EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0349

Padomes septītā direktīva (1983. gada 13. jūnijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem

OJ L 193, 18.7.1983, p. 1–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 119 - 135
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 119 - 135
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 59 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 59 - 72
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 58 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 45 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Atcelts ar 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj

31983L0349Oficiālais Vēstnesis L 193 , 18/07/1983 Lpp. 0001 - 0017
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0059
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0119
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0059
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0119


Padomes septītā direktīva

(1983. gada 13. jūnijs),

kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem

(83/349/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā 1978. gada 25. jūlijā Padome pieņēma Direktīvu 78/660/EEK [4] par valstu tiesību aktu saskaņošanu dažu veidu sabiedrību gada pārskatu jomā; tā kā daudzas uzņēmējsabiedrības ir koncernsabiedrības; tā kā konsolidētie pārskati jāsagatavo tā, lai finanšu informāciju par šādu sabiedrību koncerniem varētu nodot locekļiem un trešām personām; tā kā tāpēc valstu tiesību akti, kas regulē konsolidētos pārskatus, ir jāsaskaņo, lai sasniegtu mērķus sakarā ar tās informācijas salīdzināmību un atbilstību, kura uzņēmējsabiedrībām jāpublicē Kopienā;

tā kā 1978. gada 25. jūlijā Padome pieņēma Direktīvu 78/660/EEK [5] tā kā, nosakot konsolidācijas nosacījumus, jāņem vērā ne tikai gadījumi, kad kontroles pilnvaras ir pamatotas uz balsstiesību vairākumu, bet arī tie gadījumi, kad tās ir pamatotas uz nolīgumiem, ja tādi ir atļauti; tā kā turklāt jāļauj dalībvalstīm, kurām šāda iespēja rodas, iekļaut gadījumus, kad noteiktos gadījumos kontrole tiek efektīvi realizēta, pamatojoties uz mazākuma kapitāldaļu; tā kā dalībvalstīm jāļauj iekļaut tos uzņēmumu vienību gadījumus, kad sabiedrības savā starpā ir līdztiesīgas;

tā kā tiesību aktu saskaņošanas mērķis konsolidēto pārskatu jomā ir aizsargāt intereses, kas ir sabiedrībām ar akciju kapitālu; tā kā šāda aizsardzība nozīmē konsolidēto pārskatu sagatavošanas principu, ja šāda sabiedrība ir koncernsabiedrība, un to, ka šādi pārskati jāsastāda vismaz tad, ja šāda sabiedrība ir mātesuzņēmums; tā kā, lai nodrošinātu pilnīgu informāciju, meitasuzņēmumam, kas pats ir mātesuzņēmums, jāsastāda arī konsolidēti pārskati; tā kā šādu mātesuzņēmumu tomēr drīkst atbrīvot un konkrētos apstākļos tas ir jāatbrīvo no pienākuma sastādīt šādus konsolidētus pārskatus, ar nosacījumu, ka tā dalībnieki un trešās personas ir pietiekami aizsargāti;

tā kā uzņēmumu vienībām, kas nepārsniedz noteiktu lielumu, var būt pamatots atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidētus pārskatus; tā kā attiecīgi jānosaka maksimālās robežas šādiem atbrīvojumiem; tā kā no tā izriet, ka dalībvalstis var vai nu noteikt, ka pietiek pārsniegt tikai vienu no atbrīvojumam izvirzītajiem trijiem kritērijiem, lai tas nebūtu piemērojams, vai pieņemt robežas, kas ir zemākas nekā tās, kas noteiktas direktīvā;

tā kā konsolidētiem pārskatiem ir jāsniedz skaidrs un patiesīgs priekšstats par aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli un sabiedrību peļņas un zaudējumu konsolidēto pārskatu kopumā; tā kā tādēļ konsolidācijai principā būtu jāaptver visas šīs sabiedrības; tā kā šādai konsolidācijai ir vajadzīga šo sabiedrību visu aktīvu un pasīvu un ieņēmumu un izdevumu iekļaušana un atsevišķa tādu personu interešu atspoguļošana, kas ir ārpus šādām vienībām; tā kā ir jāizdara vajadzīgie labojumi, lai likvidētu sekas, ko radījušas finanšu attiecības starp konsolidētajām sabiedrībām;

tā kā ir jāparedz vairāki principi attiecībā uz konsolidētu pārskatu sagatavošanu un novērtēšanu šādu pārskatu kontekstā, lai nodrošinātu, ka šādi posteņi tiek konsekventi atspoguļoti un ir viegli salīdzināmi ne tikai vērtēšanā izmantoto metožu ziņā, bet arī pārskatos aptverto laikposmu ziņā;

tā kā līdzdalība to sabiedrību kapitālā, kurās konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām ir būtiska ietekme, jāiekļauj konsolidētajos pārskatos, izmantojot pašu kapitāla metodi;

tā kā dati par konsolidējamām sabiedrībām ir jāsniedz konsolidēto pārskatu pielikumā;

tā kā dažus izņēmumus, kas Direktīvā 78/660/EEK sākotnēji tika paredzēti uz pārejas laiku, var paturēt, pārskatot tos vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. IEDAĻA

Nosacījumi konsolidēto pārskatu sagatavošanai

1. pants

1. Dalībvalstis prasa, lai katra sabiedrība, kuras darbību regulē dalībvalsts tiesību akti, sastādītu konsolidētos pārskatus un konsolidēto gada finanšu pārskatu, ja šī sabiedrība (mātesuzņēmums):

a) ir ar akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākumu citā sabiedrībā (meitasuzņēmumā); vai

b) ir ar tiesībām iecelt vai atsaukt citas sabiedrības (meitasuzņēmuma) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu vairākumu, un vienlaikus tā ir šīs sabiedrības akcionārs vai dalībnieks; vai

c) ir ar tiesībām izmantot dominējošu ietekmi sabiedrībā (meitasuzņēmumā), kuras akcionārs vai dalībnieks tā ir pēc līguma, kas noslēgts ar šo sabiedrību, vai saskaņā ar noteikumiem tās statūtos vai dibināšanas dokumentā gadījumos, kad tiesību akti, kas reglamentē šā meitasuzņēmuma darbību, ļauj tos attiecināt uz šādiem līgumiem vai noteikumiem. Dalībvalstij nav jānosaka, ka šādam mātesuzņēmumam jābūt šā meitasuzņēmuma akcionāram vai dalībniekam. Tām dalībvalstīm, kuru tiesību akti neparedz šādus līgumus vai klauzulas, šis noteikums nav jāpiemēro; vai

d) ir kādas sabiedrības akcionārs vai dalībnieks, un:

aa) vairums šīs sabiedrības (meitasuzņēmuma) pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļu, kas bijuši attiecīgos amatos finanšu gadā, iepriekšējā finanšu gadā un līdz šo konsolidēto pārskatu sastādīšanai, ir iecelti vienīgi tās balsojuma rezultātā; vai

bb) tā viena pilnīgi kontrolē šīs sabiedrības (meitasuzņēmuma) akcionāru vai dalībnieku balsu vairākumu pēc līguma, kas noslēgts ar citiem šīs sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem. Dalībvalstis var ieviest sīkākus noteikumus par šādu līgumu formu un saturu.

Dalībvalstis nosaka vismaz bb) punktā minētos pasākumus.

Tās var noteikt, ka aa) punktā minētā piemērošana ir atkarīga no līdzdalības, kas ir 20 % vai vairāk no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām.

Tomēr aa) punktā minētais nav piemērojams, ja citai sabiedrībai ir a), b), vai c) apakšpunktā minētās tiesības attiecībā uz šo meitasuzņēmumu.

2. Neatkarīgi no 1. punktā minētajiem gadījumiem līdz turpmākai koordinācijai dalībvalsts var likt sabiedrībām, uz kuru darbību attiecas šīs dalībvalsts tiesību akti, sastādīt konsolidētos pārskatus un konsolidēto gada finanšu pārskatu, ja šīm sabiedrībām (mātesuzņēmumiem) ir Direktīvas 78/660/EEK 17. pantā minētā līdzdalība citā sabiedrībā (meitasuzņēmumā) un:

a) tai faktiski ir dominējoša ietekme tajā; vai

b) to un meitasuzņēmumu uz vienota pamata vada mātesuzņēmums.

2. pants

1. Piemērojot 1. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu, ikviena cita meitasuzņēmuma balsstiesības un tiesības iecelt amatā un atcelt no amata, kā arī tās, kas ir personai, kas darbojas savā vārdā, bet uz mātesuzņēmuma vai cita meitasuzņēmuma rēķina, jāpieskaita mātesuzņēmuma tiesībām.

2. Piemērojot 1. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu, no 1. punktā minētajām tiesībām jāatskaita tiesības:

a) kas nostiprinātas akcijās, kas tiek turētas uz tādas personas rēķina, kura nav ne tās mātesuzņēmums, ne meitasuzņēmums; vai

b) kas nostiprinātas akcijās, kas tiek turētas kā garantija, ja vien konkrētās tiesības tiek izmantotas saskaņā ar saņemtajiem norādījumiem, vai tiek turētas sakarā ar aizdevuma piešķiršanu kā daļa no parastajām saimnieciskajām darbībām, ja vien balsstiesības tiek izmantotas to personu labā, kas nodrošina garantiju.

