EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0016

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995. gada 29. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem

OJ L 213, 7.9.1995, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 18 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Atcelts ar 32014L0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj

31995L0016Oficiālais Vēstnesis L 213 , 07/09/1995 Lpp. 0001 - 0031


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK

(1995. gada 29. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.b pantā [3] noteikto procedūru, ņemot vērā Samierināšanas komitejas 1995. gada 17. maijā apstiprināto kopīgo dokumentu,

tā kā dalībvalstis to teritorijās atbild par cilvēku veselību un drošību;

tā kā Eiropadomes 1985. gada jūnijā apstiprinātās Baltās grāmatas 65. un 68. punkts, kas attiecas uz iekšējā tirgus izveidi, paredz jaunu pieeju tiesību aktu tuvināšanai;

tā kā Padomes Direktīva 84/529/EEK (1984. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektriski, hidrauliski un elektrohidrauliski darbināmiem liftiem [4] nenodrošina brīvu apriti visu veidu liftiem; tā kā atšķirības dažādu valstu saistošos noteikumos liftu veidiem, uz ko neattiecas Direktīva 84/529/EEK, rada šķēršļus tirdzniecībai Kopienā; tā kā tāpēc valstu noteikumi par liftiem būtu jāsaskaņo;

tā kā Padomes Direktīva 84/528/EEK (1984. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem par celšanas un mehāniskās pārvietošanas ierīcēm [5] ir pamatdirektīva divām atsevišķām direktīvām, proti, Direktīvai 84/529/EEK un Padomes Direktīvai 86/663/EEK (1986. gada 22. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pašgājējiem pašizgāzējiem [6], kas atcelta ar Padomes Direktīvu 91/368/EEK (1991. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 89/392/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām [7];

tā kā 1995. gada 8. jūnijā Komisija ir pieņēmusi dalībvalstīm Ieteikumu Nr. 95/216/EK [8] par esošo liftu drošības uzlabošanu;

tā kā šīs direktīvas pamatprasības garantēs paredzēto drošības līmeni tikai tad, ja tā atbilstību nodrošina attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras izvēlētas no noteikumiem Padomes Lēmumā 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt un izmantot CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās [9];

tā kā CE zīme jāuzliek liftiem vai to liftu noteiktām aizsargierīcēm, kas atbilst šajā direktīvā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām, lai tos varētu laist tirgū;

tā kā šajā direktīvā ir definētas tikai vispārīgas veselības aizsardzības un drošības pamatprasības; tā kā, lai palīdzētu ražotājiem nodrošināt atbilstību šīm pamatprasībām un varētu arī šo atbilstību pārbaudīt, liftu projektēšanas un uzstādīšanas radīto apdraudējumu profilakses nolūkā ir ieteicams saskaņot standartus Eiropas līmenī; tā kā šos standartus Eiropas līmenī izstrādā privāttiesību subjekti, un šiem standartiem jābūt juridiski nesaistošiem; tā kā šajā nolūkā Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) ir atzītas kā iestādes, kas ir kompetentas noteikt saskaņotus standartus, ievērojot 1984. gada 13. novembrī parakstītās pamatnostādnes sadarbībai starp Komisiju un šīm divām iestādēm; tā kā saskaņoti standarti šīs direktīvas nozīmē ir tehniska specifikācija, kuru, balstoties uz Komisijas pilnvarojumu, pieņem CEN un/vai CENELEC saskaņā ar Padomes Direktīvu 83/189/EEK (1983. gada 28. marts), ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā [10] un atbilstīgi iepriekš minētajām vispārīgajām pamatnostādnēm;

tā kā ir jāparedz pārejas noteikumi, ļaujot uzstādītājiem laist tirgū liftus, kas ražoti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā;

tā kā šai direktīvai ir jāattiecas uz visiem liftu un to darbības radītiem apdraudējumiem liftu un ēkas izmantotājiem; tā kā tādēļ šī direktīva būtu jāuzskata par tādu direktīvu, kas paredzēta 2. panta 3. punktā Padomes Direktīvā 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [11];

tā kā 1994. gada 20. decembrī tika panākta vienošanās par modus vivendi starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par izpildes pasākumiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti saskaņā ar EK Līguma 189.b pantā noteikto procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

Darbības joma, laišana tirgū un brīva aprite

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā. Tā attiecas arī uz šādos liftos izmantojamām aizsargierīcēm, kas uzskaitītas IV pielikumā.

2. Šajā direktīvā "lifts" ir ierīce, kas apkalpo noteiktus līmeņus un kam ir kabīne, kura pārvietojas pa vadsliedēm, kas ir stingras, novietotas vairāk nekā 15 grādu leņķī attiecībā pret horizontāli, un kura paredzēta, lai transportētu:

- cilvēkus,

- cilvēkus un preces,

- tikai preces, ja kabīne ir pieejama, tas ir, cilvēks tajā var iekļūt bez grūtībām, un kabīnes iekšpusē vai iekšpusē esošam cilvēkam aizsniedzamā vietā ir vadības ierīces.

Lifti, kas pārvietojas pa negrozāmu kursu, arī tad, ja tie nepārvietojas pa stingrām vadsliedēm, ietilpst šīs direktīvas darbības jomā (piemēram, šķērveida platformas).

3. Šī direktīva neattiecas uz:

- trošu ceļiem, to skaitā trošu dzelzceļiem, kas paredzēti sabiedriskai vai privātai cilvēku pārvadāšanai,

- liftiem, kas speciāli projektēti un ražoti militārām vai policijas vajadzībām,

- raktuvju liftiem,

- teātru skatuvju pacēlājiem,

- liftiem, kas ierīkoti transporta līdzekļos,

- liftiem, kas pievienoti iekārtām un paredzēti tikai nokļūšanai darba vietā,

- zobstieņa un zobrata tipa pacēlājiem,

- būvlaukumu pacēlājiem, kas paredzēti cilvēku vai cilvēku un kravas celšanai.

4. Šajā direktīvā:

- "lifta uzstādītājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas atbild par lifta projektēšanu, ražošanu, montāžu un laišanu tirgū, kā arī uzliek CE zīmi un sagatavo EK atbilstības deklarāciju,

- "lifta laišana tirgū" notiek tad, kad uzstādītājs pirmoreiz nodod liftu izmantotājam,

- "aizsargierīces" ir sastāvdaļas, kas uzskaitītas IV pielikumā,

- "aizsargierīču ražotājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas atbild par aizsargierīču projektēšanu, ražošanu un montāžu, kā arī uzliek CE zīmi un sastāda EK atbilstības deklarāciju,

- "lifta paraugs" ir tipisks lifts, kura tehniskajā dokumentācijā norādīts, kādā veidā lifti, kas atbilst ar objektīviem parametriem definētajam lifta paraugam un kuros izmantotas identiskas aizsargierīces, atbildīs attiecīgajām drošības pamatprasībām.

Visas pieļaujamās atšķirības (maksimālie un minimālie lielumi) starp lifta paraugu un liftiem, kas veido daļu no liftiem, kuri izveidoti atbilstoši lifta paraugam, ir skaidri jānorāda tehniskajā dokumentācijā.

Pēc aprēķiniem un/vai pamatojoties uz konstrukcijas plāniem, ir atļauts pierādīt iekārtu klāsta līdzību, lai izpildītu attiecīgās drošības pamatprasības.

5. Ja uz liftu radītajiem apdraudējumiem, kas minēti šajā direktīvā, pilnīgi vai daļēji attiecas īpašas direktīvas, tad, piemērojot īpašās direktīvas, šo direktīvu nepiemēro vai pārtrauc piemērot attiecībā uz šiem liftiem un apdraudējumiem.

2. pants

1. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

- liftus, uz kuriem attiecas šī direktīva, drīkst laist tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, pareizi uzstādot un uzturot kārtībā, kā arī izmantojot tos paredzētajiem mērķiem, lifti neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību,

- aizsargierīces, uz ko attiecas šī direktīva, drīkst laist tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, pareizi uzstādot un uzturot kārtībā, kā arī izmantojot tās paredzētajiem mērķiem, lifti, kuros tās uzstādītas, neapdraud cilvēku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

2. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka persona, kas atbild par darbu celtniecībā vai būvniecībā, un lifta uzstādītājs, no vienas puses, viens otru informē par vajadzīgajiem faktiem, un, no otras puses, veic atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu lifta pareizu darbību un izmantošanas drošību.

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka liftiem paredzētajās šahtās nav cauruļvadu, elektroinstalācijas un citu konstrukciju, izņemot tās, kas nepieciešamas lifta darbībai un drošībai.

4. Neskarot 1., 2. un 3. punktu, šīs direktīvas noteikumi saskaņā ar Līgumu neietekmē dalībvalstu tiesības noteikt tādas prasības, kādas vajadzīgas, lai nodrošinātu personu drošību, attiecīgos liftus nododot ekspluatācijā vai izmantojot, ar noteikumu, ka nav veikti pārveidojumi, kas neatbilst šai direktīvai.

5. Tirdzniecības izstādēs vai īpašās skatēs dalībvalstis neaizliedz rādīt liftus vai aizsargierīces, kas neatbilst spēkā esošiem Kopienas noteikumiem, ja par šādu liftu vai aizsargierīču neatbilstību skaidri informē redzama zīme, kurā turklāt norādīts, ka tie nav paredzēti pārdošanai, kamēr lifta uzstādītājs, aizsargierīču ražotājs vai viņu pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, nebūs nodrošinājis atbilstību. Demonstrējumu laikā veic pietiekamus drošības pasākumus, lai garantētu cilvēku aizsardzību.

3. pants

Liftiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, jāatbilst I pielikumā izklāstītajām veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām.

Aizsargierīcēm, uz kurām attiecas šī direktīva, jāatbilst I pielikumā izklāstītajām veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām, vai jānodrošina, ka minētajām pamatprasībām atbilst ar tām aprīkoti lifti.

4. pants

1. Dalībvalstis nedrīkst savās teritorijās aizliegt, ierobežot vai kavēt šīs direktīvas prasībām atbilstīgu liftu un/vai aizsargierīču laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā.

2. Dalībvalstis nedrīkst savās teritorijās aizliegt, ierobežot vai kavēt tādu aizsargierīču laišanu tirgū, ko paredzēts iemontēt šīs direktīvas prasībām atbilstīgā liftā, pamatojoties uz deklarāciju, kuru sniedzis ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas ir reģistrēts Kopienā.

5. pants

1. Dalībvalstis uzskata liftus un aizsargierīces ar CE zīmi un pievienotu II pielikumā minēto EK atbilstības deklarāciju par atbilstošām visiem šīs direktīvas noteikumiem, to skaitā II nodaļā noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

Ja nav saskaņotu standartu, dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai informētu ieinteresētās puses par spēkā esošajiem valsts tehniskajiem standartiem un specifikācijām, kurus uzskata par svarīgiem vai saistītiem ar I pielikumā minēto drošības un veselības aizsardzības pamatprasību pareizu izpildi.

