EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0549

Padomes Direktīva (1978. gada 12. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem

OJ L 168, 26.6.1978, p. 45–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 130 - 135
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 42 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Latest consolidated version: 20/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/549/oj

31978L0549Oficiālais Vēstnesis L 168 , 26/06/1978 Lpp. 0045 - 0050
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0145
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0130
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0145
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0195
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 8 Lpp. 0195


Padomes Direktīva

(1978. gada 12. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem

(78/549/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kurām jāatbilst mehāniskiem transportlīdzekļiem saskaņā ar valstu tiesību aktiem, interalia, attiecas arī uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus spēkā esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai jo īpaši varētu ieviest attiecībā uz visu tipu transportlīdzekļiem EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 78/547/EEK [4];

tā kā dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir saistīta ar katras dalībvalsts izdarīto pārbaužu savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz kopīgām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā “transportlīdzeklis” ir jebkurš M1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis (saskaņā ar definīciju Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā), kas projektēts izmantošanai uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h.

2. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu dubļusargu dēļ, ja tie atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

3. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt vai aizliegt neviena transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu dubļusargu dēļ, ja tie atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu noteikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas izpildītu šīs direktīvas prasības, un par tiem tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, paziņotu Komisijai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1978. gada 12. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Olesen

[1] OV C 118, 16.5.1977., 29. lpp.

[2] OV C 114, 11.5.1977., 6. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 168, 26.6.1978., 39. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1.1. Mehāniskam transportlīdzeklim jābūt ar dubļusargiem (virsbūves daļām, dubļu aizsargiem utt.).

1.2. Dubļusargiem jābūt projektētiem tā, lai tie cik iespējams labi aizsargātu citus satiksmes dalībniekus no akmeņiem, kas izlido no riteņu apakšas, no dubļiem, ledus, sniega un ūdens un lai minētajiem satiksmes dalībniekiem samazinātu iespējamību saskarties ar ripojošiem riteņiem.

2. ĪPAŠAS PRASĪBAS

2.1. Kad transportlīdzeklis ir darba kārtībā (sk. Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma 2.6. punktu) un riteņi ir nostādīti taisni, dubļusargiem jāatbilst šādām prasībām:

2.1.1. Daļā, ko veido radiālās plaknes 30o leņķī uz priekšu un 50o leņķī uz aizmuguri no riteņu centra (sk. 1. attēlu), kopējam dubļusargu platumam q jābūt vismaz tādam, lai pietiekami apsegtu kopējo riepas platumu b, ņemot vērā galējās riepas un riteņa kombinācijas, ko precizējis ražotājs un kas norādītas II pielikumā noteiktā sertifikāta 5.2. punktā. Attiecībā uz dubultriteņiem ņem vērā abu riepu kopējo platumu t;

2.1.1.1. Lai noteiktu 2.1.1. punktā minētos platumus, neņem vērā uzrakstus un rotājumus, riepas sānu aizsargslāni vai riepas sānu kordus;

2.1.2. Dubļusargu aizmugure nedrīkst beigties virs horizontālās plaknes, kas ir 150 mm virs riteņu rotācijas ass (mēra no riteņa centra), un turklāt dubļusarga malas krustojumam ar plakni (A punkts, 1. attēls) jābūt ārpus riepas gareniskās vidusplaknes, vai — attiecībā uz dubultriteņiem — ārpus ārējās riepas gareniskās vidusplaknes;

2.1.3. Dubļusargu forma un novietojums ir tādi, lai dubļusargi būtu cik iespējams tuvu riepai un — jo īpaši tajā daļā, ko veido 2.1.1. punktā minētās radiālās plaknes —, lai tie atbilstu šādām prasībām:

2.1.3.1. Dubļusargu ārējās malas dziļuma p projekcijai, kas atrodas riepas ass vertikālajā plaknē un ko mēra vertikālajā gareniskajā plaknē, kura iet caur riepas centru, jābūt vismaz 30 mm. Dziļumu p var pakāpeniski samazināt līdz nullei radiālajās plaknēs, kas precizētas 2.1.1. punktā;

2.1.3.2. Attālums c starp dubļusargu apakšējām malām un asi, kas iet caur riteņu centru, nedrīkst pārsniegt 2r, kur r ir riepas statiskais rādiuss;

2.1.4. To transportlīdzekļu dubļusargiem, kam ir regulējams balstiekārtas augstums, jāatbilst iepriekšminētajām prasībām, kad transportlīdzeklis ir normālā ekspluatācijas stāvokli, ko noteicis transportlīdzekļa ražotājs.

2.2. Dubļusargiem var būt vairākas sastāvdaļas ar noteikumu, ka samontētā stāvoklī starp atsevišķajām daļām vai to iekšienē nav spraugu.

2.3. Dubļusargiem jābūt cieši piestiprinātiem. Tomēr tie var būt noņemami vai nu kopā, vai atsevišķi pa daļām.

3. ĶĒŽU IZMANTOŠANA

3.1. Ražotājam jāapliecina, ka transportlīdzeklis ražots tā, lai varētu izmantot vismaz vienu sniega ķēžu veidu vismaz uz viena riepu tipa, kas apstiprināts minētā transportlīdzekļa tipa dzenošajiem riteņiem. Ražotājam jāprecizē viena ķēdes un riepas kombinācija, kas ir piemērota attiecīgajam transportlīdzeklim, un tā jānorāda II pielikumā noteiktā sertifikāta 5.1. punktā.

4. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

4.1. Transportlīdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums transportlīdzekļa tipa EEK tipa apstiprinājumam attiecībā uz dubļusargiem.

4.2. Tam jāpievieno šādi dokumenti trijos eksemplāros un šādi dati:

4.2.1. — detalizēts transportlīdzekļa tipa apraksts attiecībā uz dubļusargiem un

4.2.2. — detalizēti dubļusargu rasējumi, kuros norādīts to stāvoklis transportlīdzeklī.

4.3. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugs jāiesniedz tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu izdarīšanu.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PARAUGS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top