Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0292

Komisijas Lēmums (1998. gada 22. aprīlis) par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija Bt-11) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEKDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 131, 5.5.1998, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/292/oj

31998D0292Oficiālais Vēstnesis L 131 , 05/05/1998 Lpp. 0028 - 0029


Komisijas Lēmums

(1998. gada 22. aprīlis)

par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija Bt-11) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(98/292/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīvu 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izlaišanu vidē [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/35/EK [2], un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 10. līdz 18. pantā ir noteikta Kopienas procedūra, kādā dalībvalstu kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai sastāv no tiem;

tā kā paziņojums par šāda produkta laišanu tirgū ir iesniegts Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm;

tā kā produkts ir izziņots izmantošanai dabas vidē ievešanas un glabāšanas laikā atbilstoši tā lietošanai dzīvnieku barībā un rūpniecisko un pārtikas produktu ražošanai, bet ne tālākai graudu audzēšanai;

tā kā Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes pēc tam ir iesniegušas Komisijai dokumentāciju ar labvēlīgu atzinumu par to;

tā kā citu dalībvalstu kompetentās iestādes ir cēlušas iebildumus pret minēto dokumentāciju;

tā kā produktu ievedīs Kopienas tirgū sajaukumā ar citiem kukurūzas graudiem, to skaitā ar kukurūzas graudiem, kas nav ģenētiski modificēti, iesniedzējs attiecīgi šādi pārveidoja piedāvāto marķējumu oriģinālajā dokumentācijā:

- eksportētāji no valstīm, kur produktu audzē, importētāji Kopienā, kā arī pārtikas un lopbarības pārstrādes nozare Kopienā saņems produkta dokumentāciju, kurā ietverta informācija par produkta klātbūtnes iespējamību nefasētajos kukurūzas sūtījumos,

- sniedzamā produkta dokumentācija, cita starpā ietver informāciju, ka produkts ir iegūts ar ģenētisku modifikāciju, kā arī informāciju par produkta iespējamiem lietošanas veidiem,

- produkta dokumentācijā norāda arī to, ka produktiem, kas iegūti no kukurūzas līnijas Bt-11, Kopienā var būt piemērojamas īpašas marķējuma prasības;

tā kā iesniedzējs attiecīgi papildināja oriģinālo dokumentāciju ar papildinformāciju;

tā kā tāpēc saskaņā ar Direktīvas 90/220/EEK 13. panta 3. punktu, Komisijai ir jāpieņem lēmums saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta minētās direktīvas 21. pantā;

tā kā Komisijai bija vajadzīgs attiecīgās, ar Komisijas Lēmumu 97/579/EK [3] izveidotās zinātniskās komitejas atzinums par šo dokumentāciju; tā kā šo atzinumu 1998. gada 10. februārī sniedza Augu zinātniskā komiteja, kura secināja, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka šā produkta ievešana nolūkā izmantot to tāpat kā citus kukurūzas graudus varētu jebkādā veidā ietekmēt cilvēku veselību vai vidi;

tā kā Komisija, pārbaudot katru iebildumu, kas celts saistībā ar Direktīvu 90/220/EEK, dokumentācijā sniegto informāciju un Augu zinātniskās komitejas atzinumu, ir nonākusi pie slēdziena, ka nav iemesla pieļaut iespēju, ka sintētiskā cryIA (b) gēnu ieviešanai kukurūzā, kuriem ir raksturīga noturība pret tauriņu dzimtas kaitēkļiem, un sintētiskā Pat-gēna ieviešana, kam raksturīga paaugstināta noturība pret glufozinātamonija herbicīdiem, būs jebkāda kaitīga ietekme uz cilvēku veselību vai vidi;

tā kā Direktīvas 90/220/EEK 11. panta 6. punktā un 16. panta 1. punktā ir paredzēti papildu drošības pasākumi, ja kļūst pieejama jauna informācija par produkta radīto apdraudējumu;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 90/220/EEK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 [4], un ievērojot šā panta 2. un 3. punktu, Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes dod piekrišanu laist tirgū šādu Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1) izziņotu produktu:

ģenētiski modificētas kukurūzas graudus, līnija Bt-11, kas satur:

a) sintētisku cryIA (b) gēna versiju, kas atvasināta no Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain HD1 pie 35S promotora no ziedkāpostu mozaīkas vīrusa kontroles, un IVS 6 introna no kukurūzas alkohola dehidroģenēzes gēna un nopalīna sintāzes terminatora sintēzes ar bakteriālo sakņu vēzi; un

b) sintētisku Pat-gēna versiju, kas atvasināta no Streptomyces viridochromogenes pie 35S promotora no ziedkāpostu mozaīkas vīrusa kontroles, un IVS 2 introna no kukurūzas alkohola dehidroģenēzes gēna un nopalīna sintāzes terminatora sintēzes ar bakteriālo sakņu vēzi.

2. Piekrišana produkta laišanai tirgū attiecas uz graudiem no pēcnācējiem, kas atvasināti no kukurūzas Bt-11 krustojumiem ar tradicionāli audzēto kukurūzu, kura ievesta Kopienā.

3. Piekrišana produkta laišanai tirgū attiecas uz produktiem, kas paredzēti jebkāda veida izmantošanai, izņemot audzēšanu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.

[2] OV L 169, 27.6.1997., 72. lpp.

[3] OV L 237, 28.8.1997., 18. lpp.

[4] OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top