Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0294

Komisijas Lēmums (1998. gada 22. aprīlis) par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija MON 810) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEKDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 131, 5.5.1998, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 143 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 64 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/294/oj

31998D0294Oficiālais Vēstnesis L 131 , 05/05/1998 Lpp. 0032 - 0033


Komisijas Lēmums

(1998. gada 22. aprīlis)

par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija MON 810) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/294/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīvu 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu vidē [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/35/EK [2], un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 10. līdz 18. pantā ir noteikta Kopienas procedūra, kādā dalībvalstu kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai sastāv no tiem;

tā kā paziņojums par šāda produkta laišanu tirgū ir iesniegts Francijas kompetentajām iestādēm;

tā kā Francijas kompetentās iestādes pēc tam ir iesniegušas Komisijai dokumentāciju ar labvēlīgu atzinumu par to;

tā kā citu dalībvalstu kompetentās iestādes ir cēlušas iebildumus pret minēto dokumentāciju;

tā kā iesniedzējs attiecīgi šādi pārveidoja sākotnējā dokumentācijā piedāvāto marķējumu:

- uz visiem sēklu maisiņiem norāda, ka tie satur ģenētiski modificētas kukurūzas sēklas, kas pārveidotas, lai padarītu kukurūzu izturīgu pret kukaiņiem, veicot toksīna izspiešanu no bacillus thuringiensis,

- nodrošina, ka visi šādu sēklu pircēji saņem tehnisku rokasgrāmatu, kas satur izsmeļošu informāciju par sēklu attīstību, darbības veidu un izmantošanu, tai skaitā par biotehnoloģiju izmantošanu, to attīstībā un nepieciešamību pielietot paredzētās metodes, kas radītu izturību pret kukaiņiem,

- informē Eiropas labības tirgotājus par kukurūzas MON 810 licencēšanu un nodrošina tiem pilnīgu informāciju par produktu,

- informē starptautiskos kukurūzas tirgotājus valstīs, kurās ir atļauta kukurūzas līnijas MON 810 ražošana, ka ir atļauta šīs kukurūzas ražošana, ka tā ir attīstīta, izmantojot ģenētiskās modifikācijas paņēmienus un ka labības pārvadājumi var ietvert ģenētiski modificētu labību,

- informē starptautiskos kukurūzas tirgotājus un attiecīgās iestādes valstīs, kuras eksportē kukurūzu, ka jebkādām starptautisko pārvadājumu deklarācijām jāatbilst Direktīvas 90/220/EEK prasībām,

- rekomendē starptautisko pārvadājumu deklarācijās iekļaut tekstu "var saturēt ģenētiski modificētu labību";

tā kā iesniedzējs ir definējis vadības stratēģiju, lai samazinātu attīstību izturībai pret kukaiņiem, un piedāvājis informēt Komisiju un/vai kompetentās dalībvalstu iestādes par šā jautājuma uzraudzības rezultātiem;

tā kā tāpēc saskaņā ar Direktīvas 90/220/EEK 13. panta 3. punktu Komisijai ir jāpieņem lēmums saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta minētās direktīvas 21. pantā;

tā kā Komisijai bija vajadzīgs attiecīgās, ar Komisijas Lēmumu 97/579/EK [3] izveidotās zinātniskās komitejas atzinums par šo dokumentāciju; tā kā atzinumu 1998. gada 10. februārī sniedza Augu zinātniskā komiteja, kura secināja, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka šā produkta laišana tirgū varētu negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi;

tā kā Komisija, pārbaudot katru iebildumu, kas celts saistībā ar Direktīvu 90/220/EEK, dokumentācijā sniegto informāciju un Augu zinātniskās komitejas atzinumu, ir nonākusi pie slēdziena, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka, kukurūzai ieviešot gēna cryIA (b) kodēšanu kukaiņu aizsardzības labā, būs vērojama kāda negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi;

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 11. panta 6. punktā un 16. panta 1. punktā ir paredzēti papildu drošības pasākumi, ja kļūst pieejama jauna informācija par produkta radīto apdraudējumu;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 90/220/EEK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Padomes Direktīvas 66/402/EEK [4] un 70/457/EEK [5], un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 [6], un ievērojot šā panta 2. punktu, Francijas kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū šādu Monsanto Europe SA (Ref. C/F/95/21-02) izziņotu produktu:

vecākaugu līnijas un hibrīdus no kukurūzas līnijas MON 810, kas satur cryIA (b) gēnu no Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki pie pastiprinātas 35S promotora no ziedkāpostu mozaīkas vīrusa un kukurūzas gēnu kodēšanas introna karstuma šoka proteīna 70 kontroles.

2. Piekrišana produkta laišanai tirgū attiecas uz jebkādiem atvasinātiem pēcnācējiem no produkta krustojumiem ar jebkuru tradicionāli audzētu kukurūzu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.

[2] OV L 169, 27.6.1997., 72. lpp.

[3] OV L 237, 28.8.1997., 18. lpp.

[4] OV 125, 11.7.1966., 2309./66. lpp.

[5] OV L 225, 12.10.1970., 1. lpp.

[6] OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top