EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1610

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1610/96 (1996. gada 23. jūlijs) par papildu aizsardzības sertifikāta ieviešanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem

OJ L 198, 8.8.1996, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 335 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 160 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 160 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 97 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1610/oj

31996R1610Oficiālais Vēstnesis L 198 , 08/08/1996 Lpp. 0030 - 0035


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1610/96

(1996. gada 23. jūlijs)

par papildu aizsardzības sertifikāta ieviešanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ievērojot Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.b pantā paredzēto procedūru [3],

(1) tā kā augu aizsardzības līdzekļu izpēte sekmē pastāvīgu produkcijas uzlabošanos un bagātīgu apgādi ar pieņemas cenas un labas kvalitātes pārtiku;

(2) tā kā pētījumi augu aizsardzības jomā sekmē nepārtrauktu augkopības produkcijas uzlabošanos;

(3) tā kā augu aizsardzības līdzekļi jo īpaši tie, kas ir ilgstošu, dārgu pētījumu rezultāts, arī turpmāk tiks attīstīti Kopienā un Eiropā, ja attiecībā uz tiem tiktu paredzēti labvēlīgi noteikumi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību un sekmē šādus pētījumus;

(4) tā kā augu aizsardzības nozares īpatnību dēļ šīs nozares konkurētspēja prasa, lai attiecībā uz jauninājumiem būtu noteikta aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tai, kas piešķirta medikamentiem ar Padomes 1992. gada 18. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikātu ieviešanu attiecībā uz medikamentiem [4];

(5) tā kā pašreiz laika sprīdis starp patenta pieteikuma iesniegšanu attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekli un minētā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības atļaujas izsniegšanu samazina faktiskās aizsardzības periodu saskaņā ar patentu, padarot to par nepietiekamu, lai atgūtu pētniecībā ieguldītos līdzekļus un iegūtu resursus, kas ir vajadzīgi augsta līmeņa pētniecības turpināšanai;

(6) tā kā šie apstākļi rada nepietiekamu aizsardzību, kas rada problēmas augu aizsardzības pētījumiem un šā sektora konkurētspējai;

(7) tā kā papildu aizsardzības sertifikāta viens no galvenajiem mērķiem ir šai rūpniecības nozarei Eiropā radīt konkurences apstākļus, kas būtu līdzvērtīgi tiem, kādos darbojas Ziemeļamerikas un Japānas konkurenti;

(8) tā kā savā 1993. gada 1. februāra Rezolūcijā [5] par Kopienas politikas un rīcības programmu attiecībā uz vidi un noturīgu attīstību, Padome pieņēma Komisijas iesniegtās programmas vispārējo nostādni un stratēģiju, kura uzsver ekonomiskās attīstības un vides kvalitātes savstarpējo atkarību; tā kā vides aizsardzības uzlabošana tādējādi prasa, lai tiktu uzturēta šīs nozares ekonomiskā konkurētspēja; tā kā šā iemesla dēļ papildu aizsardzības sertifikāta piešķiršanu var uzskatīt par pasākumu, kas pozitīvi ietekmē vides aizsardzību;

(9) tā kā tāpēc ir jāparedz vienots risinājums Kopienas līmenī un jānovērš valstu tiesību aktu neviendabīga attīstība, kas noved pie papildu atšķirībām, kuras varētu kavēt augu aizsardzības līdzekļu brīvu apriti Kopienā un tādējādi tieši ietekmēt iekšējā tirgus darbību; tā kā tas saskan ar subsidiaritātes principu, kas definēts Līguma 3.b pantā;

(10) tā kā tāpēc ir jāievieš papildu aizsardzības sertifikāts augu aizsardzības līdzekļiem, kam ir piešķirta tirdzniecības atļauja, kuru katrā dalībvalstī pēc vieniem un tiem pašiem nosacījumiem varētu saņemt valsts vai Eiropas patenta īpašnieks; tā kā regula tāpēc ir vispiemērotākais tiesību akts;

(11) tā kā aizsardzības ilgums, ko piešķir sertifikāts ir jānosaka tā, lai nodrošinātu pienācīgu, efektīvu aizsardzību; tā kā šajā nolūkā no brīža, kad konkrētais augu aizsardzības līdzeklis pirmo reizi saņem atļauju tirdzniecībai Kopienā, patenta un sertifikāta īpašniekam būtu jābūt iespējai izmantot ekskluzīvas tiesības lielākais piecpadsmit gadus kopumā;

