EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0036

Komisijas Lēmums (2000. gada 22. decembris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Jamaikas izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu (izziņots ar dokumenta Nr. C (2000) 4077)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 10, 13.1.2001, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 195 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/36(1)/oj

32001D0036Official Journal L 010 , 13/01/2001 P. 0059 - 0063


KOMISIJAS LĒMUMS

(2000. gada 22. decembris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Jamaikas izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu

(izziņots ar dokumenta Nr. C (2000) 4077)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/36/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1) Komisijas eksperts bija ieradies pārbaudes vizītē Jamaikā, lai pārbaudītu apstākļus, kādos ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu zvejniecības produktus.

(2) Jamaikas tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veselības pārbaudi un kontroli var uzskatīt par līdzvērtīgiem tiem noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 91/493/EEK.

(3) Jamaikā Lauksaimniecības ministrijas Veterināro dienestu nodaļa (VSD) var efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu.

(4) Veselības sertifikāta iegūšanas procedūrā, kas minēta Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā, ir jāiekļauj sertifikāta parauga definīcija, obligātās prasības attiecībā uz valodu(-ām), kurā(-ās) tas jāizstrādā, un tās personas statuss, kas ir pilnvarota parakstīt šo sertifikātu.

(5) Saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu zvejniecības produktu iepakojumiem jāpiestiprina zīme ar trešās valsts nosaukumu un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numuru.

(6) Saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu ir jāizveido apstiprināto uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu vai saldētavu saraksts, kā arī tādu saldētājkuģu saraksts, kas aprīkoti saskaņā ar Direktīvas 92/48/EEK [3] II pielikuma 1. līdz 7. punktu. Šie saraksti jāizveido, ņemot vērā VSD paziņojumu Komisijai. Tādēļ VSD ir jānodrošina Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā šim nolūkam paredzēto noteikumu ievērošana.

(7) Pēc VSD sniegtajām garantijām attiecībā uz saldētiem jūras gliemežiem, ko Jamaika vēlas eksportēt uz Kopienu, Komisija ir pieņēmusi 2000. gada 22. decembra Lēmumu 2001/37/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz Jamaikas izcelsmes jūras gliemežu ievešanu [4].

(8) Saskaņā ar Direktīvas 91/493/EK 3. panta 4. punkta b) apakšpunktu saldēti jūras gliemeži atbilst ne vien Direktīvas 91/492/EEK prasībām, bet arī Direktīvas 91/493/EEK prasībām. Šim nolūkam ar Lēmumu 2001/37/EK ir noteikti tie ražošanas apgabali, no kuriem var ievākt un eksportēt uz Kopienu jūras gliemežus, un ir jānosaka uzņēmumu saraksts, no kuriem jāatļauj ievešana, un veselības sertifikāta paraugs, kas pievienojams saldētu jūras gliemežu ievedumam.

(9) VSD ir sniegusi oficiālas garantijas attiecībā uz Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā paredzēto noteikumu ievērošanu un attiecībā uz tādu prasību ievērošanu, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām prasībām.

(10) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lauksaimniecības ministrijas Veterināro dienestu nodaļa (VSD) ir tā Jamaikas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības un akvakultūras produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Jamaika, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. Visiem sūtījumiem ir jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināls, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikumā norādīto paraugu.

2. Produktiem ir jābūt sūtītiem no šā lēmuma B pielikumā uzskaitītiem apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem.

3. Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav iepakoti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ir jānorāda vārds "JAMAIKA" un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

3. pants

1. Sertifikātus, kas minēti 2. panta 1. punktā, izstrādā vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

2. Sertifikātā ir jānorāda VSD pārstāvja vārds, amats, paraksts un oficiālais zīmogs tādā krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā sešdesmit dienas pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā - Komisijas loceklis David BYRNE

A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības un akvakultūras produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Jamaika un kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, tostarp saldētiem jūras gliemežiem, bet izņemot gliemenes, adatādaiņus un tunikātus jebkurā veidā

[SEE TIFF FOR IMAGE]

Atsauces Nr.:

Nosūtītāja valsts: JAMAIKA

Kompetentā iestāde: Lauksaimniecības ministrijas Veterināro dienestu nodaļa (VSD)

