EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

Komisijas Lēmums (2001. gada 12. marts) par pagaidu ārkārtas pasākumiem attiecībā uz koka taru, kas pilnā mērā vai daļēji ir no neapstrādātas skujkoku koksnes ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 694)

OJ L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; Atcelts ar 32005D0829 Spēkā esības beigu datums ir balstīts uz datumu, kad publicēts atceļošais akts, kurš stājas spēkā tā paziņošanas dienā. Atceļošais akts ir paziņots, bet paziņošanas datums EUR-Lex vietnē nav pieejams; tā vietā izmantots publicēšanas datums.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

32001D0219Oficiālais Vēstnesis L 081 , 21/03/2001 Lpp. 0039 - 0041


Komisijas Lēmums

(2001. gada 12. marts)

par pagaidu ārkārtas pasākumiem attiecībā uz koka taru, kas pilnā mērā vai daļēji ir no neapstrādātas skujkoku koksnes ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 694)

(2001/219/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu

tā kā:

(1) Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka ir draudi tam, ka tās teritorijā varētu ievest Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., priedes koksnes nematodi (PKN), no ārpuskopienas valsts, tā nosaka papildu pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu valsti no minētajām briesmām.

(2) Somija informēja citas dalībvalstis un Komisiju, ka 2000. gada uzraudzības pārbaudēs tika atklāti daudzi invāzijas gadījumi attiecībā uz Kanādas, Japānas un Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes neapstrādātas skujkoka koksnes taru. Turklāt par invāzijas gadījumiem attiecībā uz neapstrādātas skujkoku koksnes taru ar izcelsmi Kanādā un Ķīnā, attiecīgi ziņojusi arī Zviedrija un Francija.

(3) Somija noteica oficiālus ārkārtas pasākumus, kas paredz, ka no 2000. gada 31. maija neapstrādātas skujkoka koksnes taras materiālam, izņemot Thuja L., bet ieskaitot koksni, kas izmantota, lai balstītu vai nostiprinātu preču kravu, ar izcelsmi ārpuskopienas valstīs, kurās konstatēta PKN (proti, Kanādā, Ķīnā, Japānā, Korejas Republikā, Meksikā, Taivānā un Amerikas Savienotajās Valstīs), ievedot Somijā, līdzi jābūt fitosanitārajam sertifikātam, kas apliecina Somijas ārkārtas pasākumos paredzēto koksnes apstrādi.

(4) Direktīvā 2000/29/EK pašreiz noteikts, ka, lai Kopienu aizsargātu pret PKN ievešanu, neapstrādātai skujkoku koksnei ar izcelsmi ārpuskopienas valstīs, kurās konstatēta nematode, jābūt bez mizas un kaitēkļu ejām, un ar mitruma saturu mazāk nekā 20 %. Iepriekš minētās ziņas, ko sniegusi Somija, Francija un Zviedrija, liecina, ka šādi pasākumi nav pietiekami, lai atbilstoši aizsargātu Kopienu pret PKN ievešanu, kad šo koksni ieved no Kanādas, Ķīnas, Japānas un Amerikas Savienotajām Valstīm. Tādēļ vajadzīgi pagaidu ārkārtas pasākumi.

(5) Minētie ārkārtas pasākumi jāpiemēro tādas neapstrādāta koka taras ievedumiem Kopienā, ko pilnā mērā vai daļēji izgatavo no skujkoku koksnes, kuru izcelsme ir Kanādā, Ķīnā Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Tomēr Thuja L. koksnei nav jāpiemēro minētie pasākumi tāpēc, ka Thuja L. ir neuzņēmīga pret PKN.

(6) Ārkārtas pasākumi piemērojumi divos posmos. Pirmajā posmā dalībvalstīm nekavējoties jāīsteno attiecīgie pasākumi minētās koksnes oficiālai uzraudzībai, lai turpmāk samazinātu PKN ievešanu vai izplatību Kopienā. Tas ļaus valstīs, kurās ir konstatēta nematode, otrajā posmā organizēt tādas koka taras apstrādi, kas pilnā mērā vai daļēji ir no neapstrādātas skujkoku koksnes, izņemot izgatavoto no Thuja L., saskaņā ar šā lēmuma prasībām.

(7) Ir jāparedz pasākumi, kas īstenojami gadījumā, kad nav izpildītas minētās prasības.

(8) Ja skaidri redzams, ka šajā lēmumā paredzētie ārkārtas pasākumi nav pietiekami, lai novērstu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ievešanu vai, ja tie nav piemēroti, jāparedz stingrāki vai alternatīvi pasākumi.

(9) Ārkārtas pasākumu darbība jāvērtē pastāvīgi līdz 2002. gada 15. jūnijam, jo īpaši pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju. Turpmākie iespējamie pasākumi paredzami saistībā ar minētā vērtējuma rezultātiem.

(10) Iepriekšminētie ārkārtas pasākumi tiks pārskatīti arī saistībā ar pašreiz notiekošo sarunu rezultātiem attiecībā uz starptautiska standarta izstrādi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā saistībā ar direktīvām, kas piemērojamas, lai regulētu neapstrādāta koka taru, kas izmantota preču pārvadājumos (Pamatnostādnes, kas regulē neapstrādātas koka taras izmantošanu preču pārvadājumos).

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Šajā lēmumā "uzņēmīga koksne" ir koka taras materiāls, kas pilnā mērā vai daļēji ir no neapstrādātas skujkoku koksnes (Coniferales), izņemot Thuja L., ar izcelsmi Kanādā, Ķīnā, Japānā un Amerikas Savienotajās Valstīs iepakojuma apvalku, kastu, būru, kannu un līdzīgu iepakojumu, palešu, kastu paliktņu un citu kravu paliktņu, palešu ieliktņu veidā, ko faktiski izmanto vai neizmanto visu veidu priekšmetu pārvadājumiem.

