EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2034

Komisijas Regula (EK) Nr. 2034/96 (1996. gada 24. oktobris), ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

OJ L 272, 25.10.1996, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2034/oj

31996R2034Oficiālais Vēstnesis L 272 , 25/10/1996 Lpp. 0002 - 0005


Komisijas Regula (EK) Nr. 2034/96

(1996. gada 24. oktobris),

ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2010/96 [2], un jo īpaši tās 6., 7. un 8. pantu,

tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90 pakāpeniski jānosaka visu to farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, ko izmanto Kopienā veterinārajos medikamentos, kurus paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem;

tā kā maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi būtu jānosaka tikai pēc tam, kad Veterināro zāļu komiteja ir pārbaudījusi visu būtisko informāciju, kas attiecas uz attiecīgās vielas atlieku nekaitīgumu patērētājiem, kuri lieto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, un atlieku ietekmi uz pārtikas produktu rūpniecisko pārstrādi;

tā kā, nosakot veterināro zāļu maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, jāprecizē dzīvnieku sugas, kurās atliekas ir pieļaujamas, vielas daudzumi, kas pieļaujami katrā no attiecīgajiem gaļas audiem, kuri iegūti no dzīvnieka, kam lietoti medikamenti, (izmeklējamie substrāti) un to atlieku pamatīpašības, kuras ir svarīgas atlieku uzraudzībai, (marķieratliekas);

tā kā, lai kontrolētu atliekas, kā paredzēts attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi parasti būtu jānosaka izmeklējamiem aknu vai nieru substrātiem; tā kā tomēr starptautiskajā tirdzniecībā, pārvadājot liemeņus, no tiem bieži vien izņem aknas un nieres, tāpēc atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi vienmēr būtu jānosaka arī muskuļu vai tauku audiem;

tā kā to veterināro zāļu maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi, ko paredzēts lietot dējējputniem, dzīvniekiem laktācijas periodā vai medus bitēm, jānosaka arī olām, pienam vai medum;

tā kā penetamats (govju audiem) būtu jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā;

tā kā, pamatojoties uz pašreiz atļauto izmantošanu veterinārajā praksē, borskābe un borāti, glikozaminoglikāna polisulfāts, rifaksimīns un taufluvalināts būtu jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā;

tā kā dažas vielas bija jau iepriekš izvērtētas, izmantojot Eiropas Savienības procedūras, konkrēti, to veikusi Pārtikas zinātniskā komiteja; tā kā dažas minētās vielas uzskatīja par pieņemamām pievienošanai pārtikai un tām piešķīra E numuru; tā kā ir maz ticams, ka, minētās vielas veterināro zāļu sastāvā lietojot produktīvajiem dzīvniekiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos radīsies atliekas, kas vai nu ievērojami atšķirsies no piedevas, vai to koncentrācija pārsniegs piedevas koncentrāciju, ja to tieši pievieno pārtikai; tā kā, ņemot vērā pašreiz atļauto izmantošanu veterinārajā praksē, minētās vielas, kas apstiprinātas kā piedevas cilvēku uzturā lietojamiem pārtikas produktiem ar derīgu E numuru, būtu jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā;

tā kā, lai varētu pabeigt zinātniskos pētījumus, rifaksimīns (govs pienam) būtu jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā;

tā kā pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāatvēl 60 dienu laikposms, kurā dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, var izdarīt jebkurus pielāgojumus, kas vajadzīgi saistībā ar attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar Padomes Direktīvu 81/851/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/40/EEK [4];

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I, II un III pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.

[2] OV L 269, 22.10.1996., 5. lpp.

[3] OV L 317, 6.11.1981., 1. lpp.

[4] OV L 214, 24.8.1993., 31. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Šādi groza Regulu (EEK) Nr. 2377/90:

A. Šādi groza I pielikumu:

1. Pretinfekcijas līdzekļi

1.2. Antibiotikas

1.2.1. Penicilīns

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Marķieratliekas | Dzīvnieku suga | Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi | Izmeklējamie substrāti | Citi noteikumi |

1.2.1.7.Penetamats | Benzilpenicilīns | Govis | 50 μg/kg | Nieres, aknas, muskuļi, tauki | |

4 μg/kg | Piens" | |

B. Šādi groza II pielikumu:

1. Neorganiskās ķīmiskās vielas

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Dzīvnieku suga | Citi noteikumi |

1.8.Borskābe un borāti | Visas produktīvās sugas" | |

2. Organiskie savienojumi

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Dzīvnieku suga | Citi noteikumi |

2.34.Glikozaminoglikāna polisulfāts | Zirgi | |

2.35.Rifaksimīns | Govis | Lieto tikai ievadīšanai piena dziedzeros – izņemot gadījumus, kad tesmeni var lietot kā pārtiku cilvēku uzturā, – un intravaginālai lietošanai |

2.36.Taufluvalināts | Medus bites" | |

5. Vielas, ko izmanto kā pārtikas piedevas cilvēku uzturā lietojamos pārtikas produktos

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Dzīvnieku suga | Citi noteikumi |

5.1.Vielas ar E numuru | Visas produktīvās sugas | Tikai vielas, kas apstiprinātas kā piedevas cilvēku uzturā lietojamiem pārtikas produktiem, izņemot konservantus, kas uzskaitīti Padomes Direktīvas 95/2/EK III pielikuma C daļā. |

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Marķieratliekas | Dzīvnieku suga | Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi | Izmeklējamie substrāti | Citi noteikumi |

1.2.7.1.Rifaksimīns | Rifaksimīns | Govis | 60 μg/kg | Piens | Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 1.6.1998." |

--------------------------------------------------

Top