Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2000 (2000. gada 17. jūlijs) par Finanšu instrumentu videi (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Oficiālais Vēstnesis L 192 , 28/07/2000 Lpp. 0001 - 0010


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/2000

(2000. gada 17. jūlijs)

par Finanšu instrumentu videi (LIFE)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru un ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2000. gada 23. maijā apstiprināto kopīgo dokumentu [4],

tā kā:

(1) Padomes 1992. gada 21. maija Regula (EEK) Nr. 1973/92, ar ko izveido Finanšu instrumentu videi (LIFE) [5], tika pieņemta, lai veicinātu Kopienas vides politikas un vides likumdošanas ieviešanu un attīstību.

(2) Padomes Regula (EEK) Nr. 1973/92 būtiski tika grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1404/96 [6]; nolūkā arī turpmāk veicināt Kopienas vides politikas un vides likumdošanas ieviešanu, modernizēšanu un attīstību, jo īpaši attiecībā uz vides aspekta iekļaušanu politikā, ko piekopj pārējās jomās, un noturīgu attīstību Kopienā, jāveic grozījumi Padomes Regulā (EEK) Nr. 1973/92, kas skaidrības labad jāpārveido un jāaizstāj ar šo regulu.

(3) Finanšu instruments videi, LIFE, tika ieviests pa posmiem; otrais posms beidzās 1999. gada 31. decembrī.

(4) Ņemot vērā LIFE pozitīvo ieguldījumu Kopienas vides politikas mērķu sasniegšanā un saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1973/92 14. pantu, būtu jāsāk trešais posms, kas pēc pieciem gadiem beigsies 2004. gada 31. decembrī.

(5) LIFE jāpamato kā īpašs finanšu instruments, kas papildina pārējos Kopienas instrumentus, tomēr neskarot pasākumus, kas, izmantojot LIFE, īstenoti jomās, ko neaptver citi Kopienas finanšu instrumenti.

(6) Dažādo LIFE procedūru efektivitāte un pārredzamība ir jāuzlabo, skaidri nosakot trīs daļas, kas veido instrumentu.

(7) Ir jānodrošina efektīva saskaņā ar LIFE veikto darbību pārraudzība un novērtēšana.

(8) Otrā posma laikā ar LIFE gūtā pieredze liecina, ka ir jāpieliek pūliņi, lai skaidrāk noteiktu darbības jomas, kas var saņemt Kopienas finanšu palīdzību, vienkāršotu vadības izdevumus un uzlabotu informācijas izplatīšanas pasākumus attiecībā uz gūto pieredzi, īstenotajiem rezultātiem un to ilglaicīgo ietekmi nolūkā veicināt šo rezultātu nodošanu.

(9) Kopienas vides politikas izstrādē ir jāņem vērā rezultāti un pieredze, kas gūta, īstenojot dažādas darbības saskaņā ar LIFE.

(10) Sakarā ar projektiem, kas veicina "Natura 2000" īstenojumu, jāņem vērā migrācijas ceļi un bufera zonu loma.

(11) Sākotnējie projekti būtu jāizstrādā nolūkā attīstīt jaunas Kopienas vides darbības un instrumentus un/vai modernizēt vides likumdošanu un politiku.

(12) Eiropas parlamenta un Padomes 1998. gada 24. septembra Lēmumā Nr. 2179/98/EK par attiecībā uz politiku un darbībām vides jomā un ilgtspējīgu attīstību paredzētās Eiropas Kopienas programmas "Ceļā uz ilgtspējīgu attīstību" pārskatu [7] kā Kopienas prioritārs mērķis paredzēts mērķis izstrādāt programmas, kas domātas tam, lai sekmētu vides problēmu apzināšanu ražošanas aprindās, jo īpaši ietverot mazos un vidējos uzņēmumus (MVU); un šis lēmums piešķir MVU prioritāti attiecībā uz tehniskiem un finanšu šķēršļiem, kas liedz attīstību un attiecīgu tehnoloģiju izmantošanu sakarā ar vides jautājumu.

(13) Vajadzības gadījumā vērā būtu jāņem tas, kā priekšlikumi, ko izvērtē finanšu atbalsta piešķiršanai atbilstīgi LIFE-vide, ietekmē nodarbinātību.

(14) Attiecībā uz trešajām valstīm, kas robežojas ar Vidusjūru un Baltijas jūru, izņemot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, kas ar Eiropas Kopienu noslēgušas asociācijas nolīgumus, īstenojamas tehniska atbalsta darbības, lai vides jomā radītu jaudas un administratīvās struktūras.

(15) Eiropas nolīgumi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīm, no otras puses, paredz šo valstu piedalīšanos Kopienas programmās, jo īpaši, vides jomā.

