Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2186

Padomes Regula (EEK) Nr. 2186/93 (1993. gada 22. jūlijs) par statistikas komercreģistru izveidošanas koordinēšanu Kopienā

OJ L 196, 5.8.1993, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 150 - 154
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 143 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 10 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 24/03/2008; Atcelts ar 32008R0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2186/oj

31993R2186Oficiālais Vēstnesis L 196 , 05/08/1993 Lpp. 0001 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0150
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 24 Lpp. 0150


Padomes Regula (EEK) Nr. 2186/93

(1993. gada 22. jūlijs)

par statistikas komercreģistru izveidošanas koordinēšanu Kopienā

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā vienotais tirgus palielina vajadzību pēc statistikas informācijas salīdzināmības uzlabošanas, lai izpildītu Kopienas prasības; tā kā ir jāpieņem uzņēmumu un citu būtisko statistikas vienību kopējās definīcijas un apraksti, lai varētu īstenot šos uzlabojumus;

tā kā reģistri būtu jāsastāda un jāatjauno, lai varētu savākt informāciju par šīm vienībām;

tā kā pieaug vajadzība pēc informācijas par uzņēmumu struktūru, un esošā Kopienas statistikas informācija nespēj apmierināt šo vajadzību;

tā kā statistikas komercreģistri ir līdzeklis, kas vajadzīgs, lai sekotu ekonomikas strukturālajām izmaiņām, ko izraisa, piemēram, kopuzņēmumu un partneruzņēmumu darbība, kontroles iegūšana pār uzņēmumiem, uzpērkot to akcijas, un uzņēmumu apvienošanās;

tā kā ir atzīta valsts uzņēmumu nozīmīgā loma dalībvalstu ekonomikā, jo īpaši Komisijas Direktīvas 80/723/EEK [1] 2. pantā, kurā arī ir definēti šādi uzņēmumi; tā kā šā iemesla dēļ tie būtu jāreģistrē komercreģistros;

tā kā pašlaik nav pieejami vairāki statistikas dati, jo īpaši tajās ekonomikas nozarēs, kur ir liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), piemēram, pakalpojumu sfērā, jo šo uzņēmumu statistikas reģistrs neeksistē;

tā kā komercreģistri ir viens no elementiem, kas līdzsvaro savstarpēji konfliktējošas prasības – prasību pēc plašākas informācijas par uzņēmumiem un prasību pēc administratīvā darba apjoma samazināšanas –, jo īpaši MVU gadījumā izmantojot administratīvajos un juridiskajos reģistros atrodamo informāciju, ievērojot Rekomendāciju 90/246/EEK [2];

tā kā statistikas komercreģistri ir uzņēmumu informācijas sistēmas pamats, ļaujot organizēt un koordinēt statistikas apskatus, nodrošinot izlases bāzi, ekstrapolācijas iespēju un uzņēmumu atbilžu kontroles līdzekļus, jo īpaši tos, kuri ir aplūkoti Direktīvā 78/660/EEK [3] un Direktīvā 83/349/EEK [4];

tā kā jaunas statistikas datu vākšanas sistēmas, kas aplūko dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem, izveidošana rada nepieciešamību pēc to personu reģistra, no kurām ir pieprasāma informācija; tā kā ir vēlams atvasināt to personu reģistru, no kurām ir pieprasāma informācija, no centrālā uzņēmumu statistikas reģistra;

tā kā statistikas komercreģistru izveidošana katrā atsevišķajā dalībvalstī atrodas dažādā attīstības stadijā; tā kā šo reģistru ilgstošo un dārgo izveidi var veikt tikai un vienīgi divos posmos, no kuriem pirmajā ir jāsaskaņo šo reģistru pamatvienības saskaņā ar noteikto laika grafiku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķi

Dalībvalstis izveido vienu vai vairākus saskaņotus statistikas reģistrus, ievērojot turpmākajos pantos sniegtās definīcijas un saturu.

2. pants

Definīcijas

1. Šajā regulā:

a) "juridiskā vienība" ir juridiska vienība, kā tā definēta Regulas (EEK) Nr. 696/93 [5] pielikuma II A 3. iedaļā;

b) "uzņēmums" ir uzņēmums, kā tas definēts šīs regulas pielikuma III.A iedaļā.