2. Ja valsts standarts, kas transponē saskaņotu standartu, uz kuru Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta norāde, attiecas uz vienu vai vairākām drošības pamatprasībām, tad:

- uzskata, ka saskaņā ar šo standartu ražotie lifti atbilst attiecīgajām pamatprasībām

vai

- uzskata, ka saskaņā ar šo standartu ražotās aizsargierīces ir piemērotas, lai lifts, uz kura tās ir pareizi uzstādītas, atbilstu attiecīgajām pamatprasībām.

Dalībvalstis publicē norādes uz valsts standartiem, kas transponē saskaņotus standartus.

3. Dalībvalstis nodrošina attiecīgu pasākumu veikšanu, lai abas ražošanas nozares darba līguma puses varētu valsts līmenī ietekmēt saskaņoto standartu izstrādāšanu un pārraudzību.

6. pants

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 5. panta 2. punktā minētie saskaņotie standarti tikai daļēji atbilst 3. pantā noteiktajām pamatprasībām, Komisija vai attiecīgā dalībvalsts, motivējot iesniegumu, nodod jautājumu izskatīšanai saskaņā ar Direktīvu 83/189/EEK izveidotajā komitejā. Komiteja nekavējoties dod atzinumu.

Saņemot komitejas atzinumu, Komisija informē dalībvalstis par to, vai jāatsauc publicētās norādes uz šiem standartiem, kas minētas 5. panta 2. punktā.

2. Komisija var pieņemt jebkādus piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu vienādu šīs direktīvas praktisko piemērošanu saskaņā ar 3. punktā noteikto procedūru.

3. Komisijai palīdz Pastāvīgā komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Pastāvīgā komiteja izstrādā savu reglamentu.

Komisijas pārstāvis iesniedz Pastāvīgajā komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības, vajadzības gadījumā par to balsojot.

Atzinumu protokolē; turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības lūgt, lai protokolā ietver tās nostāju.

Komisija, cik vien iespējams, ņem vērā Pastāvīgās komitejas sniegto atzinumu. Komisija informē Komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

4. Pastāvīgā komiteja var pārbaudīt jebkuru jautājumu par šīs direktīvas piemērošanu, ko priekšsēdētājs izvirzījis vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc kādas dalībvalsts lūguma.

7. pants

1. Ja dalībvalsts pārliecinās, ka lifts vai aizsargierīce ar CE zīmi, ko izmanto atbilstīgi paredzētajam mērķim, var apdraudēt cilvēku drošību un, atkarībā no apstākļiem, īpašuma drošību, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai liftu vai aizsargierīci izņemtu no tirgus, aizliegtu to laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, vai ierobežotu to brīvu apriti.

Dalībvalsts tūlīt informē Komisiju par visiem šādiem pasākumiem, norādot sava lēmuma iemeslus un īpaši norādot, vai neatbilstību rada:

a) 3. pantā minēto pamatprasību neievērošana;

b) nepareiza 5. panta 2. punktā minēto standartu piemērošana;

c) pašu 5. panta 2. punktā minēto standartu nepilnības.

2. Komisija apspriežas ar iesaistītajām pusēm, cik drīz vien iespējams. Ja pēc apspriešanās Komisija atzīst, ka:

- šie pasākumi ir pamatoti, tā tūlīt dara to zināmu dalībvalstij, kas veikusi šos pasākumus, un pārējām dalībvalstīm; ja 1. punktā minētais lēmums saistīts ar standartu nepilnībām, Komisija pēc apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm nodod jautājumu izskatīšanai 6. panta 1. punktā minētajai komitejai, ja dalībvalsts, kas ir pieņēmusi lēmumu, negrasās no tā atkāpties, un uzsāk 6. panta 1. punktā minēto procedūru,

- šie pasākumi ir nepamatoti, tā tūlīt dara to zināmu dalībvalstij, kas veikusi šos pasākumus, un lifta uzstādītājam, aizsargierīču ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kurš reģistrēts Kopienā.

3. Ja liftam vai aizsargierīcei, kas neatbilst prasībām, ir CE zīme, tad atbildīgā dalībvalsts atbilstīgi rīkojas pret jebkuru personu, kura šo zīmi uzlikusi, un dara to zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

4. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis tiek pastāvīgi informētas par šīs procedūras norisi un rezultātiem.

II NODAĻA

Atbilstības novērtēšanas procedūra

8. pants

1. Pirms IV pielikumā uzskaitīto aizsargierīču laišanas tirgū, aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kurš reģistrēts Kopienā:

a) i) jāiesniedz pilnvarotajai iestādei aizsargierīces paraugs EK modeļa pārbaudei saskaņā ar V pielikumu un produkcijas pārbaudei saskaņā ar XI pielikumu;

ii) vai jāiesniedz aizsargierīces paraugs EK modeļa pārbaudei saskaņā ar V pielikumu un jāveic produkcijas pārbaude atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar VIII pielikumu;

iii) vai jārīkojas atbilstoši pilnai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar IX pielikumu;

b) katrai aizsargierīcei jāuzliek CE zīme un jāsagatavo atbilstības deklarācija, kurā ietverta informācija, kas minēta II pielikumā, ievērojot izmantotajā pielikumā (attiecīgi VIII, IX vai XI pielikumā) dotās specifikācijas;

c) jāglabā atbilstības deklarācijas kopija 10 gadus kopš aizsargierīces ražošanas pēdējās dienas.

2. Pirms laišanas tirgū liftam jāveic viena no šādām procedūrām:

i) ja liftam paredzēts veikt EK modeļa pārbaudi, kā minēts V pielikumā, to projektē, uzstāda un testē, vai nu:

- veicot galīgo pārbaudi, kas minēta VI pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta XII pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta XIV pielikumā.

Projektēšanas un konstruēšanas stadiju procedūras, tāpat arī uzstādīšanas un pārbaudes stadiju procedūras, var veikt vienam liftam;

ii) vai, ja lifta paraugam paredzēts veikt EK modeļa pārbaudi, kā minēts V pielikumā, to projektē, uzstāda un testē:

- veicot galīgo pārbaudi, kas minēta VI pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta XII pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta XIV pielikumā;

iii) vai, ja liftam paredzēts izmantot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar XIII pielikumu, veicot arī konstrukcijas pārbaudi, ja tas precīzi neatbilst saskaņotiem standartiem, to projektē, uzstāda un testē, papildus:

- veicot galīgo pārbaudi, kas minēta VI pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas minēta XII pielikumā, vai

- izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar XIV pielikumu;

iv) vai, pilnvarotām iestādēm veicot vienības pārbaudes procedūru, kas minēta X pielikumā;

v) vai, izmantojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar XIII pielikumu, papildinot to ar projekta pārbaudi, ja tas precīzi neatbilst saskaņotiem standartiem.

Gadījumos, kas minēti i), ii) un iii) apakšpunktā, personai, kura atbild par projektu, jāsniedz personai, kas atbild par konstruēšanu, uzstādīšanu un testēšanu, visi vajadzīgie dokumenti un informācija, lai konstruēšanu, uzstādīšanu un testēšanu varētu veikt pilnīgā drošībā.

3. Visos gadījumos, kas minēti 2. punktā:

- uzstādītājs uz lifta uzliek CE zīmi un sagatavo atbilstības deklarāciju, kurā ietverta II pielikumā minētā informācija, ievērojot izmantotajā pielikumā (attiecīgi VI, X, XII, XIII vai XIV pielikumā) dotās specifikācijas,

- uzstādītājam jāglabā atbilstības deklarācijas kopija 10 gadus kopš dienas, kad lifts ir laists tirgū,

- Komisija, dalībvalstis un pilnvarotās iestādes pēc lūguma var saņemt no uzstādītāja atbilstības deklarācijas kopiju un ziņojumu kopijas par testiem, kas saistīti ar galīgo pārbaudi.

4. a) Ja uz liftiem vai aizsargierīcēm citos aspektos attiecas vēl citas direktīvas, kas arī paredz CE zīmi, tad zīmē norāda, ka liftu vai aizsargierīci uzskata par atbilstīgiem arī šo direktīvu noteikumiem;

b) tomēr, ja viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ražotājam ļauj izvēlēties, kurus noteikumus piemērot, CE zīmē norāda atbilstību tikai lifta uzstādītāja vai aizsargierīču ražotāja piemērotajām direktīvām. Šajā gadījumā konkrētas šo direktīvu prasības, kas publicētas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, jāizklāsta direktīvās noteiktajos dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, kurus iekļauj lifta vai aizsargierīces pavaddokumentos.

5. Ja ne lifta uzstādītājs, ne aizsargierīces ražotājs, ne viņa pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, nav izpildījis ar iepriekšējiem punktiem uzliktās saistības, tad šīs saistības uzliek jebkurai personai, kas laiž liftu vai aizsargierīci Kopienas tirgū. Tās pašas saistības uzliek jebkurai personai, kas konstruē liftu vai aizsargierīci savām vajadzībām.

9. pants

1. Dalībvalstis ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par iestādēm, ko tās ir izraudzījušas 8. pantā minēto procedūru veikšanai, kā arī par pārbaudes procedūrām un īpašiem uzdevumiem, kurus minētās iestādes ir norīkotas veikt, un identifikācijas numuriem, ko tām iepriekš piešķīrusi Komisija.

Komisija Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē pilnvaroto iestāžu un to identifikācijas numuru sarakstu, kā arī uzdevumus, kuru izpildei tās ir pilnvarotas. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

2. Vērtējot pilnvarotās iestādes, dalībvalstis piemēro VII pielikumā noteiktos kritērijus. Iestādes, kuras atbilst attiecīgajos saskaņotajos standartos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, uzskata par atbilstīgām VII pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

3. Dalībvalstij, kas ir pilnvarojusi iestādi, savs pilnvarojums jāatsauc, ja tā konstatē, ka iestāde vairs neatbilst VII pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Dalībvalsts par to tūlīt informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

III NODAĻA

CE zīme

10. pants

1. CE zīmi veido lielie sākumburti "CE". Izmantojamais paraugs ietverts III pielikumā.

2. Skaidri un viegli saredzamu CE zīmi uzliek katrai lifta kabīnei saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu un katrai aizsargierīcei, kas uzskaitītas IV pielikumā, vai, ja tas nav iespējams, tad norāda uz etiķetes, kura ir neatdalāma no aizsargierīces.

