EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0730

Komisijas Lēmums (2000. gada 10. novembris), ar kuru izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju un kurā izstrādāts tās reglaments (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 3280)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 293, 22.11.2000, p. 24–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; Atcelts ar 32010D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/730/oj

32000D0730Oficiālais Vēstnesis L 293 , 22/11/2000 Lpp. 0024 - 0030


Komisijas Lēmums

(2000. gada 10. novembris),

ar kuru izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju un kurā izstrādāts tās reglaments

(izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 3280)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2000/730/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatītu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu [1], un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 13. pantā noteikts, ka Kopiena izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju, šeit turpmāk "ESEK", ko veido 14. pantā minētās kompetentās iestādes un 15. pantā minētais Apspriežu forums.

(2) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 13. pantā paredzēts, ka ESEK reglamentu izstrādā Komisija saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru un ņemot vērā IV pielikumā noteiktos procedūras principus.

(3) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 13. pantā paredzēts, ka ESEK jo īpaši sekmē to, ka tiek noteikti un pārskatīti ekomarķējuma kritēriji, kā arī novērtēšanas un verifikācijas prasības.

(4) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 15. pantā paredzēts, ka Komisija nodrošina, lai ESEK, veicot savas funkcijas, darbā ar visām ražojumu grupām radītu iespējas vienlīdz iesaistīties visām ieinteresētām personām, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu grupu, piemēram, ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, amatniekiem un to arodorganizācijām, arodbiedrībām, tirgotājiem, mazumtirgotājiem, importētājiem, vides aizsardzības grupām un patērētāju organizācijām.

(5) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 5. apsvērumā paredzēts, ka, lai plaša sabiedrība pieņemtu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, ir svarīgi, lai nevalstiskajām vides organizācijām un patērētāju organizācijām būtu svarīga loma Kopienas ekomarķējuma kritēriju izstrādāšanā un noteikšanā.

(6) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 6. panta 2. punktā paredzēts, ka ESEK var prasīt, lai Komisija ierosinātu sākt ekoloģisko kritēriju noteikšanas procedūru.

(7) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 6. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija dod uzdevumus ESEK izstrādāt un regulāri pārskatīt ekomarķējuma kritērijus, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ražojumu grupām, uz kurām attiecas šī regula.

(8) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 6. panta 3. punktā paredzēts, ka ESEK saskaņā ar uzdevumu konkrētai ražojumu grupai izstrādā ekomarķējuma kritērijus, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kā norādīts šīs regulas 4. pantā un IV pielikumā, ņemot vērā šīs regulas II pielikumā minētos tehniski ekonomiskā pamatojuma un tirgus izpētes rezultātus, ar aprites ciklu saistītos apsvērumus un uzlabojumu analīzi.

(9) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 IV pielikuma 1. iedaļā paredzēts, ka ekomarķējuma kritēriju izstrādāšanai ESEK struktūrā katrai ražojumu grupai veido attiecīgu ad hoc darba grupu, kurā iesaista ieinteresētās personas, kas minētas 15. pantā, un kompetentās iestādes, kuras minētas 14. pantā.

(10) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 5. pantā paredzēts, ka ESEK ar Komisiju saskaņo Kopienas ekomarķējuma darba plānu.

(11) Regulas (EK) Nr. 1980/2000 10. pantā paredzēts, ka, lai veicinātu Kopienas ekomarķējuma izmantošanu, ESEK locekļi sadarbojas ar dalībvalstīm un Komisiju.

(12) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem noteikumus, ar ko izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju un tās reglamentu — tie izklāstīti pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

EIROPAS SAVIENĪBAS EKOMARĶĒJUMA KOMITEJAS (ESEK) REGLAMENTS

ESEK UZDEVUMI

1. Regulas (EK) Nr. 1980/2000 13. pantā minētā ESEK ir izveidota un darbojas saskaņā ar minēto regulu.

2. ESEK jo īpaši:

- prasa, lai Komisija uzsāktu ekoloģisko kritēriju un ar tiem saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību noteikšanas procedūru konkrētām ražojumu grupām,

- piedalās ekomarķējuma kritēriju un ar tiem saistīto novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasību izstrādāšanā un noteikto kritēriju pārskatīšanā ražojumu grupām,

- ar Komisiju saskaņo Kopienas Ekomarķējuma darba plānu.

