EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1831

Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/94 (1994. gada 26. jūlijs) par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā

OJ L 191, 27.7.1994, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Atcelts ar 32006R1828 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1831/oj

31994R1831Oficiālais Vēstnesis L 191 , 27/07/1994 Lpp. 0009 - 0012
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 14 Sējums 1 Lpp. 0211
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 14 Sējums 1 Lpp. 0211


Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/94

(1994. gada 26. jūlijs)

par pārkāpumiem finansēšanā no Kohēzijas fonda un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1164/94 (1994. gada 16. maijs) par Kohēzijas fonda izveidi [1], un jo īpaši tās 12. panta 5. punktu,

tā kā Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. pantā ir izklāstīti principi, kas Kopienā regulē cīņu pret pārkāpumiem un līdzekļu atgūšanu, kas ļaunprātības vai nolaidības dēļ Kohēzijas fonda jomā ir zaudēti;

tā kā šajā regulā izklāstītie noteikumi ir jāsaista ar visiem Regulas (EK) Nr. 1164/94 3. pantā paredzētajiem piemērotajiem pasākumiem;

tā kā šī regula, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 2. punktu, regulē tikai dažus saņēmēju dalībvalstu pienākumu aspektus un tātad, ievērojot minēto pantu, tam nebūtu jāietekmē nekādi citi pienākumi;

tā kā, lai Kopiena būtu labāk informēta par saņēmēju dalībvalstu veiktajiem pasākumiem cīņā pret pasākumiem, būtu jānorāda, ar kādiem valstu noteikumiem jāiepazīstina Komisija;

tā kā, lai noskaidrotu pārkāpumu veidu un pārkāpumu finansiālās sekas un atgūtu nepareizi izmaksātās summas, būtu jāparedz, ka dalībvalstis katru gada ceturksni ziņo Komisijai par visiem atklātajiem pārkāpumiem; tā kā papildus šādiem ziņojumiem ir jāsniedz arī informācija par tiesas vai administratīvo procesu gaitu;

tā kā Komisija būtu regulāri jāinformē par tiesas un administratīvām lietām pret personām, kas ir izdarījušas pārkāpumus; tā kā ir ieteicams nodrošināt arī regulāru ziņošanu par dalībvalstu veiktajiem Kopienas finansiālo interešu aizsardzības pasākumiem;

tā kā ir lietderīgi noteikt, kādas procedūras dalībvalstīm un Komisijai jāpiemēro gadījumos, kad pārkāpumu dēļ zaudētās summas izrādās neatgūstamas;

tā kā jānosaka zemākā robeža, kuru pārsniedzot, saņēmējām dalībvalstīm par pārkāpumiem automātiski jāziņo Komisijai;

tā kā šai regulai nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu kriminālprocesa normas un dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās tiesu līmenī;

tā kā ir ieteicams paredzēt iespēju, ka Kopiena sedz daļu no tiesas izdevumiem un izdevumiem, kas tieši saistīti ar tiesas procesiem;

tā kā, lai pārkāpumus novērstu, būtu jāpastiprina dalībvalstu sadarbība ar Komisiju, darot visu iespējamo, lai tajā nodrošinātu konfidencialitātes noteikumu pienācīgu ievērošanu;

tā kā būtu jānosaka, ka šī regula ir jāpiemēro arī gadījumos, kad pārkāpuma dēļ nav izdarīti Kohēzijas fonda sakarā paredzētie maksājumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Neskarot pienākumus, ko tieši uzliek Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. pants, šī regula attiecas uz visiem piemērotajiem pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1164/94 3. pantā.

Šī regula neliedz dalībvalstīm piemērot kriminālprocesa normas un dalībvalstu tiesisko sadarbību krimināllietās.

2. pants

1. Saņēmējas dalībvalstis Regulas (EK) Nr. 1164/94 2. panta 2. punkta nozīmē trīs mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iepazīstina Komisiju ar:

- normatīvo vai administratīvo aktu noteikumiem par Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. pantā noteikto pasākumu piemērošanu,

- iestāžu un struktūru sarakstu, kuras atbild par šo pasākumu piemērošanu, un galvenajiem noteikumiem, kas attiecas uz šo iestāžu un struktūru lomu un darbību un uz procedūrām, par kuru piemērošanu tās ir atbildīgas.

2. Par grozījumiem informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu, saņēmējas dalībvalstis tūlīt ziņo Komisijai.

3. Komisija analizē saņēmēju dalībvalstu ziņojumus un informē tās par to, kādus secinājumus no šiem ziņojumiem plāno izdarīt. Tā turpina sazināties ar dalībvalstīm, cik vajadzīgs šā panta piemērošanai.

3. pants

1. Divu mēnešu laikā pēc katra gada ceturkšņa beigām saņēmējas dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pārkāpumiem, kas izskatīti administratīvā vai tiesas iepriekšējā izmeklēšanā.

