Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R4058

Padomes Regula (EEK) Nr. 4058/86 (1986. gada 22. decembris) par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi kravām tāljūras pārvadājumos

OJ L 378, 31.12.1986, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 8 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4058/oj

31986R4058Oficiālais Vēstnesis L 378 , 31/12/1986 Lpp. 0021 - 0023
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0148
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0148


Padomes Regula (EEK) Nr. 4058/86

(1986. gada 22. decembris)

par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi kravām tāljūras pārvadājumos

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto regulas projektu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā daudzas valstis izlemj aizsargāt savas tirdzniecības flotes vai nu vienpusēji, ar tiesību aktiem vai administratīviem pasākumiem, vai ar divpusējiem nolīgumiem ar citām valstīm;

tā kā dažas valstis ar pieņemtajiem pasākumiem vai praksi ir traucējušas godīgas un brīvas konkurences principa piemērošanu jūras kravu pārvadājumos uz vienu vai vairākām Kopienas dalībvalstīm vai no tām;

tā kā attiecībā uz līnijpārvadājumiem Apvienoto Nāciju Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu, kas stājās spēkā 1983. gada 6. oktobrī, piešķir dažas tiesības kuģošanas sabiedrībām, kas apvienojušās konferencē;

tā kā trešās valstis, kas ir minētās konvencijas līgumslēdzējas puses vai parakstītājas, aizvien vairāk interpretē tās noteikumus tā, lai faktiski paplašinātu tiesības, ko konvencija sniedz to sabiedrībām gan līnijkuģu, gan transportkuģu satiksmē, radot neizdevīgus apstākļus Kopienas sabiedrībām vai ESAO valstu sabiedrībām, kas ir vai nav kādas konferences dalībnieces;

tā kā attiecībā uz beztaras kravu pārvadājumiem trešās valstis arvien vairāk ierobežo pieeju beztaras kravām, kas rada nopietnus draudus brīvi konkurējošai videi, kas dominē beztaras kravu pārvadājumos; tā kā dalībvalstis apstiprina savu pārliecību, ka brīvi konkurējoša vide ir būtiska iezīme sauso un šķidro beztaras kravu pārvadājumos, kā arī ir pārliecinātas, ka kravu sadalīšanas ieviešana šajos pārvadājumos nopietni ietekmēs valstu tirdzniecības intereses, būtiski palielinot pārvadāšanas izmaksas;

tā kā ierobežojums pieejai beztaras preču kravām nelabvēlīgi ietekmētu dalībvalstu tirdzniecības flotes, kā arī būtiski palielinātu šādu kravu pārvadāšanas izmaksas un tādējādi nopietni ietekmētu Kopienas tirdzniecības intereses;

tā kā Kopienai jāspēj noteikt saskaņotu dalībvalstu darbību, ja tiek būtiski ietekmēta dalībvalstu tirdzniecības flotu vai dalībvalstu tirdzniecības interešu konkurence, rezervējot kravu trešo valstu kuģošanas sabiedrībām, vai ja to prasa starptautisku nolīgumu ievērošana;

tā kā Padomes Lēmums 77/587/EEK [3] cita starpā paredz apspriedes par dažādiem aspektiem dalībvalstu un trešo valstu attiecībās kuģošanas jautājumos;

tā kā Padomes Lēmums 83/573/EEK [4]inter alia paredz visu to dalībvalstu pretpasākumu saskaņošanu, ko tās paredz veikt attiecībā uz trešām valstīm, kā arī iespēju pieņemt lēmumu par to, ka dalībvalstis kopīgi piemēros atbilstīgus pretpasākumus, ko paredz šo valstu tiesību akti;

tā kā ir jāizstrādā un jāuzlabo šajos lēmumos paredzētie mehānismi, lai paredzētu dalībvalstu saskaņotu darbību noteiktos apstākļos pēc kādas dalībvalsts vai dalībvalstu lūguma vai pamatojoties uz starptautisku nolīgumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā noteikto procedūru piemēro, ja trešās valsts vai tās pārstāvja darbība ierobežo vai draud ierobežot dalībvalstu kuģošanas sabiedrībām vai kādā dalībvalstī saskaņā ar tās tiesību aktiem reģistrētiem kuģiem brīvu pieeju:

- līnijpārvadājumiem kodeksa darījumos (Code trades), ja vien šādu darbību neveic saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu,

- līnijpārvadājumiem ārpuskodeksa darījumos,

- beztaras kravu pārvadājumiem un citu kravu pārvadājumiem izmantojot transportkuģu pakalpojumus,

- pasažieru pārvadājumiem,

- personu vai kravu pārvadājumiem uz iekārtām atklātā jūrā vai starp iekārtām atklātā jūrā.

Šī procedūra neskar Kopienas un tās dalībvalstu pienākumus saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem.

2. pants

Šajā regulā:

- "valsts kuģošanas sabiedrība" ir kādas trešās valsts kuģošanas sabiedrība, kas veic pārvadājumus starp savu valsti un vienu vai vairākām dalībvalstīm,

- "trešā kuģošanas sabiedrība" ir kādas trešās valsts kuģošanas sabiedrība, kas veic pārvadājumus starp citu trešo valsti un vienu vai vairākām dalībvalstīm.

