EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0752

Komisijas Lēmums (2001. gada 17. oktobris), ar ko groza pielikumus Padomes Lēmumam 97/101/EK, ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 3093)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 282, 26.10.2001, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 276 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 187 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/752/oj

32001D0752

Komisijas Lēmums (2001. gada 17. oktobris), ar ko groza pielikumus Padomes Lēmumam 97/101/EK, ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 3093)Dokuments attiecas uz EEZ.

Oficiālais Vēstnesis L 282 , 26/10/2001 Lpp. 0069 - 0076
CS.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
ET.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
HU.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
LT.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
LV.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
MT.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
PL.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
SK.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284
SL.ES Nodaļa 15 Sējums 06 Lpp. 276 - 284


Komisijas Lēmums

(2001. gada 17. oktobris),

ar ko groza pielikumus Padomes Lēmumam 97/101/EK, ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 3093)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/752/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 97/101/EK (1997. gada 27. janvāris), ar ko ievieš savstarpēju informācijas un datu apmaiņu no tīkliem un individuālām stacijām, kuras veic apkārtējā gaisa piesārņojuma mērījumus dalībvalstīs [1], un jo īpaši tā 7. pantu,

tā kā:

(1) Lēmums 97/101/EK paredz ieviest sistēmu savstarpējai apmaiņai ar informāciju un datiem par apkārtējā gaisa piesārņojumu.

(2) Attiecīgi jāgroza šā lēmuma pielikumi, lai pielāgotu piesārņotāju sarakstu un prasības par papildu informāciju, izvērtēšanu un apkopošanu.

(3) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Padomes Direktīvas 96/62/EEK [2] 12. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 97/101/EK pielikumus aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 35, 5.2.1997., 14. lpp.

[2] OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

PIESĀRŅOTĀJU SARAKSTS, STATISTISKIE PARAMETRI UN MĒRVIENĪBAS

1. Piesārņotāji, kas minēti Direktīvas 96/62/EK par gaisa kvalitāti I pielikumā

2. Piesārņotāji, kas nav minēti Direktīvas 96/62/EK par gaisa kvalitāti I pielikumā

Piesārņotāji, par kuriem jāziņo saskaņā ar citām direktīvām, nevis Direktīvu 96/62/EK, minēti 3. iedaļas pozīcijās 14 un 15. Piesārņotāji, par kuriem jāziņo tikai tad, ja dati ir pieejami, minēti no 16. līdz 63. pozīcijai.

3. Piesārņotāji, mērvienības un vidējais laiks:

Nr. | ISO — kods [1] | Formula | Piesārņotāja nosaukums | Mērvienības [2] | Vidējais laika periods [3] | Izteikts kā | Atbilstošās direktīvas [4] |

Piesārņotāji, kas minēti Direktīvas 96/62/EK par gaisa kvalitāti I pielikumā:

1 | 01 | SO2 | sēra dioksīds | μg/m3 | 1 h | | 1999/30/EK 80/779/EEK 89/427/EEK [5] |

2 | 03 | NO2 | slāpekļa dioksīds | μg/m3 | 1 h | | 1999/30/EK 85/203/EK |

3 | 24 | PM10 | Suspendētas daļiņas (< 10 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/EK 96/62/EK |

4 | 39 | PM2,5 [6] | Suspendētas daļiņas (< 2,5 μm) | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/EK 96/62/EK |

5 | 22 | SPM | Suspendētas daļiņas (kopā) | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EEK 89/427/EEK |

6 | 19 | Pb | svins | μg/m3 | 24 h | | 1999/30/EK 82/884/EK |

7 | 08 | O3 | ozons | μg/m3 | 1 h | | 92/72/EEK |

8 | V4 | C6H6 | benzols | μg/m3 | 24 h | | 96/62/EK 2000/69/EK |

9 | 04 | CO | oglekļa oksīds | mg/m3 | 1 h | | 96/62/EK 2000/69/EK |

10 | 82 | Cd [7] | kadmijs | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

11 | 80 | As | arsēns | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

12 | 87 | Ni | niķelis | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

13 | 85 | Hg | dzīvsudrabs | ng/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

Piesārņotāji, par kuriem jāziņo saskaņā ar citām ES direktīvām:

14 | 11 | BS | melnie dūmi | μg/m3 | 24 h | | 80/779/EEK 89/427/EEK |

15 | 35 | NOX | slāpekļa oksīdi | μg/m3 | 1 h | NO2 ekvivalents | 1999/30/EK |

Citi piesārņotāji: [8]

16 | V8 | C2H6 | etāns | μg/m3 | 24 h | | |

17 | V9 | H2C = CH2 | etilēns | μg/m3 | 24 h | | |

18 | V3 | HC = CH | etīns (acetilēns) | μg/m3 | 24 h | | |

19 | VN | H3C–CH2–CH3 | propāns | μg/m3 | 24 h | | |

20 | VP | CH2= CH–CH3 | propēns | μg/m3 | 24 h | | |

21 | V6 | H3C–CH2–CH2–CH3 | n–butāns | μg/m3 | 24 h | | |

22 | V5 | H3C–CH(CH3)2 | izobutāns | μg/m3 | 24 h | | |

23 | V1 | H2C = CH–CH2–CH3 | 1–butēns | μg/m3 | 24 h | | |

24 | V2 | H3C–CH = CH–CH3 | trans–2–butēns | μg/m3 | 24 h | | |

25 | V7 | H3C–CH = CH–CH3 | cis–2–butēns | μg/m3 | 24 h | | |

26 | V0 | CH2= CH–CH = CH2 | 1,3–butadiēns | μg/m3 | 24 h | | |

27 | VK | H3C–(CH2)3–CH3 | n–pentāns | μg/m3 | 24 h | | |

28 | V1 | H3C–CH2–CH(CH3)2 | izopentāns | μg/m3 | 24 h | | |

29 | VL | H2C = CH–CH2– CH2–CH3 | 1–pentēns | μg/m3 | 24 h | | |

30 | VM | H3C–HC = CH–CH2–CH3 | 2–pentēns | μg/m3 | 24 h | | |

31 | VF | H2C = CH–C(CH3)= CH2 | izoprēns | μg/m3 | 24 h | | |

32 | VD | C36H14 | n–heksāns. | μg/m3 | 24 h | | |

33 | n.a. [9] | (CH3)2–CH–CH2–CH2–CH3 | i–heksāns | μg/m3 | 24 h | | |

34 | VC | C7H16 | n–heptāns | μg/m3 | 24 h | | |

35 | VH | C8H16 | n–oktāns | μg/m3 | 24 h | | |

36 | VG | (CH3)3–C–CH2–CH–(CH3)2 | izooktēns | μg/m3 | 24 h | | |

37 | VQ | C6H5–CH3 | toluols | μg/m3 | 24 h | | |

38 | VA | C6H5–C2H5 | etilbenzols | μg/m3 | 24 h | | |

39 | VU | m, p–C6H4(CH3)2 | m, p–ksilols | μg/m3 | 24 h | | |

40 | VV | o–C6H4–(CH3)2 | o–ksilols | μg/m3 | 24 h | | |

41 | VS | C6H3–(CH3)3 | 1,2,4–trimetilbenzols | μg/m3 | 24 h | | |

42 | VR | C6H3(CH3)3 | 1,2,3–trimetilbenzols | μg/m3 | 24 h | | |

43 | VT | C6H3(CH3)3 | 1,3,5–trimetilbenzols | μg/m3 | 24 h | | |

44 | VB | HCHO | formaldehīds | μg/m3 | 1 h | | |

45 | 20 | THC (NM) | kopējie nemetāna ogļūdeņraži | μg/m3 | 24 h | C ekvivalents | |

46 | 10 | SA | stiprs skābums | μg/m3 | 24 h | SO2 ekvivalents | 82/459/EEK (alternatīva SO2) |