2. Uzņēmīgu koksni var ievest Kopienas teritorijā tikai, ja ir izpildīti šā lēmuma pielikumā noteiktie ārkārtas pasākumi.

3. Šā lēmuma pielikuma 1., 2. un 3. punkta otrajā ievilkumā izklāstītos noteikumus piemēro tikai uzņēmīgai koksnei, kas paredzēta nosūtīšanai uz Kopienu, ar izcelsmi iepriekšminētajās valstīs 2001. gada 1. oktobrī vai vēlāk. Šā lēmuma pielikuma 3. punkta pirmajā ievilkumā izklāstītos noteikumus piemēro no šā lēmuma izziņošanas dienas dalībvalstīm, neskarot 4. panta noteikumus.

4. Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I. Iedaļas 1.3. punktā noteiktos pasākumus nepiemēro uzņēmīgai koksnei, kura apstrādāta saskaņā ar šā lēmuma pielikuma prasībām.

2. pants

Ja, pamatojoties uz šā lēmuma pielikuma 3. punktā paredzēto uzraudzību, atklājas, ka šā lēmuma pielikumā izklāstītie noteikumi nav izpildīti attiecībā uz uzņēmīgo koksni, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka uzņēmīgā koksne

- tiek apstrādāta oficiāli apstiprinātā veidā, kas izskauž Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- tiktu noraidīta ievešanai Kopienā,

- iznīcināta vai nu

- sadedzinot;

- vai arī dziļi apglabājot vietās, kuras apstiprinājušas Direktīvā 2000/29/EK noteiktās valsts atbildīgās struktūras, vai

- apstrādājot oficiāli apstiprinātā veidā, kas izskauž Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

Visi šādi pasākumi jāveic attiecīgās dalībvalsts oficiālā pārraudzībā.

3. pants

Neskarot Komisijas Direktīvas 94/3/EK [2] noteikumus, katra dalībvalsts, kas importē uzņēmīgu koksni, līdz 2002. gada 28. februārim Komisijai un citām dalībvalstīm iesniedz sīku tehnisku ziņojumu par tādas uzraudzības rezultātiem, kuru tā veic saskaņā ar šā lēmuma pielikuma 3. punktu.

4. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2001. gada 30. septembrim pielāgo pasākumus, kurus tās pieņēmušas, lai aizsargātos pret Bursaphelencus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ievešanu un izplatību, tā, lai saskaņotu tos ar 1., 2. un 3. pantu, un tūlīt informē Komisiju pasākumiem, ko tās pielāgojušas.

5. pants

Šo lēmumu pārskata vēlākais līdz 2002. gada 15. jūnijam.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 12. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 32, 5.2.1994., 37. lpp.; Corrigendum (OV L 59, 3.3.1995., 30. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. pantā paredzēto noteikumu nolūkiem jāizpilda šādi ārkārtas pasākumi.

1. Uzņēmīga koksne ar izcelsmi Kanādā, Japānā vai Amerikas Savienotajās Valstīs

i) jāapstrādā termiski vai jākaltē temperatūrā, kas iekšpusē sasniedz kā minimums 56 °C, vismaz 30 minūtes slēgtā telpā vai kaltē, kura šādam nolūkam ir testēta, novērtēta un oficiāli apstiprināta.

Turklāt uzņēmīgai koksnei piestiprina marķējumu, kas apstiprina, ka tā ir apstrādāta termiski vai kaltēta oficiāli apstiprinātā kaltē, kurš dod iespēju identificēt, kur un kas veicis iepriekšminēto apstrādi; vai

ii) speciāli jāapstrādā, zem spiediena piesūcinot ar kādu ķīmisku vielu, kas apstiprināta saskaņā ar oficiāli atzītu tehnisku specifikāciju. Turklāt uzņēmīgajai koksnei piestiprina marķējumu, kas dod iespēju identificēt, kur un kas veicis iepriekšminēto apstrādi; vai

iii) jāapkvēpina ar kādu ķīmisku vielu, kas apstiprināta saskaņā ar oficiāli atzītu tehnisku specifikāciju. Papildus uzņēmīgajai koksnei piestiprina marķējumu, kas ļauj identificēt to, kur un kas veicis iepriekšminēto kvēpināšanu.

2. Ķīnas izcelsmes uzņēmīgā koksne jāpakļauj vienam no pasākumiem, kas paredzēti šā pielikuma 1. punktā, un tai līdzi jābūt sertifikātam atbilstoši 7. un 8. pantam Direktīvā 2000/29/EK, kas apliecina veiktos pasākumus.

Atkāpjoties un neskarot Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumā paredzētos noteikumus, šā pielikuma 1. punktā noteiktie pasākumi nav jāpiemēro uzņēmīgajai koksnei, kuras izcelsme ir apgabalos, ko noteikusi Ķīna un kur nav konstatēta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., ievērojot šajos apgabalos veikto apsekojumu rezultātus. Komisija izveido sarakstu apgabaliem, kuros nav konstatēta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., un nosūta to Pastāvīgajai augu veselības komitejai un dalībvalstīm.

3. To, ka izpildīti noteikumi, kas paredzēti

- I pielikuma A daļas I iedaļas a) 14. punktā, II pielikuma A daļas I iedaļas a) 8. punktā un līdz 2001. gada 31. septembrim Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 1.3. punktā un

- šā pielikuma 1. un 2. punktā,

uzrauga Direktīvā 2000/29/EK paredzētās valsts atbildīgās struktūras ar un saskaņā ar plānu, ko noteikušas minētās struktūras.

--------------------------------------------------

Top