Šajā nolūkā tām, cik iespējams, ir jāsniedz šādi dati:

- galvenie dati par attiecīgo projektu vai pasākumu,

- kuri noteikumi ir pārkāpti,

- izdevumu veids un summa; gadījumos, kad maksājumi nav izdarīti — summas, kas būtu nepareizi izmaksātas, ja pārkāpums nebūtu atklājies, izņemot gadījumus, kad kļūda vai nolaidība atklāta pirms maksāšanas un neizraisa nekādu administratīvu vai tiesas sodu,

- kopējā summa un katra finansējuma avota daļa tajā,

- laika posms vai brīdis, kad noticis pārkāpums,

- pārkāpuma izdarīšanai izmantotie paņēmieni,

- veids kā pārkāpums atklāts,

- kuras iestādes vai struktūras dalībvalstī sagatavojušas oficiālo ziņojumu par pārkāpumu,

- finansiālās sekas, maksājumu pārtraukšana (ja notikusi) un atgūšanas iespējas,

- kad un no kā saņemtas pirmās ziņas, kas izraisījušas aizdomas, ka pamanīts pārkāpums,

- kad sagatavots oficiālais ziņojums par pārkāpumu,

- vajadzības gadījumā — iesaistītās dalībvalstis un trešās valstis,

- kuras fiziskas un juridiskas personas iesaistītas, izņemot gadījumus, kad attiecīgā pārkāpuma īpatnību dēļ šīs ziņas uz pārkāpumu apkarošanu neattiecas.

2. Ja kādas 1. punktā prasītās ziņas nav pieejamas, jo īpaši, ja tās attiecas uz pārkāpuma izdarīšanā izmantotajiem paņēmieniem un tā atklāšanas veidu, trūkstošo informāciju saņēmēja dalībvalsts, cik iespējams, piegādā Komisijai turpmākajos gada ceturkšņa ziņojumos par pārkāpumiem.

3. Ja valsts noteikumi paredz konfidenciālu izmeklēšanu, informācijas sniegšanai vajadzīga kompetentās tiesas vai tribunāla atļauja.

4. pants

Katra saņēmēja dalībvalsts tūlīt ziņo Komisijai un, vajadzības gadījumā, citām attiecīgām dalībvalstīm par atklātajiem pārkāpumiem vai varbūtējiem pārkāpumiem, ja ir bažas, ka:

- tiem ļoti drīz var būt sekas ārpus tās teritorijas,

un/vai

- tajos konstatējama jaunu paņēmienu izmantošana.

5. pants

1. Divu mēnešu laikā pēc katra gada ceturkšņa beigām saņēmējas dalībvalstis, atsaucoties uz iepriekšējiem ziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar 3. pantu, informē Komisiju par to, kādi procesi sākti sakarā ar iepriekšējos ziņojumos minētajiem pārkāpumiem, un par svarīgām to panāktajām pārmaiņām, tostarp jāmin:

- atgūtās un atgūt paredzētās summas,

- saņēmēju dalībvalstu veiktie pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu nepareizi izmaksāto summu atgūšanu,

- tiesas un administratīvie procesi, kas sākti nolūkā atgūt nepareizi izmaksātās summas un uzlikt sodus,

- atgūšanas procedūru izbeigšanas iemesli; pirms lēmumu pieņemšanas, cik iespējams, informē Komisiju,

- kriminālvajāšanas izbeigšana.

Saņēmējas dalībvalstis paziņo Komisijai administratīvos vai tiesas lēmumus vai to galvenos punktus, kas attiecas uz šo procesu izbeigšanu.

2. Ja saņēmēja dalībvalsts uzskata, ka kādu summu nav iespējams vai nav paredzams atgūt pilnīgi, tā īpašā ziņojumā informē Komisiju par to, cik liela ir neatgūtā summa un kādēļ, pēc tās uzskata, šī summa būtu jāsedz Kopienai vai dalībvalstij. Šai informācijai jābūt pietiekami precīzai, lai Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgās dalībvalsts iestādēm varētu iespējami drīz izlemt, kam jālikvidē finansiālās sekas Regulas (EK) Nr. 1164/94 12. panta 1. punkta trešā ievilkuma nozīmē.

3. Ja notiek 2. punktā minētais gadījums, Komisija var īpaši lūgt saņēmēju dalībvalsti turpināt atgūšanas procedūru.

6. pants

Ja pārskata posmā pārkāpumu nav bijis, saņēmēja dalībvalsts 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā par to informē Komisiju.

7. pants

Ja dalībvalsts kompetentās iestādes pēc īpaša Komisijas lūguma nolemj uzsākt vai turpināt tiesas procesu, lai atgūtu nepareizi izmaksātās summas, Komisija var apņemties pilnīgi vai daļēji atlīdzināt dalībvalstij tiesas izdevumus un ar procesu tieši saistītos izdevumus, ja tā uzrāda ar dokumentiem pamatotus pierādījumus, pat ja process ir nesekmīgs.

