EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0694

Padomes Direktīva (1979. gada 24. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu

OJ L 205, 13.8.1979, p. 17–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 196 - 197
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 152 - 153
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 152 - 153
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 55 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 55 - 56
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 350 - 351

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/694/oj

31979L0694Oficiālais Vēstnesis L 205 , 13/08/1979 Lpp. 0017 - 0018
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0055
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0196
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0055
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0152
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 10 Lpp. 0152


Padomes Direktīva

(1979. gada 24. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu

(79/694/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā dažus traktoru mezglus un daļas, kas veido vienotu tehnisku vienību, jau laiž tirgū gan atsevišķi, gan pēc uzstādīšanas traktorā; tā kā, ciktāl pastāv iespēja pārbaudīt šos mezglus vai daļas pirms to uzstādīšanas traktorā, to brīvo apriti var atvieglot, ieviešot EEK tipa apstiprināšanu arī šīm atsevišķām tehniskām vienībām;

tā kā tādēļ būtu vēlams nekavējoties papildināt Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [3];

tā kā, atsevišķo tehnisko vienību EEK tipa apstiprināšana pirms to uzstādīšanas traktorā atvieglo traktora tipa apstiprināšanas norisi, jo novērš dažu pārbaužu atkārtošanos, veicot tipa apstiprināšanu; tā kā, piešķirot EEK tipa apstiprinājumu atsevišķām tehniskām vienībām, jābūt iespējai noteikt to lietošanas ierobežojumus un/vai uzstādīšanas nosacījumus;

tā kā vienmēr jāpastāv iespējai pielāgot atsevišķās direktīvas tehnikas attīstībai atsevišķo tehnisko vienību ražošanā; tā kā Padomes Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā noteiktā procedūra ir piemērota šim nolūkam;

tā kā tehniskās prasības attiecībā uz vadītāja darba telpu un traktoru logiem atšķiras dažādās dalībvalstīs; tā kā tālab visām dalībvalstīm nekavējoties jāpieņem vienādas prasības papildus esošajiem normatīviem vai to vietā;

tā kā šo prasību izpilde būtu jāpārbauda saskaņā ar Direktīvā 74/150/EEK paredzēto EEK tipa apstiprinājuma procedūru katram traktora tipam; tā kā tādēļ šī direktīva ir jāpapildina, iekļaujot I pielikumā (informācijas dokumenta paraugs) un II pielikumā (EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs) vajadzīgās norādes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Padomes Direktīvu 74/150/EEK groza šādi:

a) pēc 9. panta pievieno šādu pantu:

"9.a pants

1. Ja atsevišķās direktīvas skaidri paredz šādu rīcību, EEK tipa apstiprinājumu var piešķirt arī tādu traktoru sistēmu vai daļu tipiem, kas veido atsevišķu tehnisku vienību.

2. Ja apstiprināmā atsevišķā tehniskā vienība pilda savu funkciju vai tai piemīt specifiskas pazīmes tikai saistībā ar citām traktora detaļām un šā iemesla dēļ vienas vai vairāku prasību izpildi var pārbaudīt tikai tad, ja apstiprināmā atsevišķā tehniskā vienība darbojas saistībā ar citām, īstām vai modelētām, traktora detaļām, ir attiecīgi jāierobežo atsevišķās tehniskās vienības EEK tipa apstiprinājuma darbības joma. Tādā gadījumā atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma sertifikātā ietver visus tās izmantošanas ierobežojumus un norāda tās uzstādīšanas nosacījumus. Šo ierobežojumu un nosacījumu ievērošanu pārbauda, veicot traktora EEK tipa apstiprināšanu.

3. Līdzīgi piemēro 3. līdz 9. pantu un 14. pantu.

Atsevišķai tehniskai vienībai saskaņā ar šo pantu piešķirtā EEK tipa apstiprinājuma turētāja pienākums tomēr ir ne tikai aizpildīt 5. panta 2. punktā paredzēto sertifikātu, bet arī piestiprināt katrai saražotai vienībai, kas atbilst apstiprinātajam tipam, tirdzniecības nosaukumu vai marku, tipa apzīmējumu un, ja to paredz atsevišķā direktīva, tipa apstiprinājuma numuru."

b) Direktīvas 11. pantam pievieno šādu daļu:

"Šo procedūru piemēro arī gadījumā, lai ieviestu atsevišķajās direktīvās noteikumus attiecībā uz atsevišķo tehnisko vienību EEK tipa apstiprināšanu."

c) I pielikumam (informācijas dokumenta paraugs) pievieno šādas iedaļas:

- "8.4.4. Vadītāja darba telpa",

- "8.4.5. Logi".

d) direktīvas II pielikumam (EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs) pievieno šādas iedaļas:

- "7.4.4. Vadītāja darba telpas SD",

- "7.4.5. Logu SD".

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai panāktu šīs direktīvas prasību izpildi 18 mēnešu laikā pēc tās paziņošanas, un tās par to nekavējoties informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktu galvenie noteikumi, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, tiek paziņoti Komisijai.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1979. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. O’Kennedy

[1] OV C 127, 21.5.1979., 80. lpp.

[2] Atzinums pieņemts 1979. gada 22. un 23. maijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

--------------------------------------------------

Top