Še turpmāk saistību starp uzņēmumu un juridisko vienību izsaka šādi:

- uzņēmums ir saistīts ar vienu vai vairākām juridiskajām vienībām

un

- juridiskā vienība ir atbildīga par uzņēmumu;

c) "vietējā vienība" ir vietēja vienība, kā tā definēta Regulas (EEK) Nr. 696/93 pielikuma III F iedaļā.

Še turpmāk saistību starp vietējo vienību un uzņēmumu izsaka šādi:

- vietējā vienība ir atkarīga no uzņēmuma.

2. Šī regula attiecas tikai un vienīgi uz tām vienībām, kuras veic pilnu vai daļēju ražošanas darbību.

3. pants

Darbības joma

Saskaņā ar 2. pantā sniegtajām definīcijām un ievērojot šajā pantā noteiktos ierobežojumus, reģistros reģistrē

- visus uzņēmumus, kas veic saimniecisko darbību, kura tirgus cenu izteiksmē ietilpst iekšzemes kopproduktā (IKP),

- juridiskās vienības, kas ir atbildīgas par šiem uzņēmumiem,

- vietējās vienības, kas ir atkarīgas no šiem uzņēmumiem.

Šo prasību tomēr nepiemēro mājsaimniecībām:

- tiktāl, ciktāl tās ražo preces savam patēriņam,

- tiktāl, ciktāl mājsaimniecību pakalpojumi ietver pašām piederoša vai iznomāta īpašuma izīrēšanu (Eiropas Kopienas saimnieciskās darbības statistikas klasifikācijas 70.2. grupa (NACE Rev. 1), ko nosaka Regula (EEK) Nr. 3037/90 [6]).

Pēc izvēles ietver

- uzņēmumus, kuru galvenais darbības veids ietilpst NACE Rev. 1 A, B vai L iedaļā,

- juridiskās vienības, kas par tiem ir atbildīgas,

- vietējās vienības, kas no tiem ir atkarīgas.

Par to, cik lielā apmērā reģistros ir jāreģistrē mazie uzņēmumi, kuriem nav nozīmes dalībvalstu statistikā, lemj saskaņā ar 9. pantā noteikto procedūru.

2. Pirmajā punktā minētos uzņēmumus, juridiskās vienības un vietējās vienības reģistrē saskaņā ar I pielikumā noteikto laika grafiku.

3. Pēc izvēles atsevišķi reģistrē juridiskās vienības - ar noteikumu, ka visu informāciju par šādām vienībām ietver uzņēmumu reģistra ierakstā.

Šādas reģistrācijas noteikumus pieņem saskaņā ar 9. pantā noteikto procedūru.

4. pants

Reģistra raksturojums

Reģistrā ietvertās vienības raksturo II pielikumā norādītais identitātes numurs un aprakstošā informācija.

5. pants

Atjaunošana

1. Vismaz reizi gadā atjauno šādu informāciju:

a) reģistra ierakstus un izdzēsumus,

b) mainīgos lielumus, kas norādīti II pielikuma 1. punkta b) un f) apakšpunktos,

c) ikgadējos apskatos ietvertajām vienībām – II pielikuma 3. punkta b), c), d), e) un h) apakšpunktos norādītos mainīgos lielumus, tiktāl, ciktāl tie tiek ietverti apskatos.

Parasti no administratīvajiem dokumentiem vai ikgadējiem apskatiem iegūto informāciju atjauno katru gadu, bet pārējo informāciju atjauno ik pēc četriem gadiem.

2. Katra kalendārā gada pirmā ceturkšņa beigās dalībvalstis nokopē reģistru, kāds tas ir attiecīgajā datumā, un saglabā šo kopiju 10 gadus, lai varētu veikt analīzi.

6. pants

Pieeja informācijai

Pēc Komisijas pieprasījuma – kad ir iegūts 9. pantā paredzētais komitejas atzinums – dalībvalstis veic reģistru statistisko analīzi un nosūta rezultātus (tostarp datus, ko dalībvalstis uzskata par slepeniem, ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktus vai ar statistikas slepenību saistīto praksi saskaņā ar Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (Euratom EEK) Nr. 1588/90 par datu, uz kuriem attiecas statistikas slepenība, nosūtīšanu uz Eiropas Kopienas Statistikas biroju [7]).