47 | n.a. | PM1 | suspendētas daļiņas (< 1 μm) | μg/m3 | 24 h | | 96/62/EK |

48 | 16 | CH4 | metāns | μg/m3 | 24 h | | |

49 | 83 | Cr | hroms. | ng/m3 | 24 h | | |

50 | 90 | MN | mangāns | ng/m3 | 24 h | | |

51 | 05 | H2S | sērūdeņradis | μg/m3 | 24 h | | |

52 | n.a. | CS2 | oglekļa disulfīds | μg/m3 | 1 h | | |

53 | n.a. | C6H5–CH = CH2 | stirols | μg/m3 | 24 h | | |

54 | n.a. | CH2= CH–CN | akrilnitrils | μg/m3 | 24 h | | |

55 | H3 | C1CHCC12 | trihloretilēns | μg/m3 | 24 h | | |

56 | H4 | C2C14 | tetrahloretilēns | μg/m3 | 24 h | | |

57 | n.a. | CH2C12 | dihlormetāns | μg/m3 | 24 h | | |

58 | P6 | BaP | benzopirēns | ng/m3 | 24 h | | |

59 | n.a. | VC | vinilhlorīds | μg/m3 | 24 h | | |

60 | 09 | PAN | peroksiacetilnitrāts | μg/m3 | 1 h | | |

61 | 21 | NH3 | amonjaks | μg/m3 | 24 h | | |

62 | n.a. | N–dep. | mitrie slāpekļa nosēdumi | mg/(m2* mēnesis | 1 mēnesis | N ekvivalents | |

63 | n.a. | S–dep. | mitrie sēra nosēdumi | mg/(m2* mēnesis) | 1 mēnesis | S ekvivalents | |

4. Par kalendāro gadu aprēķinātie dati, kas jānosūta Komisijai

Dalībvalstis nosūta izejas datus vai izejas datus un statistiku.

Dalībvalstīm, kuras nosūta izejas datus un statistiku, jānorāda turpmāk minētā statistika.

- Piesārņotājiem no 1 līdz 61:

vidējais aritmētiskais, vidējie rādītāji, procentiles 98 (un 99,9, kuras var brīvprātīgi nosūtīt par piesārņotājiem, kuru vidējais aritmētiskais ir aprēķināts par laika periodu, kas ilgāks par 1 stundu) un maksimālie rādītāji, kuri aprēķināti no izejas datiem, kas atbilst ieteicamajam vidējam laikam, kas norādīts tabulā iepriekš,

- piesārņotājiem 62 un 63:

kopējie ikmēneša nosēdumi, kas aprēķināti no izejas datiem, kuri atbilst ieteicamajam vidējam laikam, kas norādīts iepriekš tabulā.

Procentili y izvēlas no faktiski izmērītajiem lielumiem. Visi dati jānorāda augošā secībā:

+++++ TIFF +++++

Procentile y ir Xk koncentrācija, kur k aprēķina šādi:

k =

q × N

kur q ir vienāds ar y/100 un N ir faktiski veikto mērījumu skaits.

(q x N) jānoapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Visi rezultāti jāizsaka, ņemot vērā šādus temperatūras un spiediena rādītājus: 293 K un 101,3 kPa, izņemot par piesārņotājiem 62 un 63. Dati, kas iegūti 2001. gadā un vēlāk par saistīto daļiņu sastāvdaļām, jāziņo, ņemot vērā apkārtējās vides apstākļus.

5. Datu iesniegšana Komisijai

Dati jāiesniedz, izmantojot vienu no šiem datu formātiem: ISO 7168 2. versijas paplašinātais formāts, NASA–AMES 1001/1010 vai DEM [10] savietojams formāts; vai arī DEM datu bāzē:

Komisija apstiprina, ka ir saņēmusi datus un informāciju par staciju skaitu un piesārņotājiem.

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR TĪKLIEM, STACIJĀM UN MĒRĪŠANAS METODĒM

Dalībvalstīm jāsniedz ziņas par šādiem punktiem: I.1., I.4.1. līdz I.4.4., I.5., II.1.1., II.1.4., II.1.8., II.1.10., II.1.11. un II.2.1. Tām jāsniedz arī pēc iespējas vairāk informācijas par pārējiem punktiem.

I. INFORMĀCIJA PAR TĪKLIEM

I.1. Nosaukums

I.2. Saīsinājums

I.3. Tīkla veids (vietējā rūpniecība, pilsēta/apdzīvota vieta, novads, reģions, visa valsts utt.)

I.4. Iestāde, kas atbildīga par tīklu pārvaldību

I.4.1. nosaukums;

I.4.2. atbildīgās personas vārds;

I.4.3. adrese;

I.4.4. tālruņa un faksa numuri;

I.4.5. e–pasts;

I.4.6. Internetsa adrese.

