EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0670

Padomes direktīva (1991. gada 16. decembris) par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā

OJ L 373, 31.12.1991, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 88 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 88 - 92
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 270 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 261 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 67 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2008; Atcelts ar 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/670/oj

31991L0670Oficiālais Vēstnesis L 373 , 31/12/1991 Lpp. 0021 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0088
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 3 Lpp. 0088


Padomes direktīva

(1991. gada 16 decembris) par personāla licenču savstarpēju pieņemšanu amata pienākumu pildīšanai civilajā aviācijā

(91/670/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā pietiekams apkalpes kabīnes personāla skaits ar vajadzīgo kvalifikāciju un licencēm ir būtiski svarīgs netraucētai un drošai gaisa pārvadājumu dienesta darbībai;

tā kā arī iekšējā tirgus izveides pabeigšanai līdz 1992. gadam vajadzīga efektīva gaisa pārvadājumu sistēma, lai atvieglotu personu pārvietošanos Kopienā;

tā kā gaisa transports ir īpaši starptautiska nozare, kas attīstās patiesi dinamiski un ātri; tā kā tādēļ proporciju starp personāla piedāvājumu un pieprasījumu var efektīvāk saglabāt Kopienas līmenī, nevis valstu līmenī;

tā kā tādēļ ir svarīgi paplašināt kopējo transporta politiku civilās aviācijas jomā, lai atvieglotu apkalpes kabīnes personāla pārvietošanos Kopienā;

tā kā prasības apkalpes kabīnes personāla licences iegūšanai dalībvalstīs atšķiras;

tā kā Kopiena pašlaik nav noteikusi kvalifikāciju, kas nepieciešama licenču saņemšanai; tā kā dalībvalstis tāpēc saglabā iespēju noteikt šīs kvalifikācijas līmeni ar nolūku garantēt tādu pakalpojumu drošību, kurus sniedz, izmantojot šo dalībvalstu teritorijā reģistrētas lidmašīnas; tā kā tās nedrīkst, nepārkāpjot savus Līgumā noteiktās pienākumus, pieprasīt dalībvalsts pilsonim iegūt šo kvalifikāciju, ko tās vispārīgi nosaka, vienīgi atsaucoties uz pašu šo valstu izglītības un mācību sistēmām, ja attiecīgā persona jau ir ieguvusi šo kvalifikāciju citā dalībvalstī;

tā kā, lai atvieglotu Līguma prasību ievērošanu un nodrošinātu apkalpes kabīnes personāla pārvietošanos, būtu jāievieš Kopienas procedūra šāda personāla licenču un kvalifikācijas pieņemšanai;

tā kā visās dalībvalstīs var jau ieviest privātu pilota licenču atzīšanu;

tā kā gadījumos, kad — lai saņemtu atļauju vadīt lidmašīnu, kas reģistrēta dalībvalstī, kura nav licences iegūšanas dalībvalsts — profesionāliem pilotiem jāiziet papildu pārbaudes, viņiem jāpiedāvā iespēja iziet šīs pārbaudes, cik drīz vien iespējams;

tā kā dalībvalstīs pieejamās mācību iespējas ne vienmēr ir proporcionālas pieprasījumam; tā kā saskaņā ar Līguma 7. pantu dalībvalstīm jāuzņem citu dalībvalstu pilsoņi valsts un privātajās mācību iestādēs un jāpielaiž pie profesionālajiem eksāmeniem bez jebkādas diskriminācijas;

tā kā, lai panāktu licenču pilnīgu savstarpēju atzīšanu, Padome, ņemot vērā attīstību starptautisko organizāciju darbā, līdz 1993. gada 1. janvārim pēc Komisijas priekšlikuma, kurš jāiesniedz līdz 1992. gada 1. jūlijam, pieņems pasākumus, lai panāktu saskaņotas prasības attiecībā uz licencēm un mācību programmām; tā kā katra dalībvalsts atzīs visas licences, kas atbildīs minētajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu piemēro dalībvalstu izdotu civilās aviācijas apkalpes kabīnes personāla licenču savstarpējas pieņemšanas procedūrām.

2. pants

Šajā direktīvā

a) licence ir jebkāds dalībvalsts izdots derīgs dokuments, kas atļauj tā īpašniekam veikt apkalpes kabīnes personāla funkcijas dalībvalstī reģistrētā civilajā lidmašīnā. Šī definīcija iekļauj arī kvalifikāciju, kas saistīta ar šo dokumentu;

b) kvalifikācija ir paziņojums licencē vai uz atsevišķa dokumenta, kas norāda ar šo licenci saistītus īpašus nosacījumus, privilēģijas vai ierobežojumus;

c) licenču pieņemšana ir jebkāds lēmums, ar kuru dalībvalsts atzīst vai apstiprina citas dalībvalsts izdotu licenci kopā ar privilēģijām un licencēm, kas ar to saistītas. Pieņemšana, ko dalībvalsts var veikt, izdodot pati savu licenci, nepārsniedz sākotnējās licences derīguma termiņu;

d) atzīšana ir atļauja vienā dalībvalstī reģistrētā lidmašīnā izmantot citas dalībvalsts izdotu licenci saskaņā ar privilēģijām, kas ar to saistītas;

e) apstiprināšana ir skaidrs dalībvalsts paziņojums par to, ka citas dalībvalsts izdotu licenci var izmantot tāpat kā tās izdotu licenci;

f) apkalpes kabīnes personāls ir licenču īpašnieki, kuru pienākumi ir būtiski saistīti ar lidmašīnas vadīšanu lidojuma laikā. Šo definīciju piemēro pilotiem, stūrmaņiem un borta inženieriem.

