EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Komisijas Direktīva 1999/51/EK (1999. gada 26. maijs), ar ko piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu padomes Direktīvai 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (alva, PCP un kadmijs)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051Oficiālais Vēstnesis L 142 , 05/06/1999 Lpp. 0022 - 0025


Komisijas Direktīva 1999/51/EK

(1999. gada 26. maijs),

ar ko piekto reizi tehnikas attīstībai pielāgo I pielikumu padomes Direktīvai 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (alva, PCP un kadmijs)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/64/EK [2], un jo īpaši tās 2.a pantu, kas ieviests ar Padomes Direktīvu 89/678/EEK [3],

(1) tā kā Austrijas, Somijas un Zviedrijas Akts par pievienošanos Eiropas Savienībai un jo īpaši attiecīgi 69., 84. un 112. pants paredz, ka četrus gadus, sākot no 1995. gada 1. janvāra, daži Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma noteikumi neattiecas uz Austriju, Somiju un Zviedriju, un tos izskata no jauna saskaņā ar EK Līgumā paredzētajām procedūrām;

(2) tā kā daži alvas organiskie savienojumi, īpaši tributilalva (TBT), ko lieto par pretapaugšanas līdzekli, joprojām rada draudus ūdens videi un cilvēku veselībai, ieskaitot endokrīnās sistēmas traucējumus; tā kā Starptautiskā jūrniecības organizācija ir atzinusi TBT radītos draudus un tās Jūras vides aizsardzības komiteja ir aicinājusi līdz 2003. gada 1. janvārim visā pasaulē aizliegt alvas organisko savienojumu lietošanu par biocīdiem kuģu pretapaugšanas sistēmās; tā kā noteikumus, kas attiecas uz TBT, izskata no jauna, pilnā mērā ņemot vērā Starptautiskās jūrniecības organizācijas tendences; tā kā ir izstrādāti pretapaugšanas preparāti, no kuriem TBT izdalās ierobežotā daudzumā, un tie būtu jālieto tādu krāsu vietā, kuru sastāvdaļas nav ķīmiski saistītas;

(3) tā kā iekšējo ūdeņu un Baltijas jūras vide ir īpaši jutīga; tā kā TBT lietošana Kopienas iekšējos ūdeņos būtu jāaizliedz; tā kā pagaidām Austrijai un Zviedrijai minētajā jutīgajā vidē ļauj attiecināt stingrākus noteikumus par TBT lietošanu;

(4) tā kā pentahlorfenols joprojām apdraud veselību un vidi, kaut arī Direktīva 76/769/EEK nosaka ierobežojumus; tā kā būtu vēl vairāk jāierobežo pentahlorfenola lietošana; tā kā daži pentahlorfenola lietojumi tehnisku iemeslu dēļ tomēr joprojām ir vajadzīgi Atlantijas okeāna piekrastes dalībvalstīs;

(5) tā kā Padomes 1988. gada 25. janvāra rezolūcija prasa vispārēju stratēģiju cīņai pret vides piesārņojumu ar kadmiju, kurā iekļauti pasākumi kadmija lietošanas ierobežošanai un tā aizstājēju lietošanas veicināšanai; tā kā kadmija radīto apdraudējumu pašlaik vērtē saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 [4] un Komisija no jauna izskatīs kadmija lietošanas ierobežojumus, vadoties pēc šī vērtējuma; tā kā pagaidām Zviedrija un Austrija, kas piemēro stingrākus ierobežojumus, tos drīkst saglabāt;

(6) tā kā Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja ir devusi atzinumu par alvas organiskajiem savienojumiem un pentahlorfenolu;

(7) tā kā šī Direktīva neskar Kopienas tiesību aktus, kas nosaka darba ņēmēju aizsardzības minimālās prasības, kuras noteiktas Padomes Direktīvā 89/391/EEK [5] un atsevišķās direktīvās, kas pamatojas uz minēto direktīvu, īpaši Padomes Direktīvā 90/394/EEK [6] un Padomes Direktīvā 98/24/EK [7] par darbinieku veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā;

(8) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, lai pielāgotu tehnikas attīstībai direktīvas par tehnisko šķēršļu likvidēšanu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu pielāgo tehnikas attīstībai, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā līdz 2000. gada 29. februārim izpildītu šīs direktīvas prasības, un nekavējoties par to informē Komisiju. Tās piemēro šos noteikumus, sākot ar 2000. gada 1. septembri. Austrija, Somija un Zviedrija šos noteikumus tomēr drīkst piemērot, sākot ar 1999. gada 1. janvāri, ja pielikumā nav noteikts citādi.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno šo noteikumu oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas kārtību.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 26. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 262, 27.9.1976., 24. lpp.

[2] OV L 315, 19.11.1997., 13. lpp.

[3] OV L 398, 30.12.1989., 24. lpp.

[4] OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

[5] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[6] OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp.