I.5. Laika josla (Griničas laiks, vietējais)

II. INFORMĀCIJA PAR STACIJĀM

II.1. Vispārīga informācija

II.1.1. stacijas nosaukums;

II.1.2. vajadzības gadījumā atrašanās vietas nosaukums;

II.1.3. valsts un/vai vietējais atsauces numurs vai kods;

II.1.4. stacijas kods, kas piešķirts saskaņā ar šo lēmumu un ko paziņojusi Komisija;

II.1.5. par staciju atbildīgās tehniskās organizācijas nosaukums (ja atšķiras no organizācijas, kas atbildīga par tīklu);

II.1.6. organizācijas vai programmas, kurām iesniedz datus (nepieciešamības gadījumā par ķīmiskajiem savienojumiem) (vietējās, valsts nozīmes, Eiropas Komisija, GEMS, ESAO, EMEP utt.);

II.1.7. uzraudzības mērķis(–i) (atbilstība juridiskajos aktos noteiktajām prasībām par iedarbības novērtēšanu (cilvēku veselība un/vai ekosistēmas, un/vai materiāli), tendenču analīze, emisijas novērtēšana utt.);

II.1.8. ģeogrāfiskās koordinātas (saskaņā ar ISO 6709: ģeogrāfiskais garums un platums un ģeodēziskais augstums);

II.1.9. NUTS IV līmenis (nomenclature des unités territoriales statistiques);

II.1.10. izmērītie piesārņotāji;

II.1.11. noteiktie meteoroloģiskie parametri;

II.1.12. cita būtiska informācija: valdošais vēja virziens, attiecība starp attālumu līdz tuvākajiem šķēršļiem un to augstums u.tml.

II.2. Staciju klasifikācija

II.2.1. Atrašanās vieta

II.2.1.1. pilsēta:

nepārtraukti apbūvēta teritorija;

II.2.1.2. piepilsēta:

plaši apbūvēta teritorija: nepārtraukts atsevišķu ēku kopums, kas mijas ar neapdzīvotiem rajoniem (mazi ezeri, meži, lauksaimniecības zemes);

II.2.1.3. lauki [1]:

visas teritorijas, kas neatbilst pilsētas/piepilsētas teritorijas kritērijiem;

II.2.2. stacijas veids atkarībā no dominējošiem emisijas avotiem:

II.2.2.1. satiksme:

stacijas, kas izvietotas vietā, kur piesārņojuma līmeni galvenokārt ietekmē emisijas no blakus esoša ceļa/ielas;

II.2.2.2. rūpniecība:

stacijas, kas atrodas vietā, kur piesārņojuma līmeni galvenokārt ietekmē netālu izvietoti atsevišķi rūpniecības objekti vai rūpniecības rajoni;

II.2.2.3. fona piesārņojums,

stacijas, kas neatticas uz satiksmi vai rūpniecību [2];

II.2.3. Papildu informācija par staciju

II.2.3.1. reprezentativitātes rajons (rādiuss). Sniedzot informāciju par satiksmes stacijām, tā vietā jānorāda ielas/ceļa garums, kuru tā reprezentē;

II.2.3.2. pilsētas un piepilsētas stacijas:

- pilsētas iedzīvotāju skaits;

II.2.3.3. satiksmes stacijas:

- novērtētā satiksmes intensitāte (vidējā ikdienas satiksmes intensitāte gadā);

- attālums no ietves malas;

- smagā transporta satiksme;

- satiksmes ātrums;

- attālums starp ēkas fasādēm un to augstums (kanjonielas);

- ielas/ceļa platums (ielas, kas nav kanjonielas);

II.2.3.4. rūpniecības stacijas:

- rūpniecības veids(–i) (gaisa piesārņotāja kodam izvēlētā nomenklatūra);

- attālums līdz piesārņojuma avotam/tā zonai;

II.2.3.5. lauku apvidu fona piesārņojuma stacijas (apakšgrupas):

- netālu no pilsētas;

- reģionālas;

- attālas.

III. INFORMĀCIJA PAR ĶĪMISKO SAVIENOJUMU MĒRĪJUMU KONFIGURĀCIJU

III.1. Iekārtas

III.1.1. nosaukums;

III.1.2. analītiskais princips vai mērīšanas metode.

