EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK

OJ L 350, 28.12.1998, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 59 - 69

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

31998L0070Oficiālais Vēstnesis L 350 , 28/12/1998 Lpp. 0058 - 0068


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK

(1998. gada 13. oktobris),

kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma [3] 189.c pantā izklāstīto procedūru un kopīgo dokumentu, ko 1998. gada 29. jūnijā apstiprinājusi Samierināšanas komiteja,

(1) tā kā dalībvalstu pieņemto tiesību aktu vai administratīvo pasākumu atšķirību dēļ attiecībā uz autotransporta līdzekļu piespiedu aizdedzes iekšdedzes dzinēju un kompresijas aizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai izmantojamo tradicionālo un alternatīvo degvielu specifikācijām rodas šķēršļi tirdzniecībai Kopienā, kas var tieši ietekmēt gan iekšējo tirgu, gan arī Eiropas autobūves un naftas pārstrādes uzņēmumu konkurētspēju; tā kā saskaņā ar Līguma 3.b panta noteikumiem tāpēc jāsaskaņo tiesību akti šajā jomā;

(2) tā kā Līguma 100.a panta 3. punktā paredzēts, ka Komisijas priekšlikumi, kas vērsti uz iekšējā tirgus izveidi un nostiprināšanu un inter alia attiecas uz veselības aizsardzību un vides aizsardzību, balstīsies uz augstu aizsardzības līmeni;

(3) tā kā galvenie gaisa piesārņotāji, to skaitā slāpekļa oksīdi, nesadeguši ogļūdeņraži, cietās daļiņas, oglekļa oksīds, benzoli un citu toksisko izplūdes gāzu emisija, kas ievērojamos daudzumos izplūst ar autotransporta dzinēju atgāzēm un izgarojumiem, veicina sekundāro piesārņotāju, piemēram, ozona, veidošanos, tādējādi tieši un netieši apdraudot cilvēku veselību un vidi;

(4) tā kā, lai gan nosaka aizvien stingrākas autotransporta radītā piesārņojuma emisijas robežvērtības, kas ieviestas ar Padomes Direktīvu 70/220/EEK [4] un Padomes Direktīvu 88/77/EEK [5], pienācīgas gaisa tīrības nodrošināšanai vajadzīgi papildu pasākumi autotransporta un citu avotu radītā atmosfēras piesārņojuma samazināšanai;

(5) tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/12/EK [6] 4. pantā noteikta jauna pieeja emisijas samazināšanas politikai līdz 2000. gadam un vēlākam laikam un paredzēts, ka Komisijai inter alia jānoskaidro, kā benzīna, dīzeļdegvielas, kā arī citu degvielu kvalitātes paaugstināšana varētu mazināt gaisa piesārņojumu;

(6) tā kā sākumposmā papildus degvielu specifikācijām, kuras ir spēkā no 2000. gada, jāparedz otrais posms, kas stāsies spēkā no 2005. gada, lai nozarei dotu laiku veikt nepieciešamos ieguldījumus savu ražošanas uzņēmumu pielāgošanai;

(7) tā kā Eiropas Kopienā jau var nopirkt benzīnu un dīzeļdegvielu, kas pilnībā atbilst I, II, III un IV pielikumā noteiktajām specifikācijām;

(8) tā kā Eiropas autodegvielu programmā, kas sīkāk izklāstīta Komisijas ziņojumā par turpmāko autotransporta radītā atmosfēras piesārņojuma samazināšanas stratēģiju, dots zinātnisks, tehnisks un ekonomisks pamatojums rekomendācijām par jaunu Kopienas līmeņa vides specifikāciju ieviešanu benzīnam un dīzeļdegvielām;

(9) tā kā benzīna un dīzeļdegvielu vides specifikāciju ieviešana ir svarīgs ekonomiski pamatotu visas Eiropas mēroga, kā arī valstu, reģionālo un vietējo pasākumu kompleksa elements, kas būtu jāizmanto, ņemot vērā visu pasākumu ekonomisko pamatotību;

