EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0801

Komisijas Lēmums (2000. gada 20. decembris) par aktīvās vielas lindāna neiekļaušanu I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK un atļaujas atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 4014)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 324, 21.12.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/801/oj

32000D0801Official Journal L 324 , 21/12/2000 P. 0042 - 0043


KOMISIJAS LĒMUMS

(2000. gada 20. decembris)

par aktīvās vielas lindāna neiekļaušanu I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK un atļaujas atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 4014)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/801/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/80/EK2, un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta 4. daļu,

ņemot vērā Komisijas 1992. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3600/92, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā posma īstenošanai, kura minēta 8. panta 2. punktā Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū3, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2266/20004 un jo īpaši tās 7. panta 3a. un b. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punkts paredz Komisijai izpildīt darba programmu, lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļos izmantotās aktīvās vielas, kuras bija jau tirgū 1993. gada 15. jūlijā; Regulā (EK) Nr. 3600/92 ir sīki izstrādāti noteikumi šīs programmas realizācijai.

(2) Komisijas 1994. gada 27. aprīļa Regulā (EK) Nr. 933/94, kas nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un izrauga ziņotājas dalībvalstis attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 3600/925 īstenošanu un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/956, ir norādītas aktīvās vielas, kuras būtu jānovērtē saistībā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 izpildi, norādīta dalībvalsts, kas darbosies kā ziņotāja saistībā ar katras aktīvās vielas novērtējumu, un ir noteikti katras aktīvās vielas ražotāji, kuri laikus iesnieguši paziņojumu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 4. panta 2. punktu.

(3) Lindāns ir viena no Regulā Nr. 933/94 noteiktajām 90 aktīvajām vielām.

(4) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1.c punktu Austrija, būdama izraudzītā ziņotāja dalībvalsts, 1997. gada 3. novembrī iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumu par informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 1. punktu.

(5) Tā kā pēc ziņotājas dalībvalsts ziņojuma saņemšanas Komisija uzsāka konsultācijas ar dalībvalstu ekspertiem, kā arī galveno iesniedzēju (CIEL), kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 3. punktā.

(6) Dalībvalstis un Komisija ar Pastāvīgās augu veselības komitejas starpniecību ir pārskatījušas Austrijas sagatavoto novērtējuma ziņojumu; šo pārskatu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3600/92 7. panta 6. punkta noteikumiem 2000. gada 13. jūlijā precizēja formātā, kādu Komisija ir noteikusi pārskata ziņojumam par lindānu.

(7) Novērtējumi, kas izdarīti, pamatojoties uz iesniegto informāciju, neparādīja, ka pie piedāvātajiem izmantošanas nosacījumiem augu aizsardzības līdzekļi, kas satur lindānu, visumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1.a un b punkta prasībām, īpaši attiecībā uz drošību darbiniekiem, kuri pakļauti lindāna iedarbībai, un attiecībā uz vielas raksturu vidē un tās iespējamo ietekmi uz blakusorganismiem.

(8) Tāpēc šo aktīvo vielu nav iespējams iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(9) Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu piešķir ierobežotu laika periodu, nepārsniedzot 18 mēnešus, krājumā esošo augu aizsardzības līdzekļu, kas satur lindānu, realizācijai, glabāšanai, laišanai tirgū un izlietošanai, lai krājumus varētu izlietot ne vēlāk par nākamo augšanas periodu.

(10) Šis lēmums neattiecas uz darbībām, ko Komisija veic vēlāk attiecībā uz šo aktīvo vielu atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/117/EEK7.

11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Lindāns nav iekļauts kā aktīva viela Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, lai:

1. Atļaujas, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur lindānu, atsauc 6 mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas.

2. Pēc šā lēmuma pieņemšanas saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu, nepiešķir vai neatjauno nevienu atļauju, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur lindānu.

3. pants

Laika periodam, ko piešķirt dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, ir jābūt pēc iespējas īsam, nepārsniedzot 18 mēnešus no šī lēmuma pieņemšanas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

David Byrne

1 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

2 OV L 309, 9.12.2000., 14. lpp.

3 OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.

4 OV L 259, 13.10.2000., 27. lpp.

5 OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp.

6 OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.

7 OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

Top