3. pants

1. Dalībvalsts bez nevajadzīgas kavēšanās vai papildu pārbaudēm pieņem visas citu dalībvalstu izdotas licences kopā ar privilēģijām un licencēm, kas ar tām saistītas.

2. Visām personām, kam ir dalībvalsts izdota privāta pilota licence, atļauj vadīt citā dalībvalstī reģistrētas lidmašīnas. Šī atzīšana attiecas tikai uz privilēģiju izmantošanu, kas piešķirtas privātas pilota licences īpašniekam un ar to saistītai kvalifikācijai atbilstīgi vizuālajiem lidojuma noteikumiem (VLN) tikai lidojumiem dienā lidmašīnās, kas apstiprinātas viena pilota darbībai.

4. pants

1. Ja licence, ko izdevusi viena dalībvalsts un kuru uzrāda otrā dalībvalstī, pamatota ar prasībām, kas ir līdzvērtīgas uzņēmējā dalībvalstī esošajām prasībām, piemēro 3. panta 1. punktu. Lai ļautu kompetentajām iestādēm novērtēt citu dalībvalstu izdoto licenču līdzvērtību, Komisija izveido un līdz 1992. gada 1. janvārim nosūta visām dalībvalstīm prasību salīdzinājumu, ko dalībvalstis piemēro licenču izdošanai vienām un tām pašām funkcijām.

2. a) Jebkura dalībvalsts var lūgt Komisijas atzinumu par licences līdzvērtību, kas tai iesniegta pieņemšanai, trīs nedēļu laikā no tās iesniegšanas.

b) Komisijai atzinums jāsniedz divu mēnešu laikā. Attiecīgā dalībvalsts tad mēneša laikā sniedz atbildi pretendentam.

c) Ja dalībvalsts nelūdz Komisijas atzinumu, tai jāsniedz atbilde pretendentam trīs mēnešu laikā.

d) Termiņi, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, sākas tad, kad ir pieejama visa nepieciešamā informācija.

3. Ja pēc tam, kad dalībvalsts ir izskatījusi tai pieņemšanai iesniegto licenci, paliek pamatotas šaubas par attiecīgās licences līdzvērtību, šīs dalībvalsts, neņemot vērā 3. panta 1. punktā minētos principus, var uzskatīt, ka vajadzīgas papildus prasības un/vai pārbaudes, kas ļautu licenci apstiprināt. Licences īpašnieku, licences izdevēju dalībvalsti un Komisiju par to informē rakstveidā. Iespēju kārtot papildu pārbaudi licences īpašniekam uzņēmēja dalībvalsts, kurai licence tikusi iesniegta apstiprināšanai, dod, cik drīz vien iespējams, un jebkurā gadījumā bez jebkādas diskriminācijas pilsonības dēļ.

4. Ja pretendents atbilst papildus prasībām un/vai ir nokārtojis vajadzīgo pārbaudi vai vajadzīgās pārbaudes, kas noteiktas 3. punktā, attiecīgā dalībvalsts tūlīt pieņem attiecīgo licenci.

5. Neskarot iepriekš minēto attiecībā uz pilota licencēm un neskarot 1. līdz 4. punktu, dalībvalstis pieņem visas licences, kas izdotas saskaņā ar Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju I pielikuma prasībām, ja īpašnieks atbilst īpašajām apstiprināšanas prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas pielikumā.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka citu dalībvalstu pilsoņus uzņem valsts un privātās mācību iestādēs un pielaiž pie licences saņemšanas eksāmeniem un procedūrām uz tāda paša pamata kā šo dalībvalstu pilsoņus.

6. pants

Ja dalībvalsts uz līdzvērtības pamata izdod licenci kopā ar privilēģijām un sertifikātiem, kas ar to saistītas, pamatojoties ar trešās valsts izdotu licenci, to norāda licencē. Citām dalībvalstīm nav obligāti jāpieņem šāda licence.

7. pants

1. Pēc apspriešanās ar Komisiju dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1992. gada 1. jūnijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis apstiprina šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

4. Dalībvalstis cita citai palīdz īstenot šo direktīvu un, ja vajadzīgs, apmainās ar informāciju par licencēm, ko tās pieņēmušas uz līdzvērtības pamata.

5. Uz konfidenciālu informāciju, kas iegūta atbilstīgi šai direktīvai, attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 16. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

H. Maij-weggen

[1] OV C 10, 16.1.1990., 12. lpp.; un OV C 175, 6.7.1991., 14. lpp.

[2] OV C 284, 12.11.1990., 198. lpp.