3. Lai veicinātu ekomarķējuma izmantošanu, ESEK locekļi sadarbojas ar dalībvalstīm un Komisiju.

STRUKTŪRA

4. ESEK veido Regulas (EK) Nr. 1980/2000 14. pantā minētās kompetentās iestādes, tostarp EEZ valstu kompetentās iestādes, kā arī šīs regulas 15. pantā minētais Apspriežu forums.

5. ESEK locekles citu starpā ir šādas organizācijas, kas pārstāv ieinteresētās personas:

- Coface (patērētāji, pārstāv arī BEUC, Eurocoop un AEC),

- EVB — Eiropas Vides birojs (vide),

- EAK — Eiropas Arodbiedrību konfederācija (arodbiedrības),

- UNICE (rūpniecība),

- UEAPME (mazie un vidējie uzņēmumi, amatniecība),

- Eurocommerce (tirdzniecība).

Lai nodrošinātu visu ieinteresēto personu saskaņotu dalību, minēto piederību ESEK ar Komisijas apstiprinājumu var attiecīgi pielāgot pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc savas ierosmes.

6. Katra ESEK locekle ieceļ kontaktpersonu.

VADĪTĀJA IESTĀDE, VADĪTĀJAS VIETNIECES IESTĀDES UN SEKRETARIĀTS

7. ESEK vadītāja un vadītājas vietnieces pārmaiņus ir Regulas (EK) Nr. 1980/2000 14. pantā minētās ES ekomarķējuma kompetentās iestādes.

8. Vispirms vadītāja ir katras dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgo valstu prezidentūras laikā un pēc tam uz tādu pašu termiņu alfabēta secībā — visu Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentās iestādes.

9. Divas vadītājas vietnieces ir attiecīgi kompetentā iestāde, kas būs vadītāja nākamo termiņu, un kompetentā iestāde, kura bijusi vadītāja iepriekšējā termiņā.

10. Vadītāju kompetento iestādi un vadītājas vietnieces kompetentās iestādes izņēmuma kārtā var aizstāt ar vienu no vadītājas vietniecēm iestādēm vai citu ESEK locekli.

11. Pēc vienošanās ar Komisiju ESEK var pieņemt citas vadītājas iestādes un vadītājas vietnieču iestāžu noteikšanas kārtību.

12. ESEK sekretariāta pienākumus veic Komisija.

SANĀKSMES

13. ESEK sanāksmes sasauc vadītāja iestāde, kas ar vadītājas vietnieču iestāžu un sekretariāta palīdzību atbild par uzaicinājumu, darba kārtības un sanāksmju dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu, kā arī par sanāksmju protokolēšanu un protokolu nosūtīšanu.

14. Ja attiecīgo sanāksmi paredzēts rīkot Briselē, Komisija pēc pieprasījuma nodrošina tām telpas.

15. Parasti vienā sanāksmē katru ESEK locekli būtu jāpārstāv ne vairāk kā trim pārstāvjiem.

16. Sanāksmēs var piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pārstāvji. ESEK sanāksmēs piedalās Komisijas pārstāvji. Ja vajadzīgs, priekšsēdētājs vai Komisija var uzaicināt piedalīties sanāksmēs arī citas ieinteresētās personas.

IZDEVUMI

17. Sanāksmju, ekoloģisko kritēriju izstrādes un pārskatīšanas, kā arī citu darbību izmaksas sedz Komisija, ja ir pieņemts gada budžets šādiem izdevumiem.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

(Cita starpā attiecas uz vadošajām kompetentajām iestādēm un ad hoc darba grupām un ir piemērojami, attiecībā uz ražojumu grupām nosakot vai pārskatot ekoloģiskos kritērijus un prasības attiecīgam novērtējumam un atbilstības verifikācijai)

18. Saistībā ar ekoloģisko kritēriju noteikšanu vai pārskatīšanu attiecībā uz produktu grupu, kā arī ar tiem saistītajām novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasībām ESEL no Regulas (EK) Nr. 1980/2000 14. pantā minētajām kompetentajām iestādēm izvēlas vienu vai vairākas iestādes, kas vēlas uzņemties vadību. Tās nozīmē par vadošajām kompetentajām iestādēm.

19. Vadošā kompetentā iestāde saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma 1. iedaļu ar ESEK palīdzību izveido ad hoc darba grupu. Cita starpā tā aktīvi tiecas panākt, lai ieinteresēto personu, kompetento iestāžu un Komisijas pārstāvju līdzdalība būtu līdzsvarota. Pret visām ieinteresētajām personām gan no Eiropas Savienības, gan no trešām valstīm izturas vienādi. Iepriekšminēto ieinteresēto personu pārstāvji pēc iespējas ir eksperti, kas labi informēti par attiecīgā ražojumu grupu, un tos dēvē par "tehniskajiem pārstāvjiem".