(12) tā kā tomēr šādā tik sarežģītā un jūtīgā nozarē kā augu aizsardzība vērā ir jāņem visas saistītās intereses; tā kā šajā nolūkā šo sertifikātu var piešķirt tikai uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus;

(13) tā kā šis sertifikāts piešķir tādas pašas tiesības kā pamata patents; tā kā tāpēc, ja pamata patents attiecas uz kādu aktīvu vielu un dažādiem tās atvasinājumiem (sāļiem un esteriem), sertifikāts piešķir tādu pašu aizsardzību;

(14) tā kā sertifikāts, kas izdots attiecībā uz kādu līdzekli, ko veido kāda aktīva viela, neliedz izdot citu sertifikātu attiecībā uz šīs vielas atvasinājumiem (sāļiem un esteriem), ja vien uz šiem atvasinājumiem attiecas speciāli tiem izdoti patenti;

(15) tā kā ir jāpanāk arī līdzsvars attiecībā uz pārejas noteikumu noteikšanu; tā kā šādiem noteikumiem ir jāļauj Kopienas augu aizsardzības rūpniecības nozarei daļēji panākt savus galvenos konkurentus, tajā pašā laikā nodrošinot to, ka netiktu kavēta citu likumīgu ar lauksaimniecības vai vides aizsardzības politiku saistītu mērķu sasniegšana kā valsts tā Kopienas līmenī;

(16) tā kā vienīgi rīcība Kopienas līmenī ļauj efektīvi sasniegt izvirzīto mērķi – nodrošināt pienācīgu jauninājumu aizsardzību augu aizsardzības jomā, garantējot augu aizsardzības līdzekļu iekšējā tirgus pareizu darbību;

(17) tā kā sīki izstrādātie noteikumi šīs regulas 12., 13. un 14. apsvērumā un 3. panta 2. punktā, 4. pantā, 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 17. panta 2. punktā ir mutatis mutandis derīgi arī, lai skaidrotu jo īpaši 9. apsvērumu un 3., 4., 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 17. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 1768/92,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1. 1. "augu aizsardzības līdzekļi": aktīvas vielas un preparāti, kuru sastāvā ietilpst viena vai vairākas aktīvas vielas, kuri ir iesaiņoti tā, lai varētu tikt piegādāti lietotājam, un kuri paredzēti:

a) aizsargāt augus un augu produktus pret visiem kaitīgiem organismiem vai novērst šādu organismu darbību, ciktāl šādas vielas vai preparāti nav citādi definēti turpmāk;

b) ietekmēt augu dzīvības procesus, izņemot barības vielas (piemēram, augu augšanas regulanti);

c) nodrošināt augu produktu glabāšanu, ciktāl uz šādām vielām vai produktiem neattiecas speciāli Padomes vai Komisijas noteikumi par konservantiem;

d) iznīcināt nevēlamos augus; vai

e) iznīcināt augu daļas, kontrolēt vai novērst augu nevēlamu augšanu;

2. 2. "vielas": ķīmiski elementi un to savienojumi, tādi, kādi tie sastopami dabā, vai rūpnieciski izgatavoti, ieskaitot jebkādus piemaisījumus, ko izraisa ražošanas process;

3. 3. "aktīvas vielas": vielas vai mikroorganismi, ieskaitot vīrusus, kam ir vispārēja vai speciāla darbība, kas vērsta:

a) pret kaitīgiem organismiem; vai

b) augiem, augu daļām vai augu produktiem;

4. 4. "preparāti": divu vai vairāku vielu maisījumi vai šķīdumi, kuros ir vismaz viena aktīva viela, ko paredzēts izmantot kā augu aizsardzības līdzekli;

5. 5. "augi": dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot svaigus augļus un sēklas;

6. 6. "augu produkti": augu izcelsmes produkti neapstrādāti vai vienkārši apstrādāti, piemēram, malti, kaltēti vai presēti, bet izņemot pašus augus kā tādus, kādi tie definēti 5. punktā;

7. 7. "kaitīgi organismi": augu vai augu produktu kaitēkļi, kas ir piederīgi dzīvnieku vai augu valstij, kā arī vīrusi, baktērijas un mikoplazmas un citi patogēni;

8. 8. "līdzeklis": kāda augu aizsardzības līdzekļa aktīva viela, kas definēta 3. punktā, vai aktīvu vielu kombinācija;

9. 9. "pamata patents": kāds patents, kas kā tādu aizsargā kādu līdzekli, kas definēts 8. punktā, kādu preparātu, kas definēts 4. punktā, kāda produkta iegūšanas vai piemērošanas procesu, un uz kuru norāda tā īpašnieks sertifikāta piešķiršanas nolūkā;

10. 10. "sertifikāts": papildu aizsardzības sertifikāts.

