EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0058

Komisijas Direktīva 2000/58/EK (2000. gada 22. septembris), ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 244, 29.9.2000, p. 78–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 319 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 251 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/58/oj

32000L0058Oficiālais Vēstnesis L 244 , 29/09/2000 Lpp. 0078 - 0083


Komisijas Direktīva 2000/58/EK

(2000. gada 22. septembris),

ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/48/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/42/EK [4], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, tai skaitā augļiem un dārzeņiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/57/EK [6], un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/10/EK [8], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Jaunā aktīvā viela krezoksimmetils ar Komisijas Direktīvu 1999/1/EK [9] tika iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, lai to izmantotu tikai par fungicīdu, neprecizējot īpašus nosacījumus, kas ietekmē kultūras, kuras var apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur krezoksimmetilu.

(2) Šāda iekļaušana I pielikumā tika pamatota ar iesniegtās informācijas novērtējumu, kurā tika ierosināts to izmantot par fungicīdu labībai, sēkleņiem un vīnogulājiem. Dažas dalībvalstis saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā, iesniedza informāciju, kas attiecas uz citādu izmantojumu. Pieejamā informācija tika pārskatīta, un tā ir pietiekama, lai noteiktu dažus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus.

(3) Ja nav noteikts atliekvielu Kopienas maksimāli pieļaujamais daudzums vai atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamais daudzums, dalībvalstis nosaka atliekvielu valsts pagaidu maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pieejamā informācija tika pārskatīta, un tā ir pietiekama, lai noteiktu dažus atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(4) Iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, 1998. gada 16. oktobrī tika pabeigts krezoksimmetila tehniskais un zinātniskais novērtējums, noformējot to kā Kopienas pārskata ziņojumu par krezoksimmetilu. Minētajā pārskata ziņojumā pieļaujamā krezoksimmetila diennakts deva tika noteikta 0,4 mg/kg ķermeņa svara. Tas, kā pārtikas produkti, kas apstrādāti ar krezoksimmetilu, ietekmē patērētājus viņu dzīves garumā, ir novērtēts saskaņā ar procedūru un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija [10], un ir aprēķināts, ka atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi, kas noteikti šajā direktīvā, neizraisa minētās pieļaujamās diennakts devas palielināšanos.

(5) Akūta toksiskā iedarbība, kuras dēļ vajadzētu noteikt akūtu standartdevu, netika novērota novērtēšanas un diskusijas laikā, kas notika pirms krezoksimmetila iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(6) Dažiem lauksaimniecības produktiem izmantošanas nosacījumi krezoksimmetilam bija jau noteikti tādā veidā, kas ļauj noteikt atliekvielu pastāvīgos maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(7) Lai nodrošinātu, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu atliekvielu ietekmes, kas atrodas produktos vai uz tiem un par ko nav izsniegta atļauja, ir lietderīgi minimālo analītiski nosakāmo daudzumu noteikt par atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem visiem tiem produktiem, uz ko attiecas Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. Atliekvielu šādu pagaidu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšana Kopienas līmenī neliedz dalībvalstīm noteikt krezoksimmetila atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamos daudzumus saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumu, jo īpaši tā B daļas 2.4.2.3. nodaļu. Četrus gadus uzskata par pietiekami ilgu laikposmu, kurā noteikt gandrīz visus turpmākos krezoksimmetila izmantošanas veidus. Pēc minētā laikposma minētajiem atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem būtu jākļūst par pastāvīgiem daudzumiem.

(8) Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par daudzumiem, kas noteikti šajā direktīvā, un viņu atsauksmes par minētajiem daudzumiem ir ņemtas vērā. Komisija, pamatojoties uz iesniegtiem pieņemamiem datiem, izskatīs iespēju noteikt atliekvielu maksimāli pieļaujamās daudzumu pielaides konkrētām pesticīdu un kultūru kombinācijām, tās importējot.

(9) Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem.

(10) Šī direktīva ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādu tabulu:

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg |

| |

Krezoksimmetils | 0,05 | labībai |

2. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma daļai pievieno šādu tabulu:

Pesticidu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

| |

Krezoksimmetils (atliekviela 490M9 pienam un 490M1 gaļai, aknām, taukiem un nierēm, izteikta kā krezoksimmetils) | 0,05 | piens |

0,02 | gaļa, aknas, tauki |

0,05 | nieres |

Krezoksimmetils | 0,02 | olas |

3. pants

Krezoksimmetila atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus šīs direktīvas pielikumā pievieno Direktīvas 90/642/EEK II pielikumam.

4. pants

1. Ja krezoksimmetila atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi ir norādīti kā "(p)", tas nozīmē, ka tie ir pagaidu (p) saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

2. Četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamie daudzumi krezoksimmetilam pielikumos pārstāj būt pagaidu daudzumi un kļūst par galīgiem daudzumiem, attiecīgi, Direktīvas 86/362/EEK un 86/363/EEK 4. panta 1. punkta vai Direktīvas 90/642/EEK 3. panta nozīmē.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais līdz 2001. gada 31. martam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2001. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 197, 3.8.2000., 26. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[4] OV L 158, 30.6.2000., 51. lpp.

