EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0594

Padomes Direktīva (1986. gada 1. decembris) par sadzīves tehnikas radītā trokšņa līmeni

OJ L 344, 6.12.1986, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; Atcelts ar 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/594/oj

31986L0594

Padomes Direktīva (1986. gada 1. decembris) par sadzīves tehnikas radītā trokšņa līmeni

Oficiālais Vēstnesis L 344 , 06/12/1986 Lpp. 0024 - 0027
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0153
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0153
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 227 - 230


Padomes Direktīva

(1986. gada 1. decembris)

par sadzīves tehnikas radītā trokšņa līmeni

(86/594/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Eiropas Kopienu 1973. gada [4] un 1977. gada [5] rīcības programmas vides jomā izceļ trokšņu robežas problēmas nozīmīgumu un jo īpaši vajadzību rīkoties attiecībā uz trokšņu avotu;

tā kā sabiedrība būtu skaidri saprotamā un iespējami vienādā veidā jāinformē par troksni, ko rada sadzīves tehnika; tā kā precīza, lietderīga un salīdzināma informācija var kalpot sabiedrībai klusākas sadzīves tehnikas izvēlē; tā kā rezultātā ražotāji būs spiesti veikt pasākumus, lai samazinātu trokšņu emisijas, ko rada to ražotā sadzīves tehnika;

tā kā praktisku iemeslu dēļ un lai izvairītos no marķējuma pārpilnības uz sadzīves tehnikas, informācija par trokšņa līmeni būtu jāietver marķējumā, ko paredz īstenošanas direktīvas, kas pieņemtas saskaņā ar Padomes 1979. gada 14. maija Direktīvu 79/530/EEK par enerģijas patēriņa norādīšanu uz sadzīves tehnikas ar marķējumu [6], kad tas saistīts ar vienu ierīču grupu;

tā kā pašreizējā tiesību aktu saskaņošana jāierobežo ar tām prasībām, kas nepieciešamas, lai novērtētu troksni, ko rada sadzīves tehnika, un veiktu pārbaudes deklarētajā līmenī; tā kā šādām prasībām jāaizstāj valsts noteikumi šajā sfērā;

tā kā šī direktīva definē tikai noteikti nepieciešamās prasības; tā kā uzskatīs, ka šīs prasības ir izpildītas, ja ir piemēroti saskaņotie standarti; tā kā šā iemesla dēļ ir nepieciešams, lai šie standarti būtu pieejami attiecībā uz mērījumiem un pārbaudēm deklarētajam trokšņa līmenim, ko rada sadzīves tehnika, kad tā tiek darbināta;

tā kā Comité européen de normalisation (CEN) (Eiropas Standartizācijas komiteja) un Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) (Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja) apstiprinātas kā iestādes, kas ir tiesīgas izstrādāt un pieņemt saskaņotos standartus (Eiropas standartus vai sasakaņošanas dokumentus) pēc Komisijas instrukcijas saskaņā ar Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvu 83/189/EEK, ar ko nosaka procedūru informācijas sniegšanai tehnisko standartu un noteikumu jomā [7], un ar vispārējām norādēm par sadarbību starp Komisiju un šīm abām iestādēm, kas parakstītas 1984. gada 13. novembrī;

tā kā līdz saskaņoto standartu pieņemšanai preču brīvo apgrozību nodrošinās to preču pieņemšana, kas atbilst valsts standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kuri ar uzraudzības procedūru atzīti par atbilstīgiem šīs direktīvas prasībām;

tā kā pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 83/189/EEK 5. pantu, būtu ideāli piemērota, lai nodrošinātu saskaņoto standartu un valsts standartu un tehnisko noteikumu atbilstības pārbaudīšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva ietver noteikumus, kas attiecas uz:

- vispārējiem principiem informācijas publicēšanai par troksni, ko rada sadzīves tehnika,

- mērīšanas metodēm sadzīves tehnikas izraisītā trokšņa noteikšanai,

- pasākumiem sadzīves tehnikas izraisītā trokšņa līmeņa kontrolei.

