Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EC: Commission Decision of 19 May 1998 amending for the second time Commission Decision 93/42/EEC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Sweden and amending Commission Decision 95/109/EC (notified under document number C(1998) 1355) (Text with EEA relevance)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362Official Journal L 163 , 06/06/1998 P. 0048 - 0049


KOMISIJAS LĒMUMS

(1998. gada 19. maijs),

ar ko otro reizi groza Komisijas Lēmumu 93/42/EEK par papildu garantijām Zviedrijai attiecībā uz infekciozo liellopu rinotraheītu liellopiem, kas paredzēti dalībvalstīm vai dalībvalstu reģioniem, kuros šī slimība nav sastopama, un groza Komisijas Lēmumu 95/109/EK

(paziņots ar dokumentu Nr. C(1998) 1355)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(98/362/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām1, kurā jaunākie grozījumi un precizējumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/12/EK2, un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā infekciozā liellopu rinotraheīta (IBR) apkarošanas programma Zviedrijā ir apstiprināta ar Komisijas Lēmumu 95/71/EK3; tā kā minētās programmas darbība, apkarojot šo slimību Zviedrijā, uzskatāma par sekmīgu;

tā kā, lai nostiprinātu gūtos panākumus un sekmīgi nobeigtu uzsākto IBR programmu, ar Komisijas Lēmumu 95/109/EK4 Zviedrijai ir piešķirtas noteiktas papildu garantijas;

tā kā Zviedrija uzskata, ka tās teritorijā infekciozais liellopu rinotraheīts nav sastopams, un ir iesniegusi Komisijai apliecinošu dokumentāciju;

tā kā Zviedrijas iestādes piemēro liellopu pārvietošanai tās teritorijā noteikumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem;

tā kā ar Komisijas Lēmumu 93/42/EEK5, kas grozīts ar Lēmumu 94/962/EEK6, piešķir papildu garantijas attiecībā uz infekciozo liellopu rinotraheītu dzīvniekiem, kuri paredzēti Dānijai un Somijai;

tā kā ieteicams ierosināt noteiktas papildu garantijas, lai aizsargātu Zviedrijā gūtos panākumus; tā kā tādēļ ieteicams grozīt šo lēmumu, lai piešķirtu tādas pašas garantijas Zviedrijai;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 93/42/EEK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Svītro lēmuma 95/109/EK pielikuma otro rindu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 19. maijā

Komisijas vārdā Komisijas loceklis Franz Fischler

PIELIKUMS

Dalībvalsts Reģions

Dānija Visi reģioni

Somija Visi reģioni

Zviedrija Visi reģioni

1 OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

2 OV L 109, 25.4.1997., 1. lpp.

3 OV L 59, 17.3.1997., 33. lpp.

4 OV L 79, 7.4.1995., 32. lpp.

5 OV L 16, 25.1.1993., 50. lpp.

6 OV L 371, 31.12.1994., 27. lpp.

Top