(16) Principā iepriekš minētās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis pašas sedz izmaksas, kas saistītas ar to dalību, taču Kopiena pēc vajadzības īpašos gadījumos saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami Eiropas Savienības kopbudžetam un asociācijas nolīgumiem, var lemt papildināt attiecīgās valsts ieguldījumu.

(17) Citas kandidātvalstis, ja tās sniedz finanšu ieguldījumu LIFE, var piedalīties saskaņā ar noteikumiem, kas vienādi ar Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīm noteiktajiem.

(18) Ieņēmumi, kas nāk no trešām valstīm, ir konkrētajam instrumentam atvēlētie līdzekļi, un tie kā tādi ierakstāmi attiecīgajā izdevumu postenī.

(19) Jāizveido atlases mehānisms, kas ļautu Kopienas atbalsta pasākumus pielāgot saskaņā ar atbalstāmo projektu pazīmēm; tas ir svarīgi, lai pamatnostādnes veicinātu sinerģismu parauga darbību un Kopienas vides politikas pamatprincipu starpā nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

(20) Pasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, kas nosaka Komisijai uzticēto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [8].

(21) Šī regula visam trešajam posmam paredz finansējuma apjomu, kas budžeta lēmējinstitūcijai, veicot ikgadējo budžeta procedūru, ir jāņem vērā vispirms, atbilstīgi 33. punktam Iestāžu nolīgumā, kas 1999. gada 9. maijā noslēgts starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju [9].

(22) Eiropas Parlamentam un Padomei pēc Komisijas priekšlikuma, būtu jāizvērtē iespēja turpināt LIFE darbību pēc trešā posma beigām,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārējais mērķis

Ar šo ir izveidots finanšu instruments videi, turpmāk tekstā– "LIFE".

LIFE galvenais mērķis ir veicināt Kopienas vides politikas un vides likumdošanas ieviešanu, modernizēšanu un attīstību, jo īpaši, attiecībā uz vides aspekta iekļaušanu politikā, ko piekopj pārējās jomās, un ilgtspējīgu attīstību Kopienā.

2. pants

Tematiskās daļas un vispārējie kritēriji

LIFE sastāv no trīs tematiskām daļām: LIFE-Daba, LIFE-Vide un LIFE-Trešās valstis.

LIFE finansētie projekti atbilst šādiem vispārējiem kritērijiem:

a) tie ir Kopienas interesēs, nozīmīgi veicinot vispārējo mērķi, kas izklāstīts 1. pantā;

b) tos veic tehniski un finansiāli uzticami dalībnieki;

c) tie ir īstenojami atbilstīgi tehnisko priekšlikumu noteikumiem, grafikam, budžetam un cenas un ieguvumu attiecībai.

Priekšroku var piešķirt projektiem, kas balstās uz daudznacionālu pieeju, ja tam varētu būt efektīvāki rezultāti mērķu sasniegšanas ziņā, ņemot vērā to īstenojamību un izmaksas.

3. pants

LIFE-Daba

1. Īpašais LIFE-Daba mērķis ir veicināt to, ka tiek īstenotas turpmāk tekstā minētās direktīvas - Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību [10], Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu un savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzību [11] un, jo īpaši, Eiropas tīkls Natura 2000, kas izveidots ar šo pēdējo minēto direktīvu.

2. Par atbilstīgiem attiecībā uz LIFE-Daba uzskatāmi šādi projekti:

a) dabas aizsardzības projekti, kas veicina 1. punktā noteikto īpašo mērķi un to, ka tiek uzturēti vai atjaunoti dabiskie biotopi un/vai sugu populācijas labvēlīgā saglabāšanas stāvoklī atbilstīgi Direktīvai 92/43/EEK;

b) papildu pasākumi, kas veicina 1. punktā noteikto īpašo mērķi un ir vajadzīgi:

i) lai sagatavotu projektus, kur iesaistīti partneri no vairākām dalībvalstīm (darbības sākšanas pasākums);

ii) lai projektu starpā apmainītos ar pieredzi (sadarbības pasākums);

iii) lai pārraudzītu un novērtētu projektus un izplatītu to rezultātus, ietverot tādu projektu rezultātus, par kuriem pieņemts lēmums iepriekšējos LIFE posmos (atbalsta pasākumi).

3. Finanšu atbalstu sniedz, projektus līdzfinansējot. Maksimālā likme ir:

a) 50 % dabas aizsardzības projektiem un 100 % papildus pasākumiem;

b) izņēmuma kārtā a) punktā paredzētā 50 % likme ir lielākais 75 % projektiem, kas skar prioritārus dabiskos biotopus vai prioritāras sugas Direktīvas 92/43/EEK izpratnē vai putnu sugas, kuras saskaņā ar Direktīvas 79/409/EEK 16. pantu izveidotā komiteja uzskata par prioritārām finansējuma saņemšanas ziņā saskaņā ar LIFE-Daba.