3. Liftus un aizsargierīces aizliegts marķēt ar CE zīmei līdzīgiem marķējumiem, kas var maldināt trešās personas attiecībā uz CE zīmes jēgu un formu. Liftiem un aizsargierīcēm drīkst būt jebkurš cits marķējums, ja tas nemazina CE zīmes redzamību un salasāmību.

4. Neskarot 7. panta noteikumus:

a) ja dalībvalsts konstatē, ka CE zīme ir nepareizi uzlikta, lifta uzstādītāja, aizsargierīces ražotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja, kas reģistrēts Kopienā, pienākums ir nodrošināt ražojuma atbilstību noteikumiem par CE zīmi un novērst pārkāpumus saskaņā ar dalībvalsts paredzētajiem nosacījumiem;

b) ja pārkāpumu nenovērš, dalībvalstij jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgās aizsargierīces laišanu tirgū vai panāktu tās izņemšanu no tirgus un aizliegtu lifta izmantošanu, kā arī informētu citas dalībvalstis saskaņā ar 7. panta 4. punktā noteikto procedūru.

IV NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

11. pants

Jebkuru lēmumu, ko pieņem, ievērojot šo direktīvu, un kas ierobežo:

- lifta laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā, un/vai izmantošanu,

- aizsargierīces laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā,

precīzi motivē. Par tādu lēmumu, cik vien iespējams drīz, paziņo ieinteresētajai pusei, vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kādi tai ir pieejami saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un par termiņiem, kas jāievēro attiecībā uz šādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

12. pants

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai iegūtu informāciju par visiem lēmumiem, kas attiecas uz šīs direktīvas ieviešanu.

13. pants

Ar šo Direktīvu 84/528/EEK un Direktīvu 84/529/EEK atceļ no 1999. gada 1. jūlija.

14. pants

Šī direktīva attiecībā uz lifta uzstādīšanas aspektiem ir direktīva Direktīvas 89/106/EEK 2. panta 3. punkta nozīmē.

15. pants

1. Dalībvalstis līdz 1997. gada 1. janvārim pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

Šos pasākumus dalībvalstīs piemēro no 1997. gada 1. jūlija.

2. Līdz 1999. gada 30. jūnijam dalībvalstis ļauj:

- laist tirgū un nodot ekspluatācijā liftus,

- laist tirgū un nodot ekspluatācijā aizsargierīces,

kas atbilst noteikumiem, kuri ir spēkā to teritorijā šīs direktīvas pieņemšanas dienā.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

16. pants

Ne vēlāk kā 2002. gada 30. jūnijā Komisija, apspriežoties ar 6. panta 3. punktā minēto komiteju un ņemot vērā dalībvalstu sniegtos ziņojumus, pārskata šajā direktīvā noteikto procedūru norisi un vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem.

17. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 29. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Barnier

[1] OV C 62, 11.3.1992., 4. lpp. un OV C 180, 2.7.1993., 11. lpp.

[2] OV C 287, 4.11.1992., 2. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1992. gada 29. oktobra atzinums (OV C 305, 23.11.1992., 114. lpp.), Padomes 1994. gada 16. jūnija kopējā nostāja (OV C 232, 20.8.1994., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1994. gada 28. septembra lēmums (OV C 305, 31.10.1994., 48. lpp.).

[4] OV L 300, 19.11.1984., 86. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/486/EEK (OV L 270, 2.10.1990., 21. lpp.).

[5] OV L 300, 19.11.1984., 72. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/665/EEK (OV L 382, 31.12.1988., 42. lpp.).

[6] OV L 384, 31.12.1986., 12. lpp.

[7] OV L 198, 22.7.1991., 16. lpp.

[8] OV L 134, 20.6.1995., 37. lpp.

[9] OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.

[10] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/10/EK (OV L 100, 19.4.1994., 30. lpp.).

[11] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ LIFTU UN AIZSARGIERĪČU PROJEKTIEM UN KONSTRUĒŠANU

IEPRIEKŠĒJAS PIEZĪMES

1. Saistības, ko nosaka veselības aizsardzības un drošības pamatprasības, ir spēkā tikai tad, ja lifts vai aizsargierīce, tos izmantojot tā, kā paredzējis lifta uzstādītājs vai aizsargierīču ražotājs, rada attiecīgo apdraudējumu.

2. Šajā direktīvā noteiktās veselības aizsardzības un drošības pamatprasības ir obligātas. Tomēr pašreizējā stāvoklī var būt neiespējami sasniegt to izvirzītos mērķus. Šādos gadījumos, cik vien iespējams, lifti vai aizsargierīces jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tuvotos šiem mērķiem.

3. Aizsargierīču ražotāja un lifta uzstādītāja pienākums ir novērtēt apdraudējumus, lai noteiktu tos, kuri attiecas uz viņu ražojumiem; ražojumi jāprojektē un jākonstruē, ņemot vērā šo vērtējumu.

4. Direktīvā 89/106/EEK noteiktās pamatprasības, kas nav iekļautas šajā direktīvā, saskaņā ar 14. pantu attiecas uz liftiem.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Direktīvas 89/392/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/368/EEK, Direktīvu 93/44/EEK un Direktīvu 93/68/EEK, piemērošana.

Ja apdraudējuma varbūtība pastāv un nav aplūkota šajā pielikumā, tad piemēro veselības un drošības pamatprasības, kuras ietvertas Direktīvas 89/392/EEK I pielikumā. Jebkurā gadījumā jāpiemēro pamatprasība, kas ietverta Direktīvas 89/392/EEK I pielikuma 1.1.2. iedaļā.

1.2. Kabīne

Kabīne jāprojektē un jākonstruē tā, lai nodrošinātu vietu un izturīgumu atbilstīgi maksimālajam cilvēku skaitam un lifta nominālajai slodzei, kādu noteicis uzstādītājs.

Ja izmēri to ļauj, cilvēku transportēšanai paredzētiem liftiem kabīne jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās strukturālās iezīmes netraucētu vai nekavētu piekļuvi un izmantošanu invalīdiem, kā arī, lai attiecīgi pielāgojumi vienkāršotu lifta izmantošanu.

1.3. Piekares līdzekļi un balstiekārtas

Kabīnes piekares līdzekļi un/vai balstiekārtas, to stiprinājumi un visas starpposmu daļas jāizvēlas un jāprojektē tā, lai nodrošinātu atbilstīgu vispārējo drošību un samazinātu kabīnes krišanas draudus, ņemot vērā izmantošanas nosacījumus, izmantotos materiālus un izgatavošanas nosacījumus.

Ja kabīnes piekarei izmanto troses vai ķēdes, tad jābūt vismaz diviem atsevišķiem kabeļiem vai ķēdēm ar savu stiprinājumu. Šādām trosēm un ķēdēm nedrīkst būt savienojumi vai savijumi, izņemot gadījumus, kad tie vajadzīgi cilpas fiksēšanai vai veidošanai.

1.4. Slodzes kontrole (ietver ātruma pārsniegšanu)

1.4.1. Lifts jāprojektē, jākonstruē un jāuzstāda tā, lai novērstu normālu kustības sākšanu tad, ja ir pārsniegta nominālā slodze.

1.4.2. Lifti jāaprīko ar ātruma ierobežotājiem.

Šīs prasības neattiecas uz liftiem, kuru pārvietošanās sistēmas konstrukcija novērš ātruma pārsniegšanu.

1.4.3. Ātrgaitas lifti jāaprīko ar ātruma kontroles un ierobežošanas ierīcēm.

1.4.4. Ar dzenskriemeļiem darbināmi lifti jāprojektē tā, lai nodrošinātu vilcējkabeļu stabilitāti uz grieztuves.

1.5. Mehānisms

1.5.1. Visiem pasažieru liftiem jābūt atsevišķiem lifta mehānismiem. Šī prasība neattiecas uz liftiem, kuru pretsvari ir aizvietoti ar otru kabīni.

1.5.2. Lifta uzstādītājam jānodrošina, ka lifta mehānisms un palīgierīces nav pieejamas, izņemot tehniskās apkopes un avārijas gadījumā.

1.6. Vadības ierīces

1.6.1. Atbilstoši jāprojektē un jāizgatavo vadības ierīces liftiem, kas paredzēti invalīdiem bez pavadītāja.

1.6.2. Vadības ierīču funkcijām jābūt skaidri norādītām.

1.6.3. Liftu grupas izsaukšanas ierīču vadība var būt dalīta vai saistīta.

1.6.4. Elektriskās iekārtas jāuzstāda un jāsavieno tā, ka:

- tās nav iespējams sajaukt ar slēgumiem, kuri nav tieši savienoti ar liftu,

- slodzes laikā var pārslēgt strāvas piegādi,

- lifta pārvietošanās ir atkarīga no elektriskām drošības ierīcēm atsevišķā elektriskā drošības slēgumā,

- elektriskās instalācijas bojājumi nevar radīt bīstamas situācijas.

2. APDRAUDĒJUMS CILVĒKIEM ĀRPUS KABĪNES

2.1. Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai nodrošinātu, ka telpa, kurā kabīne pārvietojas, nav pieejama, izņemot tehniskās apkopes un avārijas gadījumā. Pirms cilvēka iekļūšanas minētajā telpā lifta darbība jāaptur.

2.2. Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu trieciena risku, kabīnei atrodoties kādā no gala stāvokļiem.

To var panākt, atstājot aiz gala stāvokļiem brīvu telpu.

Tomēr īpašos gadījumos, sevišķi jau esošajās ēkās, ja nav iespējams to veikt šādi, dalībvalstis var dot iepriekšēju apstiprinājumu citiem piemērotiem līdzekļiem, kas paredzēti, lai novērstu šo risku.

2.3. Pieturvietas iekāpšanai kabīnē un izkāpšanai no tās jāaprīko ar šahtas durvīm, kam paredzētos izmantošanas apstākļos ir piemērota mehāniskā izturība.

Normālas ekspluatācijas laikā bloķēšanas ierīcei jānovērš:

- tīša vai netīša kabīnes kustības sākšana, ja visas šahtas durvis nav aizvērtas un bloķētas,

- pieturvietas durvju atvēršanās, kabīnei vēl kustoties un atrodoties ārpus noteiktās zonas.

Tomēr, ar nosacījumu, ka kustības ātrums pieturvietās tiek kontrolēts, īpašās zonās ir atļauta pārvietošanās ar atvērtām durvīm.

3. APDRAUDĒJUMS CILVĒKIEM KABĪNĒ

3.1. Lifta kabīnēm jābūt pilnīgi norobežotām ar sienām no grīdas līdz griestiem, cieši pieguļošām grīdām un griestiem, izņemot ventilācijas atveres, un ar durvīm no grīdas līdz griestiem. Durvīm jābūt projektētām un uzstādītām tā, lai kabīne nevarētu kustēties, izņemot kustību pieturvietās, kas minēta 2.3. iedaļas trešajā daļā, ja durvis nav bloķētas, un apstātos, ja durvis ir atvērtas.

