EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

Komisijas Lēmums (1999. gada 14. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Jemenas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 2060)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528Oficiālais Vēstnesis L 203 , 03/08/1999 Lpp. 0068 - 0072


Komisijas Lēmums

(1999. gada 14. jūlijs),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Jemenas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(1999) 2060)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/528/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/79/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

(1) tā kā Komisijas ekspertu grupa ir veikusi pārbaudes vizīti Jemenā, lai pārbaudītu apstākļus, kādos ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu zvejniecības produktus;

(2) tā kā Jemenas tiesību aktu noteikumus par zvejniecības produktu veselības ekspertīzi un kontroli var uzskatīt par līdzvērtīgiem Direktīvā 91/493/EEK paredzētajiem noteikumiem;

(3) tā kā Jemenā Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth (Zivsaimniecības ministrijas Kvalitātes kontroles tehniskā nodaļa) spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu;

(4) tā kā veselības sertifikāta iegūšanas procedūrā, kas minēta Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta a) apakšpunktā, ir jāiekļauj sertifikāta paraugs, obligātās prasības attiecībā uz valodu(-ām), kurā tas jāizstrādā, un tās personas statuss, kas ir pilnvarota parakstīt šo sertifikātu;

(5) tā kā, ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta b) apakšpunktu, zvejniecības produktu iepakojumiem piestiprina zīmi, uz kuras ir norādīts izcelsmes ārpuskopienas valsts nosaukums un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs;

(6) tā kā, ievērojot Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punkta c) apakšpunktu, ir jāizveido apstiprinātu/reģistrētu uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu vai saldētavu saraksts; tā kā ir jāizveido to saldētājkuģu saraksts, kuri ir reģistrēti Direktīvas 92/48/EEK [3] nozīmē; tā kā šie saraksti jāizveido, ņemot vērā TDQC paziņojumu Komisijai; tā kā tādēļ TDQC ir jānodrošina šim nolūkam Direktīvas 91/493/EEK 11. panta 4. punktā paredzēto noteikumu ievērošana;

(7) tā kā TDQC ir sniegusi oficiālas garantijas par atbilstību Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā paredzētajiem noteikumiem un par tādu prasību ievērošanu, kuras ir līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz izcelsmes uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu, saldētavu vai saldētājkuģu apstiprināšanu vai reģistrāciju;

(8) tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jemenas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apstiprina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām, ir Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth (Zivsaimniecības ministrijas Kvalitātes kontroles tehniskā nodaļa).

2. pants

Zvejniecības un akvakultūras produktiem, kuru izcelsme ir Jemenā, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. Visiem sūtījumiem ir jāpievieno numurēts oriģinālais veselības sertifikāta oriģināls, kas ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas saskaņā ar šā lēmuma A pielikumā norādīto paraugu.

2. Produkcijai ir jābūt sūtītai no šā lēmuma B pielikumā uzskaitītiem apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem.

3. Izņemot attiecībā uz saldētiem zvejniecības produktiem, kas nav fasēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ir jānorāda vārds "Jemena" un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma/reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

3. pants

1. Sertifikāti, kas minēti 2. panta 1. punktā, ir jāizstrādā vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

2. Sertifikātā ir jānorāda TDQC pārstāvja vārds, statuss, paraksts un oficiālais zīmogs krāsā, kas atšķiras no citu vizēšanas atzīmju krāsas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

I. APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU SARAKSTS

Numurs | Nosaukums | Adrese |

01-A | Coastal Fishing Corporation | Almahra |

02 | Public Corporation for Services and Fish Marketing | Aden |

03 | Burum Fishing and Marketing Co. | Alsheher |

04 | Sheher Fisheries Co. | Alsheher |

05 | Mussallam Trading Est. | Hodeida |

07 | Qataria Fish Processing Co. Ltd | Hodeida |

09 | Trust Company (Abubakar Hassan Est) | Alsheher |

II. REĢISTRĒTO SALDĒTĀJKUĢU SARAKSTS

Numurs | Nosaukums | Osta |

08-A | Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd) | Almahra |

--------------------------------------------------

Top