EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Q0531

Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas iestāžu nolīgums (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 114 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj

31999Q0531Oficiālais Vēstnesis L 136 , 31/05/1999 Lpp. 0015 - 0019


Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas

iestāžu nolīgums

(1999. gada 25. maijs)

par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

EIROPAS PARLAMENTS, EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME UN EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

norādot uz Eiropas Parlamenta 1998. gada 7. oktobra rezolūciju par Krāpšanas novēršanas koordinācijas daļas (UCLAF) neatkarību, pienākumiem un statusu [1],

atsaucoties uz Padomes 1999. gada 15. marta secinājumiem, kas pieņemti pēc sīkākām apspriedēm ar Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvjiem,

ņemot vērā Komisijas Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1999. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai [2],

(1) tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 [3] un Padomes Regula (Euratom) Nr. 1074/1999 [4] par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, nosaka to, ka Birojam jāsāk un jāveic administratīvā izmeklēšana struktūrās, iestādēs, birojos un aģentūrās, kas ir izveidotas ar Eiropas Kopienas vai Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu vai pamatojoties uz tiem;

(2) tā kā Komisija ir noteikusi, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ir atbildīgs ne vien par finanšu interešu aizsardzību, bet arī par visām darbībām, kas attiecas uz Kopienas interešu aizsardzību pret nelikumīgu rīcību, kura var būt par pamatu administratīvai lietai vai krimināllietai;

(3) tā kā krāpšanas apkarošanas joma jāpaplašina un tās efektivitāte jāpalielina, izmantojot esošās zināšanas administratīvās izmeklēšanas jomā;

(4) tā kā tāpēc, pamatojoties uz savu administratīvo autonomiju, visām struktūrām, iestādēm, birojiem un aģentūrām jāuztic šim birojam pienākums veikt iekšēju administratīvu izmeklēšanu, lai atklātu smagus pārkāpumus attiecībā uz amata pienākumu pildīšanu, kas var būt Kopienas ierēdņu un darbinieku tāda pienākumu nepildīšana, kā noteikts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (turpmāk "Civildienesta noteikumi") 11. pantā, 12. panta otrajā un trešajā daļā, 13., 14., 16. pantā un 17. panta pirmajā daļā, kura kaitē Kopienas interesēm un var būt par pamatu disciplinārlietai vai, attiecīgos gadījumos, krimināllietai vai smagam pārkāpumam, kā noteikts Civildienesta noteikumu 22. pantā, vai Kopienu struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru, uz kurām neattiecas Civildienesta noteikumi, locekļu, vadītāju vai darbinieku līdzīgu pienākumu nepildīšanai;

(5) tā kā šāda izmeklēšana jāveic, pilnībā ievērojot attiecīgos Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu noteikumus, kā arī to īstenošanas dokumentus, īpaši Protokolu par privilēģijām un imunitāti un Civildienesta noteikumus;

(6) tā kā šāda izmeklēšana visās Kopienas struktūrās, iestādēs, birojos un aģentūrās jāveic saskaņā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem; tā kā šā uzdevuma uzticēšanai Birojam nevajadzētu ietekmēt pašu struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru pienākumus un nekādi nevajadzētu mazināt attiecīgo personu tiesisko aizsardzību;

(7) tā kā līdz Civildienesta noteikumu grozījumu pieņemšanai jānosaka praktiski pasākumi par to, kā struktūru un iestāžu locekļiem, biroju un aģentūru vadītājiem un struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru ierēdņiem un darbiniekiem jāsadarbojas iekšējās izmeklēšanas sekmīgai veikšanai,

apspriedušies, lai sagatavotu kopīgus noteikumus minētajā nolūkā,

aicinot citas struktūras, iestādes, birojus un aģentūras pievienoties šim nolīgumam,

IR VIENOJUŠIES:

1. Pieņemt kopīgus noteikumus, kuros ir īstenošanas pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgajā iestādē Biroja veiktās izmeklēšanas sekmīgu norisi. Šādas izmeklēšanas lietas izmanto:

- lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē Eiropas Kopienu finanšu interesēm;

- lai atklātu nopietnus gadījumus attiecībā uz amata pienākumu pildīšanu, kas var būt saistīti ar Kopienu ierēdņu un citu darbinieku pienākumu nepildīšanu, kā rezultātā var ierosināt disciplinārlietu vai attiecīgā gadījumā krimināllietu, vai arī ar to locekļu, vadītāju vai personāla locekļu līdzīgu pienākumu nepildīšanu, uz kuriem Civildienesta noteikumi neattiecas.

Šādu izmeklēšanu veic, pilnībā ievērojot attiecīgos Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu noteikumus, kā arī to ieviešanas dokumentus, īpaši Protokolu par privilēģijām un neaizskaramību un Civildienesta noteikumus.

Izmeklēšanu veic arī saskaņā ar Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas regulu noteikumiem.