I. Sīkas ziņas par zvejniecības produktiem

- Zvejniecības/akvakultūras produktu apraksts [5]:

- Suga (zinātniskais nosaukums):

- Produkta noformējums un apstrādes veids [6]:

- Kods (ja ir):

- Iepakojuma veids:

- Iepakojumu skaits:

- Tīrais svars:

- Vajadzīgā glabāšanas un transportēšanas temperatūra:

II. Produktu izcelsme

VSD eksportam uz EK apstiprināta(-u) uzņēmuma(-u), zivju pārstrādes kuģa(-u) vai saldētavas(-u) vai reģistrēta(-u) saldētājkuģa(-u) nosaukums(-i) un oficiālais(-ie) apstiprinājuma/reģistrācijas numurs(-i):

III. Produktu galamērķis

Produktus sūta

no:

(nosūtīšanas vieta)

uz:

(galamērķa valsts un vieta)

ar šādiem transportlīdzekļiem:

Nosūtītāja nosaukums vai vārds un adrese:

Saņēmēja nosaukums vai vārds un galamērķa adrese:

IV. Veselības apliecinājums

- Ar šo valsts pilnvarots inspektors apliecina, ka iepriekš precizētie zvejniecības vai akvakultūras produkti:

1) nozvejoti un apstrādāti uz kuģa saskaņā ar Direktīvā 92/48/EEK paredzētajām higiēnas prasībām;

2) ir izkrauti krastā, pārkrauti un vajadzības gadījumā iepakoti, sagatavoti, pārstrādāti, sasaldēti, atkausēti un higiēniski uzglabāti saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma II, III un IV nodaļā noteiktajām prasībām;

3) tiem ir veiktas veterinārās pārbaudes saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļas prasībām;

4) tie ir iepakoti, marķēti, uzglabāti un transportēti saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK pielikuma VI, VII un VIII nodaļas prasībām;

5) tie nav toksisku sugu produkti vai tādu sugu produkti, kas satur biotoksīnus;

6) apmierinoši ir izturējuši organoleptiskās, parazitoloģiskās, ķīmiskās un mikrobioloģiskās pārbaudes, kas noteiktas attiecīgām zvejniecības produktu kategorijām ar Direktīvu 91/493/EEK un tās īstenošanas lēmumiem.

7) bez tam tādu zvejniecības produktu gadījumā, kas ir saldēti vai pārstrādāti jūras gliemeži, tie ir iegūti no apstiprinātiem ražošanas apgabaliem, kas noteikti pielikumā Komisijas 2000. gada 22. decembra Lēmumam 2001/37/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz Jamaikas izcelsmes jūras gliemežu ievešanu [7].

- Ar šo apakšā parakstījies valsts pilnvarotais inspektors apliecina, ka ir informēts par Direktīvu 91/492/EEK, 91/493/EEK un 92/48/EEK un Lēmumu 2001/36/EK un 2001/37/EK noteikumiem.

Sagatavots

(Vieta) (Datums)

Oficiāls zīmogs [8]

Valsts pilnvarota inspektora paraksts 8

(Parakstītāja vārds lielajiem burtiem, amats un kvalifikācija)

B PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apstiprinājuma Nr. Nosaukums Pilsēta Reģions Kategorija

VSDJ/DYC-007 DYC Fishing Ltd Kingston PP

VSDJ/JAL-003 Jamaica Aquaculture Ltd Barton Isles, St. Elizabeth PP

VSDJ/TRE-009 Tonrick Enterprise Ltd Yallahs, St. Thomas PP

VSDJ/LK-040 Lady Kim (Stanley Mohammed) Lionel Town Clarendon ZV

PP: pārstrādes rūpnīca. ZV: saldētājkuģis.

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

[4] OV L 10, 13.1.2001., 64. lpp.

[5] Nevajadzīgo svītrot.

[6] Dzīvi, dzesēti, saldēti, sālīti, kūpināti, konservēti.

[7] OV L 10, 13.1.2001., 64. lpp.

[8] Zīmoga un paraksta krāsai jāatšķiras no pārējo sertifikātā iekļauto datu krāsas.

Top