EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0527

Komisijas Lēmums (2001. gada 6. jūnijs), ar ko izveido Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 1501)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 191, 13.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 90 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 109 - 110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/527/oj

32001D0527Oficiālais Vēstnesis L 191 , 13/07/2001 Lpp. 0043 - 0044


Komisijas lēmums

(2001. gada 6. jūnijs),

ar ko izveido Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju

(paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 1501)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/527/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1) Brīva pakalpojumu aprite un brīva kapitāla aprite ir Kopienas prioritārie mērķi, kā minēts EK Līguma 49. un 56. pantā.

(2) Reāla iekšējā finanšu pakalpojumu tirgus izveide ir ārkārtīgi svarīga ekonomiskās izaugsmes palielināšanai un darba vietu radīšanai Kopienā.

(3) Komisijas rīcības plānā finanšu pakalpojumu sniegšanai [1] ir uzskaitīta virkne darbību, kas ir vajadzīgas, lai izveidotu finanšu pakalpojumu vienoto tirgu.

(4) Lisabonas sanāksmē, kas notika 2000. gada martā, Eiropadome pieprasīja šā rīcības plāna ieviešanu līdz 2005. gadam.

(5) 2000. gada 17. jūlijā Padome nodibināja Padomnieku komiteju Eiropas vērtspapīru tirgu regulēšanai.

(6) Padomnieku komiteja savā beigu ziņojumā aicināja nodibināt divas komitejas — Eiropas vērtspapīru komiteju, ko veido dalībvalstu augsta līmeņa pārstāvji, un Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju, ko veido valsts varas iestāžu augsta līmeņa pārstāvji, kuri ir kompetenti vērtspapīru nozarē, — lai tās, cita starpā, konsultētu Komisiju.

(7) Eiropadome Stokholmas sanāksmē savā rezolūcijā par vērtspapīru tirgu efektīvāku regulēšanu Eiropas Savienībā labvēlīgi novērtēja Komisijas nodomu oficiāli nodibināt neatkarīgu regulatoru komiteju, kā savā paziņojumā ierosinājusi Padomnieku komiteja.

(8) Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai jādarbojas kā neatkarīgai refleksijas un viedokļu apmaiņas iestādei, kas konsultē Komisiju vērtspapīru jomā.

(9) Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai jāsekmē viendabīga un savlaicīga Kopienas tiesību aktu ieviešana dalībvalstīs, nodrošinot efektīvāku sadarbību starp valstu uzraudzības iestādēm, veicot lietpratēju salīdzinošu novērtējumu un veicinot labu praksi [2].

(10) Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai jāorganizē sava darbības kārtība un jāuztur ciešas darbības saiknes ar Komisiju un Eiropas vērtspapīru komiteju. Tai jāievēl priekšsēdētājs no savu locekļu vidus.

(11) Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai plaši un laikus, atklātā un pārredzamā veidā jākonsultē tirgus dalībnieki, patērētāji un tiešie patērētāji.

(12) Eiropas vērtspapīru regulatoru komitejai jāizstrādā savs reglaments un pilnībā jārespektē institūciju prerogatīvas un ar Līgumu izveidotais institūciju līdzsvars [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek izveidota Kopienas neatkarīgu vērtspapīru padomdevēju grupu, kuras nosaukums ir "Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteja" (šeit turpmāk — "Komiteja").

2. pants

Komitejas uzdevums ir konsultēt Komisiju pēc Komisijas pieprasījuma un termiņā, kuru atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt Komisija, vai pēc pašas Komitejas iniciatīvas, jo īpaši par izpildes pasākumu projektu sagatavošanu vērtspapīru jomā.

3. pants

Komiteju veido valsts varas iestāžu augsta līmeņa pārstāvji, kuri ir kompetenti vērtspapīru nozarē. Katra dalībvalsts ieceļ savas kompetentās iestādes augsta līmeņa pārstāvi, lai tas piedalītos Komitejas sapulcēs.

Komisija piedalās Komitejas sapulcēs un ieceļ augsta līmeņa pārstāvi, kurš piedalās jebkurā tās viedokļu apmaiņā.

Komiteja no savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju.

Komiteja var aicināt ekspertus un novērotājus piedalīties tās sanāksmēs.

4. pants

Komiteja uztur ciešas darbības saiknes ar Komisiju un Eiropas vērtspapīru komiteju.

Tā var izveidot darba grupas.

5. pants

Pirms atzinuma sniegšanas Komisijai, Komiteja plaši un laikus, atklātā un pārredzamā veidā konsultē tirgus dalībniekus, patērētājus un tiešos patērētājus.

6. pants

Komiteja iesniedz Komisijai gada ziņojumu.

7. pants

Komiteja pieņem savu reglamentu un organizē savu darbības režīmu.

8. pants

Komiteja sāk pildīt pienākumus 2001. gada 7. jūnijā.

Briselē, 2001. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] KOM(1999) 232 galīgā redakcija.

[2] Teksts no Eiropadomes Stokholmas rezolūcijas 6. punkta 3. apakšpunkta.

[3] Teksts no Eiropadomes Stokholmas rezolūcijas preambulas pēdējās daļas.

--------------------------------------------------

Top