2. pants

Piemērošanas joma

Visi produkti, kas kādas dalībvalsts teritorijā ir aizsargāti ar patentu un kā augu aizsardzības līdzekļi pirms to tirdzniecības pakļauti administratīvās atļaujas procedūrai saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK [6] 4. pantu vai līdzvērtīgu noteikumu valsts tiesību aktos, ja tas ir augu aizsardzības līdzeklis, attiecībā uz kuru atļaujas pieteikums tika iesniegts pirms attiecīgā dalībvalsts bija ieviesusi Direktīvu 91/414/EEK, saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem apstākļiem un noteikumiem var būt sertifikāta priekšmets.

3. pants

Sertifikāta iegūšanas apstākļi

1. Sertifikātu piešķir, ja dalībvalstī, kurā 7. pantā minētais pieteikums ir iesniegts, pieteikuma iesniegšanas dienā:

a) līdzekli aizsargā spēkā esošs pamata patents;

b) līdzeklis kā augu aizsardzības līdzeklis saņēmis derīgu tirdzniecības atļauju saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. pantu vai līdzvērtīgu valsts tiesību aktu noteikumu;

c) līdzeklis līdz šim nekad nav bijis kāda sertifikāta priekšmets;

d) b) apakšpunktā paredzētā atļauja ir pirmā atļauja produkta kā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecībai.

2. Attiecībā uz vienu un to pašu līdzekli izdotu vairāku patentu īpašniekam nevar tikt piešķirti vairāki sertifikāti attiecībā uz šo līdzekli. Tomēr, ja tiek kārtoti divi vai vairāki pieteikumi attiecībā uz vienu un to pašu līdzekli, kurus iesnieguši divi vai vairāki dažādu patentu īpašnieki, šiem īpašniekiem var tikt izdots viens sertifikāts.

4. pants

Aizsardzības objekts

Nepārsniedzot pamata patenta piešķirtās aizsardzības limitus, aizsardzība, ko piešķir sertifikāts, aptver vienīgi līdzekli, uz ko attiecas atbilstošā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības atļauja, attiecībā uz jebkādu līdzekļa kā augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu, kas dota pirms sertifikāta termiņa beigām.

5. pants

Sertifikāta darbība

Ievērojot 4. pantu, sertifikāts piešķir tādas pašas tiesības kā pamata patents un uz to attiecas tie paši ierobežojumi un tie paši pienākumi.

6. pants

Tiesības uz sertifikātu

Sertifikātu piešķir pamata patenta īpašniekam vai viņa tiesību pārņēmējam.

7. pants

Sertifikāta pieteikums

1. Sertifikāta pieteikumu iesniedz sešu mēnešu laikā no dienas, kad līdzeklim kā augu aizsardzības līdzeklim piešķirta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā tirdzniecības atļauja.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, ja tirdzniecības atļauja piešķirta pirms pamata patenta izdošanas, sertifikāta pieteikums ir jāiesniedz sešos mēnešos no patenta izdošanas dienas.

8. pants

Sertifikāta pieteikuma saturs

1. Sertifikāta pieteikumā ir jābūt:

a) lūgumam piešķirt sertifikātu, jo īpaši paziņojot:

i) pieteikuma iesniedzēja vārdu un adresi;

ii) vajadzības gadījumā attiecīgā pārstāvja vārdu un adresi;

iii) pamata patenta numuru un izgudrojuma nosaukumu;

iv) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā līdzekļa pirmās tirdzniecības atļaujas numuru un datumu un, ja šī atļauja nav pirmā atļauja tirgot līdzekli Kopienā, minētās atļaujas numuru un datumu;

b) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā līdzekļa tirdzniecības atļaujas kopijai, ar kuru ir identificēts līdzeklis un kurā jo īpaši ir atļaujas numurs un datums un līdzekļa pazīmju pārskats, kas sastādīts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK II pielikuma A.I daļas (1-7. punktu) vai B.I daļas (1-7. punktu) vai līdzvērtīgiem noteikumiem tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā iesniegts pieteikums;

c) ja b) punktā paredzētā atļauja nav pirmā atļauja tirgot līdzekli kā augu aizsardzības līdzekli Kopienā, informācijai par šādējādi atļauta līdzekļa identitāti un tiesību nosacījumam, saskaņā ar kuru veikta atļaujas procedūra, attiecīgā oficiālā izdevumā publicēta atļaujas paziņojuma kopijai vai, ja šādas publikācijas nav, visiem dokumentiem, kas pierāda, ka atļauja tikusi izdota, datumam, kurā tā tika izdota un atļautā produkta identitātei.