4. Dalībvalstis nosūta Komisijai priekšlikumus par projektiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu. Ja projektos iesaistītas vairāk par vienu valsti, priekšlikumus iesniedz valsts, kurā atrodas projektu koordinējošā institūcija.

Katru gadu Komisija nosaka priekšlikumu nosūtīšanas dienu un lemj par tiem saskaņā ar 7. punktu.

5. Priekšlikumus saskaņā ar 7. punktu izskata finansējuma saņemšanai tikai tad, ja tie atbilst 2. panta un šā panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām un šādiem kritērijiem:

a) projekti dalībvalstu Eiropas teritorijā, kas attiecas uz:

i) vietu, ko kāda dalībvalsts piedāvā saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. pantu vai

ii) vietu, kas klasificēta saskaņā ar Direktīvas 79/409/EEK 4. pantu, vai

iii) sugu, ka minēta Direktīvas 92/43/EEK II vai IV pielikumā vai Direktīvas 79/409/EEK I pielikumā;

b) projekti asociētajās kandidātvalstīs, kurām piemērojams 6. pants, attiecībā uz:

i) starptautiskās nozīmes vietu, kurā sastopams kāds Direktīvas 92/43/EEK I pielikumā minēts biotops vai Direktīvas 92/43/EEK II pielikumā minēta suga, vai biotopa veids vai suga, kas nav sastopama Kopienā, bet ir klasificēta attiecīgajās Bernes konvencijas rezolūcijās kā tādas, kam vajadzīgi īpaši aizsardzības pasākumi, vai

ii) starptautiskas nozīmes vietu, kurā sastopamas Direktīvas 79/409/EEK I pielikumā minētas putnu sugas vai migrējošās putnu sugas, kas sastopamas Kopienā, vai putnu sugas, kas nav sastopamas Kopienā, bet ir klasificētas attiecīgajās Bernes konvencijas rezolūcijās kā tādas, kam vajadzīgi īpaši aizsardzības pasākumi, vai

iii) sugu, kas minēta Direktīvas 92/43/EEK II vai IV pielikumā vai Direktīvas 79/409/EEK I pielikumā vai sugu, kas nav sastopama Kopienā, bet ir klasificēta Bernes konvencijas I līdz II pielikumā.

6. Komisija nosūta dalībvalstīm saņemto priekšlikumu kopsavilkumu. Pēc pieprasījuma tā nodod dalībvalstīm dokumentu oriģinālus apspriešanai.

7. Projektiem, ko izskata finansējuma saņemšanai saskaņā ar LIFE-Daba, ir piemērojama 11. pantā izklāstītā procedūra. Šā punkta nolūkiem komiteja ir tā pati komiteja, kas minēta Direktīvas 92/43/EEK 20. pantā.

Komisija pieņem pamatlēmumu par pieņemtajiem projektiem, un tas ir adresēts dalībvalstīm, un saņēmējiem nosūta individuālus lēmumus, kur noteikts finanšu atbalsta apjoms, finansējuma procedūras un kontrole, kā arī apstiprinātā projekta īpašie tehniskie noteikumi.

8. Pēc Komisijas iniciatīvas,

a) un apspriešanās ar Direktīvas 92/43/EEK 21. pantā minēto komiteju, attiecībā uz papildu pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļu, īsteno intereses izteikšanas uzaicinājuma procedūru. Dalībvalstis var iesniegt priekšlikumus Komisijai par papildu pasākumiem;

b) attiecībā uz papildu pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta (iii) daļu, īsteno intereses izteikšanas uzaicinājuma procedūru.

Visus uzaicinājumus izteikt interesi publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kur izklāsta īpašos sasniedzamos kritērijus.

4. pants

LIFE-Vide

1. Īpašais LIFE-Vide mērķis ir veicināt novatoriskus un integrētus paņēmienus un metodes un veicināt tālāku Kopienas vides politikas attīstību.