20. Kompetentās iestādes savās valstīs aktīvi noskaidro ieinteresēto personu viedokļus par konkrēto ražojumu grupu un šos viedokļus paziņo ad hoc darba grupai un ESEK.

21. Vadošā kompetentā iestāde organizē un vada vismaz vienu ad hoc darba grupas sanāksmi. Ja attiecīgo sanāksmi paredzēts rīkot Briselē, Komisija pēc pieprasījuma nodrošina tām telpas.

22. Iepriekšminēto ieinteresēto personu tehniskie pārstāvji, ja iespējams, piedalās arī ESEK sanāksmēs, kurās sīki apspriež ar attiecīgo ražojumu grupu saistītos jautājumus.

23. ESEK, vadošā kompetentā iestāde un ad hoc darba grupa ievēro minētās regulas 1. pantā noteiktos mērķus un principus, kā arī tās IV pielikumā noteiktos procedūras principus.

24. ESEK, vadošā kompetentā iestāde un ad hoc darba grupa ņem vērā attiecīgos Kopienas vides politikas jautājumus un saistībā ar citām ražojumu grupām veikto darbu.

25. ESEK, tās locekļi, vadošās kompetentās iestādes un ad hoc darba grupas dara visu iespējamo, lai panāktu konsensu to darbā, vienlaikus vēršot darbību uz to, lai vides aizsardzība būtu augstā līmenī.

SAGATAVOŠANAS DARBS

(Procedūra, kas jāievēro, pirms prasa, lai Komisija uzsāktu ražojumu grupu ekoloģisko kritēriju noteikšanas procedūru)

26. ESEK var prasīt, lai Komisija sāktu ražojumu grupu ekoloģisko kritēriju noteikšanas procedūru.

27. ESEK pienācīgi ņem vērā Regulas (EK) Nr. 1980/2000 5. pantā minēto Kopienas ekomarķējuma darba plānu, jo īpaši neizsmeļošu ražojumu grupu sarakstu — attiecībā uz tām Kopienas rīcību uzskata par prioritāru.

28. ESEK veic sagatavošanas darbu, lai noteiktu, vai uz konkrēto ražojumu grupu saskaņā ar minētās regulas 2. punktu attiecas Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēma, un jo īpaši, vai tā atbilst 2. panta 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Komisija var arī prasīt, lai ESEK veiktu šo sagatavošanas darbu.

29. Lai veiktu sagatavošanas darbu, ESEK izraugās vienu vai vairākas vadošās kompetentās iestādes no iestādēm, kas vēlas uzņemties vadību un kas izveido ad hoc darba grupu. Piemēro iepriekš noteiktos vispārīgos noteikumus.

30. Vadošā kompetentā iestāde ar ad hoc grupas palīdzību cita starpā un ciktāl vajadzīgs veic minētās regulas II pielikumā noteikto tehniski ekonomiskā pamatojuma un tirgus izpēti, izvērtē ar aprites ciklu saistītos apsvērumus un veic uzlabojumu analīzi, ņemot vērā prasības un piemērojamos noteikumus, kas paredzēti 3. pantā, I pielikumā un IV pielikuma 1. iedaļā.

Risinot šos jautājumus, vadošā kompetentā iestāde ar ad hoc darba grupas palīdzību cita starpā un ciktāl vajadzīgs un iespējams veic šādus uzdevumus:

a) analizē tirgus īpašības, tostarp nozares ražošanas un ekonomiskos segmentus (galvenie ražotāji, tirgus daļa, imports u.c.), kas raksturo dažādu veidu ražojumus, analizē tādu ražojumu sekmīga noieta iespējas, kuriem piešķirts ekomarķējums, un ierosina atbilstīgu tirdzniecības un saziņas stratēģiju;

b) uzklausa ieinteresēto personu (kompetento iestāžu, interešu grupu u.c.) viedokļus un identificē personas, ar kurām varētu sadarboties, izstrādājot kritērijus;

c) analizē galvenās ekoloģiskās ietekmes, vides ziņā labāko praksi nozarē, ņemot vērā arī ar vides jautājumiem saistītos projektus, un identificē galvenās jomas, kurās vajadzīgi ražojumu grupas uzlabojumi, un kā to tehniski iespējams iestrādāt ekoloģiskajos kritērijos;