Kabīnes durvīm jāpaliek aizvērtām un bloķētām, ja lifts apstājas starp diviem līmeņiem, kur ir risks nokrist starp kabīni un šahtu, vai ja šahtas nav.

3.2. Liftam jābūt ierīcēm, lai energopadeves traucējumu vai detaļu lūzuma gadījumā novērstu kabīnes brīvu krišanu vai nevadāmu kustību augšup.

Ierīce, kas novērš kabīnes brīvu krišanu nedrīkst būt saistīta ar kabīnes piekares līdzekļiem.

Šai ierīcei jāspēj apturēt nomināli noslogota kabīne, kas pārvietojas ar maksimālo ātrumu, kādu paredzējis lifta uzstādītājs. Jebkura šīs ierīces izraisīta apstāšanās nedrīkst radīt palēninājumu, kas ir kaitīgs lifta izmantotājiem, neatkarīgi no slodzes.

3.3. Starp šahtas pamatni un kabīnes grīdu jāuzstāda buferi.

Šajā gadījumā brīvā telpa, kas minēta 2.2. iedaļā, jāmēra tad, kad buferi ir pilnīgi saspiesti.

Šī prasība neattiecas uz liftiem, kuru kabīnes pārvietošanās sistēmas konstrukcijas dēļ nevar nonākt brīvajā telpā, kas minēta 2.2. iedaļā.

3.4. Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai tos nevarētu iekustināt, ja ierīce, kas paredzēta 3.2. iedaļā, nav darba stāvoklī.

4. CITI APDRAUDĒJUMI

4.1. Šahtas durvis un kabīnes durvis vai abas durvis kopā, ja tās ir mehāniskas, jāaprīko ar ierīci, lai tās atverot novērstu trieciena risku.

4.2. Šahtas durvīm, to skaitā šahtas durvīm ar stikla daļām, tā kā tām jāveicina ēkas aizsargāšana no uguns, jābūt pietiekami ugunsdrošām saistībā ar to integritāti un īpašībām, kas attiecas uz siltumizolāciju (liesmu aizturēšana) un siltuma pārnesi (termiskais starojums).

4.3. Pretsvari jāuzstāda tā, lai novērstu risku sadurties ar kabīni vai uzkrist uz tās.

4.4. Lifts jāaprīko tā, lai varētu atbrīvot un evakuēt kabīnē ieslodzītus cilvēkus.

4.5. Kabīnes jāaprīko ar divpusējiem saziņas līdzekļiem, kas nodrošina iespēju pastāvīgi sazināties ar glābšanas dienestu.

4.6. Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai, temperatūrai lifta mehānismā pārsniedzot lifta uzstādītāja noteikto maksimālo temperatūru, tie varētu pabeigt sākto kustību, bet nereaģētu uz jaunām komandām.

4.7. Kabīnes jāprojektē un jākonstruē tā, lai pasažieriem nodrošinātu pietiekamu ventilāciju pat ilgstoši apstājoties.

4.8. Kabīnei vajadzētu būt pietiekami apgaismotai, kad vien to izmanto vai kad ir atvērtas durvis; jābūt arī avārijas apgaismojumam.

4.9. Saziņas līdzekļi, kas minēti 4.5. iedaļā un avārijas apgaismojums, kurš minēts 4.8. iedaļā, jāprojektē un jākonstruē tā, lai tie darbotos arī bez normālas energopadeves. To darbības laikam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai glābšana varētu noritēt normāli.

4.10. Liftu vadības ierīču slēgums, ko var izmantot ugunsgrēka gadījumā, jāprojektē un jāražo tāds, lai būtu novērsta lifta apstāšanās noteiktos līmeņos un ļautu liftu prioritāri vadīt glābšanas komandām.

5. MARĶĒJUMS

5.1. Papildus obligātajiem datiem, kuri katram mehānismam prasīti Direktīvas 89/392/EEK I pielikuma 1.7.3. iedaļā, katrai kabīnei jābūt labi redzamai plāksnītei, kur skaidri norādīta nominālā slodze kilogramos un maksimālais pasažieru skaits.

5.2. Ja ir nodrošināta lifta kabīnē ieslodzīto cilvēku iespēja izglābties bez palīdzības no ārpuses, tad kabīnē ir jābūt skaidri saredzamai attiecīgai instrukcijai.

6. EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS

6.1. Aizsargierīcēm, kas minētas IV pielikumā, jāpievieno instrukciju apkopojums, kurš sagatavots lifta uzstādītāja dalībvalsts oficiālajā valodā vai citā viņam pieņemamā Kopienas valodā tā, lai:

- montāžu,

- savienošanu,

- regulēšanu un

- apkopi

varētu veikt efektīvi un droši.

6.2. Katram liftam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti Kopienas oficiālajā(-s) valodā(-s), kuru saskaņā ar līgumu var noteikt dalībvalsts, kurā liftu uzstāda. Šajos dokumentos ir vismaz:

- ekspluatācijas pamācība ar plāniem un diagrammām, kas nepieciešamas parastai izmantošanai un attiecas uz apkopi, inspekciju, remontu, periodiskām pārbaudēm un glābšanas darbiem, kuri minēti 4.4. iedaļā,

- reģistrācijas žurnāls, kurā atzīmē remontus un, ja vajadzīgs, periodiskās pārbaudes.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A. Aizsargierīču EK atbilstības deklarācijas saturs [1]

EK atbilstības deklarācijā jāiekļauj šādas ziņas:

- aizsargierīču ražotāja nosaukums un adrese [2],

- ja vajadzīgs, nosaukums un adrese viņa pilnvarotam pārstāvim, kurš reģistrēts Kopienā [3],

- aizsargierīces apraksts, sīkas ziņas par tipu vai sēriju un sērijas numurs (ja tāds ir),

- aizsargierīces aizsargfunkcija, ja tā nav konstatējama pēc apraksta,

- aizsargierīces ražošanas gads,

- visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst aizsargierīce,

- ja vajadzīgs, atsauce uz piemērotajiem saskaņotajiem standartiem,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas veikusi EK modeļa pārbaudi saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktu,

- ja vajadzīgs, atsauce uz EK modeļa pārbaudes apliecību, ko izsniegusi minētā pilnvarotā iestāde,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas veikusi ražojuma pārbaudi saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas pārbaudījusi ražotāja izmantoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktu,

- ziņas par personu, kura ir tiesīga parakstīties aizsargierīču ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja, kurš atzīts Kopienā, vietā.

B. Uzstādītu liftu EK atbilstības deklarācijas saturs [4]

EK atbilstības deklarācijā jāiekļauj šādas ziņas:

- lifta uzstādītāja nosaukums un adrese [5],

- lifta apraksts, sīkas ziņas par modeli vai sēriju, sērijas numurs un adrese, kur lifts uzstādīts,

- lifta uzstādīšanas gads,

- visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst lifts,

- ja vajadzīgs, atsauce uz piemērotajiem saskaņotajiem standartiem,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas veikusi lifta parauga EK modeļa pārbaudi saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktu,

- ja vajadzīgs, atsauce uz EK modeļa pārbaudes apliecību,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas veikusi lifta verifikāciju saskaņā ar 8. panta 2. punkta iv) apakšpunktu,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas veikusi lifta galīgo pārbaudi saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta pirmo ievilkumu,

- ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs pilnvarotajai iestādei, kas pārbaudījusi ražotāja izmantoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 8. panta 2. punkta i), ii), iii) un v) apakšpunkta otro un trešo ievilkumu,

- ziņas par personu, kura ir tiesīga parakstīties lifta uzstādītāja vietā.

[1] Deklarācija jāsagatavo tādā pašā valodā kā I pielikuma 6.1. iedaļā minētais instrukciju apkopojums, un tai jābūt rakstītai ar rakstāmmašīnu vai drukātai.

[2] Uzņēmuma nosaukums, pilna adrese; pilnvarotā pārstāvja gadījumā norāda arī aizsargierīču ražotājuzņēmuma nosaukumu un adresi.

[3] Uzņēmuma nosaukums, pilna adrese; pilnvarotā pārstāvja gadījumā norāda arī aizsargierīču ražotājuzņēmuma nosaukumu un adresi.

[4] Deklarācija jāsagatavo tādā pašā valodā kā I pielikuma 6.2. iedaļā minētais instrukciju apkopojums, un tai jābūt rakstītai ar rakstāmmašīnu vai drukātai.

[5] Uzņēmuma nosaukums un pilna adrese.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

CE ATBILSTĪBAS ZĪME

CE atbilstības zīmi veido sākumburti CE, kuriem ir šāda forma:

+++++ TIFF +++++

Ja CE zīmi samazina vai palielina, tad jāsaglabā iepriekš redzamā zīmējuma proporcijas.

CE zīmes komponentiem jābūt vienāda augstuma, un tā nedrīkst būt mazāks par 5 mm. Šo minimālo augstumu var neievērot attiecībā uz neliela izmēra aizsargierīcēm.

Aiz CE zīmes norāda tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas veic:

- procedūras, kuras minētas 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) punktā,

- procedūras, kuras minētas 8. panta 2. punktā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

TO AIZSARGIERĪČU SARAKSTS, KURAS MINĒTAS 1. PANTA 1. PUNKTĀ UN 8. PANTA 1. PUNKTĀ

1. Ierīces šahtas durvju bloķēšanai.

2. Ierīces, lai novērstu I pielikuma 3.2. iedaļā minēto krišanu, novēršot kabīnes krišanu vai nevadāmu kustību augšup.

3. Ātruma pārsniegšanas ierobežošanas ierīces.

4. a) Enerģiju uzkrājoši trieciena amortizatori:

- nelineāri

- vai ar atgriezeniskās kustības slāpēšanu;

b) enerģiju izkliedējoši trieciena amortizatori.

5. Drošības ierīces, kas piestiprinātas pie hidrauliskā spēka kontūra pacēlāja, kur tās izmanto kā ierīces kritienu novēršanai.

6. Elektriskas drošības ierīces tādu drošības slēdžu veidā, kuriem ir elektroniskas sastāvdaļas.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

EK MODEĻA PĀRBAUDE

(B modulis)

A. Aizsargierīču EK modeļa pārbaude

1. EK modeļa pārbaude ir procedūra, kurā pilnvarotā iestāde noskaidro un apliecina, ka aizsargierīces paraugs padara liftu, kuram tas ir pareizi uzstādīts, atbilstošu attiecīgajām šīs direktīvas prasībām.