2. Attiecībā uz LIFE-Vide atbilstīgi ir šādi projekti:

a) parauga projekti, kas veicina 1. punktā minēto mērķi un:

- ņem vērā apsvērumus, kas saistīti ar vidi un ilgtspējīgu attīstību teritorijas izmantošanā un plānošanā, ietverot pilsētas un piekrastes teritorijas, vai

- veicina gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vai

- mazina saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, galvenokārt attīstot tīras tehnoloģijas un liekot uzsvaru uz novēršanu, tostarp siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu samazināšanu, vai

- novērš, otrreizēji izmanto, rekuperē un pārstrādā visa veida atkritumus un nodrošina nevainojamu atkritumu plūsmu vadību, vai

- samazina produktu ietekmi uz vidi, piemērojot vienotu stratēģiju ražošanai, izplatīšanai, patērēšanai un produktu apstrādei pēc tam, kad beidzies to kalpošanas laiks, jo īpaši ieviešot videi draudzīgus produktus;

b) projekti, kas sagatavo jaunas Kopienas darbības un instrumentus vides jomā, un/vai atjaunina vides likumdošanu un vides politiku;

c) papildu pasākumi, kas vajadzīgi nolūkā:

i) izplatīt informāciju par pieredzes apmaiņu projektu starpā,

ii) novērtēt, pārraudzīt un veicināt darbības, kas sāktas šajā LIFE instrumenta īstenošanas posmā un pirmo divu posmu laikā, un izplatīt informāciju par pieredzi, kas gūta, īstenojot šādas darbības, un nodot atklātībai, pateicoties šīm darbībām gūtos rezultātus.

3. Finanšu atbalstu sniedz, projektus līdzfinansējot.

Projektiem, kas rada nozīmīgus tīros ienākumus, Kopienas finanšu atbalsta likme lielākais ir 30 % no atbilstīgajām projekta izmaksām. Tādā gadījumā saņēmēja ieguldījumam projekta finansēšanā ir jābūt vismaz tikpat lielam kā Kopienas atbalstam.

Visiem pārējiem pieteikumu iesniedzējiem Kopienas finanšu atbalsts lielākais ir 50 % no atbilstīgajām projekta izmaksām.

Kopienas finanšu atbalsta likme papildu pasākumiem lielākais ir 100 % no to izmaksām.

4. Attiecībā uz parauga projektiem Komisija apstiprinās pamatnostādnes pēc tam, kad būs izpildīta 11. pantā izklāstīto procedūra, un tās būs publicētas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Pamatnostādnes veicina sinerģismu parauga darbību un Kopienas vides politikas pamatprincipu starpā nolūkā panākt ilgtspējīgu attīstību.

5. Dalībvalstis nosūta Komisijai priekšlikumus par saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu finansējamiem projektiem. Ja projektā iesaistītas vairākas dalībvalstis, priekšlikumus nosūta tā dalībvalsts, kur atrodas koordinējošā institūcija.

Katru gadu Komisija nosaka priekšlikumu nosūtīšanas dienu un lemj par tiem saskaņā ar 10. punktu.

6. Priekšlikumus saskaņā ar 10. punktu izskata finansējuma saņemšanai tikai tad, ja tie atbilst 2. panta un šā panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām un šādiem kritērijiem:

a) priekšlikums piedāvā risinājumu kādai problēmai, kas Kopienā ir ļoti bieži sastopama vai dažām dalībvalstīm ir ļoti svarīga;

b) priekšlikums ir novatorisks tehnoloģijas vai piemērotās metodes ziņā;

c) priekšlikums kalpo par paraugu un ir progresīvs salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju;

b) priekšlikums veicina to, ka iespējami plašā sabiedrībā tiek izplatīta un piemērota videi draudzīgas prakses, tehnoloģijas un/vai produkti;

e) priekšlikums vērsts uz to, lai attīstītu un nodotu kādu zinātību, kas var tikt izmantota identiskās vai līdzīgās situācijās;

f) priekšlikums veicina sadarbību vides jomā;

g) priekšlikumam ir raksturīgs no vides viedokļa apmierinošs izmaksu un guvumu attiecības potenciāls;

h) priekšlikums veicina to, ka darbībās, kuru pamatā ir saimnieciski un sociāli mērķi, vērā tiek ņemti ar vidi saistīti apsvērumi.

Apsverot šos priekšlikumus, vajadzības gadījumā ņem vērā arī ietekmi uz nodarbinātību.

7. Par neatbilstīgām uzskata izmaksas, kas saistītas ar šādām darbībām:

a) zemes iepirkums;

b) pētījumi, kas speciāli nav paredzēti sakarā ar mērķi, kas izvirzīts finansētajiem projektiem;

c) ieguldījumi nozīmīgos infrastruktūras objektos vai strukturāli ieguldījumi, kas nav novatoriski, ietverot darbības, kas jau ir apstiprinātas rūpnieciskā mērogā;

a) pētniecības un tehnoloģijas attīstības projekti.

