Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1715

Komisijas Regula (EK) Nr. 1715/97 (1997. gada 3. septembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju, ko izmanto vispārējā preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Nepālas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

OJ L 242, 4.9.1997, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 162 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 162 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 104 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1715/oj

31997R1715Oficiālais Vēstnesis L 242 , 04/09/1997 Lpp. 0019 - 0027


Komisijas Regula (EK) Nr. 1715/97

(1997. gada 3. septembris),

ar ko atkāpjas no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju, ko izmanto vispārējā preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Nepālas īpašo stāvokli attiecībā uz dažu tekstilizstrādājumu eksportu uz Kopienu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 82/97 [2], un jo īpaši tās 249. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93 [3], kas paredz izpildes noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1427/97 [4], un īpaši tās 76. pantu,

tā kā ar Padomes 1994. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 3281/94, ar kuru vispārējo tarifu četru gadu (1995. līdz 1998.) preferenču sistēmu piemēro dažiem rūpniecības izstrādājumiem, kuru izcelsme ir attīstības valstīs [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 998/97 [6], Kopiena piešķīra Nepālai šādas preferences;

tā kā 67. pants un turpmākie panti Regulā (EEK) Nr. 2454/93 paredz noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju, kas jāizmanto vispārējās tarifu preferenču sistēmas vajadzībām; tā kā minētās regulas 76. pants tomēr paredz atkāpes no šiem noteikumiem par labu vismazāk attīstītajām VPS saņēmējām valstīm, kas šajā nolūkā iesniedz attiecīgu lūgumu Kopienai;

tā kā Nepālas valdība ir lūgusi šādu atkāpi attiecībā uz atsevišķiem tekstilizstrādājumiem; tā kā pēc Kopienas pieprasījuma Nepāla ir sniegusi nepieciešamo ekonomiskas dabas informāciju;

tā kā Nepālas iesniegtais lūgums atbilst 76. panta prasībām; tā kā ieviestie (ikgadējie) kvantitātes nosacījumi, kas atspoguļo Kopienas tirgus spējas absorbēt Nepālas izstrādājumus, Nepālas eksporta jaudu un faktiskās reģistrētās tirdzniecības plūsmas, ir tādi, kas nepieļauj kaitējumu rašanos attiecīgām Kopienas rūpniecības nozarēm;

tā kā, lai veicinātu reģionālo sadarbību starp saņēmējām valstīm, būtu vēlams nodrošināt, ka izejvielu, ko šīs atkāpes sakarā izmanto Nepālā, izcelsme būtu valstīs, kas ir Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienības (Asean) (izņemot Mjanmu), Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijas (SAARC) vai Lomē konvencijas dalībvalstis;

tā kā visas prasības piemērot atkāpi daudzumiem, kas pārsniedz paredzētos daudzumus, jāizskata, apspriežoties ar Nepālas iestādēm;

tā kā atkāpi nekādā gadījumā nevar piemērot pēc 1998. gada 31. decembra, kad beidzas šī rūpniecības izstrādājumu vispārējā tarifu preferenču sistēma;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Muitas Kodeksa komitejas (Izcelsmes nodaļas) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Atkāpjoties no 67. panta un turpmāko pantu noteikumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, šīs regulas pielikumā uzskaitītie izstrādājumi, kas ir ražoti Nepālā no audumiem (austi izstrādājumi) vai dzijām (trikotāžas izstrādājumi), kas importētas šajā valstī un kuru izcelsme ir valstī, kas ir Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienības (Asean) (izņemot Mjanmu), Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijas (SAARC) vai Lomē konvencijas dalībvalsts, uzskata par Nepālas izcelsmes izstrādājumiem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

2. Šā panta 1. punkta sakarā par izstrādājumu izcelsmes vietu uzskata Asean vai SAARC valstis, ja izstrādājumi ir iegūti šajās valstīs saskaņā ar Regulā (EEK) Nr. 2454/93 paredzētajiem izcelsmes noteikumiem, vai arī par to izcelsmes vietu uzskata Lomē konvencijas saņēmējas valstis, ja tie ir iegūti minētajās valstīs saskaņā ar Ceturtās ĀKK-EEK konvencijas 1. protokolā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem [7].

3. Nepālas kompetentās iestādes apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2. punkta ievērošanu.

2. pants

Regulas 1. pantā paredzēto atkāpi piemēro izstrādājumiem, ko no 1997. gada 1. augusta līdz 1998. gada 31. decembrim Kopienā importē no Nepālas, un to attiecina uz ikgadējo daudzumu, kas katram izstrādājumam noteikts pielikumā.

3. pants

Šīs regulas 2. pantā minētos daudzumus pārvalda Komisija, kas var veikt visus nepieciešamos administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu to efektīvu pārvaldīšanu.