d) analizē galvenos elementus, kas saistīti ar ražojumu piemērotību lietošanai saistībā ar patērētāju vajadzību apmierināšanu, un kā to tehniski iespējams iestrādāt ekomarķējuma kritērijos;

e) izstrādā ražojumu grupas ekomarķēšanai vajadzīgo esošo ekomarķējumu, standartu, testu metožu un pētījumu sarakstus un vāc šādu sarakstu eksemplārus, ņemot vērā attiecībā uz saistītām ražojumu grupām veikto darbu, kā arī aprēķina testēšanas izmaksas;

f) pārskata attiecīgās valsts, Eiropas un starptautisko tiesību normas;

g) identificē iespējamos šķēršļus sekmīgai attiecīgās ražojumu grupas noteikšanai;

h) pirms attiecīgajām sanāksmēm savlaicīgi izstrādā un izplata visus vajadzīgos darba dokumentus, kuros apkopoti visos trīs iepriekšminētajos posmos iegūtie galvenie dati, kā arī cita piemērota informācija un analīžu rezultāti;

i) par iepriekšminēto analīžu un izpētes rezultātiem izstrādā pilnīgu nobeiguma ziņojumu angļu valodā un pēc izvēles vienā no pārējām Kopienas oficiālajām valodām. Šo nobeiguma ziņojumu publicē drukātā izdevumā un elektroniskā veidā, un tas ir pieejams apspriešanai, ja iespējams, Ekomarķējumam izveidotajā tīmekļa vietnē. Tā pielikumā ievieto darba laikā izplatīto dokumentu apkopojošu sarakstu, norādot katra dokumenta nosūtīšanas dienu un saņēmējus, kā arī iekļauj attiecīgā dokumenta kopiju. Pielikumā iekļauj arī darbā iesaistījušos ieinteresēto personu, konsultantu un atzinumus izteikušo personu sarakstu, kurā norādīta arī attiecīgā kontaktinformācija. Nobeiguma ziņojumam ir kopsavilkums, un vajadzības gadījumos tam pielikumā ir arī sīki aprēķini. Ņems vērā par pārskatu saņemtās piezīmes un pēc pieprasījuma sniegs informāciju par piezīmju sakarā paveikto;

j) par iegūtajiem datiem un atzinumiem informē vienu vai vairākas ESEK sanāksmes un, ņemot vērā apspriešanas rezultātus, kā arī iespējamību, cik kopumā sekmīga var būt ekomarķējuma piešķiršana pretendējošai ražojumu grupai, sniedz ieteikumus par to, vai ražojumu grupa būtu vēl turpmāk jāizstrādā un būtu jānosaka tai ekomarķējuma kritēriji.

31. Kad ESEK minēto sagatavošanas darbu ar pretendējošo ražojumu grupu uzskata par pietiekamu, saņemot ad hoc darba grupas pozitīvu atzinumu, ESEK nosūta Komisijai nobeiguma ziņojumu kopā ar priekšlikumu Komisijai izstrādāt uzdevumu un prasa, lai Komisija uzsāktu procedūru ekoloģisko kritēriju noteikšanai attiecīgajai ražojumu grupai un lai dotu uzdevumu ESEK — tā ņem vērā iepriekšminētos priekšlikumus. ESEK locekļi, kuri pārstāv minētās regulas 15. pantā minētās ieinteresētās personas, katrs atsevišķi vai kopā šim nobeiguma ziņojumam pielikumā var pievienot savu īpašo atzinumu vai atzinumus.

UZDEVUMS IZSTRĀDĀT VAI PĀRSKATĪT KRITĒRIJUS

(Procedūra, kas jāievēro, veicot Komisijas uzdevumu ražojumu grupai izstrādāt vai pārskatīt ekomarķējuma kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības)

32. Pamatojoties uz uzdevumu, kas saņemts no Komisijas, ESEK izstrādā ierosinājumu par ekomarķējuma kritērijiem konkrētai ražojumu grupai, kā arī attiecīgās novērtēšanas un atbilstības verifikāciju prasību projektu. ESEK ievēro uzdevumā noteiktā darba pabeigšanas termiņu.

33. Šajā nolūkā ESEK izraugās vadošo kompetento iestādi vai iestādes no iestādēm, kas vēlas uzņemties vadību, izraudzītās iestādes izveido ad hoc darba grupu. Piemēro iepriekš izklāstītos vispārīgos noteikumus.