8. Pēc Komisijas iniciatīvas:

a) apspriešanās ar 11. pantā minēto komiteju, attiecībā uz projektiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, un papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta i) daļu, īsteno uzaicinājumu izteikt interesi; dalībvalstis var iesniegt priekšlikumus Komisijai par projektiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu;

b) attiecībā uz papildu pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta (ii) daļu, īsteno uzaicinājumu izteikt interesi.

Visus uzaicinājumus izteikt interesi publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, kur tiks precizēti īpašie kritēriji, kas ir jāizpilda.

9. Komisija nosūta dalībvalstīm pārskatu par saskaņā ar 2. punkta a) un b) apakšpunktu saņemto priekšlikumu galvenajiem punktiem un saturu. Pēc pieprasījuma tā nodod dalībvalstīm dokumentu oriģinālus apspriešanai.

10. Projektiem, ko izskata finansējuma piešķiršanai, piemērojama 11. pantā noteiktā procedūra.

11. Komisija pieņem pamatlēmumu par apstiprinātajiem projektiem un adresē to dalībvalstīm, un saņēmējiem tiek nosūtīti individuāli lēmumi, kur noteikts finanšu atbalsta apjoms, finansējuma procedūras un kontrole, un apstiprinātā projekta īpašie tehniskiem noteikumi.

5. pants

LIFE-Trešās valstis

1. Īpašais LIFE-Trešās valstis mērķis ir veicināt to, ka tiek izveidotas vajadzīgās jaudas un administratīvās struktūras vides jomā, un to, ka tiek attīstīta vides politika un rīcības programmas trešās valstīs, kas robežojas ar Vidusjūru un Baltijas jūru, izņemot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, kas ir noslēgušas asociācijas nolīgumus ar Eiropas Kopienu un kas ir minētas 6. panta 1. punktā.

2. Par atbilstīgiem attiecībā uz LIFE-Trešās valstis uzkatāmi šādi projekti:

a) tehniskā atbalsta projekti, kas veicina 1. punktā minētā mērķa sasniegšanu;

b) papildu pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērtētu, pārraudzītu un veicinātu darbības, kas sāktas šajā LIFE instrumenta īstenošanas posmā un divos pirmajos īstenošanas posmos, lai apmainītos ar pieredzi projektu starpā un lai izplatītu informāciju attiecībā uz pieredzi, kas gūta, veicot šādas darbības, un rezultātiem, kas sasniegti, pateicoties šādām darbībām.

3. Finanšu atbalstu sniedz, līdzfinansējot projektus un papildus pasākumus. Kopienas finanšu atbalsta likme lielākais ir 70 % no 2. punkta a) apakšpunktā minēto projektu izmaksām un 100 % no 2. punkta b) apakšpunktā minēto papildu pasākumu izmaksām.

4. Attiecīgo trešo valstu iestādes iesniedz Komisijai priekšlikumus par projektiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu. Ja projektā iesaistīta vairāk kā viena valsts, priekšlikumu iesniedz valsts, kurā atrodas projektu koordinējošā institūcija, vai starptautiskā organizācija, kas darbojas, lai aizsargātu vidi attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Katru gadu Komisija nosaka priekšlikumu nosūtīšanas dienu un lemj par tiem saskaņā ar 7. punktu.

5. Priekšlikumus saskaņā ar 7. punktu izskata finansējuma saņemšanai tikai tad, ja tie atbilst 2. panta un šā panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām un šādiem kritērijiem:

a) tie ir Kopienas interesēs, jo īpaši, pateicoties to ieguldījumam reģionālo un starptautisko pamatnostādņu un nolīgumu ieviešanā;

b) tie sekmē kādu stratēģiju, kas veicina ilgtspējīgu attīstību starptautiskā, valsts un reģiona līmenī;

c) tie piedāvā risinājumus nopietnām vides problēmām reģionā un attiecīgajā jomā.

Priekšroku piešķir projektiem, kas veicina sadarbību pārrobežu, starpvalstu vai reģionu līmenī.

6. Komisija nosūta dalībvalstīm pārskatu par saņemto priekšlikumu galvenajiem punktiem un saturu.

Pēc pieprasījuma tā nodod dalībvalstīm dokumentu oriģinālus apspriešanai.

7. Projektiem, kam paredzēts piešķirt finansējumu, piemērojama 11. pantā noteiktā procedūra. Neskarot iepriekš minēto procedūru, pirms pieņemšanas lēmumu par dabas aizsardzības projektiem, ir jāapspriežas ar komiteju, kas izveidota ar Direktīvas 92/43/EEK 21. pantu. Komisija pieņem lēmumu par izvēlēto projektu sarakstu.

8. Atbilstīgi pastiprinātajiem projektiem tiek noslēgts līgums starp Komisiju un atbalsta saņēmējiem, kas nosaka finanšu atbalsta apjomu, finansējuma procedūras un kontroli, kā arī visus apstiprinātā projekta tehniskos noteikumus. Pieņemto priekšlikumu sarakstu nosūta dalībvalstīm.