Ja importētājs uzrāda deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā dalībvalstī un lūdz iespēju izmantot šīs regulas noteikumus, un muitas iestādes pieņem deklarāciju, attiecīgā dalībvalsts to paziņo Komisijai un atskaita daudzumus, kas atbilst tās vajadzībām.

Atskaitījumu pieprasījumi, kuros uzrādīta deklarācijas pieņemšanas diena, nekavējoties jānosūta Komisijai.

Atskaitījumus Komisija piešķir, vadoties no datumiem, kuros attiecīgās dalībvalsts muitas iestādes ir pieņēmušas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā, ciktāl to pieļauj pieejamais atlikums.

Ja dalībvalsts neizmanto atskaitītos daudzumus, tā tos iespējami ātri ieskaita atpakaļ atbilstošajā kopumā.

Ja pieprasītie daudzumi pārsniedz pieejamo atlikumu, šo atlikumu pieprasītājiem sadala proporcionāli. Komisija informē dalībvalstis par veiktajiem atskaitījumiem.

Katra dalībvalsts garantē attiecīgo izstrādājumu importētājiem vienlīdzīgu un pastāvīgu pieeju minētajiem daudzumiem, ciktāl to pieļauj attiecīgais atlikums.

4. pants

Ja saskaņā ar 3. pantu veiktie atskaitījumi sasniedz 80 % no pielikumā dotajiem daudzumiem, tad Komisija, apspriedusies ar Nepālas iestādēm, apsver nepieciešamību palielināt atkāpē paredzētos daudzumus.

5. pants

Saskaņā ar šo regulu izsniegto A formas izcelsmes sertifikātu 4. ailē izdara šādu ierakstu:

"Atkāpe — Regula (EK) Nr. 1715/97"

.

6. pants

Šaubu gadījumā dalībvalstis var prasīt dokumenta kopiju, kas apstiprina to materiālu izcelsmi, kuri saskaņā ar šo atkāpi izmantoti Nepālā. Šādu prasību var izteikt tad, kad izstrādājumus, uz kuriem attiecas šī regula, laiž brīvā apgrozībā vai arī īstenojot administratīvo sadarbību, kas paredzēta 94. pantā Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

7. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 3. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

[2] OV L 17, 21.1.1997., 1. lpp.

[3] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

[4] OV L 196, 24.7.1997., 31. lpp.

[5] OV L 348, 31.12.1994., 1. lpp.

[6] OV L 144, 4.6.1997., 13. lpp.

[7] OV L 229, 17.8.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Kārtas Nr. | Tekstilizstrādājumu kategorija | Kombinētā nomenklatūra | Preču apraksts | Daudzums/skaits (1.1.— 31.12.) |

09.8101 | 4 | 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | Trikotāžas krekli, T krekli, viegli smalkadījuma krekli un džemperi ar atlokāmu, polo vai augstu apkakli (kas nav no vilnas vai no smalkiem dzīvnieku matiem), apakškrekli un tamlīdzīgi izstrādājumi | 684602 gab. |

09.8102 | 5 | 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | Svīteri, puloveri, bezroči, vestes, džemperu un jaku komplekti, jakas, pidžamjakas un džemperi (kas nav žaketes un bleizeri), siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas | 235793 gab. |

09.8103 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | Vīriešu vai zēnu pusgarās un īsās auduma bikses, izņemot peldbikses un garās bikses (arī platbikses); sieviešu vai meiteņu garās auduma bikses no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām; oderētu treniņtērpu apakšdaļas no kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām, izņemot 16. un 29. kategorijas izstrādājumus | 140258 gab. |

09.8104 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, arī trikotāžas, no vilnas, kokvilnas un mākslīgām šķiedrām | 208742 gab. |

09.8105 | 8 | 620510006205200062053000 | Vīriešu vai zēnu krekli, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgām šķiedrām, kas nav trikotāžas | 177688 gab. |

09.8106 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Trikotāžas pirkstaiņi, dūraiņi un citi cimdi | 23229 pāri |

09.8107 | 12 | 6115120061151910611519906115201161152090611591006115920061159310611593306115939961159900 | Trikotāžas vingras un zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, kapzeķes, īsās zeķes un citas zeķes, izņemot zīdaiņiem domātās, arī elastīgās zeķes slimniekiem ar varikozām vēnām, izņemot 70. kategorijas izstrādājumus | 19312 pāri |

09.8108 | 13 | 610711006107120061071900610821006108220061082900 | Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes un apakšbikses, no vilnas, kokvilnas vai ķīmisko šķiedru trikotāžas | 1100 gab. |

09.8109 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Vīriešu vai zēnu austi mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, mantijas un apmetņi, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgām šķiedrām (izņemot 21. kategorijā iekļautās parkas) | 10805 gab. |

09.8110 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, mantijas un apmetņi; žaketes un bleizeri no vilnas, kokvilnas un mākslīgām šķiedrām (izņemot 21. kategorijā iekļautās parkas) | 61631 gab. |

