EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1534

Padomes Regula (EEK) Nr. 1534/91 (1991. gada 31. maijs) par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām apdrošināšanas nozarē

OJ L 143, 7.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 8 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/oj

31991R1534Oficiālais Vēstnesis L 143 , 07/06/1991 Lpp. 0001 - 0003
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 8 Sējums 2 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 8 Sējums 2 Lpp. 0003


Padomes Regula (EEK) Nr. 1534/91

(1991. gada 31. maijs)

par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām apdrošināšanas nozarē

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 87. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Līguma 85. panta 1. punktu saskaņā ar 85. panta 3. punktu var pasludināt par nepiemērojamu līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām, ja tiek pildīti 85. panta 3. punkta nosacījumi;

tā kā sīki izstrādāti noteikumi Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanai ir jāpieņem ar regulu, kas balstās uz Līguma 87. pantu;

tā kā uzņēmumu sadarbība apdrošināšanas nozarē ir līdz zināmām robežām vēlama, lai nodrošinātu labu šīs nozares darbību, un vienlaicīgi var darboties patērētāju interesēs;

tā kā Padomes 1989. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 4064/89 par uzņēmumu koncentrāciju kontroli [4] ļauj Komisijai cieši pārraudzīt jautājumus, ko izraisa koncentrācija visās nozarēs, ieskaitot apdrošināšanas nozari;

tā kā saskaņā ar Līguma 85. panta 3. punktu piešķirtie atbrīvojumi paši nevar ietekmēt Kopienas un dalībvalstu noteikumus par patērētāju aizsardzību šajā nozarē;

tā kā līgumus, lēmumus un saskaņotas darbības, kas vērstas uz šādu mērķi, ja uz tām attiecas Līguma 85. panta 1. punktā ietvertais aizliegums, var atbrīvot saskaņā ar dažiem nosacījumiem; tā kā tas jo īpaši attiecas uz līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas vērstas uz kopīgu riska prēmiju tarifu izveidi, kuru pamatā ir kolektīvi pārbaudīta statistika vai prasību (apdrošināšanas gadījumu) skaits, apdrošināšanas standarta noteikumu izveidi, kopīgu dažu risku veidu apdrošināšanu, apdrošināšanas atlīdzības prasījumu nokārtošanu, drošības ierīču pārbaudi un apstiprināšanu un paaugstinātu risku reģistrāciju un informāciju par tiem;

tā kā, ņemot vērā daudzos paziņojumus, kas ir iesniegti, izmantojot Padomes 1962. gada 6. februāra Regulu Nr. 17, kas ir pirmā Līguma 85. un 86. panta īstenošanas regula [5], kurā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, lai sekmētu Komisijas uzdevumu, būtu vēlams ļaut tai ar regulu pasludināt, ka Līguma 85. panta 1. punkta noteikumi nav piemērojami dažām līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām;

tā kā ir jānosaka, ar kādiem nosacījumiem, cieši un pastāvīgi sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, Komisija var īstenot šādas pilnvaras;

tā kā, īstenojot šādas pilnvaras, Komisija ņems vērā ne tikai risku likvidēt konkurenci būtiskā attiecīgā tirgus daļā un labumus, ko apdrošinājuma ņēmējiem sniegtu šie līgumi, bet arī risku, ko apdrošinājuma ņēmējiem radītu ierobežojošu noteikumu skaita palielināšanās un pastkastīšu sabiedrību darbība;

tā kā paaugstinātu risku reģistrācija un ar tiem saistītas informācijas apstrāde būtu jāveic, ievērojot pienācīgu konfidencialitātes aizsardzību;

tā kā saskaņā ar Regulas Nr. 17 6. pantu Komisija var noteikt, ka saskaņā ar Līguma 85. panta 3. punktu pieņemtu lēmumu piemēro ar atpakaļejošu spēku; tā kā Komisijai būtu arī jāspēj pieņemt šādi noteikumi ar regulu;

tā kā saskaņā ar Regulas Nr. 17 7. pantu līgumus, lēmumus un saskaņotas darbības ar Komisijas lēmumu var atbrīvot no aizlieguma, jo īpaši, ja tos groza tā, lai tie atbilstu Līguma 85. panta 3. punkta prasībām; tā kā ir vēlams, ka Komisija varētu ar regulu piešķirt līdzīgu atbrīvojumu šādiem līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, ja tās ir grozītas tā, lai atbilstu kategorijai, kas ir noteikta regulā, ar ko piešķir atbrīvojumu;

tā kā nevar izslēgt, ka īpašos gadījumos Līguma 85. panta 3. punktā noteiktie nosacījumi nav izpildīti; tā kā Komisijai ir jābūt pilnvarām, lai regulētu šādus gadījumus, piemērojot Regulu Nr. 17 ar lēmumu, kam ir uz priekšu vērsts spēks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Neskarot Regulas Nr. 17 piemērošanu, ar regulu un saskaņā ar Līguma 85. panta 3. punktu Komisija var pasludināt, ka 85. panta 1. punktu nepiemēro līgumu kategorijām starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumiem un saskaņotām darbībām apdrošināšanas nozarē, kuru mērķis ir sadarbība attiecībā uz:

a) kopīgu riska prēmiju tarifu ieviešanu, ņemot vērā kolektīvi pārbaudītu statistiku vai apdrošināšanas atlīdzības prasījumu (apdrošināšanas gadījumu) skaitu;

b) kopīgu apdrošināšanas standarta noteikumu ieviešanu;

c) kopīgu noteiktu risku veidu apdrošināšanu;

d) apdrošināšanas atlīdzības prasījumu nokārtošanu;

e) drošības ierīču pārbaudi un akceptēšanu;

f) paaugstinātu risku reģistrāciju un informēšana par tiem ar noteikumu, ka šādu reģistrāciju un šīs informācijas apstrādi veic, ievērojot pienācīgu konfidencialitātes aizsardzību.