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka, iesniedzot sertifikāta pieteikumu, ir jāmaksā nodeva.

9. pants

Sertifikāta pieteikuma iesniegšana

1. Sertifikāta pieteikums ir jāiesniedz tās dalībvalsts rūpnieciskā īpašuma kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi pamata patentu vai kuras vārdā tas tika piešķirts un kurā saņemta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā līdzekļa tirdzniecības atļauja, ja vien dalībvalsts šim nolūkam neizrauga citu iestādi.

2. Paziņojumu par sertifikāta pieteikumu publicē 1. punktā minētā iestāde. Šajā paziņojumā ir jābūt vismaz šādai informācijai:

a) pieteikuma iesniedzēja vārdam un adresei;

b) pamata patenta numuram;

c) izgudrojumu nosaukumam;

d) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā līdzekļa tirdzniecības atļaujas numuram un datumam, kā arī minētajā atļaujā identificētajam līdzeklim;

e) vajadzības gadījumā numuram un datumam attiecībā uz pirmo atļauju tirgot līdzekli Kopienā.

10. pants

Sertifikāta piešķiršana vai pieteikuma noraidījums

1. Ja sertifikāta pieteikums un līdzeklis, uz ko tas attiecas, atbilst šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem, 9. panta 1. punktā minētā iestāde piešķir sertifikātu.

2. Šās regulas 9. panta 1. punktā minētā iestāde, ievērojot 3. punktu, noraida sertifikāta pieteikumu, ja pieteikums vai līdzeklis, uz ko tas attiecas, neatbilst šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem.

3. Ja sertifikāta pieteikums neatbilst 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem, 9. panta 1. punktā minētā iestāde prasa, lai pieteikuma iesniedzējs izlabotu konstatētos pārkāpumus vai samaksātu nodevu noteiktā laikā.

4. Ja pārkāpums netiek izlabots vai nodeva netiek samaksāta saskaņā ar 3. punktu noteiktajā laikā, pieteikumu noraida.

5. Dalībvalstis var paredzēt, ka 9. panta 1. punktā minētā iestāde izdod sertifikātu, nepārbaudot, vai ir izpildīti 3. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta nosacījumi.

11. pants

Publicēšana

1. Paziņojumu par to, ka ir piešķirts sertifikāts, publicē 9. panta 1. punktā minētā iestāde. Paziņojumā ir jābūt vismaz šādai informācijai:

a) sertifikāta īpašnieka vārdam un adresei;

b) pamata patenta numuram;

c) izgudrojumu nosaukumam;

d) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā līdzekļa tirdzniecības atļaujas numuram un datumam, kā arī minētajā atļaujā identificētajam līdzeklim;

e) vajadzības gadījumā numuram un datumam attiecībā uz pirmo atļauju tirgot līdzekli Kopienā.

f) sertifikāta spēkā esamības laiks.

2. Paziņojumu par to, ka sertifikāta pieteikums ticis noraidīts, publicē 9. panta 1. punktā minētā iestāde. Paziņojumā ir jābūt vismaz tai informācijai, kas paredzēta 9. panta 2. punktā.

12. pants

Ikgadējie maksājumi

Dalībvalstis var paredzēt, ka par sertifikātu ir jāmaksā gada nodevas.

13. pants

Sertifikāta spēkā esamības laiks

1. Sertifikāts stājas spēkā pamata patenta likumīgā termiņa beigās uz laiku, kas ir vienāds ar laika posmu no dienas, kad tika iesniegts pamata patenta pieteikums, līdz dienai, kad piešķirta pirmā atļauja tirgot līdzekli Kopienā, kas samazināts par pieciem gadiem.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, sertifikāta spēkā esamības laiks nevar pārsniegt piecus gadus no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Sertifikāta spēkā esamības laika aprēķināšanai vienīgi tad ņem vērā provizorisku pirmo tirdzniecības atļauju, ja tai tieši seko galīgā atļauja attiecībā uz to pašu līdzekli.

