EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0487

Komisijas Lēmums (1997. gada 9. jūlijs) par kopējiem tehniskiem noteikumiem attiecībā uz termināliekārtu piesaistes vispārīgām prasībām, lai pieslēgtu četrvadu analogas nomātās līnijas atvērtā tīkla nodrošinājumam (ONP)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 208, 2.8.1997, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 241 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 241 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/487/oj

31997D0487Oficiālais Vēstnesis L 208 , 02/08/1997 Lpp. 0047 - 0048


Komisijas Lēmums

(1997. gada 9. jūlijs)

par kopējiem tehniskiem noteikumiem attiecībā uz termināliekārtu piesaistes vispārīgām prasībām, lai pieslēgtu četrvadu analogas nomātās līnijas atvērtā tīkla nodrošinājumam (ONP)

(dokuments attiecas uz EEZ)

(97/487/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 29. aprīļa Direktīvu 91/263/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz telekomunikāciju termināliekārtām, ietverot to atbilstības savstarpēju atzīšanu [1], kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 6. panta 2. punkta otro ievilkumu,

tā kā Komisija ir noteikusi pasākumu tādu termināliekārtu tipa identifikācijai, kam nepieciešami kopēji tehniskie noteikumi, kā arī saistītās darbības jomas;

tā kā jāpieņem atbilstīgi saskaņotie standarti vai to daļas to būtisko prasību īstenošanai, kas jāpārveido par kopējiem tehniskajiem noteikumiem;

tā kā ar šo lēmumu pieņemtie kopējie tehniskie noteikumi ir saskaņā ar Telekomunikāciju asociācijas (ACTE) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Šis lēmums attiecas uz termināliekārtām, ko paredzēts pievienot publisko telekomunikāciju tīkla atvērtā tīkla nodrošinājuma pieslēgumpunktā, lai pieslēgtu parasta vai īpaša frekvenču diapazona četrvadu analogas nomātās līnijas, un uz kurām attiecas 2. panta 1. punktā noteiktais saskaņotais standarts.

2. Šis lēmums nosaka kopējus tehniskus noteikumus, kas attiecas uz 1. punktā norādīto termināliekārtu piesaistes vispārīgām prasībām.

2. pants

1. Kopējie tehniskie noteikumi ietver saskaņoto standartu, ko izstrādājusi attiecīgā standartizācijas iestāde, atbilstīgi īstenojot Direktīvas 91/263/EEK 4. panta c), d) un f) apakšpunktā norādītās būtiskās prasības. Norāde uz standartu ir ietverta pielikumā.

2. Termināliekārtas, uz ko attiecas šis lēmums, atbilst 1. punktā norādītajiem kopējiem tehniskajiem noteikumiem, Direktīvas 91/263/EEK 4. panta a) un b) apakšpunktā norādītajām būtiskajām prasībām, kā arī atbilst visu pārējo piemērojamo direktīvu, jo īpaši Padomes Direktīvas 73/23/EEK [3] un 89/336/EEK [4] prasībām.

3. pants

Pilnvarotās iestādes, kas izraudzītas Direktīvas 91/263/EEK 9. pantā norādīto procedūru veikšanai, attiecībā uz šā lēmuma 1. panta 1. punktā norādītajām termināliekārtām, vēlākais, vienu gadu pēc šā lēmuma paziņošanas izmanto 2. panta 1. punktā minēto saskaņoto standartu vai nodrošina šāda standarta izmantošanu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 128, 23.5.1991., 1. lpp.

[2] OV L 220, 31.8.1993., 1. lpp.

[3] OV L 77, 26.3.1973., 29. lpp.

[4] OV L 139, 23.5.1989., 19. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Norāde uz piemērojamo saskaņoto standartu

Šā lēmuma 2. pantā norādītais saskaņotais standarts ir:

Uzņēmumu telekomunikācija (BTC)

Atvērtā tīkla nodrošinājuma (ONP) tehniskās prasības

Parasta un īpaša frekvenču diapazona četrvadu analogas nomātās līnijas (A40 un A4S)

Piesaistes prasības attiecībā uz termināliekārtu saskarni

ETSI

Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts

ETSI sekretariāts

TBR-17 – 1997. gada janvāris

(izņemot priekšvārdu)

Papildu informācija

Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts ir atzīts saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/189/EEK [1].

Iepriekš norādītais saskaņotais standarts ir izveidots atbilstīgi pilnvarai, kas izdota saskaņā ar Padomes Direktīvā 83/189/EEK paredzētajām attiecīgajām procedūrām.

Iepriekš norādītā saskaņotā standarta pilnu tekstu var saņemt:

Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts, 650, Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex. | Eiropas Komisija, DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels. |

[1] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

--------------------------------------------------

Top