(10) tā kā visas Eiropas mēroga, kā arī valstu, reģionālo un vietējo pasākumu kompleksa ieviešana autotransporta radītā piesārņojuma samazināšanai ir Komisijas noteiktās mobilo un stacionāro gaisa piesārņojuma avotu radītā piesārņojuma samazināšanas vispārējās stratēģijas daļa, kas veicama līdzsvaroti, ievērojot ekonomiskās pamatotības kritērijus;

(11) tā kā īsā laikā, it īpaši pilsētās, jāpanāk autotransporta radīto piesārņotājvielu izplūdes daudzuma samazināšanās gan attiecībā uz primāro gaisa piesārņojumu ar nesadegušiem ogļūdeņražiem un oglekļa oksīdu, gan sekundāro piesārņojumu, piemēram, ar ozonu, gan toksisku vielu, piemēram, benzola un cieto daļiņu izplūdēm; tā kā autotransporta radītā piesārņojuma izplūžu daudzuma samazināšanos pilsētās īsā laikā var panākt, mainot degvielas sastāvu;

(12) tā kā gaisa kvalitāti var paaugstināt, lietojot uzlabota sastāva degvielu, kura satur skābekli un kurā ievērojami mazākā daudzumā nekā pašlaik ir aromātiskie savienojumi, olefīni, benzols un sērs;

(13) tā kā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/81/EEK par akcīzes nodokļa struktūru saskaņošanu attiecībā uz minerāleļļām [7], jo īpaši tās 8. panta 4. punkta noteikumi neveicina un var atturēt dalībvalstis noteikt diferencētu akcīzes nodokli, kas rosinātu degvielas kvalitātes paaugstināšanu virs Kopienas noteikumos paredzētajām prasībām attiecībā uz degvielu;

(14) tā kā, nosakot diferencētu akcīzes nodokli, dalībvalstis var veicināt kvalitatīvāku degvielu izmantošanu, kas atbilst valstu prioritātēm, iespējām un prasībām;

(15) tā kā Komisija ir sniegusi priekšlikumu Enerģētikas produktu direktīvai; tā kā šā priekšlikuma mērķis inter alia ir ļaut dalībvalstīm aktīvāk izmantot fiskālos stimulus diferencēta akcīzes nodokļa veidā, kas veicinātu kvalitatīvāku degvielu izmantošanu;

(16) tā kā nav degvielas specifikāciju, kas būtu vērstas uz motora atgāzu un izgarojumu izplūdes samazināšanu;

(17) tā kā atmosfēras piesārņojums ar svinu, kas rodas, izmantojot etilētu benzīnu, apdraud cilvēku veselību un vidi; tā kā par lielu soli uz priekšu jāuzskata tas, ka no 2000. gada gandrīz visam autotransportam ar benzīna dzinējiem varēs izmantot bezsvina benzīnu, un tā kā tāpēc attiecīgi ievērojami jāierobežo etilēta benzīna pārdošana;

(18) tā kā degvielas vides specifikāciju noteikšanu pārdodamajam bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai pamato vajadzība samazināt autotransporta radītās piesārņotājvielu izplūdes, kā arī šādas degvielas ražošanas tehnoloģiju pieejamība;

(19) tā kā šķiet pareizi noteikt, ka ir nopērkams divu veidu benzīns un dīzeļdegviela, no kuriem viens dīzeļdegvielas un benzīna veids būtu kvalitatīvāks; tā kā būtu pareizi, ka šīs kvalitatīvākās degvielas no 2005. gada tirgū aizstātu zemākas kvalitātes benzīnu un dīzeļdegvielu; tā kā tomēr vajadzētu paredzēt atbilstošus noteikumus gadījumiem, kad šāda aizstāšana jāatliek uz vēlāku laiku, ja kādā dalībvalstī normatīvu ieviešana ar 2005. gadu varētu radīt nopietnas grūtības to uzņēmumiem veikt šim nolūkam nepieciešamo ražošanas iekārtu modernizāciju;

