Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Komisijas lēmums (1999. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) (izziņots ar dokumenta numuru SEC(1999) 802)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Oficiālais Vēstnesis L 136 , 31/05/1999 Lpp. 0020 - 0022


Komisijas lēmums

(1999. gada 28. aprīlis),

ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(izziņots ar dokumenta numuru SEC(1999) 802)

(1999/352/EK, EOTK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 162. pantu,

ņemot vērā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 131. pantu,

(1) tā kā iestādes un dalībvalstis pievērš lielu uzmanību Kopienu finanšu interešu aizsardzībai un cīņai pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm; tā kā to, cik svarīga ir rīcība šajā sakarā, apstiprina EK līguma 209.a pants, EOTK līguma 78.i pants, Euratom līguma 183.a pants, kā arī Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 280. pants, kā tas izteikts saskaņā ar Amsterdamas līgumu;

(2) tā kā pilnīgai šā mērķa sasniegšanai ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, īpaši sakarā ar Kopienai nodotajiem izmeklēšanas pienākumiem, saglabājot pašreizējo atbildības sadalījumu un līdzsvaru starp valstīm un Kopienu;

(3) tā kā uzdevums veikt administratīvo izmeklēšanu Kopienu finanšu interešu aizsardzībai līdz šim ir bijis piešķirts Krāpšanas novēršanas saskaņošanas darba grupai, kas ir stājusies Krāpšanas novēršanas koordinēšanas vienības (UCLAF) vietā;

(4) tā kā, lai palielinātu efektivitāti cīņā pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm, ir jānodibina Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), šeit turpmāk "Birojs", kam pilnīgi neatkarīgi jāveic izmeklēšanas funkcijas;

(5) tā kā Biroja direktora neatkarība un Uzraudzības komitejas loma, kas izriet no šī lēmuma un no EK un Eiropas Atomenerģijas kopienas regulām par izmeklēšanām, ko veic Birojs, ir paredzēta, lai garantētu, ka Birojs pienācīgi veiktu izmeklēšanas funkcijas, neiejaucoties citos tā uzdevumos, tādos kā tie, kas ir Komisijas prerogatīva, jo īpaši likumdošanas jautājumos;

(6) tā kā Birojam būtu jāatbild ne vien par finanšu interešu aizsardzību, bet arī par visām darbībām, kas ir saistītas ar Kopienas interešu aizsardzību no nelikumīgām darbībām, kuras varētu novest pie administratīvām vai kriminālprocesuālām darbībām;

(7) tā kā Biroja funkciju definīcijai būtu jāietver uzdevumi, ko līdz šim veic Krāpšanas novēršanas saskaņošanas darba grupa, jo īpaši tie uzdevumi, kas attiecas uz normatīvo aktu sagatavošanu šā Biroja darbības jomā, ieskaitot instrumentus, uz kuriem attiecas Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Biroja izveide

Ar šo tiek izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), šeit turpmāk "Birojs". Birojs aizstāj Krāpšanas novēršanas saskaņošanas darba grupu un pārņem visus tās uzdevumus.

2. pants

Biroja uzdevumi

1. Birojs īsteno Komisijas pilnvaras ārējo administratīvo izmeklēšanu jomā ar mērķi pastiprināt cīņu pret krāpšanu, korupciju un jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas negatīvi ietekmē Kopienas finanšu intereses, kā arī pret jebkuru citu nodarījumu vai darbību, kas pārkāpj Kopienas noteikumus.

Birojs ir atbildīgs par iekšējo administratīvo izmeklēšanu veikšanu, kas paredzētas:

a) lai cīnītos pret krāpšanu, korupciju un jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas negatīvi ietekmē Kopienas finanšu intereses;

b) lai izmeklētu ar profesionālās darbības veikšanu saistītus nopietnus faktus, ko varētu uzskatīt par Kopienas ierēdņu pienākumu nepildīšanu, attiecībā uz ko var uzsākt disciplināras un attiecīgos gadījumos kriminālprocesuālas darbības, vai par iestāžu un struktūru locekļu, struktūru vadītāju vai iestāžu un struktūru personāla locekļu, uz ko neattiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, analogu pienākumu nepildīšanu.

Birojs īsteno Komisijas pilnvaras, ko nosaka noteikumi, kuri pieņemti saskaņā ar Līgumiem un tajos ietvertajiem ierobežojumiem un nosacījumiem.