3. Piemērojot 1. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu, no kopējām akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām meitasuzņēmumā jāatņem tās balsstiesības, kas nostiprinātas akcijās, kas pieder pašai sabiedrībai, šīs sabiedrības meitasuzņēmumam vai personai, kas darbojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina.

3. pants

1. Neskarot 13., 14. un 15. pantu, mātesuzņēmums un visi tā meitasuzņēmumi ir sabiedrības, kas jākonsolidē, neatkarīgi no tā, kur šiem meitasuzņēmumiem ir juridiskā adrese.

2. Piemērojot 1. punktu, visus meitasuzņēmumu meitasuzņēmumus uzskata par tā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem, kurš ir konsolidējamo sabiedrību mātesuzņēmums.

4. pants

1. Šajā direktīvā mātesuzņēmums un visi tā meitasuzņēmumi ir sabiedrības, kas jākonsolidē, ja mātesuzņēmums vai viens vai vairāki meitasuzņēmumi ir reģistrēti vienā no šādiem uzņēmējsabiedrību veidiem:

a) Vācijā:

Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

b) Beļģijā:

la société anonyme/de naamloze vennootschap - la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen - la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

c) Dānijā:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

d) Francijā:

la société anonyme, la société en coomandite par actions, la société à responsabilité limitée;

e) Grieķijā:

η ανώνυμη εταιρνα, η εταιρνα περιοριομενηζ ενθυνηζ, η ετερσρρνθμη κατα μετοχεζ εταιρνα;

f) Īrijā:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

g) Itālijā:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

h) Luksemburgā:

la société anonyme, la société en coomandite par actions, la société à responsabilité limitée;

i) Nīderlandē:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

j) Apvienotajā Karalistē:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. Tomēr dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no 1. panta 1. punktā noteiktā pienākuma, ja mātesuzņēmums nav reģistrēts kā viens no 1. punktā uzskaitīto uzņēmējsabiedrību veidiem.

5. pants

1. Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no 1. panta 1. punktā noteiktā pienākuma, ja mātesuzņēmums ir finanšu līdzdalības sabiedrība, kā noteikts Direktīvas 78/660/EEK 5. panta 3. punktā, un:

a) finanšu gada laikā tas nav ne tieši, ne netieši iejaucies meitasuzņēmuma vadībā;

b) tas nav izmantojis balsstiesības, kas nostiprinātas līdzdalībā, attiecībā uz meitasuzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļa iecelšanu finanšu gada laikā vai piecu iepriekšējo finanšu gadu laikā, vai, ja balsstiesību izmantošana bijusi vajadzīga meitasuzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru darbībai, neviens mātesuzņēmuma akcionārs vai dalībnieks ar vairākuma balsstiesībām vai šīs sabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras loceklis vai dalībnieks ar vairākuma balsstiesībām nav meitasuzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras loceklis, un šo struktūru locekļi, kas šādā veidā iecelti, ir izpildījuši savus uzdevumus bez mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmumu iejaukšanās vai ietekmes;

c) tas ir piešķīris aizdevumus tikai sabiedrībām, kurās tam ir līdzdalība. Ja šādi aizdevumi ir piešķirti citām personām, tiem ir jābūt atmaksātiem līdz iepriekšējā finanšu gada beigām; un

d) atbrīvojumu piešķir pārvaldes iestāde pēc iepriekšminēto nosacījumu pārbaudes.

2. a) Ja finanšu līdzdalības sabiedrība ir saņēmusi atbrīvojumu, Direktīvas 78/660/EEK 43. panta 2. punkts no 49. panta 2. punktā noteiktās dienas nav piemērojams tās gada pārskatiem attiecībā uz vairākuma kapitāldaļām meitasuzņēmumos.

b) informāciju attiecībā uz šādu Direktīvas 78/660/EEK 43. panta 1. punkta 1) apakšpunktā noteikto vairākuma kapitāldaļu var nesniegt, ja tā var ievērojami kaitēt uzņēmējsabiedrībai, tās akcionāriem vai dalībniekiem vai kādam tā meitasuzņēmumam. Dalībvalstis var šādu nesniegšanu saistīt ar iepriekšējas administratīvas vai tiesas atļaujas esamību. Šāda nesniegšana ir jāatspoguļo pārskata pielikumā.

6. pants

1. Neskarot 4. panta 2. punktu un 5. pantu, dalībvalsts var paredzēt atbrīvojumu no pienākuma, ko uzliek 1. panta 1. punkts, ja mātesuzņēmuma bilances sastādīšanas dienā konsolidējamās sabiedrības kopā, pamatojoties uz pēdējā gada pārskatu, nepārsniedz Direktīvas 78/660/EEK 27. pantā noteiktā 2. un 3. kritērija robežas.

2. Dalībvalsts drīkst noteikt vai pieļaut, ka 19. panta 1. punktā minētā pārrēķināšana un 26. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētā atcelšana netiek realizēta, kad tiek aprēķinātas iepriekšminētās robežas. Šādā gadījumā kopējās bilances un neto apgrozījuma kritēriju robežas palielina par 20 %.

3. Direktīvas 78/660/EEK 12. pants piemērojams iepriekšminētajiem kritērijiem.

4. Šis pants nav piemērojams gadījumos, kad viena no konsolidējamām sabiedrībām ir uzņēmējsabiedrība, kuras vērtspapīri ir iekļauti oficiālā sarakstā biržā, kas reģistrēta dalībvalstī.

5. Desmit gadus pēc 49. panta 2. punktā minētās dienas dalībvalsts kritērijus, kas izteikti ECU, var reizināt ar līdz pat 2,5 un palielināt vidējo nodarbināto skaitu finanšu gadā līdz pat 500.

7. pants

1. Neatkarīgi no 4. panta 2. punkta, 5. un 6. panta dalībvalsts atbrīvo no 1. panta 1. punkta uzliktā pienākuma katru mātesuzņēmumu, kuru reglamentē tā valsts tiesību akti un kurš ir arī meitasuzņēmums, ja tā mātesuzņēmumu reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti, divos šādos gadījumos:

a) ja šim mātesuzņēmumam pieder visas atbrīvotās sabiedrības akcijas. Akcijas šajā sabiedrībā, kuras pieder tās pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem saskaņā ar pienākumu, kas noteikts tiesību aktos vai dibināšanas dokumentā vai statūtos, neņem vērā šim nolūkam; vai

b) ja šim mātesuzņēmumam pieder 90 % vai vairāk no atbrīvotās sabiedrības akcijām un pārējie šīs sabiedrības akcionāri vai dalībnieki ir apstiprinājuši šo atbrīvojumu.

Ciktāl dalībvalstu tiesību akti paredz konsolidāciju šajā gadījumā šīs direktīvas pieņemšanas brīdī, dalībvalstij nav jāpiemēro šis noteikums 10 gadus pēc 49. panta 2. punktā minētās dienas.

2. Šis atbrīvojums ir atkarīgs no visu šo nosacījumu izpildes:

a) atbrīvotā sabiedrība un, neskarot 13., 14. un 15. pantu, visi tās meitasuzņēmumi jākonsolidē lielākas uzņēmumu vienības pārskatos, uz kuras mātesuzņēmumu attiecas dalībvalsts tiesību akti;

b) aa) šā punkta a) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus un lielākas uzņēmumu vienības konsolidētos gada ziņojumus sastāda šīs vienības mātesuzņēmums, un revīzija veicama atbilstīgi tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz lielākas uzņēmumu vienības mātesuzņēmumu, saskaņā ar šo direktīvu;

bb) šā punkta a) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus un iepriekš aa) punktā minētos konsolidētos gada pārskatus, par šo finanšu pārskatu pārbaudi atbildīgās personas ziņojumu un vajadzības gadījumā 9. pantā minēto pielikumu publicē atbrīvotās sabiedrības vajadzībām tā, kā noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kuri attiecas uz šo sabiedrību, saskaņā ar 38. pantu. Dalībvalsts var pieprasīt šo dokumentu publicēšanu attiecīgās valsts valodā un to tulkojuma apstiprināšanu;

c) atbrīvotās sabiedrības gada pārskata pielikumā ir jāiekļauj:

aa) mātesuzņēmuma, kas sastāda a) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus, nosaukums un juridiskā adrese; un

bb) atbrīvojums no pienākuma sastādīt konsolidētos pārskatus un konsolidēto gada ziņojumu.

3. Tomēr dalībvalstīm šis pants nav jāpiemēro uzņēmējsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti oficiālā sarakstā biržā, kas reģistrēta kādā no dalībvalstīm.

8. pants

1. Gadījumos, uz kuriem neattiecas 7. panta 1. punkts, dalībvalsts, neierobežojot 4. panta 2. punkta un 5. un 6. panta darbību, var atbrīvot no 1. panta 1. punktā uzliktā pienākuma mātesuzņēmumu, kas pakļauts šīs valsts tiesību aktiem un kas ir arī meitasuzņēmums, kura mātesuzņēmumu reglamentē kādas dalībvalsts tiesību akti, ja visi 7. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti un ja atbrīvotās sabiedrības akcionāri vai dalībnieki, kuriem pieder šīs sabiedrības dalības kapitāla minimālā daļa, nav pieprasījuši konsolidēto pārskatu sagatavošanu vismaz sešus mēnešus pirms finanšu gada beigām. Dalībvalstis var noteikt, ka šī daļa ir 10 % akciju sabiedrībām un komandītsabiedrībām, bet cita veida sabiedrībām – ne vairāk kā 20 %.