2. Šā panta 1. punktā minētā Komisijas regula nosaka līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijas, uz kuriem tā attiecas, un jo īpaši norāda:

a) ierobežojumus vai noteikumus, ko var vai nevar iekļaut līgumos, lēmumos un saskaņotās darbībās;

b) noteikumus, kas ir jāiekļauj līgumos, lēmumos un saskaņotās darbībās, vai citus nosacījumus, kas ir jāpilda.

2. pants

Visu regulu, kas ir pieņemtas saskaņā ar 1. pantu, termiņš ir ierobežots.

Regulu var atcelt vai grozīt, ja ir mainījušies apstākļi attiecībā uz kādu no faktiem, kas bijis būtisks tās pieņemšanai; šādā gadījumā nosaka termiņu līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību labošanai, uz ko attiecas iepriekšējā regula.

3. pants

Regulā, kas pieņemta saskaņā ar 1. pantu, var paredzēt, ka tā attiecas ar atpakaļejošu spēku uz līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kam minētās regulas spēkā stāšanās brīdī piemērotu lēmumu ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar Regulas Nr. 17 6. pantu.

4. pants

1. Regulā, kas ir pieņemta saskaņā ar 1. pantu, var paredzēt, ka uz laiku, ko nosaka šajā regulā, nepiemēro Līguma 85. panta 1. punktā ietverto aizliegumu līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas jau pastāvējušas 1962. gada 13. martā un neatbilst 85. panta 3. punkta nosacījumiem, ja:

- sešu mēnešu laikā pēc minētās regulas stāšanās spēkā tajos ir izdarīti labojumi, lai tie atbilstu minētajiem nosacījumiem saskaņā ar minētās regulas noteikumiem, un

- labojumi ir paziņoti Komisijai termiņā, kas ir noteikts minētajā regulā.

Pirmās daļas noteikumus tāpat piemēro līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas pastāv jaunu dalībvalstu pievienošanās dienā, uz ko Līguma 85. panta 1. punkts attiecas saskaņā ar pievienošanos un kas neatbilst 85. panta 3. punkta nosacījumiem.

2. Šā panta 1. punkts attiecas uz līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, par ko bijis jāpaziņo līdz 1963. gada 1. februārim saskaņā ar Regulas Nr. 17 5. pantu, tikai tad, ja par tiem ir paziņots līdz attiecīgajai dienai.

1. punkts attiecas uz līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas pastāv jaunas dalībvalsts pievienošanās dienā, uz ko Līguma 85. panta 1. punkts attiecas saskaņā ar pievienošanos, un par ko bijis jāpaziņo sešos mēnešos no pievienošanās dienas saskaņā ar Regulas Nr. 17 5. un 25. pantu, tikai tad, ja par tiem ir paziņots minētajā laikā.

3. Uz priekšrocībām, ko sniedz saskaņā ar 1. punktu pieņemto noteikumu izmantošana, nevar atsaukties strīdos, kas ir izskatīšanas stadijā saskaņā ar 1. pantu pieņemtas regulas spēkā stāšanās brīdī; tāpat uz tām nevar atsaukties, lai pamatotu zaudējumu atlīdzības prasījumu trešajām personām.

5. pants

Ja Komisijai ir priekšlikums pieņemt regulu, tai ir jāpublicē tās projekts, lai visas ieinteresētās personas un organizācijas varētu tai iesniegt piezīmes Komisijas noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu mēnesi.

6. pants

1. Komisija apspriežas ar Aizliegtu vienošanos un monopoluzņēmumu padomdevēja komiteju:

a) pirms regulas projekta publicēšanas;

b) pirms regulas pieņemšanas.

2. Piemēro Regulas Nr. 17 10. panta 5. un 6. punktu attiecībā uz apspriedēm ar Padomdevēja komiteju. Tomēr kopējas sanāksmes ar Komisiju notiek ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc ziņojuma nosūtīšanas par to sasaukšanu.

7. pants

Ja Komisija pēc pašas ierosmes vai pēc kādas dalībvalsts vai fiziskas vai juridiskas personas, kas uzstājas savu likumīgo interešu aizstāvībā, lūguma atklāj, ka kādā konkrētā gadījumā līgumiem, lēmumiem vai saskaņotām darbībām, uz ko attiecas regula, kas ir pieņemta saskaņā ar 1. pantu, ir iedarbība, kas neatbilst Līguma 85. panta 3. punktā noteiktajiem nosacījumiem, tā var anulēt tiesības piemērot minēto regulu un pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas Nr. 17 6. un 8. pantu bez paziņojuma, ko pieprasa Regulas Nr. 17 4. panta 1. punkts.

8. pants

Vēlākais sešus gadus pēc 1. pantā noteiktās Komisijas regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību, kam pievieno tādus šīs regulas grozījumu priekšlikumus, kādi varētu būt vajadzīgi, ņemot vērā pieredzi.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 31. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Bodry

[1] OV C 16, 23.1.1990., 13. lpp.

[2] OV C 260, 15.10.1990., 57. lpp.

[3] OV C 182, 23.7.1990., 27. lpp.

[4] OV L 395, 30.12.1989., 1. lpp.

[5] OV 13, 21.2.1962., 204./62. lpp.

--------------------------------------------------

Top