2. EK tipveida pārbaudes pieteikumu aizsargierīces ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, iesniedz pilnvarotai iestādei pēc savas izvēles.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- aizsargierīces ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukums un adrese, kā arī aizsargierīču ražošanas vieta,

- rakstiska deklarācija, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā pilnvarotā iestādē,

- tehniskā dokumentācija,

- aizsargierīces reprezentatīvs paraugs vai informācija par vietu, kur to var pārbaudīt. Pilnvarotā iestāde var pieprasīt jaunus paraugus, šādu pieprasījumu motivējot.

3. Pēc tehniskās dokumentācijas jāspēj novērtēt aizsargierīces atbilstību un derīgumu, lai lifts, uz kura tā ir pareizi uzstādīta, atbilstu direktīvas noteikumiem.

Ciktāl tas ir vajadzīgs, lai novērtētu atbilstību, tehniskajā dokumentācijā būtu jāiekļauj:

- aizsargierīces vispārīgs apraksts, ieskaitot tās izmantošanas jomu (jo īpaši iespējamās ātruma, slodzes un jaudas robežas) un nosacījumus (jo īpaši sprādzienbīstamu vidi un laika apstākļu ietekmi),

- projektēšanas un izgatavošanas rasējumi vai diagrammas,

- pamatprasība(-s), kas jāņem vērā un līdzekļi, lai to (tās) izpildītu (, piem., saskaņoti standarti),

- jebkuru ražotāja veiktu vai ar apakšlīgumu nodotu testu vai aprēķinu rezultāti,

- aizsargierīču montāžas instrukciju kopija,

- pasākumi, kas jāveic ražošanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotās aizsargierīces atbilst pārbaudītajai aizsargierīcei.

4. Pilnvarotajai iestādei:

- jāizskata tehniskā dokumentācija, lai novērtētu, ciktāl tā atbilst vēlamajiem mērķiem,

- jāpārbauda aizsargierīce, lai noteiktu tās atbilstību tehniskajai dokumentācijai,

- jāveic attiecīgās pārbaudes un testi, kas nepieciešami, lai noskaidrotu, vai aizsargierīces ražotāja izvēlētie risinājumi atbilst šīs direktīvas pamatprasībām, ļaujot aizsargierīcei veikt tās funkcijas, ja tā ir pareizi uzstādīta liftā.

5. Ja aizsargierīces reprezentatīvais paraugs atbilst tam piemērojamiem šīs direktīvas noteikumiem, tad pilnvarotām iestādēm jāizdod pretendentam EK modeļa pārbaudes apliecība. Apliecībā jāiekļauj aizsargierīces ražotāja nosaukums un adrese, secinājumi pēc pārbaudes, jebkuri apliecības derīguma nosacījumi un dati, kas nepieciešami apstiprinātā modeļa identificēšanai.

Komisija, dalībvalstis un pilnvarotās iestādes var saņemt apliecības kopiju un, pēc pamatota pieprasījuma, tehniskās dokumentācijas un veikto pārbaužu, aprēķinu un testu protokolu kopijas. Ja pilnvarotā iestāde atsakās izdot ražotājam EK modeļa pārbaudes apliecību, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus. Ir jāparedz pārsūdzības kārtība.

6. Aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, jāinformē pilnvarotā iestāde par visām, pat vissīkākajām izmaiņām, kuras apstiprinātai aizsargierīcei ir veiktas vai kuras plānots veikt, to skaitā par jauniem paplašinājumiem vai variantiem, kas nav norādīti sākotnējā tehniskajā dokumentācijā (sk. 3. iedaļas pirmo ievilkumu). Pilnvarotajai iestādei jāpārbauda izmaiņas un jāinformē pieteikuma iesniedzējs par to, vai EK modeļa pārbaudes apliecība paliek spēkā [1].

7. Katrai pilnvarotajai iestādei jāsniedz dalībvalstīm attiecīgā informācija par:

- izsniegtajām EK modeļa pārbaudes apliecībām,

- atsauktajām EK modeļa pārbaudes apliecībām.

Katrai pilnvarotajai iestādei arī jāsniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm attiecīgā informācija par EK modeļa pārbaudes apliecībām, kuras tā ir atsaukusi.

8. EK modeļa pārbaudes apliecībām, dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz EK modeļa pārbaudes procedūrām, ir jābūt tās valsts oficiālajā valodā, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

9. Aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim kopā ar tehnisko dokumentāciju jāglabā EK modeļa pārbaudes apliecības un to pielikumu kopijas 10 gadus pēc tam, kad izgatavota pēdējā aizsargierīce.

Ja ne aizsargierīces ražotājs, ne viņa pilnvarots pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienākumu nodrošināt tehniskās dokumentācijas pieejamību uzliek personai, kas laiž aizsargierīci Kopienas tirgū.

B. Liftu EK modeļa pārbaude

1. EK modeļa pārbaude ir procedūra, ar ko pilnvarotā iestāde noskaidro un apliecina, ka lifta paraugs vai lifts, kuram nav noteikumu par paplašinājumu vai variantu, atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Lifta uzstādītājam jāiesniedz pieteikums EK modeļa pārbaudei brīvi izvēlētā pilnvarotā iestādē.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- lifta uzstādītāja nosaukums un adrese,

- rakstiska deklarācija, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā pilnvarotā iestādē,

- tehniskā dokumentācija,

- informācija par vietu, kur lifta paraugu var pārbaudīt. Pārbaudei iesniegtajā lifta paraugā jābūt starpposmu daļām un ar to jāspēj nokļūt vismaz trijos līmeņos (augšējā, vidējā un apakšējā).

3. Pēc tehniskās dokumentācijas jāspēj novērtēt lifta atbilstību šīs direktīvas noteikumiem un izprast lifta uzbūvi un darbību.

Ciktāl tas ir vajadzīgs, lai novērtētu atbilstību, tehniskajā dokumentācijā būtu jāiekļauj:

- lifta reprezentatīvā parauga vispārīgs apraksts. Tehniskajā dokumentācijā būtu skaidri jānorāda visi pārbaudāmā lifta reprezentatīvā parauga iespējamie papildinājumi (sk. 1. panta 4. punktu),

- projektēšanas un izgatavošanas rasējumi vai diagrammas,

- pamatprasības, kas jāņem vērā un līdzekļi, lai tās izpildītu (, piem., saskaņoti standarti),

- lifta ražošanā izmantoto aizsargierīču EK atbilstības deklarāciju kopijas,

- jebkuru ražotāja veiktu vai ar apakšlīgumu nodotu testu vai aprēķinu rezultāti,

- lifta instrukciju apkopojuma kopija,

- pasākumi, kas jāveic uzstādīšanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotie lifti atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

4. Pilnvarotajai iestādei:

- jāizskata tehniskā dokumentācija, lai novērtētu, ciktāl tā atbilst vēlamajiem mērķiem,

- jāpārbauda lifta reprezentatīvais paraugs, lai noteiktu, vai tas ražots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju,

- jāveic attiecīgās pārbaudes un testi, kas nepieciešami, lai noskaidrotu, vai lifta uzstādītāja izvēlētie risinājumi ļauj liftam atbilst šīs direktīvas prasībām.

5. Ja lifta paraugs atbilst tam piemērojamiem šīs direktīvas noteikumiem, tad pilnvarotām iestādēm jāizdod pieteikuma iesniedzējam EK modeļa pārbaudes apliecība. Apliecībā jāiekļauj lifta uzstādītāja nosaukums un adrese, secinājumi pēc pārbaudes, jebkuri apliecības derīguma nosacījumi un dati, kas nepieciešami apstiprinātā modeļa identificēšanai.

Komisija, dalībvalstis un pilnvarotās iestādes var saņemt apliecības kopiju un, pēc pamatota pieprasījuma, tehniskās dokumentācijas un veikto pārbaužu, aprēķinu un testu protokolu kopijas.

Ja pilnvarotā iestāde atsakās izdot ražotājam EK modeļa pārbaudes apliecību, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus. Ir jāparedz pārsūdzības kārtība.

6. Lifta uzstādītājam jāinformē pilnvarotā iestāde par visām, pat vissīkākajām izmaiņām, kuras apstiprinātajam liftam ir veiktas vai kuras plānots veikt, to skaitā par jauniem paplašinājumiem vai variantiem, kas nav norādīti sākotnējā tehniskajā dokumentācijā (sk. 3. iedaļas pirmo ievilkumu). Pilnvarotajai iestādei jāpārbauda izmaiņas un jāinformē pieteikuma iesniedzējs par to, vai EK modeļa pārbaudes apliecība paliek spēkā [2].

7. Katrai pilnvarotajai iestādei jāsniedz dalībvalstīm attiecīgā informācija par:

- izsniegtajām EK modeļa pārbaudes apliecībām,

- atsauktajiem EK modeļa pārbaudes apliecībām.

Katrai pilnvarotajai iestādei arī jāsniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm attiecīgā informācija par EK modeļa pārbaudes apliecībām, kuras tā ir atsaukusi.

8. EK modeļa pārbaudes apliecībām, dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz EK modeļa pārbaudes procedūrām, ir jābūt tās valsts oficiālajā valodā, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

9. Lifta uzstādītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju jāglabā EK modeļa pārbaudes apliecības un to pielikumu kopijas 10 gadus pēc tam, kad atbilstīgi lifta reprezentatīvajam paraugam izgatavots pēdējais lifts.

[1] Ja pilnvarotā iestāde uzskata par vajadzīgu, tā var izsniegt papildinājumu sākotnējai EK modeļa pārbaudes apliecībai vai prasīt iesniegt jaunu pieteikumu.

[2] Ja pilnvarotā iestāde uzskata par vajadzīgu, tā var izsniegt papildinājumu sākotnējai EK modeļa pārbaudes apliecībai vai prasīt iesniegt jaunu pieteikumu.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

GALĪGĀ PĀRBAUDE

1. Galīgā pārbaude ir procedūra, ar ko lifta uzstādītājs, kurš pilda 2. iedaļā minētās saistības, nodrošina un deklarē to, ka lifts, ko laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām. Lifta uzstādītājs katra lifta kabīnē uzliek CE zīmi un sastāda EK atbilstības deklarāciju.

2. Lifta uzstādītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lifts, ko laiž tirgū, atbilst EK modeļa pārbaudes apliecībā aprakstītajam lifta paraugam un attiecīgajām veselības un drošības pamatprasībām.

3. Lifta uzstādītājs glabā EK atbilstības deklarācijas un 6. iedaļā minētās galīgās pārbaudes apliecības kopijas 10 gadus no dienas, kad lifts laists tirgū.

4. Lifta uzstādītāja izvēlētā pilnvarotā iestāde veic vai ir veikusi lifta galīgo pārbaudi laišanai tirgū. Ir jāveic atbilstošās pārbaudes un testi, kas definēti 5. pantā minētajā(-os) piemērojamajā(-os) standartā(-os), vai līdzvērtīgi testi, lai nodrošinātu lifta atbilstību attiecīgajām šīs direktīvas prasībām.