(20) tā kā cilvēku veselības un/vai vides aizsardzībai noteiktās aglomerācijās vai īpašās teritorijās, kurās ir kādas gaisa kvalitātes problēmas, ievērojot šajā direktīvā noteikto procedūru, dalībvalstīm vajadzētu ļaut noteikt, ka tur var pārdot tikai tādas degvielas, kuru vides specifikācijas ir stingrākas par šajā direktīvā noteiktajām; tā kā šī procedūra atšķiras no informēšanas procedūras, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas procedūru tehnisko standartu un noteikumu jomā, kā arī noteikumiem par informācijas sabiedrības pakalpojumiem [8];

(21) tā kā pilnīgas šajā direktīvā noteikto degvielas specifikāciju ievērošanas nodrošināšanai dalībvalstīm būtu jāievieš kontroles sistēmas; tā kā šīm kontroles sistēmām jāizmanto vispārpieņemtas paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras un tā kā informācija par dalībvalstu ņemto degvielas paraugu kvalitāti būtu jāpaziņo Komisijai vienādā veidā;

(22) tā kā, pamatojoties uz vispusīgu novērtējumu, Komisijai jāsniedz priekšlikums papildināt III un IV pielikumā benzīnam un dīzeļdegvielai noteiktās obligātās kvalitātes prasības, kurām jāstājas spēkā no 2005. gada 1. janvāra; tā kā Komisijas priekšlikumā var noteikt vides specifikācijas arī citiem degvielas veidiem, piemēram, sašķidrinātai naftas gāzei, dabasgāzei un biodegvielām; tā kā pastāv uzņēmumu autoparki (autobusi, taksometri, kravas autotransports u. c.), kas rada ievērojamu pilsētu kopējā gaisa piesārņojuma daļu, un šā iemesla dēļ būtu ieteicams tiem paredzēt atsevišķus normatīvus;

(23) tā kā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, var būt vēlams uzlabot šajā direktīvā norādīto specifikāciju mērījumu atsauces metodes; tā kā šajā sakarā vajadzētu paredzēt, ka šīs direktīvas pielikumus pielāgo tehnikas attīstībai;

(24) tā kā attiecīgi būtu jāatceļ Padomes 1985. gada 20. marta Direktīva 85/210/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz svina saturu benzīnā [9], Padomes 1985. gada 5. decembra Direktīva 85/536/EEK par jēlnaftas krājumu taupīšanu, benzīna sastāvā iekļaujot arī citus degvielas aizstājējkomponentus [10], kā arī Padomes 1993. gada 23. marta Direktīvas 93/12/EEK par sēra satura samazināšanu noteiktos šķidro degvielu veidos [11] 1. panta 1. daļas b) apakšpunkts un 2. panta 1. daļa;

(25) tā kā 1994. gada Pievienošanās akta 69. pantā Austrijai noteiktajos pārejas pasākumos ietilpst Direktīvas 85/210/EEK 7. pants; tā kā šā pārejas pasākuma piemērošanu, kas nepieciešami noteiktu vides aizsardzības jautājumu risināšanai, vajadzētu pagarināt līdz 2000. gada 1. janvārim;

(26) tā kā 1994. gada 20. decembrī starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju ir noslēgta pagaidu vienošanās par ieviešanas pasākumiem tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma [12] 189.b pantā izklāstīto procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Joma

Šajā direktīvā saistībā ar veselības aizsardzību un vides aizsardzību ir noteiktas tehniskās specifikācijas degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu piespiedu aizdedzes iekšdedzes dzinēju un kompresijas aizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

1) "benzīns" ir visas gaistošās, vieglās minerāleļļas, kas paredzētas izmantošanai autotransporta līdzekļos, kuriem ir iekšdedzes dzinēji ar piespiedu aizdedzi, un kas atbilst KN kodiem 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 un 27100036;

2) "dīzeļdegvielas" ir gāzeļļas, kas atbilst KN kodam 27100066 un ko izmanto pašpiedziņas transportlīdzekļiem, kuri minēti Direktīvā 70/220/EEK un Direktīvā 88/77/EEK.