[3] OV C 124, 21.5.1990., 18. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Īpašā apstiprināšanas procedūra

IR = lidojums pec merinstrumentiem

[1]

Pienākumi | Īpašās apstiprināšanas prasības |

Apliecība | Medicīniskā apliecība | Vecums | Pieredze | Spēju pārbaudes [1] prasību pārbaude, ko noteikusi uzņēmēja dalībvalsts un kas atbilst Čikāgas Konvencijas 6. pielikuma darbības jomai pēc pretendenta izvēles apstiprinātājas valsts oficiālajā valodā vai angļu valodā,lidošanas pārbaude, ieskaitot lidojumu pēc mērinstrumentiem, lidojumā vai ar trenažieri (sīkāki dati par šīm pārbaudēm ir norādīti katram atsevišķam gadījumam stabiņā zemāk) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

1.Komerciālie gaisa pārvadājumi FAR 25/JAR 25 lidmašīnās

a) Komandieris | a) ATPL-A | a)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | a) 21 līdz 60 | a)1500 stundu kā komandieris FAR 25/JAR 25 lidmašīnās | a)Lidošanas pārbaude, ieskaitot lidošanas pēc mērinstrumentiem pārbaudi lidojumā vai ar trenažieri |

b) Otrais pilots | b) ATPL-A | b)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | b) 21 līdz 60 | b) 1500 stundu FAR25/JAR 25 lidmašīnās | |

2.Komerciālie gaisa pārvadājumi lidmašīnās, kuras nav FAR 25/JAR 25

a) Komandieris | a) CPL-A (ar lidojumu pēc mērinstrumentiem) | a)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | a) 21 līdz 60 | a)1000 stundu kā komandieriskomerciālajos gaisa pārvadājumos kopš apliecības saņemšanas lidojumiem pēc mērinstrumentiem | a)Lidošanas pārbaude, ieskaitot lidošanas pēc mērinstrumentiem pārbaudi lidojumā vai ar trenažieri |

b) Otrais pilots | b) CPL-A (ar lidojumu pēc mērinstrumentiem) | b)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | b) 21 līdz 60 | b) 1000 stundu komerciālajos gaisa pārvadājumos | b)Lidošanas pārbaude, ieskaitot lidošanas pēc mērinstrumentiem pārbaudi lidojumā vai ar trenažieri |

3. a)Darbs gaisā lidmašīnās (izņemot lidošanas mācības)

| a) CPL-A | a)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | a) 21 līdz 60 | a)700 stundu kā komandierisparastajās lidmašīnās, ieskaitot 200 stundu tāda veida darbā gaisā, kuram tiek lūgts apstiprinājums, ieskaitot 50 stundu šajos pienākumos pēdējos 12 mēnešos | a) Lidojuma pārbaude šajā statusā |

3. b)Darbs gaisā helihopteros (izņemot lidošanas mācības un ārzonas darbības)

| b) CPL-H | b)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | b) 21 līdz 60 | b)700 stundu kā komandierishelihopteros, ieskaitot 200 stundu tāda veida darbā gaisā, kuram tiek lūgts apstiprinājums, ieskaitot 50 stundu šajos pienākumos pēdējos 12 mēnešos | b) Lidojuma pārbaude šajā statusā |

4.Komerciālie gaisa pārvadājumi vai ārzonas darbības helihopteros

a) Komandieris | a)ATPL-H (ar lidojumu pēc mērinstrumentiem, ja vajadzīgi lidojumi pēc instrumentu lidojuma noteikumiem) | a)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | a) 21 līdz 60 | a)1500 stundu lidojuma kā komandieris, kas saistās ar darbības veidu, kam tiek lūgts apstiprinājums. Ja nepieciešams lidojums pēc mērinstrumentiem, jābūt 500 stundām lidošanas pieredzes kopš apliecības lidojumam pēc mērinstrumentiem iegūšanas | a)Lidošanas pārbaude, ieskaitot, ja vajadzīgs, lidošanas pēc mērinstrumentiem pārbaudi lidojumā vai ar trenažieri |

b) Otrais pilots | b)CPL-H (ar lidojumu pēc mērinstrumentiem, ja vajadzīgi lidojumi pēc mērinstrumentu lidojuma noteikumiem) | b)1. kategorijas medicīniskā apliecība bez atkāpēm | b) 21 līdz 60 | b)1500 stundu lidojuma, kas saistās ar darbības veidu, kam tiek lūgts apstiprinājums. Ja nepieciešams lidojums pēc mērinstrumentiem, jābūt 500 stundām lidošanas pieredzes kopš apliecības lidojumam pēc mērinstrumentiem iegūšanas | b)Lidošanas pārbaude, ieskaitot, ja vajadzīgs, lidošanas pēc mērinstrumentiem pārbaudi lidojumā vai ar trenažieri |

[1] Pretendentam jādod iespēja nokārtot minētās pārbaudes, cik drīz vien iespējams.Parastās lidmašīnas ir lidmašīnas, kas nav apstiprinātas atbilstoši JAR 25, kā arī vieglās lidmašīnas.

--------------------------------------------------

Top