2. Dalībvalsts nedrīkst šāda atbrīvojuma saņemšanai paredzēt nosacījumu, ka mātesuzņēmumam, kurš gatavojis 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus, arī būtu jābūt pakļautam šīs valsts tiesību aktiem.

3. Dalībvalsts nedrīkst atbrīvojumu pakļaut nosacījumiem sakarā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto konsolidēto pārskatu sagatavošanu un pārbaudi.

9. pants

1. Dalībvalsts 7. un 8. pantā paredzētos atbrīvojumus var saistīt ar papildu informācijas izpaušanu 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos konsolidētajos pārskatos vai to pielikumā saskaņā ar šo direktīvu, ja šī informācija tiek pieprasīta no sabiedrībām, uz kurām attiecas šīs dalībvalsts tiesību akti un kurām ir pienākums sagatavot konsolidētus pārskatus, un kuras ir vienādos apstākļos.

2. Dalībvalsts atbrīvojumus var saistīt arī ar papildu informācijas izpaušanu 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto konsolidēto pārskatu pielikumā vai atbrīvotās sabiedrības gada pārskatos par visu vai daļu šīs informācijas attiecībā uz to sabiedrības vienību, kuras mātesuzņēmumu tā atbrīvo no pienākuma sastādīt konsolidētus pārskatus:

- pamatlīdzekļu summu,

- neto apgrozījumu,

- finanšu gada peļņu vai zaudējumiem, kapitālu un rezervēm,

- caurmēra nodarbināto skaitu finanšu gadā.

10. pants

Šīs direktīvas 7.–9. pants neietekmē dalībvalsts tiesību aktus par konsolidēto pārskatu vai konsolidēto gada ziņojumu sastādīšanu, ja šādus dokumentus pieprasa:

- darbinieku vai viņu pārstāvju informācijai, vai

- pārvaldes vai tiesu iestāde savām vajadzībām.

11. pants

1. Neskarot 4. panta 2. punktu un 5. un 6. pantu, dalībvalsts var atbrīvot no pienākuma, ko uzliek 1. panta 1. punkts, mātesuzņēmumu, uz ko attiecas šīs sabiedrības valsts tiesību akti un kas ir arī tāda mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, uz kuru neattiecas dalībvalstu tiesību akti, ja tiek ievēroti visi šie nosacījumi:

a) atbrīvotajai sabiedrībai un, neskarot 13., 14. un 15. pantu, visiem tās meitasuzņēmumiem jābūt konsolidētiem lielākas uzņēmumu vienības pārskatos;

b) šā punkta a) apakšpunktā minētajiem konsolidētajiem pārskatiem un, ja vajadzīgs, konsolidētajiem gada ziņojumiem jābūt sastādītiem saskaņā ar šo direktīvu vai tādā pašā veidā, kā tiek sastādīti konsolidētie pārskati un konsolidētie gada ziņojumi saskaņā ar šo direktīvu;

c) šā punkts a) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus jābūt pārbaudījušām vienai vai vairākām personām, kas ir pilnvarotas pārbaudīt pārskatus saskaņā ar tiem valsts tiesību aktiem, kuri reglamentē sabiedrību, kas tos ir sastādījusi.

2. Piemēro 7. panta 2. punkta b) apakšpunkta bb) punktu un c) apakšpunktu, kā arī 8.–10. pantu.

3. Dalībvalsts var paredzēt atbrīvojumus saskaņā ar šo pantu tikai tad, ja tā paredz tādu pašu atbrīvojumu saskaņā ar 7.–10. pantu.

12. pants

1. Neskarot 1.–10. pantu, dalībvalsts var likt ikvienai sabiedrībai, uz ko attiecas šīs sabiedrības valsts tiesību akti, sastādīt konsolidētos pārskatus un konsolidēto gada ziņojumu, ja:

a) šo sabiedrību un vienu vai vairākas sabiedrības, ar kurām tā nav saistīts, kā aprakstīts 1. panta 1. un 2. punktā, uz vienota pamata vada saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo sabiedrību, vai noteikumiem šo sabiedrību dibināšanas dokumentā vai statūtos; vai

b) šīs sabiedrības un viena vai vairāku citu sabiedrību, ar kurām tā nav saistīta, kā aprakstīts 1. panta 1. un 2. punktā, pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras finanšu gadā galvenokārt sastāv no vienām tām pašām amatpersonām, kas ir amatā līdz konsolidēto pārskatu sastādīšanai.

2. Piemērojot 1. punktu, sabiedrības, kas saistītas tā, kā noteikts šajā punktā, un visi to meitasuzņēmumi ir konsolidējamās sabiedrības, kā noteikts šajā direktīvā, ja viena vai vairākas šādas sabiedrības ir reģistrētas kā viens no 4. pantā uzskaitītajiem uzņēmējsabiedrību veidiem.

3. Šīs direktīvas 3. pantu, 4. panta 2. punktu, 5., 6., 13.–28. pantu, 29. panta 1., 3., 4. un 5. punktu, 30.–38. pantu un 39. panta 2. punktu piemēro konsolidētajiem pārskatiem un konsolidētajiem gada ziņojumiem, atsauces uz mātesuzņēmumiem saprotot kā atsauces uz visām 1. punktā paredzētajām sabiedrībām. Tomēr, neskarot 19. panta 2. punktu, konsolidētajos pārskatos iekļaujamie posteņi "kapitāls", "akciju emisijas uzcenojums", "pārvērtēšanas rezerve", "rezerves", "nesadalītā peļņa vai zaudējumi" un "finanšu gada peļņa vai zaudējumi" ir kopējās summas, kas attiecināmas uz katru 1. punktā noteikto sabiedrību.

13. pants

1. Sabiedrība nav jāiekļauj konsolidētos pārskatos, ja 16. panta 3. punkta vajadzībām tas nav būtiski.

2. Ja divas vai vairāk sabiedrības atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, tās tomēr jāiekļauj konsolidētos pārskatos, ja kopumā 16. panta 3. punkta vajadzībām tas ir būtiski.

3. Bez tam sabiedrība nav jāiekļauj konsolidētajos pārskatos, ja:

a) nopietni ilgtermiņa ierobežojumi ievērojami kavē:

aa) mātesuzņēmumu tiesību izmantošanu attiecībā uz šīs sabiedrības aktīviem vai vadību; vai

bb) šīs sabiedrības vienotas vadības īstenošanu, ja tā ir kādās no 12. panta 1. punktā minētajām attiecībām; vai

b) informāciju, kas vajadzīga konsolidētu pārskatu sagatavošanai saskaņā ar šo direktīvu, nevar iegūt bez nesamērīgi lieliem izdevumiem vai neattaisnojamas kavēšanās; vai

c) šīs sabiedrības akcijas tiek turētas vienīgi ar nolūku pārdot tās vēlāk.

14. pants

1. Ja viena vai vairāku sabiedrību konsolidējamās darbības ir tik atšķirīgas, ka to iekļaušana konsolidētajos pārskatos būtu nesavienojama ar 16. panta 3. punkta uzlikto pienākumu, šāda sabiedrība, neskarot šīs direktīvas 33. pantu, no konsolidācijas jāizslēdz.

2. Šā panta 1. punktu nevar piemērot, pamatojoties tikai uz faktu, ka konsolidējamā sabiedrība ir daļēji rūpnieciska, daļēji komerciāla vai daļēji sniedz pakalpojumus, vai tāpēc, ka šāda sabiedrība veic rūpnieciskas vai komerciālas darbības ar atšķirīgiem izstrādājumiem vai sniedz atšķirīgus pakalpojumus.

3. Ikviens 1. punkta piemērošanas gadījums un tā pamatojums jāatspoguļo pārskatu pielikumā. Ja šādā veidā no konsolidācijas izslēgtu sabiedrību gada vai konsolidētie pārskati netiek publicēti tajā pašā dalībvalstī saskaņā ar Direktīvu 68/151/EEK [6], tie jāpievieno konsolidētajiem pārskatiem vai jānodod atklātībai. Otrā gadījumā jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt šādu dokumentu kopijas. Šādu kopiju cena nedrīkst pārsniegt to administratīvās izmaksas.

15. pants

1. Dalībvalsts 16. panta 3. punkta vajadzībām ļauj nesniegt informāciju konsolidētos pārskatos par mātesuzņēmumiem, kas neveic rūpniecisku vai komerciālu darbības, bet kam ir meitasuzņēmuma akcijas, pamatojoties uz kopīgu vienošanos ar vienu vai vairākām sabiedrībām, kas nav iekļautas konsolidētajos pārskatos.

2. Mātesuzņēmuma gada pārskati pievienojami konsolidētajiem pārskatiem.

3. Ja izmanto šo izņēmumu, mātesuzņēmuma gada pārskatiem piemēro Direktīvas 78/660/EEK 59. pantu vai arī pārskatu pielikumā sniedz informāciju, kas būtu iegūta, to piemērojot.

2. IEDAĻA

Konsolidēto pārskatu sagatavošana

16. pants

1. Konsolidētie pārskati ietver konsolidēto bilanci, konsolidēto peļņas un zaudējumu pārskatu un pārskata pielikumu. Šie dokumenti ir vienots veselums.