Gāzeļļām, ko izmanto pašpiedziņas iekārtās, kas nav autotransports, un lauksaimniecības traktoru dzinēju darbināšanai, dalībvalstis var noteikt tādus pašus sēra satura normatīvus kā šajā direktīvā definētajai dīzeļdegvielai, vai sēra satura normatīvus, kuri dīzeļdegvielai noteikti Direktīvā 93/12/EEK.

3. pants

Benzīns

1. Ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. janvārim dalībvalstis savā teritorijā aizliedz pārdot etilētu benzīnu.

2. a) Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. janvārim nodrošina, ka bezsvina benzīnu to teritorijā var pārdot tikai tad, ja tas atbilst I pielikumā noteiktajām vides specifikācijām;

b) neskarot a) apakšpunkta noteikumus, dalībvalstis no 2000. gada 1. janvāra savā teritorijā atļauj pārdot bezsvina benzīnu, kas atbilst III pielikumā noteiktajām specifikācijām;

c) dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2005. gada 1. janvārim nodrošina, ka to teritorijā etilētu benzīnu var pārdot tikai tad, ja tas atbilst III pielikumā noteiktajām vides specifikācijām.

3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, var ļaut dalībvalstīm, kas līdz 1999. gada 31. augustam iesniegušas pieprasījumu Komisijai, to teritorijā ne ilgāk kā līdz 2005. gada 1. janvārim atļaut pārdot etilētu benzīnu, ja tās var uzskatāmi parādīt, ka aizlieguma noteikšana varētu izraisīt nopietnas sociālekonomiskas problēmas vai varētu neradīt vispārēju cilvēku veselības aizsardzības un vides stāvokļa uzlabošanos sakarā ar inter alia klimatiskajiem apstākļiem attiecīgajā dalībvalstī.

Etilēta benzīna svina saturs nepārsniedz 0,15 g/l, bet benzola saturs atbilst I pielikumā noteiktajiem normatīviem. Pārējās specifikācijas drīkst atstāt pašlaik noteiktajā līmenī.

4. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem dalībvalstīm, kas līdz 1999. gada 31. augustam iesniegušas pieprasījumu Komisijai, var dot piekrišanu to teritorijā ne ilgāk kā līdz 2003. gada 1. janvārim atļaut pārdot etilētu benzīnu, kura sēra saturs neatbilst I pielikumā noteiktajai specifikācijai, bet kas nepārsniedz pašlaik spēkā esošo, ja tās var uzskatāmi parādīt, ka to uzņēmumiem varētu rasties nopietnas grūtības modernizēt ražošanu laikposmā no šīs direktīvas pieņemšanas līdz 2000. gada 1. janvārim.

5. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem dalībvalstīm, kas līdz 2003. gada 31. augustam iesniegušas pieprasījumu Komisijai, var dot piekrišanu to teritorijā ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. janvārim atļaut pārdot etilētu benzīnu, kura sēra saturs neatbilst III pielikumā noteiktajai specifikācijai, bet kas atbilst I pielikumā noteiktajai specifikācijai, ja tās var uzskatāmi parādīt, ka to uzņēmumiem varētu rasties nopietnas grūtības modernizēt ražošanu laikposmā no šīs direktīvas pieņemšanas līdz 2005. gada 1. janvārim.