2. Sagatavot šādus noteikumus un padarīt tos tūlīt piemērojamus, pieņemot iekšēju lēmumu saskaņā ar šim nolīgumam pievienoto paraugu, un nenovirzīties no šā parauga, izņemot, ja to īpašo prasību dēļ šāda novirzīšanās ir tehniski nepieciešama.

3. Atzīt vajadzību nosūtīt Birojam atzinuma saņemšanai visus pieprasījumus par imunitātes atcelšanu ierēdnim vai darbiniekam saistībā ar tiesvedību par visiem krāpšanas, korupcijas vai citas nelikumīgas darbības gadījumiem. Ja pieprasījums par imunitātes atcelšanu attiecas uz kādu no šo iestāžu darbiniekiem, par to informē Biroju.

4. Paziņot Birojam par noteikumiem, ko tās ir sagatavojušas, lai īstenotu šo nolīgumu.

Šo nolīgumu var grozīt tikai ar parakstītājiestāžu noteiktu piekrišanu.

Ar šo citas struktūras, iestādes, biroji un aģentūras, kas ir izveidotas ar Eiropas Kopienas vai Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu vai pamatojoties uz tiem, tiek aicinātas pievienoties šim nolīgumam, nosūtot deklarāciju, kas adresēta kopīgi parakstītājiestāžu priekšsēdētājiem.

Šis nolīgums stājas spēkā 1999. gada 1. jūnijā.

Briselē, 1999. gada 25. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-Robles

Eiropas Savienības Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Eichel

Eiropas Kopienu Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

J. Santer

[1] OV C 328, 26.10.1998., 95. lpp.

[2] OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.

[3] OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

[4] OV L 136, 31.5.1999., 8. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"LĒMUMA PARAUGS"

(Struktūras/iestādes vai Biroja/AĢentūras) lēmums

(datums)

par iekšējās izmeklēšanas noteikumiem saistībā ar krāpšanas, korupcijas un citas nelikumīgas darbības novēršanu, kas kaitē Kopienu interesēm

STRUKTŪRA, IESTĀDE, BIROJS vai AĢENTŪRA,

ņemot vērā (tiesiskais pamats),

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 [1] un Padomes Regula (Euratom) Nr. 1074/1999 [2] par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, nosaka to, ka Birojam jāsāk un jāveic administratīvā izmeklēšana struktūrās, iestādēs, birojos un aģentūrās, kas ir izveidotas ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu vai Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu vai pamatojoties uz tiem.

(2) Komisija ir noteikusi, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai ir atbildīgs ne vien par finanšu interešu aizsardzību, bet arī par visām darbībām, kas attiecas uz Kopienas interešu aizsardzību pret nelikumīgu rīcību, kura var būt par pamatu administratīvai lietai vai krimināllietai.

(3) Krāpšanas apkarošanas joma jāpaplašina, un tās efektivitāte jāpalielina, izmantojot esošās zināšanas administratīvās izmeklēšanas jomā.

(4) Tāpēc, pamatojoties uz savu administratīvo autonomiju, visām struktūrām, iestādēm, birojiem un aģentūrām jāuztic šim birojam pienākums veikt iekšēju administratīvu izmeklēšanu, lai atklātu smagus pārkāpumus attiecībā uz amata pienākumu pildīšanu, kas var būt Kopienas ierēdņu un darbinieku tāda pienākumu nepildīšana, kā noteikts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (turpmāk "Civildienesta noteikumi") 11. pantā, 12. panta otrajā un trešajā daļā, 13., 14., 16. pantā un 17. panta pirmajā daļā, kura kaitē Kopienas interesēm un var būt par pamatu disciplinārlietai vai, attiecīgos gadījumos, krimināllietai vai smagam pārkāpumam, kā noteikts Civildienesta noteikumu 22. pantā, vai Kopienu struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru, uz kurām neattiecas Civildienesta noteikumi, locekļu, vadītāju vai darbinieku līdzīgu pienākumu nepildīšanai.

(5) Šāda izmeklēšana jāveic, pilnībā ievērojot attiecīgos Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu noteikumus, kā arī to īstenošanas dokumentus, īpaši Protokolu par privilēģijām un imunitāti un Civildienesta noteikumus.

(6) Šāda izmeklēšana visās Kopienas struktūrās, iestādēs, birojos un aģentūrās jāveic saskaņā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem; šā uzdevuma uzticēšanai Birojam nevajadzētu ietekmēt pašu struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru pienākumus un nekādi nevajadzētu mazināt attiecīgo personu tiesisko aizsardzību.

