EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0305

Komisijas Lēmums (1987. gada 26. maijs), ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos

OJ L 152, 12.6.1987, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 59 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2011; Atcelts ar 32011D1004(01) . Latest consolidated version: 04/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/305/oj

31987D0305Oficiālais Vēstnesis L 152 , 12/06/1987 Lpp. 0032 - 0033
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0155
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 2 Lpp. 0155


Komisijas lēmums

(1987. gada 26. maijs),

ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos

(87/305/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu;

tā kā reāla un efektīva publiskā iepirkuma nodrošināšana Kopienā ir Kopienas prioritārs mērķis attiecībā uz iekšējā tirgus izveidi līdz 1992. gadam;

tā kā šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīgs, lai Komisija labāk novērtētu publiskā iepirkuma ekonomiskos, tehniskos, juridiskos un sociālos apstākļus un lai ieinteresētās personas labāk izprastu problēmas, ar kurām saistīta Kopienas noteikumu piemērošana šajā jomā;

tā kā šā mērķa sasniegšanu sekmētu ciešu un pastāvīgu sakaru uzturēšana ar ekonomisko interešu pārstāvjiem, kas darbojas piegāžu, būvdarbu un pakalpojumu publiskā iepirkuma jomā;

tā kā vispiemērotākais veids šo sakaru organizēšanai ir Komisijā izveidot padomdevēju komiteju, kurā tiek pārstāvētas šīs intereses; tā kā turklāt jāparedz tādu īpaši kvalificētu personu darbība komitejā, kuras spēj nodot savas vispārējās zināšanas par publisko iepirkumu izmantošanai Kopienas līmenī,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Komisijā tiek izveidota Padomdevēja komiteja publiskā iepirkuma jautājumos Kopienā (turpmāk saukta "Komiteja").

2. pants

Komitejas uzdevums ir pēc Komisijas lūguma vai savas ierosmes palīdzēt Komisijai publiskā iepirkuma ekonomisko, tehnisko, juridisko un sociālo aspektu izvērtēšanā. Turklāt Komitejas uzdevums ir sekmēt, lai attiecīgās nozares pilnīgāk izprastu problēmas, ar kurām ir saistīta Kopienas noteikumu piemērošana šajā jomā.

3. pants

Komitejā ir, augstākais, 24 locekļi.

4. pants

Komitejas sastāvā ir neatkarīgi eksperti ar plaši atzītu profesionālo un ražošanas pieredzi un kompetenci attiecībā uz publisko iepirkumu Kopienas līmenī. Komitejas locekļus, apspriedusies ar attiecīgo profesionālo un rūpniecības nozaru pārstāvjiem, ieceļ Komisija.

5. pants

Komitejas locekļu amata pilnvaru laiks ir divi gadi. Tas ir pagarināms. Pēc divu gadu termiņa beigām Komitejas locekļi paliek amatā līdz viņu aizstāšanai vai amata pilnvaru laika pagarināšanai.

Pirms divu gadu termiņa beigām locekļa amata pilnvaru laiks izbeidzas līdz ar viņa atkāpšanos no amata vai nāvi. Komisija patur tiesības jebkurā laikā izbeigt locekļa amata pilnvaru laiku.

Locekli aizstāj uz atlikušo viņa amata pilnvaru laiku 4. pantā noteiktajā kārtībā.

Par pienākumu pildīšanu netiek maksāta atlīdzība.

6. pants

Informatīviem mērķiem Komisija publicē locekļu sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Komitejas darbu vada Komisijas pārstāvis.

8. pants

Komiteja var uzaicināt piedalīties tās darbā kā ekspertam jebkuru personu, kura ir īpaši kvalificēta dienas kārtībā iekļautajā jautājumā.

Eksperti piedalās tikai tā jautājuma apspriešanā, saistībā ar kuru viņi ir pieaicināti.

9. pants

Komiteja drīkst izveidot darba grupas.

10. pants

1. Komiteja sapulcējas Komisijas telpās pēc Komisijas uzaicinājuma.

2. Komitejas un darba grupu sapulcēs piedalās ieinteresēto Komisijas struktūrvienību pārstāvji.

3. Komitejas un darba grupu sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisijas struktūrvienības.

11. pants

Neskarot Līguma 214. panta noteikumus, Komitejas locekļi un attiecīgajos gadījumos 8. pantā noteiktajā kārtībā uzaicinātie eksperti tiek lūgti neizpaust informāciju, kuru viņi ir ieguvuši Komitejas vai darba grupu darba gaitā, ja Komisija viņus informē par to, ka pieprasītajam atzinumam vai izvirzītajam jautājumam ir konfidenciāls raksturs.

Šādos gadījumos sapulcēs piedalās tikai Komitejas locekļi un Komisijas struktūrvienību pārstāvji.

12. pants

Šis lēmums stājas spēkā 1987. gada 26. maijā.

Briselē, 1987. gada 26. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Cockfield

--------------------------------------------------

Top