9. Pēc Komisijas iniciatīvas attiecībā uz papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, īsteno uzaicinājumu izteikt interesi, ko publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī un kur precizēti īpašie kritēriji, kas ir jāievēro.

6. pants

Kandidātvalstu līdzdalība

1. LIFE ir pieejams Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīm saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti ar šīm valstīm noslēgtajos asociācijas nolīgumos, un noteikumiem lēmumā, ko pieņēmusi Asociācijas padome, kura ir kompetenta pieņemt lēmumus par attiecīgo valsti.

2. Attiecīgo valstu iestādes nosūta Komisijai priekšlikumus par saskaņā ar LIFE-Daba un LIFE-Vide finansējamiem projektiem termiņā, ko Komisija nosaka saskaņā ar 3. panta 4. punktu un 4. panta 5. punktu. Ja projektos iesaistīta vairāk kā viena valsts, priekšlikumus iesniedz valsts, kurā atrodas projektu koordinējošā institūcija.

3. Priekšlikumus, kas atbilst 2. pantā izklāstītajiem pamatkritērijiem, un īpašajiem kritērijiem, kas noteikti 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā un 4. panta 6. un 8. punktā, ņem vērā Kopienas finanšu atbalsta piešķiršanā.

4. Komisija nosūta dalībvalstīm pārskatu par priekšlikumu, kas saņemti no attiecīgo valstu iestādēm, galvenajiem punktiem un saturu. Pēc pieprasījuma tā nodod dalībvalstīm dokumentu oriģinālus apspriešanai.

5. Projektiem, kam paredzēts piešķirt LIFE finansējumu, atkarībā no attiecīgā projekta veida piemērojama vai nu procedūra 3. panta 7. punktā, vai procedūra 11. pantā.

6. Atbilstīgi apstiprinātajiem projektiem tiek noslēgts līgums starp Komisiju un atbalsta saņēmējiem, kas nosaka finanšu atbalsta apjomu, finansējuma procedūras un kontroli, kā arī visus apstiprinātā projekta tehniskos noteikumus. Pieņemto priekšlikumu sarakstu nosūta dalībvalstīm.

7. Ja citām kandidātvalstīm nosaka 1. punktā izklāstītajiem līdzīgus noteikumus, šīm valstīm LIFE būs pieejams dalībai saskaņā ar 2. līdz 6. punktu. Valstis, kas piedalās programmā saskaņā ar šo pantu, nevar tajā piedalīties saskaņā ar 5. pantu.

8. Gada sadalījumu subsīdijām, kas domātas instrumenta līdzfinansējumam pa 1. un 7. punktā minētajām valstīm, publicē Eiropas Savienības kopbudžeta IV pielikuma B daļas III iedaļā.

7. pants

Atbilstība finanšu instrumentu starpā

1. Neskarot 6. pantā izklāstītos noteikumus attiecībā uz kandidātvalstīm, projekti, kam piešķirts atbalsts saskaņā ar struktūrfondiem vai citiem Kopienas budžeta instrumentiem, nevar pretendēt uz finanšu atbalstu saskaņā ar šo regulu.

2. Komisija gādā par to, lai saskaņā ar šo regulu veiktās darbības atbilstu tām, kas veiktas saskaņā ar struktūrfondiem, pētījumu, tehnoloģiskās attīstības un parauga programmām vai citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

8. pants

Trešā posma ilgums un budžeta resursi

1. LIFE īsteno pa posmiem. Trešais posms sākas 2000. gada 1. janvārī un beidzas 2004. gada 31. decembrī. Īstenojuma finansējums attiecībā uz trešo posmu no 2000. līdz 2004. gadam ir 640 miljonu eiro.

2. Budžeta resursus, kas piešķirti šajā regulā paredzētajām darbībām, iekļauj Eiropas Savienības kopbudžeta ikgadējos asignējumos. Gada asignējumus apstiprina budžeta pārvaldes iestāde, ņemot vērā finanšu perspektīvu.

3. Katrai darbības jomai piešķiramo resursu apjoms ir šāds:

a) 47 % darbībām, kas veiktas saskaņā ar 3. pantu;

b) 47 % darbībām, kas veiktas saskaņā ar 4. pantu;

c) 6 % darbībām, kas veiktas saskaņā ar 5. pantu.

Papildu pasākumiem piešķir ne vairāk kā 5 % no pieejamiem asignējumiem.