2. Konsolidētos pārskatus sastāda saprotami un saskaņā ar šo direktīvu.

3. Konsolidētiem pārskatiem jāsniedz skaidrs un patiesīgs priekšstats par tajos iekļautajām sabiedrību aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu un zaudējumiem kopumā.

4. Ja ar šīs direktīvas noteikumu piemērošanu nepietiek, lai sniegtu skaidru un patiesīgu priekšstatu 3. punkta izpratnē, jāsniedz papildu informācija.

5. Ja izņēmuma gadījumos kāda 17.–35. panta un 39. panta noteikuma piemērošana nav savienojama ar 3. punkta uzlikto pienākumu, no šā noteikuma ir jāatkāpjas, lai sniegtu skaidru un patiesīgu priekšstatu 3. punkta izpratnē. Ikviens šāds izņēmums jāatspoguļo pārskatu pielikumā, paskaidrojot iemeslus un informējot par tās sekām uz aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Dalībvalsts šajā sakarā var noteikt izņēmuma gadījumus un izstrādāt attiecīgas īpašas tiesību normas.

6. Dalībvalsts var likt vai atļaut izpaust konsolidētajos pārskatos citu informāciju, kā arī informāciju, kas izpaužama saskaņā ar šo direktīvu.

17. pants

1. Direktīvas 78/660/EEK 3.–10. pants, 13.–26. un 28.–30. pants attiecas uz konsolidēto pārskatu izkārtojumu, neskarot šo direktīvu un ņemot vērā būtiskas korekcijas, kas izriet no konsolidēto pārskatu īpatnībām salīdzinājumā ar gada pārskatiem.

2. Īpašos apstākļos, kas varētu izraisīt papildu izmaksas, dalībvalsts var ļaut apvienot fondus konsolidētajos pārskatos.

18. pants

Konsolidācijā iekļauto sabiedrību aktīvi un pasīvi pilnīgi iekļaujami konsolidētajā bilancē.

19. pants

1. Konsolidācijā iekļauto akciju uzskaites vērtību sabiedrību kapitālā ieskaita atbilstoši to pārstāvētajai daļai šo sabiedrību kapitālā un rezervēs:

a) šo ieskaitu izdara, pamatojoties uz uzskaites vērtību tajā dienā, kad šādas sabiedrības iekļautas konsolidācijā pirmo reizi. Starpību, kas rodas šādu ieskaitu rezultātā, ciktāl iespējams, iegrāmato tieši tajos konsolidētās bilances posteņos, kuru vērtība ir lielāka vai mazāka par to uzskaites vērtību;

b) dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut ieskaitus, pamatojoties uz identificējamu aktīvu un pasīvu vērtību akciju pārņemšanas dienā, vai gadījumos, kad pārņemšana notiek divos vai vairākos posmos, dienā, kad sabiedrība ir kļuvusi par meitasuzņēmumu;

c) visas starpības, kas pastāv pēc a) apakšpunkta piemērošanas vai rodas b) apakšpunkta piemērošanas rezultātā, uzrādāmi konsolidētajā bilancē kā atsevišķs postenis ar atbilstošu virsrakstu. Par šo posteni, izmantotajām metodēm un katru svarīgu izmaiņu attiecībā uz iepriekšējo finanšu gadu jāsniedz paskaidrojums pārskatu pielikumā. Ja dalībvalsts ir atļāvusi pozitīvu un negatīvu starpību ieskaitu, pārskatu pielikumā jāsniedz arī šo starpību iedalījums.

2. Tomēr 1. punkts nav piemērojams akcijām mātesuzņēmuma kapitālā, kuras pieder pašai sabiedrībai vai citai konsolidācijā iekļautai sabiedrībai. Konsolidētajos pārskatos šādas akcijas pielīdzināmas pašu akcijām saskaņā ar Direktīvu 78/660/EEK.

20. pants

1. Dalībvalsts var likt vai atļaut ieskaitīt konsolidācijā iekļauto akciju, kas ir sabiedrības kapitālā, uzskaites vērtības atbilstošajos kapitāla summas procentos tikai tad, ja:

a) piederošās akcijas pārstāv vismaz 90 % no nominālvērtības vai, ja nominālvērtības nav, no to šīs sabiedrības akciju uzskaites vērtības, kas nav Direktīvas 77/91/EEK [7] 29. panta 2. punkta a) apakšpunktā aprakstītā veida akcijas;

b) šā punkta a) apakšpunktā minētā proporcija noteikta atbilstoši nolīgumam, kas paredz akciju emisiju, ko veic konsolidācijā iekļauta sabiedrība; un

c) šā punkta b) apakšpunktā minētajā nolīgumā nav ietverti naudas maksājumi, kas pārsniegtu 10 % no nominālvērtības, vai, ja nominālvērtības nav, no emitēto akciju uzskaites vērtības.

2. Starpība, kas rodas saskaņā ar 1. punktu, attiecīgi pieskaitāma konsolidētām rezervēm vai atņemama no tām.

3. Pārskatu pielikumā atspoguļo 1. punktā aprakstītās metodes piemērošanu, izmaiņas, kas rodas rezervēs, un attiecīgo sabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses.

21. pants

Summu, kas attiecināma uz konsolidācijā iekļauto meitasuzņēmumu akcijām, kuras pieder personām, kas nav konsolidācijā iekļautās sabiedrības, uzrāda konsolidētajā bilancē kā atsevišķu posteni ar atbilstošu virsrakstu.

22. pants

Konsolidācijā iekļauto sabiedrību ieņēmumi un izdevumi pilnībā tiek iekļauti konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā.

23. pants

Katras peļņas vai zaudējumu summu, kas attiecināma uz konsolidācijā iekļauto meitasuzņēmumu akcijām, kuras pieder personām, kas nav konsolidācijā iekļautās sabiedrības, uzrāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā kā atsevišķu posteni ar atbilstošu virsrakstu.

24. pants

Konsolidētos pārskatus sastāda saskaņā ar 25.–28. pantā formulētajiem principiem.

25. pants

1. Jāizmanto tās pašas konsolidācijas metodes, kas izmatotas iepriekšējā finanšu gadā.

2. Atkāpes no 1. punkta noteikumiem pieļaujamas ārkārtas gadījumos. Ikviens izņēmums jāatspoguļo pārskatu pielikumā, paskaidrojot iemeslus un novērtējot tā ietekmi uz konsolidācijā iekļauto sabiedrību aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem kopumā.

26. pants

1. Konsolidētie pārskati atspoguļo konsolidācijā iekļauto sabiedrību aktīvus, pasīvus, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumus tā, it kā tās būtu viena sabiedrība. Jo īpaši:

a) parādi un prasījumi starp konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām konsolidētajos pārskatos netiek uzrādīti;

b) ieņēmumi un izdevumi attiecībā uz konsolidācijā iekļauto sabiedrību savstarpējiem darījumiem konsolidētajos pārskatos netiek uzrādīti;

c) peļņa un zaudējumi, kas rodas no konsolidācijā iekļauto sabiedrību savstarpējiem darījumiem un ir iekļauta aktīvu uzskaites vērtībā, konsolidētajos pārskatos netiek uzrādīti. Tomēr līdz turpmākai koordinācijai dalībvalsts var atļaut iepriekšminētās informācijas neuzrādīšanu proporcionāli kapitāla procentiem, kas mātesuzņēmumam pieder katrā no konsolidācijā iekļautajiem meitasuzņēmumiem.

2. Dalībvalstis var pieļaut atkāpes no 1. punkta c) apakšpunkta noteikumiem gadījumos, kad darījumi ir noslēgti atbilstoši parastajiem tirgus apstākļiem un peļņas vai zaudējumu neuzrādīšana varētu radīt neattaisnojamas izmaksas. Ikviens izņēmums ir jāatspoguļo un, ja ietekme uz konsolidācijā iekļauto sabiedrību aktīviem, pasīviem, finanšu stāvokli un peļņu vai zaudējumiem kopumā ir būtiska, šis fakts ir jāatspoguļo konsolidēto pārskatu pielikumā.

3. Atkāpes no 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta noteikumiem ir pieļaujamas gadījumos, kad attiecīgās summas nav būtiskas sakarā uz 16. panta 3. punkta vajadzībām.

27. pants

1. Konsolidētie pārskati datējami ar to pašu dienu, kad sastādīts mātesuzņēmuma gada pārskats.

2. Tomēr dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut konsolidētu pārskatu sastādīšanu arī citā datumā, lai ņemtu vērā sabiedrību vairuma vai vissvarīgāko konsolidācijā iekļauto sabiedrību bilanci. Šāda izņēmuma izmantošanas fakts un pamatojums jāatspoguļo konsolidēto pārskatu pielikumā. Turklāt jāņem vērā vai jāatspoguļo vissvarīgākie notikumi attiecībā uz konsolidācijā iekļautas sabiedrības aktīviem un pasīviem, finanšu stāvokli vai peļņu vai zaudējumiem, kas atgadījušies laikā starp sabiedrības bilances sastādīšanu un konsolidētās bilances sastādīšanu.

3. Ja sabiedrības bilances sastādīšana notiek vairāk nekā trīs mēnešus pirms konsolidētās bilances sastādīšanas dienas, šo sabiedrību konsolidē, pamatojoties uz pagaidu pārskatiem, kas sastādīti konsolidētās bilances sastādīšanas dienā.