7. pants

Pieeja administratīvajiem vai juridiskajiem reģistriem

Katru attiecīgās valsts statistikas institūtu pilnvaro vākt šajā regulā aplūkoto statistikas informāciju, ko satur attiecīgās valsts teritorijā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem savāktie administratīvie vai juridiskie dokumenti.

8. pants

Īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar 9. pantā noteikto procedūru pieņem noteikumus, lai ieviestu 3., 4., 5. un 6. pantu un I un II pielikumu, kā arī šo noteikumu un visu atkāpju no 3., 4. un 5. panta vai pielikumiem pielāgošanai nepieciešamos pasākumus.

9. pants

Procedūra

1. Komisijas pārstāvis iesniedz Statistikas programmu komitejai, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK/Euratom [8], pieņemšanai paredzēto pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šo projektu termiņā, ko var noteikt priekšsēdētājs, ņemot vērā lietas steidzamību. Komiteja sniedz savu atzinumu, pamatojoties uz balsu vairākumu, ko nosaka Līguma 148. panta 2. punkts par tādu lēmumu pieņemšanu, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis šajā komitejā vērtē tā, kā tas noteikts attiecīgajā pantā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

2. a) Komisija pieņem pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.

b) Ja pasākumi tomēr nav saskaņā ar komitejas atzinumu, Komisija tos nekavējoties dara zināmus Padomei. Šādā gadījumā Komisija atliek ar tās lēmumu pieņemto pasākumu piemērošanu uz trim mēnešiem, sākot no dienas, kurā informācija tika darīta zināma Padomei.

Padome, pamatojoties uz kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu tādā termiņā, kāds noteikts iepriekšējā apakšpunktā.

10. pants

Komisijas ziņojums

Četrus gadus pēc šīs regulas pieņemšanas dienas, Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par regulas ieviešanu, kuru var papildināt ar atbilstīgiem priekšlikumiem, kas izriet no gūtās pieredzes.

11. pants

Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. Offeciers-van de Wiele

[1] Komisijas 1980. gada 25. jūnija Direktīva 80/723/EEK par dalībvalstu un valsts uzņēmumu finanšu attiecību pārskatāmību (OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp.). Direktīva, kas grozīta ar Direktīvu 85/413/EEK (OV L 229, 28.8.1985., 20. lpp.).

[2] Padomes 1990. gada 28. maija Rekomendācija 90/246/EEK par administratīvo procedūru vienkāršošanas politikas ieviešanu dalībvalstu mazo un vidējo uzņēmumu labā (OV L 141, 2.6.1990., 55. lpp.).

[3] Ceturtā Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīva, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu par noteiktu uzņēmējsabiedrību kategoriju gada pārskatiem (OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.). Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/605/EEK (OV L 317, 16.11.1990., 60. lpp.).

[4] Septītā Padomes 1983. gada 13. jūnija Direktīva, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu par konsolidētajiem pārskatiem (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.). Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/605/EEK (OV L 317, 16.11.1990., 60. lpp.).

[5] Padomes 1993. gada 15. marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām, kas paredzētas Kopienas ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).

[6] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

[7] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

[8] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Laika grafiks reģistrēšanai reģistrā

Otrajā pantā definētos uzņēmumus, kas reģistrēti atbilstīgi 3. pantam, reģistrē reģistrā līdz 1996. gada 1. janvārim. Juridiskajām un vietējām vienībām piešķir vienu papildu gadu.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Identitātes numurs un aprakstošā informācija

1. Juridiskās vienības reģistra ieraksts satur šādu informāciju:

a) identitātes numurs;

b) nosaukums, adrese (tostarp pasta kods) un pēc izvēles – telefona numurs, elektroniskā pasta adrese un faksa numurs, un teleksa adrese;

c) prasība juridiskajai vienībai publicēt savus gada pārskatus (jā/nē);

d) juridiskajām personām – reģistrēšanas datums, fiziskām personām – datums, kurā tās oficiāli tika atzītas par uzņēmējiem;

e) datums, kurā izbeidzas juridiskās vienības tiesiskā atbildība par uzņēmumu;

f) vienības juridiskā forma;