6. Komisija saskaņā ar Līgumu var atļaut piešķirt 3., 4. un 5. punktā noteiktās atkāpes.

Komisija savu lēmumu paziņo dalībvalstīm un par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

7. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem dalībvalstis drīkst atļaut turpināt pārdot nelielus etilēta benzīna daudzumus, kura specifikācijas atbilst 3. punkta otrajā daļā minētajām, un tā pārdotais daudzums nepārsniedz 0,5 % no kopējā realizācijas apjoma izmantošanai vecos transportlīdzekļos, kuriem tas nepieciešams, un ko iegādājas ar īpašu interešu grupu starpniecību.

4. pants

Dīzeļdegviela

1. a) Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. janvārim to teritorijā ir aizliegts pārdot dīzeļdegvielu, kas neatbilst II pielikumā noteiktajām vides specifikācijām;

b) neskarot a) apakšpunkta noteikumus, dalībvalstis no 2000. gada 1. janvāra savā teritorijā atļauj pārdot tikai tādu dīzeļdegvielu, kas pilnībā atbilst IV pielikumā noteiktajām specifikācijām;

c) dalībvalstis līdz 2005. gada 1. janvārim nodrošina, ka to teritorijā dīzeļdegvielu var pārdot tikai tad, ja tā atbilst IV pielikumā noteiktajām vides specifikācijām.

2. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem dalībvalstij, kas līdz 1999. gada 31. augustam iesniegusi lūgumu Komisijai, var dot piekrišanu savā teritorijā ne ilgāk kā līdz 2003. gada 1. janvārim atļaut pārdot dīzeļdegvielu, kuras sēra saturs neatbilst II pielikumā noteiktajai specifikācijai, bet kas nepārsniedz pašlaik spēkā esošo, ja dalībvalsts var uzskatāmi parādīt, ka tās uzņēmumiem varētu rasties nopietnas grūtības modernizēt ražošanu laikposmā no šīs direktīvas pieņemšanas līdz 2000. gada 1. janvārim.

3. Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem dalībvalstij, kas līdz 2003. gada 31. augustam iesniegusi lūgumu Komisijai, var dot piekrišanu savā teritorijā ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. janvārim atļaut pārdot dīzeļdegvielu, kuras sēra saturs neatbilst IV pielikumā noteiktajai specifikācijai, bet kas atbilst II pielikumā noteiktajai specifikācijai, ja dalībvalsts var uzskatāmi parādīt, ka tās uzņēmumiem varētu rasties nopietnas grūtības modernizēt ražošanu laikposmā no šīs direktīvas pieņemšanas līdz 2005. gada 1. janvārim.

4. Komisija saskaņā ar Līgumu var atļaut piešķirt 2. un 3. punktā noteiktās atkāpes.

Komisija savu lēmumu paziņo dalībvalstīm un par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt, ierobežot vai aizkavēt laist tirgū degvielu, kas pilnībā atbilst šīs direktīvas prasībām.

6. pants

Tādu degvielu realizācija, kuras atbilst stingrākām vides specifikācijām

1. Atkāpjoties no 3., 4. un 5. panta noteikumiem, dalībvalstis var prasīt, ka noteiktās teritorijās var realizēt tikai tādas visiem transportlīdzekļu veidiem vai to daļai izmantojamas degvielas, kas atbilst stingrākām vides specifikācijām, nekā norādīts šajā direktīvā, lai aizsargātu cilvēku veselību dalībvalstu noteiktās aglomerācijās vai lai aizsargātu vidi ekoloģiski īpaši jutīgās teritorijās, gadījumos, kad atmosfēras piesārņojums apdraud cilvēku veselību vai vidi vai var pamatoti uzskatīt, ka tas nopietni un pastāvīgi to apdraudēs.

2. Dalībvalsts, kas vēlas izmantot 1. punktā minēto atkāpi, kopā ar attiecīgu pamatojumu iesniedz pieprasījumu Komisijai. Pamatojumā norāda, kā, nosakot izņēmuma režīmu, tiks ievērots proporcionalitātes princips un ka šis režīms netraucēs personu brīvu pārvietošanos un preču brīvu apriti.