Komisija vai citas iestādes un struktūras var Birojam uzticēt izmeklēšanas citās jomās.

2. Birojs atbild par atbalsta sniegšanu Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm krāpšanas apkarošanā.

3. Birojs atbild par 1. punktā minētās krāpšanas apkarošanas koncepcijas izstrādi.

4. Birojs atbild par Komisijas tiesību aktu ierosinājumu sagatavošanu krāpšanas apkarošanas nolūkā, kā minēts 1. punktā.

5. Birojs atbild par visām citām Komisijas operatīvajām darbībām attiecībā uz krāpšanas apkarošanu, kā minēts 1. punktā, un jo īpaši par:

a) vajadzīgās infrastruktūras attīstīšanu;

b) informācijas vākšanas un analīzes nodrošināšanu;

c) tehniskā atbalsta sniegšanu, jo īpaši mācību jomā, citām iestādēm vai struktūrām, kā arī valstu kompetentām iestādēm.

6. Birojs tieši sadarbojas ar policijas un tiesu iestādēm.

7. Jomās, uz ko attiecas šis pants, Birojs izpildītāja līmenī pārstāv Komisiju attiecīgos forumos.

3. pants

Neatkarība izmeklēšanas funkciju veikšanā

Birojs 2. panta 1. punktā minētās izmeklēšanas pilnvaras īsteno pilnīgi neatkarīgi. Īstenojot šīs pilnvaras, Biroja direktors ne lūdz, ne pieņem Komisijas, kādas valdības vai kādas citas iestādes vai struktūras norādījumus.

4. pants

Uzraudzības komiteja

Ar šo tiek nodibināta Uzraudzības komiteja, kuras sastāvu un pilnvaras nosaka Kopienas likumdevējs. Šī komiteja atbild par Biroja izmeklēšanas funkciju veikšanas regulāru uzraudzību.

5. pants

Direktors

1. Biroju vada direktors, ko Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi ieceļ uz pieciem gadiem, direktoru var vienreiz iecelt amatā atkārtoti. Lai ieceltu direktoru, Komisija pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus, kuru vajadzības gadījumā publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, un pēc Uzraudzības komitejas labvēlīga atzinuma sagatavo sarakstu ar piemērotas kvalifikācijas kandidātiem.

Direktors atbild par izmeklēšanas veikšanu.

2. Komisija attiecībā uz direktoru īsteno iecēlējai iestādei piešķirtās pilnvaras. Pasākumus saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 87., 88. un 90. pantu pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju veic ar pamatotu Komisijas lēmumu. Par lēmumu informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

6. pants

Biroja darbība

1. Biroja direktors attiecībā uz Biroja personālu īsteno Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos piešķirtās pilnvaras iecelt amatā un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā piešķirtās pilnvaras noslēgt darba līgumus. Viņam ir atļauts šīs pilnvaras deleģēt. Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību viņš nosaka darbā pieņemšanas nosacījumus un sīki izstrādātu darbā pieņemšanas kārtību, jo īpaši līgumu ilgumu un to atjaunošanu.

2. Pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju direktors nosūta Budžeta jautājumu ģenerāldirektoram provizorisku budžeta projektu ierakstīšanai vispārējā gada budžeta īpašā Biroja pozīcijā.

3. Direktors darbojas kā kredītrīkotājs, īstenojot budžeta A daļas īpašo pozīciju, kas attiecas uz Biroju, un budžeta B daļas īpašās krāpšanas apkarošanas pozīcijas. Viņam ir atļauts savas pilnvaras deleģēt.

4. Komisijas lēmumus par Biroja iekšējo organizāciju tam piemēro tiktāl, cik tie ir saderīgi ar Kopienas likumdevējas iestādes pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz Biroju, ar šo lēmumu un ar sīki izstrādātiem tā īstenošanas noteikumiem.

7. pants

Spēkā stāšanās laiks

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai. Līdz nākamā mēneša pirmajai dienai pēc Biroja direktora iecelšanas ar pašreizējiem Biroja pienākumiem nodarbojas krāpšanas novēršanas saskaņošanas darba grupas direktors.

Briselē, 1999. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

Jacques Santer

--------------------------------------------------

Top