Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1108

Padomes Regula (EEK) Nr. 1108/93 (1993. gada 4. maijs), ar kuru paredz dažus piemērošanas noteikumus attiecībā uz divpusējiem lauksaimniecības līgumiem, kas noslēgti starp Kopienu, no vienas puses, un Austriju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, no otras puses

OJ L 113, 7.5.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1108/oj

31993R1108Oficiālais Vēstnesis L 113 , 07/05/1993 Lpp. 0001 - 0002


Padomes Regula (EEK) Nr. 1108/93

(1993. gada 4. maijs),

ar kuru paredz dažus piemērošanas noteikumus attiecībā uz divpusējiem lauksaimniecības līgumiem, kas noslēgti starp Kopienu, no vienas puses, un Austriju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, no otras puses

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā 1992. gada 2. maijā Portu Kopiena parakstīja ar Austriju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgtos divpusējos līgumus par atsevišķiem lauksaimniecības pasākumiem;

tā kā šie līgumi parakstīti vienlaikus ar Līgumu par Eiropas Ekonomisko zonu starp Eiropas Ekonomikas kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju, no otras puses, še turpmāk "EEZ līgums"; tā kā visu pušu mērķis bija nodrošināt, lai EEZ līgums un divpusējie lauksaimniecības līgumi stātos spēkā vienlaikus;

tā kā pēc Šveices Konfederācijas lēmuma neratificēt EEZ līgumu 1993. gada 17. martā starp Kopienu, no vienas puses, un Austriju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, otras puses, tika parakstīti vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgti līgumi, lai 1992. gada 2. maijā ar šīm valstīm parakstītie divpusējie lauksaimniecības līgumi tiktu piemēroti no 1993. gada 15. aprīļa un līdz EEZ līguma spēkā stāšanās brīdim; tā kā 1993. gada 17. marta līgumos tāpat ir paredzēts, ka, ja vien līgumslēdzējas puses nenolemj citādi, šie pagaidu līgumi zaudē spēku 1994. gada 1. janvārī, ja EEZ līgums nestājas spēkā šajā datumā;

tā kā Padome ar 1993. gada 15. marta lēmumu [1] apstiprināja minētos līgumus;

tā kā jāparedz šo līgumu dažādo noteikumu piemērošanas kārtība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti Līguma II pielikumā un uz kuriem attiecas tirgus kopīgās organizācijas noteikumi, īstenošanas noteikumus 1992. gada 2. maijā Portu parakstītajiem divpusējiem lauksaimniecības līgumiem starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Austriju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, no otras puses, pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 30. pantā Padomes 1968. gada 27. jūnija Regulā (EEK) Nr. 804/68 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [2] un attiecīgajos pantos citās regulās par tirgu kopīgo organizāciju. Ja līgumu piemērošanai vajadzīga cieša sadarbība ar parakstītājām valstīm, Komisija var pieņemt visus pasākumus, kas vajadzīgi šīs sadarbības nodrošināšanai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 1993. gada 15. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1993. gada 4. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Trøjborg

[1] OV L 109, 1.5.1993., 1. lpp.

[2] OV L 148, 28.6.1968., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2071/92 (OV L 215, 1.7.1992., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Top