14. pants

Sertifikāta derīguma termiņš

Sertifikāts zaudē spēku:

a) 13. pantā paredzētā perioda beigās;

b) ja sertifikāta īpašnieks atsakās no tā;

c) ja savlaicīgi netiek samaksāta gada nodeva, kas noteikta saskaņā ar 12. pantu;

d) ja un tiklīdz līdzekli, uz ko attiecas sertifikāts, vairs nevar tirgot pēc tam, kad atcelta attiecīgā atļauja vai atļaujas tirgot to saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 91/414/EEK vai līdzvērtīgiem valsts tiesību aktu noteikumiem. Iestāde, kas minēta 9. panta 1. punktā, pēc pašas iniciatīvas vai pēc kādas trešās personas lūguma, var pieņemt lēmumu par to, ka sertifikāts zaudē spēku.

15. pants

Sertifikāta spēkā neesamība

1. Sertifikāts nav spēkā:

a) ja tas piešķirts, neievērojot 3. panta noteikumus;

b) pamata patents zaudējis spēku pirms likumīgā termiņa beigām;

c) pamata patents ir anulēts vai ierobežots tā, ka līdzekli, attiecībā uz kuru tika izdots sertifikāts, vairs neaizsargā pamata patenta prasības vai, ja pēc pamata patenta termiņa beigām, ir spēkā anulēšanas iemesli, kuri pamatotu šādu patenta anulēšanu vai ierobežošanu.

2. Jebkura persona var iesniegt pieteikumu vai celt prasību attiecībā uz sertifikāta spēkā neesamību atbildīgajā iestādē saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecīgā pamata patenta anulēšanai.

16. pants

Paziņojums par spēka zaudēšanu vai spēkā neesamību

Ja sertifikāts zaudē spēku saskaņā ar 14. panta b), c) vai d) punktu vai nav spēkā saskaņā ar 15. pantu, paziņojumu par to publicē 9. panta 1. punktā minētā iestāde.

17. pants

Apelācijas

1. Attiecībā uz lēmumiem, ko saskaņā ar šo regulu pieņēmusi 9. panta 1. punktā minētā iestāde vai iestāde, kas minēta 15. panta 2. punktā, var iesniegt tādas pašas apelācijas kā tās, ko paredz valsts tiesību akti attiecībā uz līdzīgiem lēmumiem, kas pieņemti valsts patentu sakarā.

2. Attiecībā uz lēmumu piešķirt sertifikātu var iesniegt apelāciju, lai labotu sertifikāta spēkā esamības laiku, ja 8. pantā paredzētajā sertifikāta pieteikumā nepareizi norādīta diena, kad izdota pirmā atļauja tirgot līdzekli Kopienā.

18. pants

Procedūra

1. Tā kā šajā regulā nav procedūras noteikumu, sertifikātiem piemēro procedūras noteikumus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem piemērojami atbilstošajiem pamata patentiem, un vajadzības gadījumā procedūras noteikumus, kas piemērojami sertifikātiem, kas minēti Regulā (EEK) Nr. 1768/92, ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēti īpaši procedūras noteikumi attiecībā uz sertifikātiem, kas minēti šajā regulā.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, izsniegta sertifikāta apstrīdēšanas procedūra nav paredzēta.

PAGAIDU NOTEIKUMI

19. pants

1. Jebkuram līdzeklim, ko šīs regulas spēkā stāšanās dienā aizsargā kāds spēkā esošs pamata patents un kam kā augu aizsardzības līdzeklim pirmā atļauja tirgot to Kopienā tika piešķirta pēc 1985. gada 1. janvāra saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 91/414/EEK vai līdzvērtīgu valsts tiesību aktu noteikumu, var piešķirt sertifikātu.

2. Sertifikāta pieteikumu saskaņā ar 1. punktu iesniedz sešos mēnešos no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

20. pants

Tajās dalībvalstīs, kuru spēkā esošie tiesību akti 1990. gada 1. janvārī neparedzēja patentu iegūšanas iespējas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, šī regula ir piemērojama no 1998. gada 2. janvāra.

Minētajās valstīs nepiemēro 19. pantu.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā sešus mēnešus pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 23. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Lowry

[1] OV C 390, 31.12.1994., 21. lpp. un OV C 335, 13.12.1995., 15. lpp.

[2] OV C 155, 21.6.1995., 14. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1995. gada 15. jūnija Atzinums (OV C 166, 3.7.1995., 89. lpp.), Padomes 1995. gada 27. novembra Kopējā nostāja (OV C 353, 30.12.1995., 36. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 12. marta Lēmums (OV C 96, 1.4.1996., 30. lpp.).

[4] OV L 182, 2.7.1992., 1. lpp.

[5] OV C 138, 17.5.1993., 1. lpp.

[6] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/36/EK (OV L 172, 22.7.1995., 8. lpp.).

--------------------------------------------------

Top