Šīs pārbaudes un testi jo īpaši attiecas uz:

a) dokumentu izpēti, lai pārbaudītu, vai lifts atbilst lifta reprezentatīvajam paraugam, kas apstiprināts saskaņā ar V pielikuma B daļu;

b) - gan tukša, gan maksimāli noslogota lifta darbību, lai nodrošinātu drošības ierīču (gala atduru, bloķēšanas ierīču utt.) pareizu uzstādīšanu un darbību:

- gan tukša, gan maksimāli noslogota lifta darbību, lai nodrošinātu pareizu drošības ierīču darbību energopadeves traucējumu gadījumā,

- statisku testu ar slodzi, kas 1,25 reizes pārsniedz nominālo slodzi.

Nominālā slodze ir minēta I pielikuma 5. iedaļā.

Pēc minētajiem testiem pilnvarotā iestāde pārbauda to, vai nav radušies nekādi bojājumi, kas kaitē lifta izmantošanai.

5. Pilnvarotajai iestādei jāsaņem šādi dokumenti:

- sakomplektēta lifta plāns,

- galīgās pārbaudes plāni un diagrammas, jo īpaši vadības ierīču slēguma diagrammas,

- tā instrukciju apkopojuma kopija, kas minēts I pielikuma 6.2. iedaļā.

Pilnvarotā iestāde nevar prasīt sīki izstrādātus plānus vai jebkuru citu precīzu informāciju, ja tā nav būtiska, lai pārliecinātos par tirgū laižamā lifta atbilstību EK modeļa pārbaudes deklarācijā aprakstītajam lifta paraugam.

6. Ja lifts atbilst šīs direktīvas noteikumiem, pilnvarotās iestādes uzliek vai ir uzlikušas tā identifikācijas numuru blakus CE zīmei saskaņā ar III pielikumu un izdod galīgās pārbaudes apliecību, kurā norāda veiktās pārbaudes un testus.

Pilnvarotā iestāde aizpilda attiecīgās lappuses reģistrācijas žurnālā, kas minēts I pielikuma 6.2. iedaļā.

Ja pilnvarotā iestāde atsakās izdot galīgās pārbaudes apliecību, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un iesaka līdzekļus, kā to iegūt. Ja lifta uzstādītājs atkārtoti prasa galīgo pārbaudi, viņam jāgriežas tajā pašā pilnvarotajā iestādē.

7. Galīgās pārbaudes apliecībai, dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz pieņemšanas procedūrām, ir jābūt tās valsts oficiālajā valodā, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

IESTĀŽU PILNVAROŠANAS OBLIGĀTIE KRITĒRIJI, KAS JĀIEVĒRO DALĪBVALSTĪM

1. Pilnvarotā iestāde, tās direktors un darbinieki, kas atbild par pārbaužu veikšanu, nedrīkst būt ne projektētāji, ne ražotāji, ne piegādātāji vai aizsargierīču ražotāji, ne inspicējamo liftu uzstādītāji, ne arī minēto pušu pilnvaroti pārstāvji. Tāpat arī iestāde, tās direktors un darbinieki, kas atbild par direktīvas 8. pantā minētās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību, nedrīkst būt ne projektētāji, ne ražotāji, ne piegādātāji vai aizsargierīču ražotāji, ne inspicējamo liftu uzstādītāji, ne arī minēto pušu pilnvaroti pārstāvji. Viņi nedrīkst iesaistīties tieši vai kā pilnvaroti pārstāvji šo aizsargierīču projektēšanā, ražošanā, tirdzniecībā vai apkalpošanā, vai liftu uzstādīšanā. Tas neizslēdz tehniskās informācijas apmaiņu starp iestādi un aizsargierīču ražotāju vai lifta uzstādītāju.

2. Iestāde un tās darbinieki veic pārbaudes vai uzraudzību ar vislielāko profesionālo godīgumu un tehnisko kompetenci, nepakļaujoties nekādam spiedienam un pamudinājumiem, it īpaši finansiāliem, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai inspicēšanas rezultātus, sevišķi no to personu vai personu grupu puses, kas ir ieinteresētas pārbaudes vai uzraudzības rezultātos.

3. Iestādes rīcībā jābūt vajadzīgajiem darbiniekiem un nodrošinājumam, kas ļautu pienācīgi veikt administratīvos un tehniskos uzdevumus saistībā ar pārbaudēm vai uzraudzību; tai jābūt pieejamām arī iekārtām, kas vajadzīgas īpašu pārbaužu veikšanai.

4. Darbiniekiem, kas ir atbildīgi par inspicēšanu, jābūt ar:

- atbilstīgu tehnisko un profesionālo sagatavotību,

- pietiekamu veicamo testu prasību izpratni un attiecīgo pieredzi to veikšanā,

- prasmi sagatavot apliecības, protokolus un ziņojumus, kas ir nepieciešami veikto testu apstiprināšanai.

5. Jāgarantē darbinieku objektivitāte. Darbinieku atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no izdarīto testu skaita vai to rezultātiem.

6. Iestādei jāapdrošina atbildība, ja to saskaņā ar valsts tiesību aktiem neuzņemas valsts vai ja pati dalībvalsts tieši neatbild par testiem.

7. Iestādes darbiniekiem saskaņā ar šo direktīvu vai jebkuru valsts tiesību aktu, kas nosaka tās piemērošanu, jāievēro dienesta noslēpums attiecībā uz informāciju, ko iegūst, veicot iestādes uzdevumus, izņemot attiecībā pret tās valsts kompetentām iestādēm, kurā šos uzdevumus izpilda.

--------------------------------------------------

VIII PIELIKUMS

RAŽOJUMA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

(E modulis)

1. Ražojuma kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar ko aizsargierīces ražotājs, kurš atbilst 2. iedaļas noteikumiem, nodrošina un deklarē, ka aizsargierīces atbilst modelim, kas aprakstīts EK modeļa pārbaudes apliecībā, un atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām, kā arī nodrošina un deklarē, ka aizsargierīce padara liftu, kuram tā ir pareizi uzstādīta, atbilstošu šīs direktīvas noteikumiem.

Aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, katrai aizsargierīcei jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija. CE zīme jāpapildina ar tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas atbild par 4. iedaļā noteikto uzraudzību.

2. Ražotājam aizsargierīces galīgajā pārbaudē un testēšanā jāpiemēro apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilstīgi 3. iedaļai, un uz viņu attiecas uzraudzība, kas noteikta 4. iedaļā.

3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1. Aizsargierīces ražotājam jāiesniedz brīvi izvēlētai pilnvarotai iestādei pieteikums attiecīgo aizsargierīču kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- visa attiecīgā informācija par paredzētajām aizsargierīcēm,

- dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

- apstiprināto aizsargierīču tehniskā dokumentācija un EK modeļa pārbaudes apliecības kopija.

3.2. Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu katra aizsargierīce ir jāpārbauda un attiecīgi jātestē, kā noteikts 5. pantā minētajos standartos, vai jāveic līdzvērtīgi testi, lai nodrošinātu tās atbilstību direktīvas prasībām.

Visi aizsargierīču ražotāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jānodrošina vienota kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un apkopojumu izpratne.

Tajā pietiekami jāraksturo:

a) kvalitātes mērķi,

b) pārvaldes organizācijas struktūra, pienākumi un pilnvaras attiecībā uz aizsargierīču kvalitāti,

c) pārbaudes un testi, ko veiks pēc ražošanas,

d) līdzekļi, lai apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību,

e) ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. iedaļā. Tai jāpieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst šīm prasībām [1].

Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūra noteikti ietver aizsargierīču ražotāja telpu apskati.

Lēmums jāpaziņo aizsargierīču ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts novērtējums.

3.4. Aizsargierīču ražotājam jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un pienācīgi un efektīvi uzturēt to spēkā.

Aizsargierīču ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, jāinformē pilnvarotā iestāde, kura apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem paredzamajiem jauninājumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Pilnvarotā iestāde novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. iedaļā minētajām prasībām, vai arī būtu jāveic atkārtota novērtēšana.

Tai jāpaziņo savs lēmums ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

4. Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka aizsargierīces ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2. Ražotājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas un jāsniedz visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

- tehniskā dokumentācija,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3. Pilnvarotajai iestādei jāveic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka aizsargierīču ražotājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jādara aizsargierīču ražotājam zināms pārbaudes ziņojums.

4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt aizsargierīču ražotāju bez brīdinājuma.

Šādu apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt vai pasūtīt testus, lai vajadzības gadījumā pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi; tai jāiesniedz aizsargierīču ražotājam apmeklējuma protokols un, ja ir veikts tests, tad testa protokols.

5. Ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējās aizsargierīces izgatavošanas valsts iestāžu vajadzībām jāglabā:

- dokumentācija, kas minēta 3.1. iedaļas otrās daļas trešajā ievilkumā,

- papildinājumi, kas minēti 3.4. iedaļas otrajā daļā,

- pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. iedaļas pēdējā daļā un 4.3. un 4.4. iedaļā.

6. Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo informāciju par visiem izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem.

[1] Tas ir saskaņotais standarts EN 29003, kas vajadzības gadījumā papildināts, lai ņemtu vērā aizsargierīču īpatnības.

--------------------------------------------------

IX PIELIKUMS

PILNA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

(H modulis)

1. Pilna kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar ko 2. iedaļas noteikumiem atbilstīgs aizsargierīces ražotājs nodrošina un deklarē, ka aizsargierīces atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām, un ka aizsargierīce padara liftu, kuram tā ir pareizi uzstādīta, atbilstošu šīs direktīvas prasībām.

Aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, katrai aizsargierīcei jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija. CE zīme jāpapildina ar tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas atbild par 4. iedaļā noteikto uzraudzību.

2. Ražotājam aizsargierīces galīgajā pārbaudē jāpiemēro apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma un jātestē aizsargierīce atbilstīgi 3. iedaļai; uz viņu attiecas uzraudzība, kas noteikta 4. iedaļā.

3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1. Ražotājam jāiesniedz pilnvarotai iestādei pieteikums kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- visa atbilstīgā informācija par aizsargierīcēm,

- dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

3.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jānodrošina aizsargierīču atbilstība attiecīgajām direktīvas prasībām un jāpadara lifti, kuriem tās ir pareizi uzstādītas, atbilstoši šīm prasībām.

Visi ražotāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jārada vienota kvalitātes nodrošināšanas mērķu un pasākumu, piemēram, programmu, plānu, apkopojumu un dokumentu izpratne.