2. Šī direktīva neattiecas uz:

- ierīcēm, iekārtām vai aparātiem, kas paredzēti tikai rūpnieciskiem vai profesionāliem mērķiem,

- ierīcēm, kas ir celtnes vai tās instalāciju sastāvdaļas, piemēram, gaisa kondicionēšanas, apkures un ventilācijas iekārtas (izņemot mājsaimniecības ventilatorus, plītis un dažas apkures ierīces), centrālapkures eļļas radiatori un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas,

- iekārtu sastāvdaļām, piemēram, motoriem,

- elektroakustiskām ierīcēm.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "sadzīves tehnika" ir jebkurš aparāts, aparāta daļa vai instalācija, kas ražota izmantošanai mājās, tostarp pagrabā, garāžā un citās saimniecības ēkās, konkrēti, sadzīves tehnika, kas paredzēta uzturēšanai, tīrīšanai, ēdiena gatavošanai un glabāšanai, siltuma un vēsuma ražošanai un izplatīšanai, gaisa kondicionēšanai, un citas ierīces, ko izmanto neprofesionāliem mērķiem;

b) sadzīves tehnikas "grupa" ir visi dažādie sadzīves tehnikas modeļi (vai tipi), kas paredzēti vienam mērķim un ko darbina viens un tas pats enerģijas avots. Parasti grupa ietver vairākus modeļus (vai tipus);

c) sadzīves tehnikas "sērija" ir visa sadzīves tehnika, kas pieder vienam un tam pašam modelim (vai tipam), kam ir noteiktas īpašības un ko ražojis viens un tas pats ražotājs;

d) sadzīves tehnikas "partija" ir noteikts daudzums no noteiktas sērijas, kas ražota vai izgatavota vienādos apstākļos;

e) "izraisītais troksnis" ir sadzīves tehnikas A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis, LWA, kas izteikts decibelos (dB), ar atsauci uz skaņas jaudu viena pikovata (1 pW) apmērā, kas tiek pārraidīts pa gaisu.

3. pants

1. Dalībvalstis noteiktām ierīču grupām var pieprasīt informācijas publicēšanu par šo ierīču izraisīto troksni.

Šo informāciju sniedz ražotājs vai, ja ražotājs atrodas ārpus Kopienas teritorijas, Kopienā reģistrētais importētājs.

Ja tā ir:

a) trokšņa līmeni, ievērojot informēšanas procedūru, nosaka saskaņā ar 6. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem;

b) uz informāciju var attiecināt nepieteiktas pārbaudes, pamatojoties uz 6. panta 2. punktā noteiktajiem princi, piem., Attiecīgā dalībvalsts var veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sniegtā informācija atbilst šīs direktīvas prasībām;

c) ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti.

2. Ja dalībvalsts neprasa publicēt informāciju par izraisīto troksni, ražotājs vai importētājs var tomēr publicēt šādu informāciju, bet turpina piemērot 1. punkta trešās daļas a), b) un c) apakšpunktu.

4. pants

Ja vienai sadzīves tehnikas grupai ir paredzēts, ka marķējums ietver dažādu veidu informāciju, kas prasīta, ievērojot atsevišķu direktīvu, kura pieņemta saskaņā ar Direktīvu 79/530/EEK, informāciju par izraisīto troksni norāda šajā marķējumā.

5. pants

1. Dalībvalstis nevar noraidīt, aizliegt vai ierobežot sadzīves tehnikas ražošanu, pamatojoties uz informāciju par šādu ierīču izraisīto troksni, ja informācija par šīm ierīcēm sniegta saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

2. Nesakarot rezultātus, kas iegūti jebkādās nepieteiktās pārbaudēs, kuras var veikt, kad sadzīves tehnika piedāvāta pārdošanai, dalībvalstis uzskata, ka informācijas publicēšana par izraisīto troksni ir saskaņā ar šo direktīvu.

6. pants

1. a) Vispārējā testa metodei, ko izmanto sadzīves tehnikas izraisītā trokšņa noteikšanai, jābūt pietiekami precīzai, lai mērījumu nenoteiktība, nosakot standarta novirzes, nepārsniegtu 2 dB A-izsvarotajā skaņas jaudas līmenī.

Pirmajā daļā minētās standarta novirzes atspoguļo visu mērījumu nenoteiktības gadījumu kopumu, izņemot ierīces trokšņa līmeņa atšķirības dažādos testos.

b) vispārējo testa metodi, kas minēta a) apakšpunktā, katrai ierīču grupai papildina ar aprakstu par ierīču izvietojumu, montāžu, noslodzi un darbību testa apstākļos, lai sekmētu normālu izmantošanu un nodrošinātu pietiekamu noturību un atkārtojamību. Katrai ierīču grupai nosaka reproducējamības standartnovirzi.