3. Iesaistītās dalībvalstis Komisijai iesniedz datus, kas raksturo gaisa kvalitāti konkrētajā teritorijā, kā arī informāciju par plānoto pasākumu paredzamo ietekmi uz gaisa kvalitātes uzlabošanos.

4. Komisija šo informāciju nekavējoties sniedz pārējām dalībvalstīm.

5. Divos mēnešos pēc informācijas saņemšanas no Komisijas dalībvalstis var dot savas atsauksmes par pieprasījumu un to pamatojumu.

6. Komisija par dalībvalstu pieprasījumiem pieņem lēmumu trīs mēnešos pēc atsauksmju saņemšanas no citām dalībvalstīm. Komisija ņem vērā dalībvalstu atsauksmes un paziņo dalībvalstīm savu lēmumu, par ko vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

7. Viena mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas jebkura dalībvalsts var vērsties Padomē ar lūgumu to pārskatīt, bet gadījumā, ja lēmums netiek pieņemts, viena mēneša laikā pēc 6. punktā minētā termiņa beigām pieprasīt jautājumu izskatīt Padomē.

8. Divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt citādu lēmumu attiecīgajā jautājumā.

7. pants

Pārmaiņas jēlnaftas piegādē

Ja ārkārtas apstākļu dēļ notiek straujas pārmaiņas jēlnaftas vai naftas produktu piedāvājumā, kas dalībvalsts naftas pārstrādes uzņēmumiem rada grūtības ievērot 3. un 4. pantā noteiktās degvielas specifikācijas, dalībvalsts par to informē Komisiju. Komisija pēc pārējo dalībvalstu informēšanas uz laiku līdz sešiem mēnešiem attiecīgajai dalībvalstij var atļaut vienai vai vairākām degvielas specifikācijām noteikt augstāku robežvērtību.

Komisija savu lēmumu paziņo pārējām dalībvalstīm un par to informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Viena mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas jebkura dalībvalsts var ar to vērsties Padomē.

Viena mēneša laikā pēc tam, kad jautājums darīts zināms Padomei, tā ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt citādu lēmumu attiecīgajā jautājumā.

8. pants

Atbilstības kontrole un ziņojumi

1. Dalībvalstis pastāvīgi kontrolē 3. un 4. pantā noteikto prasību ievērošanu, izmantojot I un II pielikumā norādītās testēšanas metodes.

2. Komisija veicina vienotas degvielas kvalitātes uzraudzības sistēmas izveidi. Komisija šādas sistēmas izveidošanai var lūgt Eiropas Standartizācijas komitejas palīdzību.

3. Ne vēlāk kā līdz 2000. gada 30. jūnijam Komisija dalībvalstīm nosaka kopīgu paraugu degvielas kvalitātes datu pārskata iesniegšanai.

4. Katru gadu līdz 30. jūnijam dalībvalstis iesniedz Komisijai pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu; pirmo pārskatu iesniedz līdz 2002. gada 30. jūnijam.

9. pants

Pārskatīšanas process

1. Komisija regulāri, un pirmoreiz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas datuma, bet ne vēlāk kā 1999. gada 31. decembrī, ņemot vērā novērtējumu, kas izdarīts saskaņā ar 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvā 98/69/EK par veicamajiem pasākumiem transportlīdzekļu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai, ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK [13], iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumus par šīs direktīvas grozījumiem, kas ir būtiska un neatņemama tās stratēģijas daļa, kura vērsta uz Kopienas gaisa kvalitātes standartu prasību ievērošanu un ar to saistīto mērķu sasniegšanu.

2. Priekšlikumos ietilpst vides specifikācijas, ar ko papildina benzīnam III pielikumā un dīzeļdegvielai IV pielikumā noteiktās obligātās specifikācijas, kuras noteiktas, inter alia, pamatojoties uz uzkrātajām zināšanām par emisijas samazināšanai nepieciešamajiem priekšnoteikumiem, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, efektīvu jaunākās piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas izmantošanu, kā arī norisēm, kas ietekmē starptautiskos degvielas tirgus.