8. pants

1. Komisija pastāvīgi sazinās ar attiecīgajām dalībvalstīm, lai papildinātu informāciju par 3. pantā minētajiem pārkāpumiem, par 5. pantā minētajām procedūrām un jo īpaši par atgūšanas iespējām.

2. Neatkarīgi no 1. punktā minētās saziņas Komisija informē dalībvalstis, ja pārkāpumam ir īpatnības, kas ļauj paredzēt tādu pašu vai līdzīgu paņēmienu izmantošanu citās dalībvalstīs.

3. Komisija dalībvalstu pārstāvjiem organizē informatīvas tikšanās Kopienas līmenī, lai kopīgi izskatītu informāciju, kas iegūta, ievērojot 3., 4. un 5. pantu un šā panta 1. punktu, un, jo īpaši, lai no šās informācijas smeltos pieredzi par pārkāpumiem, profilaktiskiem pasākumiem un tiesas procesiem.

4. Pēc dalībvalsts vai Komisijas lūguma dalībvalstis un Komisija apspriežas par to, kā likvidēt Kopienas interesēm kaitīgas pārkāpuma iespējas, kas atklājušās, izpildot spēkā esošos noteikumus.

9. pants

Komisija, izmantojot Padomdevēju komiteju krāpšanas novēršanas koordinācijai, regulāri informē dalībvalstis par to, cik lieli līdzekļi iesaistīti atklātajos pārkāpumos un dažādu veidu pārkāpumos, atsevišķi pa veidiem un kopumā.

10. pants

1. Dalībvalstis un Komisija ievēro vajadzīgo piesardzību, lai nodrošinātu savstarpējās informācijas konfidencialitāti.

2. Bez informācijas sniedzējas dalībvalsts nepārprotamas piekrišanas šajā regulā minēto informāciju dalībvalstīs vai Kopienas iestādēs nedrīkst nodot personām, kuru pienākumos nav paredzēta piekļūšana šai informācijai.

3. Fizisko vai juridisko personu vārdus vai nosaukumus citai dalībvalstij vai Kopienas iestādei var izpaust tikai tad, ja tas ir vajadzīgs, lai novērstu pārkāpumu, celtu apsūdzību vai noskaidrotu, vai domājamais pārkāpums ir noticis.

4. Uz paziņoto vai jebkādi citādi iegūto informāciju, ievērojot šo regulu, attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, un tā aizsargājama tāpat, kā līdzīgu informāciju aizsargā dalībvalsts, kura to saņēmusi, likumi un attiecīgie Kopienas iestādēm piemērojamie noteikumi.

Turklāt šo informāciju nedrīkst bez informācijas sniedzējas iestādes nepārprotamas piekrišanas izmantot nolūkiem, kas šajā regulā nav paredzēti, un tad, ja to izpaust vai izmantot aizliedz saņēmējas iestādes dalībvalstī spēkā esošie noteikumi.

5. Šā panta 1. līdz 4. punkts neliedz saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju izmantot juridiskās darbībās vai procesos, kas vēlāk tiek ierosināti par Kopienas noteikumu neievērošanu Kohēzijas fonda jomā. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas informāciju piegādājusi, tūlīt informējama par šādu izmantojumu.

6. Ja dalībvalsts paziņo Komisijai, ka turpmākā izmeklēšanā izrādījies, ka kāda fiziska vai juridiska persona, kuras vārds vai nosaukums saskaņā ar šo regulu ir paziņots Komisijai, pārkāpumā nav iesaistīta, Komisija par šo faktu tūlīt informē visus, kam šis vārds vai nosaukums saskaņā ar šo regulu ir izpausts. Šādu personu turpmāk neuzskata par iesaistītu attiecīgajā pārkāpumā atbilstīgi agrākajam paziņojumam.

11. pants

Gadījumos, kad Kohēzijas fonds un saņēmēja dalībvalsts ir kopīgi finansētāji, atgūtās summas šī dalībvalsts un Kopiena sadala proporcionāli saviem izdarītajiem izdevumiem.

12. pants

1. Ja pārkāpumi attiecas uz Kopienas budžeta izdevumu summām, kas mazākas par ECU 4000, saņēmējas dalībvalstis 3. un 5. pantā paredzēto informāciju Komisijai nesūta, ja vien Komisija to nelūdz īpaši.

2. Šā panta 1. punktā minēto summu konvertē valsts valūtā pēc Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētā maiņas kursa, kas ir bijis spēkā tā gada pirmajā darbdienā, kad saņemta informācija par pārkāpumiem.

13. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 3. un 5. panta vajadzībām laiks no regulas spēkā stāšanās dienas līdz kārtējā kalendārā gada ceturkšņa beigām uzskatāms par gada ceturksni.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter Schmidhuber

[1] OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top