28. pants

Ja konsolidācijā iekļauto uzņēmumu vienības struktūra finanšu gada laikā ir ievērojami mainījusies, konsolidētajos pārskatos jāiekļauj informācija, kas piešķir jēgu konsolidēto pārskatu secīgu komplektu salīdzināšanai. Ja šādas pārmaiņas ir lielas, dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut šā pienākuma izpildi, sagatavojot koriģētu sākuma bilanci un koriģētu peļņas un zaudējumu pārskatu.

29. pants

1. Konsolidētos pārskatos iekļaujamos aktīvus un pasīvus novērtē pēc vienotas metodes un saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 31.–42. un 60. pantu.

2. a) Sabiedrībai, kura sastāda konsolidētos pārskatus, jāizmanto tās pašas novērtēšanas metodes, kas savos gada pārskatos. Taču dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut citu novērtēšanas metožu izmantošanu konsolidētajos pārskatos saskaņā ar iepriekšminētajiem Direktīvas 78/660/EEK pantiem;

b) ja šis izņēmums tiek izmantots, šis fakts jāatspoguļo konsolidēto pārskatu pielikumā, paskaidrojot iemeslus.

3. Ja konsolidācijā iekļautās sabiedrības konsolidētos pārskatos iekļaujamos aktīvus un pasīvus ir novērtējušas ar metodēm, kas atšķiras no konsolidācijā izmantotajām, tie ir jānovērtē no jauna saskaņā ar konsolidācijā izmantotajām metodēm, ja šādas pārvērtēšanas rezultāti ir būtiski 16. panta 3. punkta vajadzībām. Atkāpšanās no šā principa ir atļauta ārkārtas gadījumos. Katru šādu izņēmumu atspoguļo konsolidēto pārskatu pielikumā, paskaidrojot iemeslus.

4. Konsolidētajā bilancē un konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā ņem vērā visas atšķirības, kas rodas konsolidācijas procesā starp finanšu gadā un iepriekšējā finanšu gadā iekasējamajiem nodokļiem un nomaksāto vai maksājamo nodokļu summu attiecībā uz šiem gadiem, ja faktiskā nodokļa iekasēšana no kāda konsolidācijā iekļautās sabiedrības var notikt tuvākajā nākotnē.

5. Ja konsolidētos pārskatos iekļaujamajos aktīvos vērtības korekcijas izdarītas izņēmuma kārtā tikai un vienīgi nodokļu dēļ, tie ir iekļaujami konsolidētajos pārskatos tikai pēc tam, kad šādas korekcijas ir izslēgtas. Tomēr dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut šādu aktīvu iekļaušanu konsolidētajos pārskatos bez korekciju izslēgšanas, ja to summas, paskaidrojot iemeslus, ir atspoguļotas konsolidēto pārskatu pielikumā.

30. pants

1. Atsevišķs 19. panta 1. punkta c) apakšpunktā definētais postenis, kas atbilst pozitīvai konsolidācijas starpībai, atbilstoši Direktīvas 78/660/EEK noteikumiem traktējams kā postenis "uzņēmuma nemateriālā vērtība."

2. Dalībvalsts var atļaut nekavējoties un nepārprotami atskaitīt pozitīvu konsolidācijas starpību no rezervēm.

31. pants

Summu, kas parādīta kā atsevišķs 19. panta 1. punkta c) apakšpunktā definētais postenis un kas atbilst negatīvai konsolidācijas starpībai, var pārnest uz konsolidēto peļņas un zaudējumu pārskatu tikai tad:

a) ja starpība atbilst paredzētajam nelabvēlīga nākotnes rezultāta iegūšanas dienā šajā sabiedrībā vai paredzētajam attiecībā uz izmaksām, kas sabiedrībai varētu rasties, ciktāl šie paredzējumi piepildās; vai

b) ciktāl šāda starpība atbilst iegūtai peļņai.

32. pants

1. Ja konsolidācijā iekļauta sabiedrība kopā ar vienu vai vairākām konsolidācijā neiekļautām sabiedrībām kopīgi vada citu sabiedrību, dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut šīs citas sabiedrības iekļaušanu konsolidētajos pārskatos proporcionāli konsolidācijā iekļautās sabiedrības tiesībām uz tās kapitāla daļu.

2. Šīs direktīvas 13.–31. pants mutatis mutandis piemērojams 1. punktā minētajai proporcionālajai konsolidācijai.

3. Piemērojot šo pantu, 33. pants nav piemērojams, ja proporcionāli konsolidētā sabiedrība ir 33. pantā definētās saistītā sabiedrība.

33. pants

1. Ja konsolidācijā iekļautai sabiedrībai ir būtiska ietekme konsolidācijā neiekļautas sabiedrības darbības un finanšu politikā (saistītā sabiedrība), kurā tai ir Direktīvas 78/660/EEK 17. pantā definētā līdzdalība, šī līdzdalība uzrādāma konsolidētajā bilancē kā atsevišķs postenis ar attiecīgu virsrakstu. Jāuzskata, ka sabiedrībai ir būtiska ietekme citā sabiedrībā, ja tai ir 20 % vai vairāk akcionāru vai dalībnieku balsstiesību šajā sabiedrībā. Piemēro 2. pantu.

2. Kad šo pantu pirmo reizi piemēro iepriekš 1. punktā minētajai līdzdalībai, šī līdzdalība uzrādāma konsolidētajā bilancē:

a) kā tās uzskaites vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar Direktīvā 78/660/EEK noteiktajiem novērtēšanas noteikumiem. Starpība starp šo vērtību un summu, kas atbilst šīs līdzdalības pārstāvētajai kapitāla un rezervju daļai, jāatspoguļo atsevišķi konsolidētajā bilancē vai pārskatu pielikumā. Šo starpību aprēķina dienā, kad šī metode ir izmantota pirmo reizi; vai

b) kā summa, kas atbilst saistīto sabiedrību kapitāla un rezervju daļai, ko pārstāv šī līdzdalība. Starpība starp šo summu un uzskaites vērtību, ko aprēķina saskaņā ar Direktīvā 78/660/EEK noteiktajiem novērtēšanas noteikumiem, jāatspoguļo atsevišķi konsolidētajā bilancē vai pārskatu pielikumā. Šo starpību aprēķina dienā, kad šī metode ir izmantota pirmo reizi;

c) dalībvalsts var noteikt viena vai otra iepriekšminētā a) vai b) varianta piemērošanu. Konsolidētajā bilancē vai pārskatu pielikumā jānorāda, vai ir izmantots a) vai b) variants;

d) turklāt a) vai b) varianta vajadzībām dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut starpības aprēķināšanu akciju pārņemšanas dienā vai, ja tās pārņemtas divās vai vairākās stadijās, dienā, kad sabiedrība ir kļuvusi par saistīto sabiedrību.

3. Gadījumos, kad saistītās sabiedrības aktīvi vai pasīvi ir novērtēti ar metodēm, kas atšķiras no konsolidācijā izmantotajām, saskaņā ar 29. panta 2. punktu, iepriekš 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās starpības aprēķināšanas nolūkā tos var pārvērtēt no jauna saskaņā ar konsolidācijā izmantotajām metodēm. Ja šāda pārvērtēšana nav veikta, šis fakts jāatspoguļo pārskatu pielikumā. Dalībvalsts var pieprasīt šādu pārvērtēšanu.

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā uzskaites vērtība vai summa, kas atbilst 2. punkta b) apakšpunktā minētajai saistītās sabiedrības kapitāla un rezervju daļai, jāpalielina vai jāsamazina par to izmaiņu summu, kas finanšu gadā notikušas saistītās sabiedrības kapitāla un rezervju daļā, ko pārstāv šī līdzdalība; no tās atņem ar šo līdzdalību saistīto dividenžu summu.

5. Ja 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto pozitīvo starpību nevar attiecināt uz nevienas kategorijas aktīviem vai pasīviem, tā jāaplūko saskaņā ar 30. pantu un 39. panta 3. punktu.

6. Saistīto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļa, kas attiecināma uz šo līdzdalību, jāuzrāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā kā atsevišķs postenis ar attiecīgu virsrakstu.

7. Šīs direktīvas 26. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto faktus neuzrāda, ciktāl tie ir zināmi vai var tikt apliecināti. Piemērojams 26. panta 2. un 3. punkts.

8. Ja saistītā sabiedrība sastāda konsolidētus pārskatus, iepriekšminētie noteikumi attiecas uz kapitālu un rezervēm, kas uzrādīti šajos konsolidētajos pārskatos.

9. Šis pants nav jāpiemēro gadījumos, kad līdzdalība saistītās sabiedrības kapitālā 16. panta 3. punkta vajadzībām nav svarīga.

34. pants

Bez informācijas, kas vajadzīga saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, pārskatu pielikumā jāiekļauj informācija par vismaz šādiem jautājumiem:

1. Novērtēšanas metodes, kas izmantotas konsolidēto pārskatu dažādiem posteņiem, un metodes, kas izmantotas, aprēķinot vērtības korekcijas. Konsolidētajos pārskatos iekļautajiem posteņiem, kas ir vai sākotnēji bijuši izteikti ārvalstu valūtā, jāuzrāda pamatojums konversijai, kas izmantota, lai izteiktu tos valūtā, kura izmantota, sastādot konsolidētos pārskatus.

