalībvalstu kompetentās iestādes var paturēt tiesības pašas iespiest veidlapas vai uzticēt tās iespiest atzītai tipogrāfijai. Pēdējā minētajā gadījumā uz katras veidlapas jābūt norādei par šādu apstiprinājumu. Uz katras veidlapas jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kuras tipogrāfiju var identificēt. Veidlapā arī jābūt iespiestam vai ierakstītam kārtas numuram, pēc kura veidlapu var identificēt.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

D PIELIKUMS

FAKTŪRAS DEKLARĀCIJA

Faktūras deklarācija, kuras teksts ir šeit norādīts, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes nav jāpārraksta.

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No… [1]declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin [2]

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [3], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… [4]

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.… [5]der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte…Ursprungswaren sind [6].

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… [8].

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [9]declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… [10].

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o… [11]ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … – alkuperätuotteita [12].

Teksts franču valodā

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [13]déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… [14].

Teksts itāļu valodā

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… [15]dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… [16].

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Teksts portugāļu valodā

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [19], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… [20].

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… [21]försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Vieta un datums)

… [24]

(Eksportētāja paraksts, papildus skaidrā rakstā jānorāda tās personas vārds, kas parakstījusi deklarāciju)

[1] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[2] Jānorāda izstrādājumu izcelsme

[3] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[4] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[5] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[6] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[7] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[8] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[9] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[10] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[11] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[12] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[13] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[14] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[15] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[16] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[17] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[18] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[19] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[20] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[21] Ja faktūrrēķina deklarāciju sagatavo šīs regulas pielikuma 22. panta nozīmē atzīts eksportētājs, tad šajā vietā jāieraksta atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo atzīts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaiž vai vietu atstāj tukšu.

[22] Jānorāda izstrādājumu izcelsme.

[23] Šīs norādes var izlaist, ja attiecīgā informācija ietverta pašā dokumentā.

[24] Skatīt šīs regulas 21. panta 5. punktu. Gadījumos, kad eksportētāja paraksts nav vajadzīgs, paraksta trūkums nozīmē, ka arī parakstītāja vārds nav jāraksta.

--------------------------------------------------

Top