Tajā pietiekami jāraksturo:

- paredzētā kvalitāte, kā arī vadības organizatoriskā struktūra, uzdevumi un pilnvaras attiecībā uz aizsargierīču konstrukciju un kvalitāti,

- konstrukcijas tehniskās specifikācijas, to skaitā standarti, ko piemēros, un, ja 5. pantā minētos standartus nepiemēros pilnībā, paņēmieni, kurus izmantos, lai nodrošinātu to šīs direktīvas pamatprasību ievērošanu, kas attiecas uz aizsargierīcēm,

- konstrukcijas kontroles un pārbaužu metodes, procesi un sistemātiskas darbības, ko izmantos, projektējot aizsargierīces,

- attiecīgas metodes, procedūras un sistemātiskas darbības, ko izmantos ražošanai, kā arī kontrolei un kvalitātes nodrošināšanai,

- pārbaudes un testi, ko veiks pirms ražošanas, ražošanas laikā un pēc tās, kā arī to biežums,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.,

- paņēmieni, ar kuriem uzrauga, vai ir panākta elementa vajadzīgā konstrukcija un kvalitāte, un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte.

3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. iedaļā. Tai jāpieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst šīm prasībām [1].

Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūra noteikti ietver ražotāja telpu apmeklējumu.

Lēmums jāpaziņo aizsargierīču ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

3.4. Aizsargierīču ražotājam jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un pienācīgi un efektīvi uzturēt to spēkā.

Aizsargierīču ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, jāinformē pilnvarotā iestāde, kura apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem paredzamajiem jauninājumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Pilnvarotā iestāde novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. iedaļā minētajām prasībām, vai arī būtu jāveic atkārtota novērtēšana.

Tai jāpaziņo savs lēmums ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

4. Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka aizsargierīces ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2. Aizsargierīču ražotājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt projektēšanas, ražošanas, pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas un jāsniedz visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz konstrukciju, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultāti utt.,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz ražošanu, piemēram, pārbaužu ziņojumi un testu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3. Pilnvarotajai iestādei jāveic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka aizsargierīču ražotājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jādara aizsargierīču ražotājam zināms revīzijas ziņojums.

4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt aizsargierīču ražotāju bez brīdinājuma. Šo apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt vai pasūtīt testus, lai vajadzības gadījumā pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi; tai jāiesniedz aizsargierīču ražotājam apmeklējuma protokols un, ja ir veikts tests, tad testa protokols.

5. Aizsargierīču ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim 10 gadus pēc pēdējās aizsargierīces izgatavošanas valsts iestāžu vajadzībām jāglabā:

- dokumentācija, kas minēta 3.1. iedaļas otrās daļas otrajā ievilkumā,

- papildinājumi, kas minēti 3.4. iedaļas otrajā daļā,

- pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. iedaļas pēdējā daļā un 4.3. un 4.4. iedaļā.

Ja ne aizsargierīces ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienākumu nodrošināt tehniskās dokumentācijas pieejamību uzliek personai, kas laiž aizsargierīci Kopienas tirgū.

6. Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo informāciju par visiem izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem.

7. Dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, ir jābūt vienā no tās valsts oficiālajām valodām, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

[1] Tas ir saskaņotais standarts EN 29001, kas vajadzības gadījumā papildināts, lai ņemtu vērā aizsargierīču īpatnības.

--------------------------------------------------

X PIELIKUMS

VIENĪBAS PĀRBAUDE

(G modulis)

1. Vienības pārbaude ir procedūra, ar ko lifta uzstādītājs nodrošina un deklarē, ka tirgū laistais lifts, par kuru ir iegūts 4. iedaļā minētā atbilstības apliecība, atbilst šīs direktīvas prasībām. Lifta uzstādītājam katra lifta kabīnē jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija.

2. Lifta uzstādītājs iesniedz brīvi izvēlētai pilnvarotai iestādei vienības pārbaudes pieteikumu.

Pieteikumā iekļauj:

- lifta uzstādītāja nosaukumu un adresi, kā arī lifta uzstādīšanas vietu,

- rakstisku deklarāciju par to, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienā citā pilnvarotā iestādē,

- tehnisko dokumentāciju.

3. Tehniskās dokumentācijas mērķis ir dot iespēju novērtēt lifta atbilstību šīs direktīvas prasībām un izprast lifta konstrukciju, uzstādīšanu un darbību.

Attiecībā uz atbilstības novērtēšanu tehniskajā dokumentācijā iekļauj:

- lifta vispārīgu aprakstu,

- projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas,

- attiecīgās pamatprasības un risinājumus, kuri pieņemti to izpildei (piemēram, saskaņoti standarti),

- jebkuru lifta uzstādītāja veiktu vai ar apakšlīgumu nodotu testu vai aprēķinu rezultātus,

- lifta izmantošanas instrukciju kopijas,

- izmantoto aizsargierīču EK modeļa pārbaudes apliecību kopijas.

4. Pilnvarotajai iestādei jāpārbauda tehniskā dokumentācija un lifts, kā arī jāveic attiecīgie testi, kas izklāstīti attiecīgajā(-os) standartā(-os), kuri minēti šīs direktīvas 5. pantā, vai līdzvērtīgi testi, lai nodrošinātu lifta atbilstību attiecīgajām šīs direktīvas prasībām.

Ja lifts atbilst šīs direktīvas noteikumiem, tad pilnvarotā iestāde nodrošina, ka blakus CE zīmei saskaņā ar III pielikumu ir piestiprināts tā identifikācijas numurs, un attiecībā uz veiktajiem testiem izdod atbilstības apliecību.

Pilnvarotā iestāde aizpilda attiecīgās lappuses reģistrācijas žurnālā, kas minēts I pielikuma 6.2. iedaļā.

Ja pilnvarotā iestāde atsakās izdot atbilstības apliecību, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda, kā panākt atbilstību. Ja lifta uzstādītājs atkārtoti prasa pārbaudi, viņam jāgriežas tajā pašā pilnvarotajā iestādē.

5. Atbilstības apliecībai, dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz vienības pārbaudes procedūrām, ir jābūt tās valsts oficiālajā valodā, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

6. Lifta uzstādītājs kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā atbilstības apliecības kopiju 10 gadus no dienas, kad lifts laists tirgū.

--------------------------------------------------

XI PIELIKUMS

MODEĻA ATBILSTĪBAS IZLASES VEIDA PĀRBAUDES

(C modulis)

1. Atbilstība modelim ir procedūra, ar ko aizsargierīču ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kurš reģistrēts Kopienā, nodrošina un deklarē, ka aizsargierīces atbilst modelim, kas aprakstīts EK modeļa apliecībā, un atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām, un padara liftu, kuram tās ir pareizi uzstādītas, atbilstošu šīs direktīvas prasībām.

Aizsargierīces ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, katrai aizsargierīcei jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija.

2. Aizsargierīču ražotājam jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai panāktu, ka ražošanas process nodrošina ražoto aizsargierīču atbilstību modelim, kas aprakstīts EK modeļa pārbaudes apliecībā, un attiecīgajām direktīvas prasībām.

3. Aizsargierīču ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāglabā EK atbilstības deklarācijas kopija 10 gadus pēc pēdējās aizsargierīces izgatavošanas.

Ja ne aizsargierīču ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienākumu nodrošināt tehniskās dokumentācijas pieejamību uzliek personai, kas laiž aizsargierīces Kopienas tirgū.

4. Ražotāja izvēlētai pilnvarotajai iestādei ik pa laikam jāveic aizsargierīču pārbaudes. Gatavu aizsargierīču paraugs, ko pilnvarotā iestāde ņem izgatavošanas vietā, jāpārbauda un jāveic attiecīgie testi, kuri izklāstīti attiecīgajā(-os) standartā(-os), kas minēti 5. pantā, vai līdzvērtīgi testi, lai kontrolētu ražojuma atbilstību attiecīgajām šīs direktīvas prasībām. Ja viena vai vairākas pārbaudītās aizsargierīces tām neatbilst, tad pilnvarotajai iestādei jāveic vajadzīgie pasākumi.

To, kas jāievēro, pārbaudot aizsargierīces, nosaka nolīgumā starp visām pilnvarotajām iestādēm, kuras atbild par šo procedūru, ņemot vērā IV pielikumā minētās pamatprasības aizsargierīcēm.

Pilnvarotā iestāde ir atbildīga par to, lai ražotājs izgatavošanas laikā uzliktu iestādes identifikācijas numuru.

5. Dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz 4. iedaļā minētajām pārbaudes procedūrām, ir jābūt vienā no tās valsts oficiālajām valodām, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

--------------------------------------------------

XII PIELIKUMS

RAŽOJUMA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA LIFTIEM

(E modulis)

1. Ražojuma kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar ko lifta uzstādītājs, kurš atbilst 2. iedaļas noteikumiem, nodrošina un deklarē, ka uzstādītais lifts atbilst modelim, kas aprakstīts EK modeļa pārbaudes apliecībā, un atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām.

Lifta uzstādītājam katra lifta kabīnē jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija. CE zīme jāpapildina ar tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas atbild par 4. iedaļā noteikto uzraudzību.

2. Lifta uzstādītājam lifta galīgajā pārbaudē jāpiemēro apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma un jātestē lifts atbilstīgi 3. iedaļai; uz viņu attiecas uzraudzība, kas noteikta 4. iedaļā.

3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1. Lifta uzstādītājam jāiesniedz brīvi izvēlētai pilnvarotai iestādei pieteikums liftu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- visa attiecīgā informācija par paredzētajiem liftiem,

- dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

- apstiprināto liftu tehniskā dokumentācija un EK modeļa pārbaudes apliecību kopijas.

3.2. Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu katrs lifts ir jāpārbauda un attiecīgi jātestē, kā noteikts 5. pantā minētajos standartos, vai jāveic līdzvērtīgi testi, lai nodrošinātu tās atbilstību direktīvas prasībām.

Visi lifta uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku nostādņu, procedūru un norādījumu veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jānodrošina vienota kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un apkopojumu izpratne.

Tajā pietiekami jāraksturo:

a) kvalitātes mērķi;

b) pārvaldes organizācijas struktūra, pienākumi un pilnvaras attiecībā uz liftu kvalitāti;

c) pārbaudes un testi, ko veiks pirms laišanas tirgū (vismaz testi, kuri noteikti VI pielikuma 4. iedaļas b) punktā);

d) līdzekļi, lai apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību;

e) ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. iedaļā. Tai jāpieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst šīm prasībām [1].

Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūra noteikti ietver lifta uzstādītāja telpu un uzstādīšanas vietas apskati.

Lēmums jāpaziņo lifta uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

3.4. Lifta uzstādītājam jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un pienācīgi un efektīvi uzturēt to spēkā.

Lifta uzstādītājam jāinformē pilnvarotā iestāde, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem paredzamajiem jauninājumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Pilnvarotā iestāde novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. iedaļā minētajām prasībām, vai arī būtu jāveic atkārtota novērtēšana.