2. a) Konsolidācijā iekļauto sabiedrību nosaukums un juridiskā adrese; kapitāla daļa, kas konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām vai personām, kuras rīkojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina, pieder konsolidācijā iekļautajās sabiedrībās, kas nav mātesuzņēmumi; kuri no 1. pantā un 12. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem pēc 2. panta piemērošanas ir veidojuši pamatu konsolidācijas īstenošanai. Par pēdējo var minēto informāciju nesniegt gadījumos, kad konsolidācija īstenota, pamatojoties uz 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un kad piederošā kapitāla daļa un balsstiesību daļa ir vienādas;

b) tāda pati informācija jāsniedz attiecībā uz sabiedrībām, kas izslēgtas no konsolidācijas saskaņā ar 13. un 14. pantu, un, nepārkāpjot 14. panta 3. punktu, jāsniedz paskaidrojums par 13. pantā minēto sabiedrību izslēgšanu.

3. a) Ar konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām saistīto sabiedrību, kā aprakstīts 33. panta 1. punktā, nosaukums un juridiskā adrese, un kapitāla daļa, kas šajās sabiedrībās pieder konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām vai personām, kas rīkojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina;

b) tāda pati informācija jāsniedz attiecībā uz 33. panta 9. punktā minētajiem saistītajām sabiedrībām, paskaidrojot šā noteikuma piemērošanas iemeslus.

4. Saskaņā ar 32. pantu proporcionāli konsolidēto sabiedrību nosaukums un juridiskā adrese, faktori, uz kuriem tiek pamatota to kopīgā vadība, kapitāla daļa, kas šajās sabiedrībās pieder konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām vai personām, kas rīkojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina.

5. Katras sabiedrības, kas nav 2., 3. un 4. punktā minētā sabiedrība, nosaukums un juridiskā adrese, kurā konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām un tām, kas izslēgtas saskaņā ar 14. pantu, pašām vai ar personu starpniecību, kas rīkojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina, pieder vismaz kāda daļa no kapitāla, kuru dalībvalsts nevar noteikt lielāku par 20 %, uzrādot šo kapitāla daļu, kapitāla un rezervju summu un peļņu vai zaudējumus par pēdējo finanšu gadu attiecībā uz sabiedrību, kuras pārskati ir pieņemti. Šo informāciju var nesniegt gadījumos, kad 16. panta 3. punkta vajadzībām tai ir niecīga nozīme. Informāciju par kapitālu un rezervēm un peļņu vai zaudējumiem var nesniegt arī tajos gadījumos, kad attiecīgās sabiedrība nepublicē savu bilanci un kad iepriekšminētajām sabiedrībām piederošā (tieši vai netieši) šīs sabiedrības kapitāla daļa ir mazāka par 50 %.

6. Kopējā summa, kas konsolidētajā bilancē uzrādīta kā parādi un nomaksājama pēc vairāk nekā pieciem gadiem, kā arī kopējā summa, kas konsolidētajā bilancē uzrādīta kā parādi un ko sedz konsolidācijā iekļauto sabiedrību sagādāts nodrošinājums, norādot nodrošinājuma raksturu un veidu.

7. Visu finansiālo saistību, kas nav iekļautas konsolidētajā bilancē, kopējā summa, cik šāda informācija palīdz novērtēt konsolidācijā iekļauto sabiedrību finanšu stāvokli kopumā. Saistības attiecībā uz pensijām un radniecīgām sabiedrībām, kas nav iekļautas konsolidācijā, jāatspoguļo atsevišķi.

8. Direktīvas 78/660/EEK 28. pantā definētais konsolidētais neto apgrozījums pa darbību kategorijām un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ciktāl, ņemot vērā to, kā tiek organizēta produktu pārdošana un pakalpojumu sniegšana, kas pieder pie konsolidācijā iekļauto sabiedrību parastās darbības, šīs kategorijas un tirgi būtiski atšķiras viens no otra.

9. a) Vidējais finanšu gadā nodarbināto skaits konsolidācijā iekļautajās sabiedrībās pa kategorijām un personāla izmaksas attiecībā uz finanšu gadu, ja konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā atsevišķi tās netiek parādītas;

b) vidējais finanšu gadā nodarbināto skaits sabiedrībās, kurām piemērots 32. pants, jāatspoguļo atsevišķi.

10. Cik lielā mērā finanšu gada konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķināšanu ir ietekmējis posteņu novērtējums, kas minētajā finanšu gadā vai iepriekšējā attiecīgajā finanšu gadā ir izdarīts, atkāpjoties no Direktīvas 78/660/EEK 31. pantā un 34.–42. pantā un šīs direktīvas 29. panta 5. punktā formulētajiem principiem ar mērķi iegūt nodokļu atvieglojumus. Ja šāda novērtējuma sekas uz konsolidācijā iekļauto sabiedrību nodokļu turpmākajiem maksājumiem kopumā ir būtiskas, jāsniedz informācija par to.

11. Starpība starp peļņas un zaudējumu pārskatā iekļautajiem iekasētajiem nodokļiem finanšu gadā un iepriekšējos finanšu gados un nodokļu maksājamo summu attiecībā uz šiem gadiem, ja šī starpība turpmākās nodokļu sistēmas vajadzībām ir būtiska. Šo summu var atspoguļot arī bilancē kā kopējo summu atsevišķā postenī ar attiecīgu virsrakstu.

12. Finanšu gadā piešķirtais atalgojums mātesuzņēmuma pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru darbiniekiem, pamatojoties uz to pienākumiem mātesuzņēmumā un tā meitasuzņēmumos, un visas saistības, kas rodas vai iestājušās saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi ir attiecībā uz pensiju maksājumiem šo struktūru bijušajiem darbiniekiem, norādot kopējo summu katrai kategorijai. Dalībvalsts var pieprasīt, lai atalgojums, kas piešķirts, pamatojoties uz pienākumiem 32. vai 33. pantā aprakstītajos saistītajās sabiedrībās, arī tiktu iekļauts kopā ar pirmajā teikumā noteikto informāciju.

13. Avansu un kredītu summu, ko mātesuzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru darbiniekiem piešķīrusi šī sabiedrība vai kāds no tās meitasuzņēmumiem, uzrādot procentu likmes, galvenos nosacījumus un visas atmaksātās summas, kā arī uz to rēķina radītās saistības jebkādu garantiju veidā, norādot kopējo summu katrai kategorijai. Dalībvalsts var likt pirmajā teikumā norādītajā informācijā iekļaut arī avansus un kredītus, kurus piešķīrušas sabiedrības, kas saistītas tā, kā aprakstīts 32. vai 33. pantā.

35. pants

1. Dalībvalsts var atļaut 34. panta 2., 3., 4. un 5. punktā noteikto informāciju:

a) izpaust paziņojuma formā, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 68/151/EEK 3. panta 1. un 2. punktu; tas ir jānorāda pārskatu pielikumā;

b) nesniegt, ja tās raksturs ir tāds, ka tā varētu nopietni kaitēt kādai no sabiedrībām, ko skar šie noteikumi. Dalībvalsts var informācijas nesniegšanai par nosacījumu uzlikt valsts pārvaldes vai tiesas iestāžu dotu atļauju. Katra šāda informācijas nesniegšana ir jānorāda pārskatu pielikumā.

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas arī uz 34. panta 8. punktā paredzēto informāciju.

3. IEDAĻA

Konsolidētais gada ziņojums

36. pants

1. Konsolidētajā gada ziņojumā jābūt vismaz skaidram pārskatam par konsolidācijā iekļauto sabiedrību darbības attīstību un stāvokli kopumā.

2. Attiecībā uz šīm sabiedrībām pārskatā jāuzrāda:

a) svarīgi notikumi, kas notikuši kopš finanšu gada beigām;

b) šo sabiedrību paredzamā turpmākā attīstība kopumā;

c) šo sabiedrību darbība pētniecības un attīstības jomā kopumā;

d) visu mātesuzņēmuma akciju skaits un nominālvērtība un, ja nominālvērtības nav, uzskaites vērtība, kas pieder pašai sabiedrībai, šīs sabiedrības meitasuzņēmumam vai personām, kas rīkojas savā vārdā, bet uz šo sabiedrību rēķina. Dalībvalstis var pieprasīt vai atļaut šīs informācijas izpaušanu pārskatu pielikumā.

4. IEDAĻA

Konsolidēto pārskatu revīzija

37. pants

1. Sabiedrībai, kas sastāda konsolidētus pārskatus, jānodod tie revīzijai vienai vai vairākām personām, kas pilnvarotas pārbaudīt pārskatus saskaņā ar tiem dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo sabiedrību.

2. Personai vai personām, kas atbild par konsolidēto pārskatu revīziju, jāpārbauda arī, vai konsolidētais gada ziņojums saskan ar tā paša finanšu gada konsolidētajiem pārskatiem.

5. IEDAĻA

Konsolidēto pārskatu publicēšana

38. pants

1. Pienācīgi apstiprināti konsolidētie pārskati un konsolidētie gada ziņojumi kopā ar atzinumiem, kurus iesniegušas personas, kas atbildīgas par konsolidēto pārskatu revīziju, jāpublicē sabiedrībai, kura sastādījusi konsolidētos pārskatus, kā noteikts tās dalībvalsts tiesību aktis, kuri attiecas uz šo sabiedrību saskaņā ar Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu.