3. pants

Dalībvalsts var pieprasīt saskaņotu darbību.

Pieprasījumu iesniedz Komisijai; Komisija četru nedēļu laikā sniedz atbilstīgus ieteikumus vai priekšlikumus Padomei.

Padome, rīkojoties saskaņā ar Līguma 84. panta 2. punktā noteikto balsošanas procedūru, var pieņemt lēmumu par 4. pantā minēto saskaņoto darbību.

Pieņemot lēmumu par saskaņoto darbību, Padomei ir jāņem vērā ārējās tirdzniecības politikas apsvērumi, kā arī ostu intereses un attiecīgo dalībvalstu kuģošanas politikas apsvērumi.

4. pants

1. Koordinēta darbība var ietvert:

a) diplomātiskus pasākumus attiecībā uz atbilstīgajām trešām valstīm, jo īpaši, ja to darbība draud ierobežot pieeju pārvadājumiem;

b) pretpasākumus, kas vērsti pret attiecīgo trešo valstu kuģošanas sabiedrībām vai arī citu valstu kuģošanas sabiedrībām, kuras gūst labumu no darbībām, ko veic attiecīgās valstis, kuras darbojas Kopienas pārvadājumos vai nu kā valsts kuģošanas sabiedrība, vai trešā kuģošanas sabiedrība.

Šajos pretpasākumos atsevišķi vai kopā var ietilpt:

i) pienākums saņemt atļauju iekraut, pārvadāt vai izkraut kravas; uz šādu atļauju var attiekties nosacījumi vai pienākumi;

ii) kvotu noteikšana;

iii) nodokļu vai nodevu uzlikšana.

2. Diplomātiskus pasākumus veic pirms pretpasākumu veikšanas.

Šādi pretpasākumi nav pretrunā ar Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu saistībām saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem, tajos ņem vērā visas atbilstīgās intereses, un tie ne tieši, ne netieši nedrīkst izraisīt novirzes Kopienas tirdzniecībā.

5. pants

1. Pieņemot lēmumus par vienu vai vairākiem 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pretpasākumiem, Padome vajadzības gadījumā sīkāk norāda:

a) notikumus, kas likuši veikt pretpasākumus;

b) pārvadājumus vai ostu grupu, uz ko attiecas pretpasākumi;

c) karoga valsti vai trešās valsts kuģošanas sabiedrību, kuras kravas rezervēšanas pasākumi ierobežo pieeju kravām attiecīgajā kuģošanas rajonā;

d) maksimālo kravu apjomu (procentuāli, svaru tonnās, konteinerus) vai vērtību, ko var iekraut vai izkraut dalībvalstu ostās;

e) maksimālo kuģu skaitu, kas var atiet no dalībvalstu ostām un ienākt tajās;

f) iekasējamo nodokļu un nodevu summu vai procentuālo daudzumu un to, kā tos iekasēs;

g) pretpasākumu ilgumu.

2. Ja 1. punktā paredzētos pretpasākumus neparedz kādas dalībvalsts tiesību akti, attiecīgā dalībvalsts tos var veikt saskaņā ar 3. panta trešajā daļā minēto Padomes lēmumu, pamatojoties uz šo regulu.

6. pants

1. Ja Padome divu mēnešu laikā nav apstiprinājusi priekšlikumu par saskaņotu darbību, dalībvalstis var piemērot valsts pasākumus vienpusēji vai grupā, ja tas ir vajadzīgs.

2. Tomēr steidzamības gadījumā dalībvalstis pagaidām var veikt nepieciešamos valstu pasākumus vienpusēji vai grupā pat 1. punktā minēto divu mēnešu laikā.

3. Par valstu pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo pantu, nekavējoties ziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

7. pants

Pretpasākumu piemērošanas laikā dalībvalstis un Komisija reizi trijos mēnešos vai, ja vajadzīgs, biežāk apspriežas cita ar citu saskaņā ar Lēmumā 77/587/EEK noteikto apspriežu procedūru, lai pārrunātu spēkā esošo pretpasākumu iedarbību.

8. pants

Šajā regulā noteikto procedūru var piemērot, ja kādas trešās valsts vai tās pārstāvja darbība ierobežo vai draud ierobežot pieeju citu ESAO valstu kuģošanas sabiedrībām, ja, pamatojoties uz savstarpības principu, šī valsts un Kopiena ir vienojušās izmantot saskaņotu pretestību, ja tiek ierobežota pieeja kravām.

Šī valsts var lūgt saskaņotu darbību un pievienoties šādai saskaņotai darbībai saskaņā ar šo regulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā 1987. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1986. gada 22. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Shaw

[1] OV C 255, 15.10.1986., 169. lpp.

[2] OV C 344, 31.12.1985., 31. lpp.

[3] OV L 239, 17.9.1977., 23. lpp.

[4] OV L 332, 28.11.1983., 37. lpp.

--------------------------------------------------

Top