EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0569

Komisijas Lēmums (1998. gada 6. oktobris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Tunisijas izcelsmes dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importu (izziņots ar dokumenta numuru C(1998) 2952)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 277, 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664 . Latest consolidated version: 03/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

31998D0569Oficiālais Vēstnesis L 277 , 14/10/1998 Lpp. 0031 - 0035


Komisijas Lēmums

(1998. gada 6. oktobris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Tunisijas izcelsmes dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importu

(izziņots ar dokumenta numuru C(1998) 2952)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/569/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/492/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus dzīvu gliemeņu audzēšanai un to laišanai tirgū [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EK [2], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā Komisijas eksperts ir bijis pārbaudes vizītē Tunisijā, lai pārbaudītu nosacījumus, saskaņā ar kuriem dzīvas gliemenes, adatādaiņi, tunikāti un jūras gliemeži tiek ražoti, uzglabāti un nosūtīti uz Kopienu;

tā kā Tunisijas tiesību aktu noteikumi nosaka, ka Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministère de l’Agriculture ir atbildīgā iestāde par dzīvu gliemeņu, adatādaiņu tunikātu un jūras gliemežu pārbaudi un produkcijas higiēnas un sanitāro apstākļu uzraudzīšanu; tā kā tas pats tiesību akts pilnvaro DGSA atļaut vai aizliegt dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievākšanu no konkrētām zonām;

tā kā DGSA un tā laboratorijas var efektīvi pārbaudīt Tunisijā spēkā esošo likumu piemērošanu;

tā kā Tunisijas kompetentās iestādes apņēmušās regulāri un ātri darīt Komisijai zināmus faktus par planktonu, kas satur toksīnus, klātbūtni zvejas rajonos;

tā kā Tunisijas kompetentās iestādes sniegušas oficiālas garantijas attiecībā uz atbilstību Direktīvas 91/492/EEK pielikuma V nodaļā noteiktām prasībām, un prasībām, kuras līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām, ražošanas klasifikācijai un izklāšanas zonām, izplatīšanas centru apstiprināšanai, sabiedrības veselības pārbaudei un ražošanas pārraudzībai; tā kā Kopienai jo īpaši paziņos par jebkurām iespējamām izmaiņām zvejas zonās;

tā kā Tunisija ir piemērota iekļaušanai ārpuskopienas valstu sarakstā, ievērojot līdzvērtīgu preču izmantošanas nosacījumus, kas minēti Direktīvas 91/492/EEK 9. panta 3. punktā;

tā kā Direktīvas 91/492/EEK 9. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā minētā veselības sertifikāta iegūšanas procedūrā jāiekļauj sertifikāta parauga definīcija, prasību minimums attiecībā uz valodu vai valodām, kurā tas jāsastāda, un tās personas dienesta pakāpe, kas pilnvarota to parakstīt, kā arī veselības marķējums, kas jāpiestiprina iepakojumam;

tā kā, ievērojot Direktīvas 91/492/EEK 9. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļu, jānorāda ražošanas apgabals, no kura gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus var ievākt un eksportēt uz Kopienu;

tā kā, ievērojot Direktīvas 91/492/EEK 9. panta 3. punkta c) apakšpunktu, jāizveido uzņēmumu saraksts, no kuriem ir atļauts gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu imports; tā kā šis saraksts jāizveido, pamatojoties uz DGSA paziņojumu Komisijai; tā kā tādēļ DGSA nodrošina atbilstību tiem noteikumiem, kas šim nolūkam izklāstīti Direktīvas 91/492/EEK 9. panta 3.punkta c) apakšpunktā;

tā kā īpašos importa nosacījumus piemēro, neierobežojot lēmumus, kas pieņemti, ievērojot Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK par veterinārsanitārām prasībām, kas reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/79/EEK;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministère de l’Agriculture ir kompetentā iestāde Tunisijā, kas pārbauda un apliecina dzīvo gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu atbilstību Direktīvas 91/492/EEK prasībām.

2. pants

Dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras gliemežiem, kuru izcelsme ir Tunisijā, un kuri paredzēti lietošanai pārtikā, jāatbilst šādiem nosacījumiem.

1. Katram sūtījumam jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināleksemplārs, kas saskaņā ar A pielikuma paraugu ir pienācīgi aizpildīts, parakstīts, datēts un ir uz vienas lapas.

2. Sūtījumu izcelsmei jābūt no B pielikumā minētiem, atļautiem ražošanas apgabaliem

3. Tiem jābūt iepakotiem apstiprinātos izplatīšanas centros, kas ietverti C pielikuma sarakstā.

4. Uz katra iepakojuma jābūt neizdzēšamam veselības marķējumam, kas ietver vismaz šādu informāciju:

- nosūtītāja valsts: TUNISIJA,

- sugas (plaši pazīstamais un zinātniskais nosaukums),

- ražošanas apgabala un izplatīšanas centra identifikācija pēc to apstiprinājuma numura,

- iepakošanas datums, ietverot vismaz dienu un mēnesi.

3. pants

1. Kā minēts 2. panta 1. punktā, sertifikātam jābūt vismaz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā veic pārbaudes.

2. Sertifikātā jābūt DGSA pārstāvja vārdam, uzvārdam, amatam un parakstam, un minētās iestādes oficiālam zīmogam krāsā, kura atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 268, 24.9.1991., 1. lpp.

[2] OV L 24, 30.1.1998., 31. lpp.

[3] OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

RAŽOŠANAS APGABALI, KAS ATBILST DIREKTĪVAS 91/492/EEK PIELIKUMA I(IXb) NODAĻAS PRASĪBĀM

| Nosaukums |

T 1 | Lac de Tunis (Nord) |

T 2 | Canal de Tunis |

B 1 | Menzel Jemil |

B 2 | Faroua |

S 1 | Sfax Nord |

S 2 | Gargour |

S 3 | Guetifa |

S 4 | O. Maltine Nord |

S 5 | O. Maltine Sud |

S 6 | Skhira |

G 1 | Gabes Nord |

G 2 | Gabes Sud 1 |

G 3 | Gabes Sud 2 |

M 1 | Medenine Nord |

M 2 | Lagune Boughrara |

M 3 | Djerba Nord |

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

EKSPORTAM UZ EIROPAS KOPIENU APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU SARAKSTS

Skaits | Nosaukums | Adrese |

P.U 200 | M. A. Trad | Port de Zarzouna-Bizerte |

P.U 300 | Prince Export | Port Prince-Nabeul |

P.U 306 | Medipeche el ghoul | Sidi Daoud-Nabeul |

--------------------------------------------------

Top