III.2. Paraugu ņemšanas raksturojums

III.2.1. Paraugu ņemšanas vieta (pie ēkas fasādes, uz ietves, uz ietves malas, pagalmā u.t.t.);

III.2.2. paraugu ņemšanas vietas augstums;

III.2.3. rezultātu apkopošanas laiks;

III.2.4. paraugu ņemšanas laiks.

III PIELIKUMS

DATU APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Visi nosūtītie dati tiek uzskatīti par derīgiem.

Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu īstenota kvalitātes nodrošināšanas procedūra, kas visumā atbilst šā lēmuma mērķiem, un jo īpaši atbilstīgo direktīvu mērķiem.

IV PIELIKUMS

DATU APKOPOŠANAS KRITĒRIJI UN STATISTISKO PARAMETRU NOTEIKŠANA

Šie kritēriji galvenokārt attiecas uz datu ieguvi

Ja ES direktīvās nav noteikti kritēriji datu apkopošanai un statistisko parametru noteikšanai, tad piemēro šādus kritērijus:

a) Datu apkopošana

Kritēriji vienas stundas un 24 stundu rādītāju noteikšanai, izmantojot datus ar īsāku vidējo laiku, ir

— vienas stundas rādītājiem: | minimālā datu ieguve 75 %, |

— 24 stundu rādītājiem: | ir pieejami vismaz 13 vienas stundas mērījumi, izlaisti ne vairāk kā seši secīgi vienas stundas mērījumi. |

b) Statistisko parametru noteikšana

— vidējam aritmētiskajam un vidējiem rādītājiem: | minimālā datu ieguve 50 %, |

— procentilēm 98, 99,9 un maksimālajiem rādītājiem: | minimālā datu ieguve 75 %. |

Attiecība starp apstiprinātajiem datiem divu sezonu laikā attiecīgajā gadā nedrīkst būt lielāka par 2 ar nosacījumu, ka sezonas ir ziema (no janvāra līdz martam, ieskaitot, un no oktobra līdz decembrim, ieskaitot) un vasara (no aprīļa līdz septembrim, ieskaitot).

"

[1] ISO 7168-2: 1999.

[2] Katrai paziņotajai vienībai jānorāda vismaz divi skaitļi, piemēram, 1,4 mg/m3 vai 21 ug/m3.

[3] Dažas mērījumu metodes ietver paraugu ņemšanu laikā no dažām minūtēm līdz vairākām nedēļām. Tādā gadījumā rādītāji ar dažādu vidējo laiku, kas ir atšķirīgs no šajā tabulā norādītā, jāpaziņo, norādot faktisko vidējo laiku.

[4] Direktīvas, kas ir spēkā, kad stājas spēkā grozītie lēmuma pielikumi par informācijas apmaiņu.

[5] Groza Direktīvu 80/779/EEK.

[6] Nav pieejama standartmetode par PM2 (daļiņām), kad stājas spēkā grozītie lēmuma pielikumi par informācijas apmaiņu.

[7] Kopienas tiesību akti par smagajiem metāliem un PAH pašlaik ir sagatavošanas stadijā, lai izveidotu īpašu PAH vielu sarakstu un ierosinājumus grozījumiem šajā lēmumā, ja tādi ir nepieciešami.

[8] Ja dati ir pieejami.

[9] Dati nav pieejami.

[10] Datu apmaiņas modulis, ko piedāvā Eiropas Komisijas vārdā.

[1] Ja stacija mēra ozonu, jāiesniedz papildu informācija par lauku apvidu stāvokli (II.2.3.5.).

[2] Izvietotas tā, ka to piesārņojuma līmenis nav atkarīgs no viena piesārņojuma avota vai ielas, bet drīzāk no kopīga tādu avotu piesārņojuma, kuri attiecībā pret staciju ir vēja pusē (piemēram, visa satiksme, degšanas avoti, utt., kas ir vēja pusē attiecībā pret staciju, kura atrodas pilsētā, vai arī no visiem piesārņojuma avotiem (pilsētas, rūpniecības rajoni), kas ir vēja pusē attiecībā pret staciju, kura atrodas lauku apvidū).

--------------------------------------------------

Top