9. pants

Projektu pārraudzība

1. Par katru LIFE finansēto projektu atbalsta saņēmējs nosūta Komisijai un pēc pieprasījuma attiecīgajai dalībvalstij tehniskus un finanšu ziņojumus par darba gaitu. Dalībvalstīm var sūtīt ziņojumu kopsavilkumus. Trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij nosūta arī nobeiguma ziņojumu.

Komisija nosaka ziņojumu formu un saturu. Ziņojumu pamatā ir fiziski un finanšu rādītāji, kas definēti Komisijas lēmumā, ar ko projekti tiek apstiprināti, vai līgumā vai nolīgumā, kas noslēgts ar atbalsta saņēmējiem. Šie rādītāji ir tādi, kas raksturo darba gaitu un mērķus, kas jāsasniedz konkrētā termiņā.

2. Neskarot pārbaudes, ko Revīzijas palāta kopā ar kompetentajām valstu revīzijas iestādēm vai dienestiem veikusi saskaņā ar Līguma 248. pantu, vai inspekcijas, kas veiktas saskaņā ar Līguma 279. panta c) punktu, Komisijas amatpersonas vai pārstāvji uz vietas var veikt pārbaudes, jo īpaši izlases veidā, attiecībā uz projektiem, kas finansēti saskaņā ar LIFE.

Pirms veikt pārbaudi uz vietas, Komisija par to informē atbalsta saņēmēju un tā dalībvalsti, ja vien nav pamatotu iemeslu aizdomām par krāpšanu un/vai neatbilstīgu līdzekļu izmantošanu.

3. Piecus gadus pēc pēdējā maksājuma attiecībā uz kādu darbību finanšu atbalsta saņēmējs glabā Komisijas vajadzībām visus dokumentus, kas apliecina izdevumus un attiecas uz šo darbību.

4. Pamatojoties uz ziņojumu rezultātiem un pārbaudēm izlases kārtā, kas paredzētas 1. un 2. punktā, Komisija vajadzības gadījumā pielāgo sākotnēji apstiprināto finanšu atbalsta apjomu vai noteikumus, kā arī maksājumu grafiku.

5. Komisija veic visus citus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, ka finansētos projektus veic pareizi un atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

10. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija var samazināt, apturēt vai piedzīt finanšu atbalsta summu, kas piešķirta projektam, ja tā konstatē nelikumības, tostarp pārkāpumus attiecībā uz noteikumiem šajā regulā vai individuālajā lēmumā vai līgumā vai nolīgumā, ar ko piešķirts attiecīgais finanšu atbalsts, vai ja atklājas, ka projekti bez Komisijas apstiprinājuma ir būtiski grozīti, un tas ir pretrunā ar to veidu vai īstenošanas noteikumiem.

2. Ja termiņi nav ievēroti vai ja projekta īstenošanas gaita attaisno tikai daļu no piešķirtā finanšu atbalsta, Komisija prasa no saņēmēja, lai tas noteiktā termiņā sniegtu savus apsvērumus. Ja saņēmējs nesniedz pieņemamu pamatojumu, Komisija var liegt finanšu atbalsta atlikumu un pieprasīt jau samaksāto summu atmaksu.

3. Visi maksājumi, kas veikti nepamatoti atmaksājami Komisijai. Laikā nesamaksātajām summām var pieskaitīt procentus. Komisija nosaka sīki izstrādātus noteikumus šā punkta piemērošanai.

11. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja (turpmāk tekstā "Komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

12. pants

Trešā posma novērtēšana un LIFE darbība turpmāk

1. Vēlākais 2003. gada 30. septembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei,

a) ziņojumu, par šīs regulas īstenojumu, tās ieguldījumu Kopienas vides politikas attīstībā, un asignējumu izmantojumu, kā arī vajadzības gadījumā priekšlikumus par varbūtējiem pielāgojumiem, kas jāveic, lai turpinātu darbību pēc trešā posma;

b) vajadzības gadījumā priekšlikumu attiecībā uz LIFE ceturto posmu.

2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līgumu vēlākais 2004. gada 1. jūlijā lemj par ceturtā posma ieviešanu, sākot ar 2005. gada 1. janvāri.

13. pants

Regulas (EEK) Nr. 1973/92 atcelšana

1. Padomes Regulu (EEK) Nr. 1973/92 atceļ, neskarot pieņemtos lēmumus un noslēgtos līgumus vai nolīgumus attiecībā uz finanšu atbalsta piešķiršanu saskaņā ar minēto regulu.

2. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar pielikumā doto korelācijas tabulu.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 17. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Glavany

[1] OV C 15, 20.1.1999., 4. lpp.

[2] OV C 209, 22.7.1999., 14. lpp.