2. Statistikas metode, ko izmanto, lai pārbaudītu ierīču partijas deklarēto trokšņa līmeni, ir mērījums izlases veidā atsevišķām ierīču partijām, izmantojot vienpusējus testus.

Pirmajā daļā minētās statistikas metodes pamata statistiskie parametri ir tādi, lai pieņemšanas varbūtība būtu 95 %, ja 6,5 % no izraisītā trokšņa līmeņa partijai ir augstāks nekā prasītais līmenis. Parauga vai līdzvērtīga parauga lielumam jābūt vienādam ar 3. Izvēlētā statistikas metode prasa izmantot kopējo atskaites standartnovirzi 3,5 dB.

Līdz 1991. gada 1. janvārim Padome pēc Komisijas priekšlikuma nosaka jaunus parauga lielumus un atskaites standartnovirzes katrai sadzīves tehnikas grupai.

7. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotājs vai importētājs, kas no tirdzniecības neizņem partiju ar trūkumiem, nekavējoties izdara labojumus informācijā, atbilstīgi rezultātiem, kas iegūti uzraudzībā saskaņā ar 6. panta 2. punktu, norādot, ka partijas ierīču izraisītais trokšņa līmenis pārsniedz deklarēto līmeni.

8. pants

1. Dalībvalstis pieņem, ka norāde uz sadzīves tehnikas izraisīto troksni atbilst šīs direktīvas prasībām un ka pārbaudes dalībvalstīs veiktas adekvāti, ja mērījumi gaisa vadītā trokšņa līmeņa noteikšanai un attiecīgās pārbaudes veiktas saskaņā ar:

a) valsts standartiem, kas ietver saskaņotos standartus, kuru atsauces publicētas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis publicē atsauces šiem valsts standartiem, vai

b) valsts standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kas minēti 2. punktā, ciktāl saskaņotie standarti nepastāv apgabalos, ko aptver šie valsts standarti un noteikumi.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 1. punkta b) apakšpunktā minētos valsts standartus un tehniskos noteikumus, kurus tās uzskata par atbilstīgiem 6. panta prasībām. Komisija nekavējoties nosūta šos tekstus pārējām dalībvalstīm. Saskaņā ar 9. panta 2. punktā noteikto procedūru tā paziņo dalībvalstis, kuru valsts standarti un tehniskie noteikumi uzskatāmi par atbilstīgiem 6. panta prasībām.

Dalībvalstis sagatavo šo valsts standartu un tehnisko noteikumu atsauču publikāciju. Komisija nodrošina to publicēšanu arī Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie saskaņotie standarti tikai daļēji atbilst 6. panta prasībām, šī dalībvalsts vai Komisija ar šo jautājumu, izklāstot šādas rīcības iemeslus, vēršas pie Pastāvīgās komitejas (turpmāk tekstā – "Komiteja"), kas izveidota ar Direktīvu 83/189/EEK. Komiteja sniedz atzinumu nekavējoties.

Ņemot vērā Komitejas atzinumu, Komisija paziņo dalībvalstīm, vai attiecīgie standarti svītrojami no 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām publikācijām.

2. Attiecībā uz 8. panta 2. punktā minētajiem valsts standartiem un tehniskajiem noteikumiem Komiteja rīkojas saskaņā ar šādu procedūru:

a) Komisijas pārstāvis Komitejai iesniedz ierosināto pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu termiņā, kuru priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Tā pieņem lēmumu ar 54 balsu vairākumu, un dalībvalstu balsis vērtē tā, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

b) Komisija apstiprina paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

c) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

d) Ja trīs mēnešu laikā no dienas, kad lieta tai nodota, Padome nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

10. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 36 mēnešos pēc tās izziņošanas [8]. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1986. gada 1. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. Clark

[1] OV C 181, 19.7.1982., 1. lpp. un OV C 334, 10.12.1983., 15. lpp.

[2] OV C 277, 17.10.1983., 166. lpp.

[3] OV C 205, 9.8.1982., 13. lpp.

[4] OV C 112, 20.12.1973., 3. lpp.

[5] OV C 139, 13.6.1977., 3. lpp.

[6] OV L 145, 13.6.1979., 1. lpp.

[7] OV L 109, 26.4.1983., 8. lpp.

[8] Šī direktīva tika izziņota dalībvalstīm 1986. gada 4. decembrī.

--------------------------------------------------

Top