09.8111 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmisko šķiedru auduma, kas nav trikotāža, izņemot slēpošanas tērpus; oderēti vīriešu vai zēnu treniņtērpi ar virspusi no vienāda vienkārtas auduma, no kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām | 3735 gab. |

09.8112 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām | 36864 gab. |

09.8113 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Vīriešu vai zēnu miesas krekli un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas | 35,2 tonnas |

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900 | Sieviešu vai meiteņu krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas |

09.8114 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | Parkas; siltās virsjakas un vējjakas, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgām šķiedrām; oderētu treniņtērpu augšdaļas no kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām, izņemot 16. un 29. kategorijas izstrādājumus | 22766 gab. |

09.8115 | 24 | 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi | 70512 gab. |

61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 | Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas |

09.8116 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Sieviešu vai meiteņu kleitas no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām | 281140 gab. |

09.8117 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Sieviešu vai meiteņu svārki, arī bikšusvārki | 34716 gab. |

09.8118 | 28 | 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | Garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās un īsās bikses (izņemot peldbikses) no vilnas, kokvilnas vai ķīmisko šķiedru trikotāžas | 56206 gab. |

09.8119 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; oderēti sieviešu vai meiteņu treniņtērpi ar virspusi no vienāda auduma, no kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām | 14565 gab. |

09.8120 | 31 | 62121000 | Auduma un trikotāžas krūšturi | 1100 gab. |

09.8121 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Zīdaiņu apģērbi un to piederumi, izņemot zīdaiņu pirkstaiņus, dūraiņus un citus cimdus, kas iekļauti 10. un 87. kategorijā; zīdaiņu garās zeķes, īsās zeķes un citas zeķes, kas nav no trikotāžas (88. kategorija) | 3,3 tonnas |

09.8122 | 69 | 61081110610811906108191061081990 | Sieviešu vai meiteņu kombinē un apakšsvārki, trikotāžas | 1100 gab. |

09.8123 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | Peldbikses un peldkostīmi no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām | 1100 gab. |

09.8124 | 73 | 611211006112120061121900 | Treniņtērpi no vilnas, kokvilnas vai ķīmisko tekstilšķiedru trikotāžas | 1100 gab. |

09.8125 | 74 | 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | Sieviešu vai meiteņu trikotāžas kostīmi un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām, izņemot slēpošanas tērpus | 5517 gab. |

09.8126 | 75 | 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | Vīriešu vai zēnu trikotāžas uzvalki un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām, izņemot slēpošanas tērpus | 3456 gab. |

09.8127 | 76 | 620322106203231062032911620332106203331062033911620342116203425162034311620343316203491162034931 | Vīriešu vai zēnu darbatērpi no auduma, kas nav trikotāža | 1,1 tonna |

62042210620423106204291162043210620433106204391162046211620462516204631162046331620469116204693162113210621133106211421062114310 | Sieviešu vai meiteņu priekšauti, uzsvārči un pārējie darba apģērbi, izņemot trikotāžas |

09.8128 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Apģērbi, izņemot apģērbus, kas iekļauti 6.,7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. un 77. kategorijā, kas nav trikotāžas | 37,4 tonnas |

09.8129 | 83 | 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | Mēteļi, jakas, bleizeri un citi apģērbi, tostarp slēpošanas kostīmi, trikotāžas, izņemot apģērbus, kas ietilpst 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. un 75. kategorijā | 39,6 tonnas |

09.8130 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Šalles, lakati, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi no vilnas, kokvilnas vai mākslīgām šķiedrām, kas nav trikotāžas | 1,1 tonna |

09.8131 | 86 | 621220006212300062129000 | Korsetes, atsaites, bikšturi, zeķturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas | 1100 gab. |

09.8132 | 156 | 61069030ex61109090 | Sieviešu vai meiteņu trikotāžas blūzes vai džemperi no zīda vai zīda atlikām | 2,2 tonnas |

09.8133 | 157 | 61019010610190906102901061029090ex6103390061034999ex61041900ex61042900ex610439006104490061046999610590906106905061069090ex61079900610899906109909061109010ex61109090ex6111900061149000 | Trikotāžas apģērbi, kas nav iekļauti 1. līdz 123. un 156. kategorijā | 2,2 tonnas |

09.8134 | 159 | 6204491062061000 | Kleitas, blūzes un kreklblūzes, kas nav trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām | 2,2 tonnas |

62141000 | Šalles, lakati, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi no zīda vai zīda atlikām, kas nav trikotāžas |

62151000 | Kaklasaites, tauriņi un kravates, no zīda vai zīda atlikām |

09.8135 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Apģērbi, izņemot tos, kas iekļauti 1. līdz 123. un 159. kategorijā, kas nav trikotāžas | 1,1 tonna |

--------------------------------------------------

Top