[5] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[6] OV L 244, 29.9.2000., 76. lpp.

[7] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[8] OV L 57, 2.3.2000., 28. lpp.

[9] OV L 21, 28.1.1999., 21. lpp.

[10] Pamatnostādnes, lai paredzētu pesticīdu atliekvielu devas uzturā (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas Programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu Kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

To atsevišķo produktu grupas un piemēri, kam piemēro atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

Krezoksimmetils |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti, sasaldējot bez cukura piedevām; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,05 |

Greipfrūti | |

Citroni | |

Laimi | |

Mandarīni (tajā skaitā klementīni un līdzīgi hibrīdi) | |

Apelsīni | |

Pampelmūzes | |

Citi | |

(ii)KOKU RIEKSTI (LOBĪTI VAI NELOBĪTI) | 0,1 |

Mandeles | |

Brazīlijas rieksti | |

Indijas rieksti | |

Kastaņi | |

Kokosrieksti | |

Lazdu rieksti | |

Makadāmijas rieksti | |

Pekanrieksti | |

Priežu rieksti | |

Pistācijas | |

Valrieksti | |

Citi | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,2 |

Āboli | |

Bumbieri | |

Cidonijas | |

Citi | |

(iv)KAULEŅI | 0,05 |

Aprikozes | |

Ķirši | |

Persiki (tajā skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi) | |

Plūmes | |

Citi | |

(v)OGAS UN MAZIE AUGLĪŠI

(a)galda un vīna vīnogas | 1 |

Galda vīnogas | |

Vīna vīnogas | |

(b)zemenes (izņemot meža zemenes) | 0,05 |

(c)cukuraugļi (izņemot savvaļas) | 0,05 |

Kazenes | |

Kazenes | |

Kazeņavenes | |

Avenes | |

citi | |

(d)citi mazie auglīši un ogas (izņemot savvaļas) | 0,05 |

Mellenes | |

Dzērvenes | |

Jāņogas (sarkanās un baltās jāņogas, kā arī upenes) | |

Ērkšķogas | |

Citi | |

(e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,05 |

(vi)DAŽĀDI

Avokado | |

Banāni | |

Dateles | |

Vīģes | |

Kivi | |

Kumkvati | |

Ličijas | |

Mango | |

Olīvas | 0,2 |

Pasifloru augļi | |

Ananāsi | |

Granātāboli | |

Citi | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai kaltēti dārzeņi

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,05 |

Galda bietes | |

Burkāni | |

Selerijas saknes | |

Mārrutki | |

Topinambūri | |

Pastinaki | |

Pētersīļa sakne | |

Redīsi | |

Puravlapu plostbārdis (auzu sakne) | |

Batātes | |

Kāļi | |

Rāceņi | |

Jamsi | |

Citi | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,05 |

Ķiploki | |

Sīpoli | |

Šalotes sīpoli | |

Loki | |

Citi | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)solanacea

Tomāti | 0,5 |

Pipari | 1 |

Baklažāni | 0,5 |

Citi | 0,05 |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 0,05 |

Gurķi | |

Pipargurķīši | |

Cukīni | |

Citi | |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,2 |

Melones | |

Ķirbji | |

Arbūzi | |

Citi | |

(d)cukurkukurūza | 0,05 |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | 0,05 |

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi

Brokoļi | |

Ziedkāposti | |

Citi | |

(b)kāpostu galviņdārzeņi

Rožu kāposti | |

Galviņkāposti | |

Citi | |

(c)kāpostu lapu dārzeņi

Ķīnas (Pekinas) kāposti | |

Virziņkāposti | |

Citi | |

(d)kolrābji | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI | 0,05 |

(a)lapu salāti un līdzīgi

Kreses | |

Baldriņi | |

Lapu salāti | |

Lapu cigoriņi | |

Citi | |

(b)spināti un līdzīgi

Spināti | |

Lapu bietes | |

Citi | |

(c)ūdens kreses | |

(d)salātu cigoriņi | |

(e)augi

Kārveles | |

Maurloki | |

Pētersīļi | |

Lapu selerijas | |

Citi | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,05 |

Pupiņas (ar pākstīm) | |

Pupiņas (bez pākstīm) | |

Zirņi (ar pākstīm) | |

Zirņi (bez pākstīm) | |

Citi | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,05 |

Sparģeļi | |

Lapu artišoki | |

Selerijas | |

Fenhelis | |

Artišoki | |

Puravi | |

Rabarberi | |

Citi | |

(viii)SĒNES | 0,05 |

(a)kultivētās sēnes | |

(b)savvaļas sēnes | |

3.Pākšaugi | 0,05 |

Pupas | |

Lēcas | |

Zirņi | |

Citi | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,1 |

Linsēklas | |

Zemesrieksti | |

Magoņu sēklas | |

Sezama sēklas | |

Saulgriežu sēklas | |

Rapšu sēklas | |

Sojas pupas | |

Sinepju sēklas | |

Kokvilnas sēklas | |

Citi | |

5.Kartupeļi | 0,05 |

Agrie kartupeļi | |

Galda kartupeļi | |

6.Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri) | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top