2. Uz konsolidēto gada ziņojumu attiecas Direktīvas 78/660/EEK 47. panta 1. punkta otrā daļa.

3. Direktīvas 78/660/EEK 47. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: "Ir jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt ikviena šāda ziņojuma vai kādas tā daļas kopiju. Šādas kopijas cena nedrīkst pārsniegt tās administratīvās izmaksas."

4. Tomēr gadījumos, kad sabiedrība, kura sastādījusi konsolidētos pārskatus, nav reģistrēta kā kāda 4. pantā uzskaitīto uzņēmējsabiedrību veida sabiedrība un attiecīgās valsts tiesību akti neliek tai publicēt 1. punktā minētos dokumentus tā, kā noteikts Direktīvas 68/151/EEK 3. pantā, šai sabiedrībai tie vismaz jādara pieejami atklātībai savā galvenajā birojā. Ir jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt šādu dokumentu kopijas. Šādu kopiju cena nedrīkst pārsniegt to administratīvās izmaksas.

5. Piemērojams Direktīvas 78/660/EEK 48. un 49. pants.

6. Dalībvalsts paredz attiecīgus sodus par šajā pantā noteikto publicēšanas pienākumu nepildīšanu.

6. IEDAĻA

Pārejas un nobeiguma noteikumi

39. pants

1. Gadījumos, kad konsolidētos pārskatus saskaņā ar šo direktīvu pirmo reizi sastāda par uzņēmumu vienību, kas jau bijusi saistīta tā, kā aprakstīts 1. panta 1. punktā, pirms 49. panta 1. punktā minēto noteikumu piemērošanas, dalībvalsts var likt vai atļaut 19. panta 1. punkta vajadzībām ņemt vērā kapitāldaļu uzskaites vērtību un kapitāla un rezervju daļas, ko tā pārstāv, kādā agrākā dienā vai pirmās konsolidācijas dienā.

2. Šā panta 1. punkts mutatis mutandis piemērojams, lai novērtētu kapitāldaļu 33. panta 2. punkta vajadzībām vai kapitāla un rezervju daļas, ko tā pārstāv, sabiedrības kapitālā, kas saistīta ar konsolidācijā iekļautu sabiedrību, un izdarītu 32. pantā minēto proporcionālo konsolidāciju.

3. Ja 19. panta 1. punktā definētais atsevišķais postenis atbilst pozitīvai konsolidācijas starpībai, kas radusies pirms tās dienas, kad sastādīti pirmie konsolidētie pārskati saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalsts var atļaut:

a) šīs direktīvas 30. panta 1. punkta vajadzībām rēķināt Direktīvas 78/660/EEK 37. panta 2. punktā paredzēto ierobežoto vairāk nekā piecu gadu periodu no dienas, kad sastādīti pirmie konsolidētie pārskati saskaņā ar šo direktīvu;

b) šīs direktīvas 30. panta 2. punkta vajadzībām izdarīt atskaitīšanu no rezervēm dienā, kad sastādīti pirmie konsolidētie pārskati saskaņā ar šo direktīvu.

40. pants

1. Līdz pēdējā termiņa beigām, kas uzlikts direktīvas, kas papildina Direktīvu 78/660/EEK, piemērošanai valstu tiesību aktos attiecībā uz noteikumu saskaņošanu, kas regulē banku, citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas sabiedrību gada pārskatus, dalībvalstis var atkāpties no šīs direktīvas noteikumiem par konsolidēto pārskatu izkārtojumu, šajos pārskatos iekļauto posteņu novērtēšanas metodēm un pārskatu pielikumā atspoguļojamo informāciju:

a) attiecībā uz katru konsolidējamo sabiedrību, kas ir banka, cita finanšu iestāde vai apdrošināšanas sabiedrība;

b) gadījumos, kad konsolidējamās sabiedrības galvenokārt ir bankas, finanšu iestādes vai apdrošināšanas sabiedrības.

Tās var atkāpties arī no 6. panta, bet tikai attiecībā uz ierobežojumiem un kritērijiem, kas piemērojami iepriekšminētajām sabiedrībām.

2. Ja dalībvalsts līdz 49. panta 1. punktā minēto noteikumu ieviešanai nav likusi visām sabiedrībām, kas ir bankas, citas finanšu iestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, sastādīt konsolidētus pārskatus, tā var līdz brīdim, kad tās tiesību akti atbilst vienai no 1. punktā minētajām direktīvām, bet ne attiecībā uz finanšu gadiem, kas beidzas pēc 1993. gada:

a) pārtraukt 1. panta 1. punkta uzlikto pienākumu piemērošanu attiecībā uz jebkuru iepriekšminēto sabiedrību, kas ir mātesuzņēmums. Šis fakts jāatspoguļo mātesuzņēmuma gada pārskatos, un Direktīvas 78/660/EEK 43. panta 1. punkta 2. apakšpunktā paredzētā informācija jāatspoguļo attiecībā uz visiem meitasuzņēmumiem;

b) gadījumos, kad ir sastādīti konsolidētie pārskati, neskarot 33. pantu, atļaut neiekļaut konsolidācijā jebkuru no iepriekšminētajām sabiedrībām, kas ir meitasuzņēmums. 34. panta 2. punktā paredzētā informācija jāatspoguļo pārskatu pielikumā attiecībā uz katru šādu meitasuzņēmumu.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajos gadījumos meitasuzņēmuma gada vai konsolidētie pārskati, ja to publicēšana ir obligāta, jāpievieno konsolidētajiem pārskatiem vai, ja konsolidētu pārskatu nav, mātesuzņēmuma gada pārskatiem vai jādara pieejami atklātībai. Pēdējā minētajā gadījumā ir jābūt iespējai pēc pieprasījuma saņemt šādu dokumentu kopijas. Šādu kopiju cena nedrīkst pārsniegt to administratīvās izmaksas.

41. pants

1. Sabiedrības, kas saistītas tā, kā aprakstīts 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un d) apakšpunkta bb) punktā, un citas sabiedrības, kas līdzīgā veidā saistītas ar vienu no iepriekšminētajām sabiedrībām, šajā direktīvā un Direktīvā 78/660/EEK ir uzskatāmas par radniecīgām sabiedrībām.

2. Ja dalībvalsts nosaka konsolidētu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu, d) apakšpunkta aa) punktu vai 2. punktu vai 12. panta 1. punktu, sabiedrības, kas saistītas tā, kā aprakstīts minētajos pantos, un citas sabiedrības, kas ar vienu no iepriekšminētajām sabiedrībām ir saistītas līdzīgā veidā vai tā, kā aprakstīts 1. punktā, ir uzskatāmas par 1. punktā definētajām radniecīgajām sabiedrībām.

3. Pat ja dalībvalsts nenosaka konsolidētu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu, d) apakšpunkta aa) punktu vai 2. punktu vai 12. panta 1. punktu, tā var piemērot šā panta 2. punktu.

4. Piemērojams 2. pants un 3. panta 2. punkts.

5. Ja dalībvalsts piemēro 4. panta 2. punktu, tā var 1. punktu nepiemērot iepriekšminētajām radniecīgajām sabiedrībām, kuras ir mātesuzņēmumi un kurām to juridiskās formas dēļ šī dalībvalsts neliek sastādīt konsolidētus pārskatus saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, kā arī mātesuzņēmumiem ar līdzīgu juridisko formu.

42. pants

Direktīvas 78/660/EEK 56. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"56. pants

1. Pienākums konsolidētajos pārskatos uzrādīt 9., 10. un 23.–26. pantā paredzētos posteņus, kas attiecas uz Direktīvas 83/349/EEK 41. pantā definētajām radniecīgajām sabiedrībām, un pienākums sniegt informāciju par šīm sabiedrībām saskaņā ar 13. panta 2. punktu, 14. pantu un 43. panta 1. punkta 7. apakšpunktu stājas spēkā šīs direktīvas 49. panta 2. punktā noteiktajā dienā.

2. Pārskatu pielikumā jāatspoguļo arī:

a) nosaukums un juridiskā adrese sabiedrībai, kas sastāda lielākās uzņēmumu vienības konsolidētos pārskatus, kurā uzņēmējsabiedrība ir daļa no meitasuzņēmuma;

b) nosaukums un juridiskā adrese sabiedrībai, kas sastāda mazākās uzņēmumu vienības konsolidētos pārskatus, kurā uzņēmējsabiedrība ir daļa no meitasuzņēmuma, un kas ir iekļauta arī a) apakšpunktā minētajā uzņēmumu vienībā;

c) vieta, kur var saņemt a) un b) apakšpunktā minēto konsolidēto pārskatu kopijas, ja tie ir pieejami."

43. pants

Direktīvas 78/660/EEK 57. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"57. pants

Neatkarīgi no Direktīvu 68/151/EEK un 77/91/EEK noteikumiem, dalībvalstīm nav jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi par gada pārskatu saturu, pārbaudi un publicēšanu tādām uzņēmējsabiedrībām, kuras reglamentē valstu tiesību akti un kuras ir Direktīvā 83/349/EEK definētie meitasuzņēmumi, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz mātesuzņēmumu attiecas dalībvalsts tiesību akti;

b) visi meitasuzņēmuma akcionāri vai dalībnieki ir paziņojuši par savu piekrišanu atbrīvojumam no šāda pienākuma; šis paziņojums jāizdara attiecībā uz katru finanšu gadu;

c) mātesuzņēmums ir paziņojis, ka garantē saistības, ko uzņēmies meitasuzņēmums;

d) meitasuzņēmums ir publicējis b) un c) apakšpunktā minētos paziņojumus, kā noteikts dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu;

e) meitasuzņēmums ir iekļauts saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK sastādītajos mātesuzņēmuma konsolidētajos pārskatos;

f) iepriekšminētais atbrīvojums ir atspoguļots mātesuzņēmuma sastādīto konsolidēto pārskatu pielikumā;

g) meitasuzņēmums ir publicējis e) apakšpunktā minētos konsolidētos pārskatus, konsolidēto gada ziņojumu un par šo pārskatu pārbaudi atbildīgās personas ziņojumu, kā noteikts dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu."