g) visu to nerezidentu juridisko vienību, kas nav fiziskas personas un kas kontrolē attiecīgo juridisko vienību, nosaukums un adrese (pēc izvēles);

h) tās juridiskās vienības, kas kontrolē attiecīgo juridisko vienību, identitātes numurs reģistrā (pēc izvēles);

i) juridiskās vienības "valsts uzņēmuma" veids Komisijas Direktīvas 80/723/EEK [1] nozīmē (jā/nē) (tikai juridiskām personām);

j) atsauce uz citiem saistītiem dokumentiem, tostarp muitas dokumentiem, kuros juridiskā vienība ir reģistrēta un kuri satur informāciju, ko var izmantot statistikā;

k) atsauce uz Kopienas iekšējo uzņēmumu īpašnieku reģistru, kas izveidots saskaņā ar Padomes 1991. gada 7. novembra Regulu (EEK) Nr. 3330/91 par statistiku, kas saistīta ar savstarpēju preču tirdzniecību [2].

2. Par vietējo vienību sniedz šādu informāciju:

a) identitātes numurs;

b) nosaukums, adrese un cita identificēšanai nepieciešamā informācija, kas norādīta šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā;

c) darbības kods NACE Rev. 1 četru ciparu (klases) līmenī;

d) ja ir – pakārtotās darbības kods NACE Rev. 1 četru ciparu līmenī (pēc izvēles);

e) darbaspēka lielums, kā norādīts šā pielikuma 3. punkta e) apakšpunktā;

f) datums, kurā tika uzsākta c) apakšpunktā ar kodu apzīmētā darbība;

g) darbības pārtraukšanas datums;

h) ģeogrāfiskās atrašanās vietas kods (teritoriālās vienības);

i) atsauce uz saistītajiem reģistriem, kuros parādās lokālā vienība un kuri satur informāciju, ko var izmantot statistikā;

j) tā uzņēmuma, no kura vietējā vienība ir atkarīga, identitātes numurs reģistrā;

k) vietējā vienībā veiktā darbība, kas veido tā uzņēmuma, no kura vietējā vienība ir atkarīga, palīgdarbību (jā/nē).

3. Par uzņēmumu sniedz šādu informāciju:

a) identitātes numurs;

b) tās juridiskās vienības (vienību), kas ir juridiski atbildīga (atbildīgas) par uzņēmumu, identitātes numurs (numuri);

c) uzņēmuma saimnieciskās darbības kods NACE Rev. 1 četru ciparu līmenī, kurā ietver pamatdarbību vai visus uzņēmuma darbības veidus;

d) ja ir - pakārtotie darbības veidi NACE Rev. 1 četru ciparu (klases) līmenī, ja tie veido 10 % no visu darbības veidu kopējās bruto vērtības, ko nosaka, pamatojoties uz katra darbības veida faktoru izmaksām, vai – veido 5 % vai vairāk no šāda tipa darbības valstī; šis punkts attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kurus ietver apskatos;

e) lielums – to izsaka vai nu kā nodarbināto personu skaitu, vai – ja tādas informācijas nav – iedalot uzņēmumu vienā no tālākminētajām kategorijām saskaņā ar nodarbināto personu skaitu: 0, 1, 2, 3 līdz 4.; 5 līdz 9; 10 līdz 19; 20 līdz 49; 50 līdz 99; 100 līdz 149; 150 līdz 199; 200 līdz 249; 250 līdz 499; 500 līdz 999; 1000; virs 1000, tūkstošos;

f) datums, kurā tika uzsākta uzņēmuma darbība;

g) uzņēmuma darbības pārtraukšanas datums;

h) preču un pakalpojumu realizācijas neto apgrozījums (izņemot finansu starpniekus), ja tādas informācijas nav, uzņēmumus iedala kategorijās pēc apjoma (miljoni ECU): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; 5000 + (pēc izvēles, ja apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus ECU);

i) neto aktīvi (aktīvi pēc nolietojuma pieskaitīšanas un finansu starpnieku saistību atskaitīšanas) (pēc izvēles).

[1] OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp.

[2] OV L 316, 16.11.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3046/92 (OV L 307, 23.10.1992., 27. lpp.).

--------------------------------------------------

Top