[7] OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1.2.3. Direktīvas 79/769/EEK I pielikuma 21., 23. un 24. punktā izdara šādus grozījumus:

Pielikuma 21. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"21.Alvorganiskie savienojumi | 1.Nedrīkst laist tirgū lietošanai par vielām un preparātu sastāvdaļām, ja tie darbojas kā biocīdi pretapaugšanas krāsās, kuru sastāvdaļas nav ķīmiski saistītas. |

2.Nedrīkst lietot par vielām un preparātu sastāvdaļām, ja tie darbojas kā biocīdi, kas aizsargā pret apaugšanu ar mikroorganismiem, augiem vai dzīvniekiem:a)laivu korpusus,kuru kopgarums saskaņā ar ISO 8666 ir mazāks par 25 metriem,jebkura garuma kuģu korpusus, kas paredzēti lietošanai galvenokārt iekšējos ūdensceļos un ezeros;b)sprostus, bojas un plostus, tīklus un jebkuras citas ierīces vai aprīkojumu, kas paredzēts zivsaimniecībai;c)jebkuru pilnīgi vai daļēji iegremdētu ierīci vai aprīkojumu.Tādas vielas un preparātusdrīkst laist tirgū tikai iepakojumos, kuru tilpums ir 20 litri vai lielāks,nedrīkst brīvi pārdot plašai sabiedrībai, bet drīkst pārdot tikai profesionāliem lietotājiem.Neierobežojot citu Kopienā pieņemto noteikumu piemērošanu attiecībā uz bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, šādu preparātu iepakojumus salasāmi un neizdzēšami marķē ar sekojošu uzrakstu:"Nelietot laivu apstrādei, ja to kopgarums ir mazāks par 25 metriem, vai jebkura garuma kuģu apstrādei, ja tie paredzēti lietošanai galvenokārt iekšējos ūdensceļos un ezeros, vai jebkuru ierīču vai aprīkojuma apstrādei, ja to lieto zivsaimniecībā.Tikai profesionāliem lietotājiem." |

3.Noteikumi, kas minēti 2. iedaļas a) punktā, kā arī 2. iedaļā minētie īpašās marķēšanas noteikumi attiecas uz Zviedriju un Austriju, sākot ar 2003. gada 1. janvāri, un līdz minētajam datumam Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām tos izskatīs atkārtoti. |

4.Nedrīkst lietot par vielām un preparātu sastāvdaļām, kas paredzētas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai." |

Ar šādu tekstu aizstāj 23. punktu:

23.Pentahlorfenols (CAS Nr. 87–86–5) un tā sāļi un esteri | Nelieto 0,1 % no svara vai lielākā koncentrācijā tirgū laistās vielās vai preparātos. |

Pieļaujot atkāpi, līdz 2008. gada 31. decembrim Francija, Īrija, Portugāle, Spānija un Apvienotā Karaliste šo noteikumu var neattiecināt uz vielām un preparātiem, kas paredzēti lietošanai rūpnieciskās iekārtās, kurās pentahlorfenola noplūde nepārsniedz pastāvošajos normatīvajos aktos noteiktos daudzumus: a)koksnes apstrādē.Bet apstrādāto koksni nedrīkst lietot:apdares vai citos nolūkos ēku iekšienē neatkarīgi no ēkas nozīmes (dzīvojamā, darba, atpūtas),izgatavojot un atkārtoti pārapstrādājot:i)audzēšanai paredzētus konteinerus;ii)iepakojumus, ja tie var saskarties ar izejvielām, starpproduktiem vai gatavajiem produktiem, kas paredzēti cilvēku un/vai dzīvnieku patēriņam;iii)citus materiālus, ja tie var saindēt i) un ii) apakšpunktā minētos ražojumus;b)šķiedru un īpaši izturīgu audumu piesūcināšanā, ja tie nav paredzēti apģērbiem vai dekoratīvai apdarei;c)īpaša izņēmuma kārtā dalībvalstis katrā atsevišķā gadījumā to teritorijā var pilnvarot speciālistus in situ kultūras, mākslinieciskas un vēsturiskas nozīmes ēkām vai avārijas gadījumā veikt ar sausās trupes sēni (Serpula lacrymans) un brūnās trupes sēni inficētu kokmateriālu un mūra aizsargājošu apstrādi. |

Jebkurā gadījumā: a)heksahlordibenzoparadioksīna kopīgais saturs atsevišķi vai preparātu sastāvā augšminētajos izņēmuma nolūkos lietotā pentahlorfenolā nedrīkst pārsniegt divas miljona daļas;b)šīs vielas un preparātus nedrīkst:laist tirgū, izņemot 20 litru vai lielākos iepakojumos,laist brīvā pārdošanā. |

Neskarot citus Kopienas noteikumus, kas attiecas uz bīstamu vielu un preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, šo preparātu iepakojumi būtu skaidri un neizdzēšami jāmarķē ar šādu uzrakstu: |

"Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai". Turklāt šis noteikums neattiecas uz atkritumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 75/442/EEKun 91/689/EEK." |

Pielikuma 24. punktā (kadmijs) pēc 3. iedaļas pievieno šādu iedaļu:

| "4.Austrija un Zviedrija, kas uz kadmiju jau attiecina ierobežojumus, kuri ir stingrāki nekā 1., 2. un 3. iedaļā noteiktie, drīkst tos saglabāt līdz 2002. gada 31. decembrim. Komisija, ņemot vērā kadmija radīto draudu vērtējumu, kā arī zināšanas par kadmija aizstājējiem un to lietošanas metodēm, līdz minētajam datumam pārskatīs Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma noteikumus par kadmiju." |

--------------------------------------------------

Top