(7) Līdz Civildienesta noteikumu grozījumu pieņemšanai jānosaka praktiski pasākumi par to, kā struktūru un iestāžu locekļiem, biroju un aģentūru vadītājiem un struktūru, iestāžu, biroju un aģentūru ierēdņiem un darbiniekiem jāsadarbojas iekšējās izmeklēšanas sekmīgai veikšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Pienākums sadarboties ar Biroju

Ģenerālsekretāram, dienestiem un visiem (struktūru, iestāžu, biroju vai aģentūru) vadītājiem, ierēdņiem vai darbiniekiem ir pilnīgi jāsadarbojas ar Biroja pārstāvjiem un jāsniedz palīdzība, kas vajadzīga izmeklēšanā. Minētajā nolūkā tie sniedz Biroja darbiniekiem noderīgu informāciju un paskaidrojumus.

Neskarot Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu attiecīgos noteikumus, kā arī to ieviešanas dokumentus, īpaši Protokolu par privilēģijām un imunitāti, locekļi pilnībā sadarbojas ar Biroju.

2. pants

Pienākums sniegt informāciju

Katrs (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) ierēdnis vai darbinieks, kurš atklāj pierādījumus, kas izraisa pieņēmumu par iespējamiem krāpšanas, korupcijas un citas nelikumīgas darbības gadījumiem, kuri kaitē Kopienu interesēm, vai par tādiem smagiem pārkāpumiem attiecībā uz amata pienākumu veikšanu, kas var būt Kopienu ierēdņu vai darbinieku pienākumu nepildīšana, kura var būt par pamatu disciplinārlietām vai krimināllietām, vai līdzīgus pārkāpumus pienākumu pildīšanā, ko izdarījuši personāla locekļi, vadītāji vai darbinieki, uz kuriem Civildienesta noteikumi neattiecas, tūlīt informē sava dienesta vadītāju vai ģenerāldirektoru vai, ja viņš to uzskata par lietderīgu, ģenerālsekretāru vai tieši Biroju.

Ģenerālsekretārs, ģenerāldirektori un dienestu vadītāji vai (struktūru, iestāžu, biroju vai aģentūru) vadītāji nekavējoties nosūta Birojam visus tiem zināmos pierādījumus, kas var radīt pieņēmumu par pārkāpumu esamību, kā minēts pirmajā punktā.

(Struktūru, iestāžu, biroju vai aģentūru) vadītāji, ierēdņi vai darbinieki nedrīkst ciest no netaisnīgas vai diskriminējošas attieksmes par to, ka ir paziņojuši pirmajā un otrajā punktā minēto informāciju.

Locekļi, kuri uzzina faktus, kas minēti pirmajā punktā, informē struktūras (vai iestādes) priekšsēdētāju vai, ja to uzskata par lietderīgu, tieši Biroju.

3. pants

Drošības dienesta palīdzība

Pēc Biroja direktora lūguma (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) drošības dienests palīdz Birojam praktiski veikt izmeklēšanu.

4. pants

Ieinteresētās personas informēšana

Ja tiek konstatēta saistība ar kādu locekli, ierēdni vai darbinieku, ieinteresēto personu tūlīt informē, ciktāl tas nekaitē izmeklēšanai. Jebkurā gadījumā pēc izmeklēšanas beigām nedrīkst secināt, nosaucot vārdā (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) locekli, vadītāju vai ierēdni un neļaujot ieinteresētajai personai izteikt savu viedokli par visiem ar viņu saistītiem faktiem.

Ja izmeklēšanas dēļ jāsaglabā pilnīga slepenība un ir jāizmanto izmeklēšanas procedūras, kas ir kādas valsts tiesu iestāžu uzdevumā, var atlikt pienākuma izpildi attiecībā uz (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) locekļa, vadītāja vai ierēdņa uzaicināšanu paust savu viedokli, vienojoties attiecīgi ar priekšsēdētāju vai ģenerālsekretāru.

5. pants

Informēšana par izmeklēšanas izbeigšanu bez turpmākas rīcības

Ja pēc iekšējas izmeklēšanas nevar ierosināt lietu pret (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) locekli, vadītāju, ierēdni vai darbinieku, par kuru ir izteiktas aizdomas, iekšējo izmeklēšanu attiecībā pret viņu izbeidz ar Biroja direktora lēmumu, kurš rakstiski informē ieinteresēto personu, neveicot turpmākas darbības.

6. pants

Imunitātes atcelšana

Biroja direktoram atzinuma saņemšanai nosūta visus valsts policijas vai tiesu iestāžu pieprasījumus attiecībā uz imunitātes atcelšanu saistībā ar tiesvedību pret (struktūras, iestādes, biroja vai aģentūras) locekli, vadītāju vai ierēdni par iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai citas nelikumīgas darbības gadījumiem. Ja pieprasījums atcelt imunitāti attiecas uz struktūras (institūcijas) locekli, par to informē Biroju.

7. pants

Piemērošanas diena

Šis lēmums stājas spēkā 1999. gada 1. jūnijā.

Sagatavots

[1] OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

[2] OV L 136, 31.5.1999., 8. lpp.

--------------------------------------------------

Top