3. Papildus 1. un 2. punkta noteikumiem, Komisija inter alia var izvirzīt:

- priekšlikumus par uzņēmumu autoparkiem pilsētās un vajadzību noteikt īpašas specifikācijas speciālajai degvielai, ko tie izmanto,

- priekšlikumus specifikāciju noteikšanai sašķidrinātai naftas gāzei, dabasgāzei un biodegvielām.

10. pants

Procedūra pielāgošanai tehnikas attīstībai

Visus grozījumus, kas jāizdara šīs direktīvas I, II, III un IV pielikumā tabulas labējā ailē norādīto testēšanas metožu pielāgošanai tehnikas attīstībai, pieņem Komisija, kurai palīdz komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK [14] 12. pantu, un saskaņā ar šīs direktīvas 11. pantā noteikto procedūru.

Šādas pielāgošanas dēļ nedrīkst tieši vai netieši mainīt šajā direktīvā noteiktās robežvērtības vai datumus, no kuriem tās piemēro.

11. pants

Komitejas procedūra

1. Komisijas pārstāvis 10. panta pirmajā daļā minētajai komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, kuru atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaitu komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

2. Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad jautājums iesniegts Padomē, tā nav pieņēmusi lēmumu, paredzētos pasākumus pieņem Komisija.

12. pants

To direktīvu atcelšana un grozījumi, kuras attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti

1. No 2000. gada 1. janvāra atceļ Direktīvu 85/210/EEK, Direktīvu 85/536/EEK un Direktīvu 87/441/EEK.

2. Direktīvu 93/12/EEK no 2000. gada 1. janvāra groza, svītrojot 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. panta 1. punktu.

13. pants

Transponēšana valsts tiesību aktos

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 1999. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos pasākumus no 2000. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktu tekstus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Austrija

Līdz 2000. gada 1. janvārim uz Austriju neattiecas Direktīvas 85/210/EEK 7. panta noteikumi par tās 4. pantā minēto pieļaujamo benzola saturu benzīnā.

15. pants

Direktīvas spēkā stāšanās

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1998. gada 13. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. Einem

[1] OV C 77, 11.3.1997., 1. lpp., un OV C 209, 10.7.1997., 25. lpp.

[2] OV C 206, 7.7.1997., 113. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 10. aprīļa Atzinums (OV C 132, 28.4.1997., 170. lpp.), Padomes 1997. gada 7. oktobra Kopējā nostāja (OV C 351, 19.11.1997., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 18. februāra Lēmums (OV C 80, 16.3.1998., 92. lpp.). Eiropas Parlamenta 1998. gada 15. septembra Lēmums (OV C 313, 12.10.1998.). Padomes 1998. gada 17. septembra Lēmums.

[4] OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/69/EK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.).

[5] OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/1/EK (OV L 40, 17.2.1996., 1. lpp.).

[6] OV L 100, 19.4.1994., 42. lpp.

[7] OV L 316, 31.10.1992., 12. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 94/74/EK (OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.).

[8] OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 98/48/EK (OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.).

[9] OV L 96, 3.4.1985., 25. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[10] OV L 334, 12.12.1985., 20. lpp. Direktīva ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Direktīvu 87/441/EEK (OV L 238, 21.8.1987., 40. lpp.).

[11] OV L 74, 27.3.1993., 81. lpp

[12] OV C 102, 4.4.1996., 1. lpp.

[13] OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.