34. Vadošā kompetentā iestāde, kurai palīdz ad hoc darba grupa, vispirms novērtē, vai ir veiktas visas vajadzīgās analīzes, izpēte un citi iepriekšminētie sagatavošanas darbi. Jo īpaši pie tiem pieder Regulas (EK) Nr. 1980/2000 II pielikumā minētā tehniski ekonomiskā pamatojuma un tirgus izpēte, aprites cikla novērtējums un uzlabojumu analīze. Vadošajai kompetentajai iestādei kopā ar ad hoc darba grupu būtu jāveic attiecīgas darbības, lai, ņemot vērā iepriekšminētajā iedaļā noteiktās procedūras, pabeigtu un atjauninātu sagatavošanas darbu.

35. Vadošā kompetentā iestāde par priekšlikumu un ar to saistītajiem ziņojumiem un analīžu rezultātiem uzstājas vismaz vienā ESEK sanāksmē un attiecīgā gadījumā atbilstīgi apspriešanas rezultātiem ESEK norāda, kad uzdevumu varēs uzskatīt par izpildītu. Šajā sakarā īpašu vērību veltīs tam, vai priekšlikuma projekts tiks ļoti atbalstīts.

36. Līdzīgi, ESEK, pamatojoties uz vadošās kompetentās iestādes un ad hoc darba grupas veikto darbu, attiecīgā gadījumā informē Komisiju par kritēriju projektu un norāda Komisijai, ka tās doto uzdevumu var uzskatīt par paveiktu. Šajā sakarā īpašu vērību veltīs tam, vai priekšlikuma projekts tiks ļoti atbalstīts. ESEK locekļi, kuri pārstāv minētās regulas 15. pantā minētās ieinteresētās personas, katrs atsevišķi vai kopā var kritēriju projektam pievienot savu īpašo atzinumu vai atzinumus.

37. Ja Komisija norāda, ka uzdevums nav izpildīts, ESEK turpina darbu ar kritēriju projektu, ņemot vērā šajā iedaļā noteiktās procedūras un prasības. Komisija savu nostāju pamato.

38. Jebkurā laikā, kad Komisija paziņo, ka uzdevums ir izpildīts, ESEK uzskata uzdevumu par izpildītu. Tomēr ESEK atsāk darbu ar uzdevumu, ja Komisija vēlāk to prasa.

39. Jebkurā laikā, kad ESEK konstatē, ka tā uzdevumu izpildīt nevar, precīzi norādot iemeslus, tā par to tūlīt informē Komisiju.

UZDEVUMS PĀRSKATĪT KRITĒRIJUS

(Procedūra, kas jāievēro, veicot Komisijas uzdevumu ražojumu grupai pārskatīt ekomarķējuma kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības)

40. Pamatojoties uz uzdevumu, kas saņemts no Komisijas, ESEK pārskata konkrētajai ražojumu grupai noteiktos ekomarķējuma kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības.

41. ESEK īpaši raugās, lai darbu pabeigtu savlaicīgi pirms spēkā esošo kritēriju termiņa beigām.

42. Šajā nolūkā ESEK izraugās vadošo kompetento iestādi vai iestādes no iestādēm, kas vēlas uzņemties vadību, izraudzītās iestādes izveido ad hoc darba grupu. Piemēro iepriekš izklāstītos vispārīgos noteikumus.

43. Vadošā kompetentā iestāde, ad hoc darba grupai palīdzot, pārskata spēkā esošos ekomarķējuma kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības, kā arī pārskata un attiecīgā gadījumā atjaunina un precizē analīžu rezultātus, pārskatus, sarakstus un citus dokumentus, kas aprakstīti iedaļā "Sagatavošanas darbs".

44. Vadošā kompetentā iestāde, ad hoc darba grupai palīdzot, jo īpaši izvērtē ražojumu grupas līdzšinējos, pašreizējos un paredzamos panākumus, tostarp ekoloģisko izdevīgumu, ņemot vērā radniecīgo ražojumu grupu panākumus un Kopienas Ekomarķējuma darba plānu.

45. Vadošā kompetentā iestāde par novērtējumu un analīžu rezultātiem sniedz ziņojumu vismaz vienā ESEK sanāksmē, un attiecīgā gadījumā atbilstīgi apspriešanas rezultātiem ESEK norāda, vai attiecīgo ekoloģisko kritēriju, novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasību spēkā esamības termiņš būtu jāpagarina, tie būtu jāatceļ vai jāpārskata. Šajā sakarā īpašu vērību veltīs tam, vai ieteikums tiks ļoti atbalstīts.