[3] OV C 374, 23.12.1999., 45. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1999. gada 14. aprīļa atzinums (OV C 219, 30.7.1999., 265. lpp.), kas apstiprināts 1999. gada 6. maijā (OV C 279, 1.10.1999., 275. lpp.), Padomes 1999. gada 22. oktobra kopējā nostāja (OV C 346, 2.12.1999., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 16. februāra lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī), Padomes 2000. gada 29. jūnija lēmums un Eiropas Parlamenta 2000. gada 5. jūlija lēmums.

[5] OV L 206, 22.7.1992., 1. lpp.

[6] OV L 181, 20.7.1996., 1. lpp.

[7] OV L 275, 10.10.1998., 1. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.

[10] OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/49/EK (OV L 223, 13.8.1997., 9. lpp.).

[11] OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/62/EK (OV L 305, 8.11.1997., 42. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 1973/92 | Šī regula |

1. pants | 1. pants |

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 3. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļa | 4. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļas pirmā daļa | 4. panta 1. punkts un 2. punkta b) apakšpunkts |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļas pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums | — |

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 5. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts |

2. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts | — |

2. panta 3. punkts | 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts, 4. panta 2. punkta c) apakšpunkts, 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts |

4. panta a) apakšpunkts | 3. panta 3. punkta pirmais teikums, 4. panta 3. punkta pirmā daļa, 5. panta trešā punkta pirmais teikums |

4. panta b) apakšpunkts | — |

5. pants7. | panta 1. punkts |

6. pants7. | panta 2. punkts |

7. panta 1. punkta pirmā daļa | 8. panta 1. punkta pirmais un otrais teikums |

7. panta 1. punkta otrā daļa | 8. panta 1. punkta trešais teikums |

7. panta 1. punkta trešā daļa | 8. panta 2. punkta otrais teikums |

7. panta 2. punkts | — |

7. panta 3. punkts | — |

8. panta 1. punkts | 8. panta 3. punkts |

8. panta 2. punkts | 3. panta 3. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa un b) apakšpunkts, un 4. panta 3. punkta otrā un trešā daļa |

8. panta 3. punkts | 3. panta 3. punkta a) apakšpunkta otrā daļa, 4. panta 3. punkta ceturtā daļa, 5. panta 3. punkta otrais teikums |

9. panta 1. punkts | 3. panta 4. punkts un 8. punkta a) apakšpunkts, un 4. panta 5. punkts, un 8. panta a) apakšpunkts |

9. panta 2. punkts | 5. panta 4. punkts |

9. panta 3. punkts | — |

9. panta 4. punkts | 3. panta 6. punkts, 4. panta 9. punkts un 5. panta 6. punkts |

9. panta 5. punkta pirmā daļa | 3. panta 7. punkta pirmā daļa un 8. punkta a) apakšpunkta pirmais teikums, 4. panta 8. punkta a) apakšpunkts un 10. punkts un 5. panta 7. punkts |

9. panta 5. punkta otrās daļas pirmais ievilkums | 3. panta 7. punkta otrā daļa un 4. panta 11. punkts |

9. panta 5. punkta otrās daļas otrais ievilkums | 5. panta 8. punkts |

9. panta 6. punkts | 3. panta 7. punkta otrā daļa, 4. panta 11. punkts un 5. panta 8. punkts |

9.a panta 1. punkta a) apakšpunkts | 2. pants9. |

a panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa | 3. panta 5. punkta a) apakšpunkts |

9.a panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) daļa | 4. panta 6. punkts |

9.a panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) daļa | — |

9.a panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais, otrais, trešais un ceturtais ievilkums | 5. panta 5. punkts |

9.a panta 1. punkta c) apakšpunkta piektais un sestais ievilkums | 2. panta otrās daļas b) un c) apakšpunkts |

9.a panta 2. punkts | — |

9.b pants | 4. panta 7. punkta b), c), un d) apakšpunkts |

10. panta 1. punkta pirmais ievilkums | 9. panta 5. punkts |

10. panta 1. punkta otrais un trešais ievilkums | — |

10. panta 2. punkts | 9. panta 2. punkts |

10. panta 3. punkts | 9. panta 3. punkts |

11. panta 1. punkts | 10. panta 1. punkts |

11. panta 2. punkts | 10. panta 2. punkts |

11. panta 3. punkts | 10. panta 3. punkts |

12. panta 1. punkts | — |

12. panta 2. punkts | 9. panta 1. punkts |

12. panta 3. punkts | 9. panta 4. punkts |

12. panta 4. punkts | — |

13. pants | 11. pants |

13.a pants | 6. pants |

14. pants | 12. pants |

15. pants | — |

16. pants | — |

17. pants | 14. pants |

--------------------------------------------------

Top