[14] OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU PIESPIEDU AIZDEDZES IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBINĀŠANAI PĀRDODAMO DEGVIELU VIDES SPECIFIKĀCIJAS

Degvielas veids: benzīns

Parametrs | Mērvienība | Robežvērtība | Testēšanas metode |

minimālā | maksimālā | metode | publicēšanas datums |

Pētnieciskais oktānskaitlis | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Motora oktānskaitlis | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Tvaika spiediens pēc Reida vasaras periodā | kPa | — | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Destilācijas rādītāji: | | | | | |

pārtvaicējas pie 100 °C | % (tilpuma procenti) | 46,0 | — | EN-ISO 3405 | 1988 |

pārtvaicējas pie 150 °C | % (tilpuma procenti) | 75,0 | — | | |

Ogļūdeņražu saturs: | | | | | |

—alkēni | % (tilpuma procenti) | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—aromātiskie ogļūdeņraži | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzols | | — | 1,0 | pr. EN 12177 | 1995 |

Skābekļa saturs | % (masas procenti) | — | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Skābekļa savienojumi: | | | | | |

—metanols (jābūt pievienotiem stabilizatoriem) | % (tilpuma procenti) | — | 3 | EN 1601 | 1996 |

—etanols (var būt nepieciešami stabilizatori) | % (tilpuma procenti) | — | 5 | EN 1601 | 1996 |

—izopropilspirts | % (tilpuma procenti) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—tercbutilspirts | % (tilpuma procenti) | — | 7 | EN 1601 | 1996 |

—izobutilspirts | % (tilpuma procenti) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—ēteri ar 5 un vairāk oglekļa atomiem molekulā | % (tilpuma procenti) | — | 15 | EN 1601 | 1996 |

Citi skābekli saturoši savienojumi | % (tilpuma procenti) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

Sēra saturs | mg/kg | — | 150 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Svina saturs | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU KOMPRESIJAS AIZDEDZES IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBINĀŠANAI PĀRDODAMO DEGVIELU VIDES SPECIFIKĀCIJAS

Degvielas veids: dīzeļdegviela

Parametrs | Mērvienība | Robežvērtība | Testēšanas metode |

minimālā | maksimālā | metode | publicēšanas datums |

Cetānskaitlis | 51,0 | — | EN-ISO 5165 | 1992 |

Blīvums pie 15 °C | kg/m3 | — | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Destilācijas rādītāji: | | | | | |

95 % destilācijas punkts | °C | — | 360 | EN ISO 3405 | 1988 |

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % (masas procenti) | — | 11 | IP 391 | 1995 |

Sēra saturs | mg/kg | — | 350 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU PIESPIEDU AIZDEDZES IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBINĀŠANAI PĀRDODAMO DEGVIELU VIDES SPECIFIKĀCIJAS

Degvielas veids: benzīns

Parametrs | Mērvienība | Robežvērtība | Testēšanas metode |

minimālā | maksimālā | metode | publicēšanas datums |

Pētnieciskais oktānskaitlis | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Motora oktānskaitlis | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Tvaika spiediens pēc Reida vasaras periodā | kPa | — | | | |

Destilācijas rādītāji: | | | | | |

pārtvaicējas pie 100 °C | % (tilpuma procenti) | — | — | | |

pārtvaicējas pie 150 °C | | — | — | | |

Ogļūdeņražu saturs: | | | | | |

—alkēni | % (tilpuma procenti) | — | | | |

—aromātiskie ogļūdeņraži | % (tilpuma procenti) | — | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzols | % (tilpuma procenti) | — | | | |

Skābekļa saturs | % (masas procenti) | — | | | |

Sēra saturs | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Svina saturs | g/l | — | | | |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU KOMPRESIJAS AIZDEDZES IEKŠDEDZES DZINĒJU DARBINĀŠANAI PĀRDODAMO DEGVIELU VIDES SPECIFIKĀCIJAS

Degvielas veids: dīzeļdegviela

Parametrs | Mērvienība | Robežvērtība | Testēšanas metode |

minimālā | maksimālā | metode | publicēšanas datums |

Cetānskaitlis | | — | | |

Blīvums pie 15 °C | kg/m3 | | — | | |

Destilācijas rādītāji: | | | | | |

95 % destilācijas punkts | °C | — | | | |

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % (masas procenti) | — | | | |

Sēra saturs | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

Top