44. pants

Direktīvas 78/660/EEK 58. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"58. pants

Dalībvalstij nav jāpiemēro šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz peļņas un zaudējumu pārskata revīziju un publicēšanu uzņēmējsabiedrībām, kuras reglamentē tās tiesību akti un kuras ir Direktīvā 83/349/EEK noteiktie mātesuzņēmumi, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) mātesuzņēmums sastāda konsolidētos pārskatus saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK un ir iekļauts konsolidētajos pārskatos;

b) iepriekšminētais atbrīvojums ir atspoguļots mātesuzņēmuma gada pārskatu pielikumā;

c) iepriekšminētais atbrīvojums ir atspoguļots mātesuzņēmuma sastādīto konsolidēto pārskatu pielikumā;

d) mātesuzņēmuma peļņa un zaudējumi, kas noteikti saskaņā ar šo direktīvu, ir uzrādīti mātesuzņēmuma bilancē."

45. pants

Direktīvas 78/660/EEK 59. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"59. pants

1. Dalībvalsts var pieprasīt vai atļaut 17. pantā noteikto līdzdalību to sabiedrību kapitālā, kuru darbības un finanšu politikā pastāv būtiska ietekme, atkarībā no apstākļiem bilancē saskaņā ar šā panta 2.–9. punktu uzrādīt kā posteņu "akcijas radniecīgās sabiedrībās" vai "līdzdalība" apakšposteņus. Jāuzskata, ka sabiedrībai ir būtiska ietekme citā sabiedrībā, ja tai ir 20 % vai vairāk akcionāru vai dalībnieku balsstiesību šajā sabiedrībā. Piemēro Direktīvas 83/349/EEK 2. pants.

2. Ja šis pants vispirms tiek piemērots 1. punktā minētajai līdzdalībai, tas jāuzrāda bilancē:

a) kā to aprēķinātā uzskaites vērtība saskaņā ar 31.–42. pantu. Starpība starp vērtību un summu, kas atbilst līdzdalības pārstāvētajai kapitāla un rezervju daļai, jāatspoguļo atsevišķi bilancē vai pārskatu pielikumā. Starpība jāaprēķina dienā, kad metode tiek izmantota pirmo reizi; vai

b) kā summa, kas atbilst līdzdalības pārstāvētajai kapitāla un rezervju daļai. Starpība starp šo summu un saskaņā ar 31.–42. pantu aprēķināto uzskaites vērtību jāatspoguļo atsevišķi bilancē vai pārskatu pielikumā. Šī starpība aprēķināma dienā, kad metode tiek izmantota pirmo reizi;

c) dalībvalsts var noteikt šā punkta viena vai otra iepriekšējā apakšpunkta piemērošanu. Bilancē vai pārskatu pielikumā jānorāda, vai ir izmantots a) vai b) apakšpunkts;

d) turklāt, piemērojot a) un b) apakšpunktu, dalībvalsts var likt vai atļaut aprēķināt starpību 1. punktā minētās līdzdalības pārņemšanas dienā vai, ja pārņemšana ir notikusi divos vai vairāk posmos, dienā, kad kapitāldaļas ir kļuvušas par līdzdalību 1. punkta nozīmē.

3. Ja sabiedrības, kurā ir līdzdalība 1. punkta nozīmē, aktīvi vai pasīvi ir novērtēti ar metodēm, kas atšķiras no tām, ko uzņēmējsabiedrība izmantojusi, sastādot gada pārskatus, tos var novērtēt no jauna ar metodēm, ko uzņēmējsabiedrība izmanto, sastādot gada pārskatus, iepriekš 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās starpības aprēķināšanas nolūkā. Ja šāda novērtēšana no jauna nav izdarīta, tas jānorāda pārskata pielikumā. Dalībvalsts var pieprasīt šādu pārvērtēšanu.

4. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā uzskaites vērtība vai summa, kas atbilst 2. punkta b) apakšpunktā minētajai kapitāla un rezervju daļai, jāpalielina vai jāsamazina par to izmaiņas summu, kas notikusi finanšu gadā līdzdalības pārstāvētajā kapitāla un rezervju daļā; tā jāsamazina par dividenžu summu, kas attiecas uz līdzdalību.

5. Ja 2. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto pozitīvo starpību nevar attiecināt ne uz vienu aktīvu vai pasīvu kategoriju, tā traktējama saskaņā ar postenim "uzņēmuma nemateriālā vērtība" piemērojamajiem noteikumiem.

6. a) Peļņas vai zaudējumu daļu, kas attiecināma uz līdzdalību 1. punkta nozīmē, jāuzrāda peļņas un zaudējumu pārskatā kā atsevišķs postenis ar attiecīgu virsrakstu;

b) ja šī summa pārsniedz jau saņemto dividenžu summu vai summu, kuru var pieprasīt, starpības summa jāieskaita rezervē, kuru nevar sadalīt akcionāriem;

c) dalībvalsts var likt vai atļaut atspoguļot peļņas vai zaudējumu daļu, kas attiecināma uz 1. punktā minēto līdzdalību, peļņas un zaudējumu pārskatā tikai tiktāl, ciktāl šī summa atbilst jau saņemtajai dividenžu summai vai summai, kuru var pieprasīt.

7. Direktīvas 83/349/EEK 26. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie fakti nav jāuzrāda, ciktāl tie ir zināmi vai ir apliecināmi. Piemēro minētās direktīvas 26. panta 2. un 3. punktu.

8. Ja sabiedrība, kurā pieder līdzdalība 1. punkta nozīmē, sastāda konsolidētos pārskatus, iepriekšminētie punkti piemērojami konsolidētajos pārskatos atspoguļotajam kapitālam un rezervēm.

9. Šis pants nav jāpiemēro, ja 1. punktā definētā līdzdalība nav būtiska 2. panta 3. punkta vajadzībām."

46. pants

Direktīvas 78/660/EEK 61. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"61. pants

Dalībvalstij nav jāpiemēro šīs direktīvas 43. panta 1. punkta 2. apakšpunkta noteikumi par attiecīgo sabiedrību kapitāla un rezervju un peļņas un zaudējumu summu uzņēmējsabiedrībām, uz kurām attiecas attiecīgās dalībvalsts tiesību akti un kuras ir mātesuzņēmumi saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK:

a) ja attiecīgās sabiedrības ir iekļautas šā mātesuzņēmuma sastādītajos konsolidētajos pārskatos vai Direktīvas 83/349/EEK 7. panta 2. punktā minētās lielākās uzņēmumu vienības konsolidētajos pārskatos; vai

b) ja kapitāldaļas attiecīgajās sabiedrībās mātesuzņēmums ietvēris savos gada pārskatos saskaņā ar 59. pantu vai konsolidētajos pārskatos, ko tas sastādījis saskaņā ar Direktīvas 83/349/EEK 33. pantu."

47. pants

Kontaktkomiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 52. pantu, arī:

a) neskarot Līguma 169. un 170. pantu, veicina šīs direktīvas saskaņotu piemērošanu, regulārās sanāksmēs risinot jo īpaši praktiskas problēmas, kas rodas sakarā ar tās piemērošanu;

b) dod padomus Komisijai, ja vajadzīgs, par šīs direktīvas papildinājumiem un grozījumiem.

48. pants

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas prasa, lai konsolidētie pārskati, kuros iekļautas sabiedrības, kas nav to jurisdikcijā, glabātos reģistrā, kurā tiek iekļautas šādu sabiedrību filiāles.

49. pants

1. Dalībvalstis gādā, lai tiesību akti, kas vajadzīgi šīs direktīvas ievērošanai, stātos spēkā pirms 1988. gada 1. janvāra. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā minētie noteikumi vispirms piemērojami konsolidētajiem pārskatiem par finanšu gadu, kas sākas 1990. gada 1. janvārī, vai 1990. kalendārajam gadam.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus svarīgākos tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

50. pants

1. Piecus gadus pēc 49. panta 2. punktā minētās dienas Padome pēc Komisijas priekšlikuma pārbauda un vajadzības gadījumā groza 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu (otro daļu), 4. panta 2. punktu, 5. un 6. pantu, 7. panta 1. punktu, 12., 43. un 44. pantu, balstoties uz pieredzi, kas iegūta šīs direktīvas piemērošanā, šīs direktīvas mērķiem un ekonomisko un monetāro stāvokli tajā brīdī.

2. Šā panta 1. punkts neskar Direktīvas 78/660/EEK 53. panta 2. punktu.

51. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1983. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Tietmeyer

[1] OV C 121, 2.6.1976., 2. lpp.

[2] OV C 163, 10.7.1978., 60. lpp.

[3] OV C 75, 26.3.1977., 5. lpp.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[5] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[6] OV L 65, 14.3.1968., 8. lpp.

[7] OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top