Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Padomes direktīva (1990. gada 26. jūnijs) par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428Oficiālais Vēstnesis L 224 , 18/08/1990 Lpp. 0060 - 0061
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 33 Lpp. 0178
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 33 Lpp. 0178


Padomes direktīva

(1990. gada 26. jūnijs)

par tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un par piedalīšanās nosacījumiem sacensībās

(90/428/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā zirgu dzimtas dzīvnieki ir dzīvi dzīvnieki, kas iekļauti Līguma II pielikuma produktu sarakstā;

tā kā lai nodrošinātu zirgu dzimtas dzīvnieku ražošanas racionālu attīstību, tādējādi paaugstinot šīs nozares ražību, jāizstrādā Kopienas noteikumi, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām;

tā kā zirgu dzimtas dzīvnieku un jo īpaši zirgu ciltsdarbs un vaisla parasti ir iekļauta lauksaimniecības nozarē; tā kā daļai lauksaimnieku tas veido ienākumu avotu;

tā kā Kopienā pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz noteikumiem par piedalīšanos sacensībās; tā kā šīs būtiskās atšķirības rada šķēršļus Kopienas iekšējai tirdzniecībai;

tā kā būtiskās atšķirības noteikumos attiecībā uz procentu no naudas balvas vai peļņas, ko piešķir, lai nodrošinātu, veicinātu un uzlabotu ciltsdarbu dalībvalstīs, var pakļaut briesmām tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un piedalīšanos šādās sacensībās; tā kā šo noteikumu saskaņošanas priekšnoteikums ir brīva piedalīšanās sacensībās;

tā kā līdz šādai saskaņošanai, jo īpaši, lai saglabātu vai palielinātu šīs nozares produktivitāti, dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības rezervēt procentu no naudas balvas vai peļņas, lai nodrošinātu, veicinātu un uzlabotu to ciltsdarba pasākumus; tā kā tomēr vajadzētu noteikt šā procenta maksimumu;

tā kā ir vēlams paredzēt tādu pasākumu īstenošanu, kas attiecas uz dažiem tehniskiem aspektiem; tā kā plānoto pasākumu dēļ jābūt ciešai un efektīvai sadarbībai starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā zootehnikas komitejā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva izklāsta nosacījumus, kas regulē tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas paredzēti sacensībām, un nosacījumus, kas regulē viņu piedalīšanos sacensībās.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kas izklāstītas Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK 2. pantā par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem [4].

Turklāt "sacensības" nozīmē jebkuras jāšanas sacensības, ieskaitot zirgu skriešanās sacīkstes, šķēršļu pārvarēšanu, sacensības, iejādi, sacensības, kas paredzētas zirgvilkmes transportlīdzekļiem, un paraugdemonstrējumus.

3. pants

1. Sacensību noteikumi nedrīkst nostādīt izdevīgākā stāvoklī zirgu dzimtas dzīvniekus, kas ir reģistrēti dalībvalstī, kurā notiek sacensības, kā zirgu dzimtas dzīvniekus, kas ir reģistrēti citā dalībvalstī.

2. Sacensību noteikumi nedrīkst nostādīt izdevīgākā stāvoklī zirgu dzimtas dzīvniekus, kas cēlušies no dalībvalsts, kurā notiek sacensības, kā zirgu dzimtas dzīvniekus, kas cēlušies no citas dalībvalsts.

4. pants

1. Saistības, kas izklāstītas 3. pantā, īpaši piemēro:

a) prasībām attiecībā uz dalību sacensībās, un jo īpaši minimālajām vai maksimālajām prasībām;

b) sacensību tiesāšanai;

c) naudas balvai vai peļņai, ko iegūst no sacensībām.

2. Tomēr

- saistības, kas minētas 3. pantā, organizējot pasākumus, neietekmē:

a) sacensības, kas paredzētas īpašā ciltsgrāmatā reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, šķirnes uzlabošanai;

b) reģionālas sacensības, lai atlasītu zirgu dzimtas dzīvniekus;

c) vēsturiskas vai tradicionālas sacensības.

Dalībvalstis, kas paredz sev šo iespēju noderīgumu, iepriekš vispārīgi informē Komisiju,

- dalībvalstīm ir tiesības rezervēt katrām sacensībām vai sacensību veidam, ar oficiāli šim mērķim apstiprinātu vai atzītu institūciju starpniecību, konkrētu procentu no 1. punkta c) apakšpunktā minētās naudas balvas vai peļņas, lai garantētu ciltsdarba attīstību un uzlabošanu. Peļņa nedrīkst pārsniegt 30 % 1991. gadā, 25 % 1992. gadā un 20 % no 1993. gada.

Šo fondu sadalījuma kritērijus attiecīgajā dalībvalstī paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm Pastāvīgajā zootehnikas komitejā.

Līdz 1992. gada 31. decembrim Padome pārskata šo noteikumu piemērošanas nosacījumus, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, kas ņem vērā panākumus saskaņošanā attiecībā uz visām problēmām, ko izvirza sacensību zirgu ciltsdarba stāvoklis, un uz attiecīgiem priekšlikumiem, par kuriem Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

3. Vispārīgos noteikumus šā panta piemērošanai pieņem 6. pantā izklāstītajā kārtībā.

5. pants

1. Kamēr tiek pieņemti attiecīgi lēmumi, ievērojot Direktīvas 90/427/EEK 4. pantu, atteikuma iemeslu par dalībvalstī reģistrēta dzīvnieka piedalīšanos sacensībās, rakstiski jāpaziņo īpašniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

2. Gadījumos, kas aprakstīti 1. punktā, īpašniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt eksperta atzinumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 89/662/EEK 8. panta 2. punktā [5], kuru piemēro mutatis mutandis.

3. Komisija 6. pantā izklāstītajā kārtībā pieņem noteikumus šā panta piemērošanai.

6. pants

Izmantojot šajā pantā noteikto kārtību, Pastāvīgā zootehnikas komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 77/505/EEK [6], rīkojas saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 88/661/EEK 11. pantā [7].

7. pants

Ne vēlāk kā 1991. gada 1. jūlijā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1990. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. O'Kennedy

[1] OV C 327, 30.12.1989., 61. lpp.

[2] OV C 149, 18.6.1990.

[3] OV C 62, 12.3.1990., 46. lpp.

[4] OV L 224, 18.8.1990., 55. lpp.

[5] OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

[6] OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.

[7] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Top