46. Līdzīgi, ESEK, pamatojoties uz vadošās kompetentās iestādes un ad hoc darba grupa veikto darbu, attiecīgā gadījumā iesaka Komisijai pagarināt ekoloģisko kritēriju un attiecīgās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasību spēkā esamības termiņu, tos atcelt vai pārskatīt. Šajā sakarā īpašu vērību veltīs tam, vai ieteikums tiks ļoti atbalstīts. ESEK locekļi, kuri pārstāv Regulas (EK) Nr. 1980/2000 15. pantā minētās ieinteresētās personas, katrs atsevišķi vai kopā var ieteikumiem pievienot savu īpašo atzinumu vai atzinumus.

47. Ja Komisija norāda, ka uzdevums nav izpildīts, ESEK darbu turpina, ņemot vērā šajā iedaļā noteiktās procedūras un prasības. Komisija savu nostāju pamato.

48. Ja Komisija ieteikumus akceptē, norādot, ka ekoloģiskie kritēriji un attiecīgās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības būtu jāpārskata, ESEK attiecīgi rīkojas, ņemot vērā procedūru un prasības, kas noteiktas iedaļā "Uzdevums izstrādāt vai pārskatīt kritērijus".

49. Ja Komisija akceptē ieteikumu par to, ka ekoloģisko kritēriju un attiecīgās novērtēšanas un atbilstības verifikācijas prasības būtu jāatceļ vai jāpagarina to spēkā esamības termiņš, ESEK uzskata uzdevumu par izpildītu. Tomēr ESEK atsāk darbu ar uzdevumu, ja Komisija vēlāk to prasa.

50. Jebkurā laikā, kad ESEK konstatē, ka tā uzdevumu izpildīt nevar, precīzi norādot iemeslus, tā par to tūlīt informē Komisiju.

DARBA PLĀNA IZSTRĀDĀŠANA

(Procedūra, kas jāievēro, ar Komisiju saskaņojot Kopienas Ekomarķējuma darba plānu)

51. ESEK var iesniegt priekšlikumus Komisijai par Regulas (EK) Nr. 1980/2000 5. pantā minētā Kopienas Ekomarķējuma darba plāna projektu.

52. Šajā nolūkā ESEK saskaņā ar minētās regulas 1. panta 1. un 4. punktā noteiktajiem mērķiem un principiem veic visus vajadzīgos un piemērotos pasākumus.

53. Pirms iesniedz priekšlikumu par ražojumu grupām, kuru sakarā būtu vajadzīga Kopienas rīcība, ESEK vispirms aptuveni un orientējoši nosaka, vai uz attiecīgajām ražojumu grupām attiecināma Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēma saskaņā ar minētās regulas 2. pantu un, jo īpaši, vai tās atbilst minētās regulas 2. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Šajā nolūkā atbilstīgi ņem vērā dažādus apsvērumus, kas sīkāk izklāstīti iepriekš iedaļā "Sagatavošanas darbs".

54. ESEK un tās locekļi dara visu iespējamo, lai darbā būtu pēc iespējas liela vienprātība.

CITA ESEK LOCEKĻU RĪCĪBA

55. ESEK locekļi darbojas Kopienas ekomarķējuma sistēmas vispārējās interesēs, un tie var rīkoties pēc visdažādākajām ierosmēm, ko šajā nolūkā uzskata par piemērotām. Tās līdzīgi var rīkoties arī pēc Komisijas pieprasījuma. Pie šādām ierosmēm inter alia pieder:

- popularizācijas pasākumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1980/2000 10. pantu vai citādi,

- ad hoc darba grupu veidošana,

- rīcība ekomarķējuma kritēriju un attiecīgo novērtēšanas un atbilstības verifikāciju prasību saskaņotai piemērošanai, tostarp attiecīgo lietotāju rokasgrāmatu regulāra adaptēšana un pilnveidošana,

- pamatnostādņu projektu izstrādāšana, piemēram, lai atvieglotu ekoloģisko kritēriju izstrādāšanu,

- attiecīgu iekšējo procedūru pieņemšana.

PĀRSKATĪŠANA

56. ESEK regulāri pārskata savu darbību un attiecīgā gadījumā var iesniegt Komisijai ieteikumus pieņemt attiecīgās procedūras. Pirmo pārskatu pabeidz līdz 2002. gada beigām.

--------------------------------------------------

Top