Tai jāpaziņo savs lēmums lifta uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

4. Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka lifta uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2. Lifta uzstādītājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt pārbaudes un testēšanas telpas un jāsniedz visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

- tehniskā dokumentācija,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3. Pilnvarotā iestāde veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka lifta uzstādītājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un jādara lifta uzstādītājam zināms pārbaudes ziņojums.

4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt lifta uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma.

Šo apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt vai pasūtīt testus, lai vajadzības gadījumā pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma un lifts darbojas pienācīgi; tai jāiesniedz lifta uzstādītājam apmeklējuma protokols un, ja ir veikts tests, tad testa protokols.

5. Lifta uzstādītājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā lifta izgatavošanas valsts iestāžu vajadzībām jāglabā:

- dokumentācija, kas minēta 3.1. iedaļas otrās daļas trešajā ievilkumā,

- papildinājumi, kas minēti 3.4. iedaļas otrajā daļā,

- pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. iedaļas pēdējā daļā un 4.3. un 4.4. iedaļā.

6. Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo informāciju par visiem izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem.

[1] Tas ir saskaņotais standarts EN 29003, kas vajadzības gadījumā papildināts, lai ņemtu vērā liftu īpatnības.

--------------------------------------------------

XIII PIELIKUMS

PILNA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA LIFTIEM

(H modulis)

1. Pilna kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar ko lifta uzstādītājs, kurš atbilst 2. iedaļas noteikumiem, nodrošina un deklarē, ka lifts atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām.

Lifta uzstādītājam uz katra lifta jāuzliek CE zīme un jāsastāda EK atbilstības deklarācija. CE zīme jāpapildina ar tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas atbild par 4. iedaļā noteikto uzraudzību.

2. Lifta uzstādītājam lifta projektēšanā, ražošanā, montāžā, uzstādīšanā un galīgajā pārbaudē jāpiemēro apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un jātestē lifts atbilstīgi 3. iedaļai; uz viņu attiecas uzraudzība, kas noteikta 4. iedaļā.

3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1. Lifta uzstādītājam jāiesniedz pilnvarotai iestādei pieteikums kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- visa atbilstīgā informācija par liftiem, jo īpaši informācija, kas dod iespēju izprast saistību starp lifta konstrukciju un darbību, kā arī novērtēt lifta atbilstību šīs direktīvas prasībām,

- dokumentācija attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

3.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jānodrošina liftu atbilstība attiecīgajām direktīvas prasībām.

Visi lifta uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jānodrošina vienota kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un apkopojumu izpratne.

Tajā pietiekami jāraksturo:

- paredzētā kvalitāte, kā arī vadības organizatoriskā struktūra, uzdevumi un pilnvaras attiecībā uz projektu un liftu kvalitāti,

- konstrukcijas tehniskās specifikācijas, to skaitā standarti, ko piemēros, un, ja 5. pantā minētos standartus nepiemēros pilnībā, paņēmieni, kurus izmantos, lai nodrošinātu to šīs direktīvas pamatprasību ievērošanu, kas attiecas uz liftiem,

- konstrukcijas kontroles un pārbaudes metodes, procesi un sistemātiskas darbības, ko izmantos, projektējot liftus,

- pārbaudes un testi, ko veiks, pēc materiālu, detaļu un montāžas mezglu piegādes,

- attiecīgas metodes, procedūras un sistemātiskas darbības, ko izmantos montāžai, uzstādīšanai un kvalitātes kontrolei,

- pārbaudes un testi, ko veiks pirms uzstādīšanas (uzstādīšanas nosacījumu pārbaude: šahta, mehānismu novietojums utt.) un uzstādīšanas laikā, kā arī pēc uzstādīšanas (vismaz testi, kas noteikti VI pielikuma 4. iedaļas b) apakšpunktā),

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.,

- paņēmieni, ar kuriem uzrauga, vai ir sasniegta vajadzīgā konstrukcijas un uzstādīšanas kvalitāte un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāte.

3.3. Projekta pārbaude

Ja projekts pilnībā neatbilst saskaņotajiem standartiem, tad pilnvarotajai iestādei jāpārliecinās, vai projekts atbilst direktīvas noteikumiem un, ja atbilst, tad jāizsniedz uzstādītājam "EK projekta pārbaudes apliecība", nosakot apliecības derīguma nosacījumus un norādot visas ziņas, kas vajadzīgas apstiprinātā projekta identificēšanai.

3.4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana

Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. iedaļā. Tai jāpieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst šīm prasībām [1].

Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūra noteikti ietver lifta uzstādītāja telpu un uzstādīšanas vietas apskati.

Lēmums jāpaziņo lifta uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

3.5. Lifta uzstādītājam jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un pienācīgi un efektīvi uzturēt to spēkā.

Lifta uzstādītājam jāinformē pilnvarotā iestāde, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem paredzamajiem jauninājumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Pilnvarotā iestāde novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. iedaļā minētajām prasībām, vai arī būtu jāveic atkārtota novērtēšana.

Tai jāpaziņo savs lēmums lifta uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

4. Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka lifta uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2. Lifta uzstādītājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt projektēšanas, ražošanas, montāžas, uzstādīšanas, pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas, kā arī jāsniedz visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz projektēšanu, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultāti utt.,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz piegāžu un uzstādīšanas pieņemšanu, piemēram, pārbaužu ziņojumi un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3. Pilnvarotā iestāde veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka lifta uzstādītājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un dara lifta uzstādītājam zināmu revīzijas ziņojumu.

4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt lifta uzstādīšanas telpas vai lifta montāžas vietu bez brīdinājuma. Šo apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt vai pasūtīt testus, lai vajadzības gadījumā pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi; tai jāiesniedz lifta uzstādītājam apmeklējuma protokols un, ja ir veikts tests, tad testa protokols.

5. Lifta uzstādītājam vismaz 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām jāglabā:

- dokumentācija, kas minēta 3.1. iedaļas otrās daļas otrajā ievilkumā,

- papildinājumi, kas minēti 3.5. iedaļas otrajā daļā,

- pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.5. iedaļas pēdējā daļā un 4.3. un 4.4. iedaļā.

Ja uzstādītājs nav reģistrēts Kopienā, šo pienākumu uzliek pilnvarotai iestādei.

6. Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo informāciju par visām izsniegtajām un atsauktajām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.

7. Dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz pilnas kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, jābūt vienā no tās valsts oficiālajām valodām, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

[1] Tas ir saskaņotais standarts EN 29001, kas vajadzības gadījumā papildināts, lai ņemtu vērā liftu īpatnības.

--------------------------------------------------

XIV PIELIKUMS

RAŽOŠANAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

(D modulis)

1. Ražošanas kvalitātes nodrošināšana ir procedūra, ar ko lifta uzstādītājs, kurš atbilst 2. iedaļas noteikumiem, nodrošina un deklarē, ka lifts atbilst attiecīgajām direktīvas prasībām. Lifta uzstādītājam uz katra lifta jāuzliek CE zīme un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija. CE zīme jāpapildina ar tās pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru, kas atbild par 4. iedaļā noteikto uzraudzību.

2. Lifta uzstādītājam lifta ražošanā, uzstādīšanā un galīgajā pārbaudē jāpiemēro apstiprināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, un jātestē lifts atbilstīgi 3. iedaļai; uz viņu attiecas uzraudzība, kas noteikta 4. iedaļā.

3. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1. Lifta uzstādītājam jāiesniedz brīvi izvēlētā pilnvarotā iestādē pieteikums viņa kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Šajā pieteikumā jāiekļauj:

- visa attiecīgā informācija par liftiem,

- dokumentācija par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,

- apstiprinātā modeļa tehniskā dokumentācija un EK modeļa pārbaudes apliecības kopija.

3.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jānodrošina liftu atbilstība attiecīgajām direktīvas prasībām.

Visi lifta uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācijai jārada vienota kvalitātes programmu, plānu, apkopojumu un dokumentācijas izpratne.

Tajā pietiekami jāraksturo:

- paredzētā kvalitāte, kā arī vadības organizatoriskā struktūra, uzdevumi un pilnvaras attiecībā uz liftu kvalitāti,

- izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procedūras un sistemātiskas darbības,

- pārbaudes un testi, ko veiks pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un pēc tās [1],

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikācijas utt.,

- paņēmieni, ar kuriem uzrauga, vai ir sasniegta vajadzīgā lifta kvalitāte un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāte.

3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. iedaļā. Tai jāpieņem, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kurās ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst šīm prasībām [2].

Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā noteikti ietver uzstādītāja telpu pārbaudes apmeklējumu.

Attiecīgais lēmums jāpaziņo uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

3.4. Lifta uzstādītājam jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un pienācīgi un efektīvi uzturēt to spēkā.

Uzstādītājs informē pilnvaroto iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visiem paredzamajiem jauninājumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Pilnvarotā iestāde novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. iedaļā minētajām prasībām, vai arī būtu jāveic atkārtota novērtēšana.

Tai jāpaziņo savs lēmums uzstādītājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē gūtie atzinumi un argumentēts lēmuma novērtējums.

4. Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2. Uzstādītājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apmeklēt ražošanas, montāžas, uzstādīšanas, pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas, kā arī jāsniedz visa vajadzīgā informācija, jo īpaši:

- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija,

- ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3. Pilnvarotā iestāde veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un dara uzstādītājam zināmu pārbaudes ziņojumu.

4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt uzstādītāju bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde vajadzības gadījumā var veikt vai pasūtīt testus, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Pilnvarotajai iestādei ir jāsniedz uzstādītājam ziņojums par apmeklējumu, kā arī ziņojums par testu, ja tas ir veikts.

5. Uzstādītājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā lifta izgatavošanas valsts iestāžu vajadzībām jāglabā:

- dokumentācija, kas minēta 3.1. iedaļas otrajā ievilkumā,

- papildinājumi, kas minēti 3.4. iedaļas otrajā daļā,

- pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. iedaļas pēdējā daļā un 4.3. un 4.4. iedaļā.

6. Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo informāciju par izsniegtajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumiem.

7. Dokumentācijai un korespondencei, kas attiecas uz ražošanas kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, jābūt tās valsts oficiālajā valodā, kurā pilnvarotā iestāde ir reģistrēta, vai citā tai pieņemamā valodā.

[1] Šajos testos iekļauj vismaz VI pielikuma 4.b iedaļā paredzētos testus.

[2] Tas ir saskaņotais standarts EN 29002, kas vajadzības gadījumā papildināts, lai ņemtu vērā liftu īpatnības.

--------------------------------------------------

Top