EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0095

Padomes Direktīva (1976. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz taksometra skaitītājiem

OV L 26, 31.1.1977, p. 59–66 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006; Atcelts ar 32004L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/95/oj

31977L0095Oficiālais Vēstnesis L 026 , 31/01/1977 Lpp. 0059 - 0066
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0003
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 6 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0003
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0007
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 7 Lpp. 0007


Padomes Direktīva

(1976. gada 21. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz taksometra skaitītājiem

(77/95/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā taksometra skaitītāju izgatavošanu un to kontroles metodes dalībvalstīs regulē obligāti ievērojami noteikumi, kas katrā dalībvalstī ir atšķirīgi, tādējādi traucējot šādu ierīču tirdzniecību, un tā kā tāpēc pastāv vajadzība tuvināt šos noteikumus;

tā kā Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvā 71/316/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem mēraparātiem un metroloģiskās kontroles metodēm [3], kas grozīta ar Pievienošanās aktu [4], tika izklāstītas EEK modeļa apstiprināšanas un EEK sākotnējās verifikācijas procedūras; tā kā saskaņā ar minēto direktīvu jānosaka tehniskās prasības, kurām taksometra skaitītāju izgatavošanai un ekspluatācijai jāatbilst, lai tos pēc pakļaušanas atbilstošām pārbaudēm un nepieciešamo marķējumu un apzīmējumu uzlikšanas varētu brīvi importēt, tirgot un izmantot,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šo direktīvu attiecina uz laika un attāluma mērīšanas ierīcēm, ko sauc par "taksometra skaitītājiem".

Šādi mēraparāti ir definēti šīs direktīvas pielikuma 1.1. punktā.

2. pants

Tie taksometra skaitītāji, kuriem var uzlikt EEK marķējumus un zīmes, ir aprakstīti šīs direktīvas pielikumā.

Uz tiem attiecas EEK modeļa apstiprināšana un EEK sākotnējā verifikācija saskaņā ar Direktīvas 71/316/EEK II pielikuma 1.2.2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šīs direktīvas pielikumā.

3. pants

Neviena no dalībvalstīm nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot tādu taksometra skaitītāju laišanu tirgū, kuriem ir Direktīvas 71/316/EEK II pielikuma 3.1.1.2. punktā paredzētā EEK modeļa apstiprinājuma zīme un EEK daļējās sākotnējās verifikācijas zīme.

Dalībvalstu kompetentās iestādes atbild par to, lai nodrošinātu, ka pirms šīs ierīces laiž ekspluatācijā tiek veiktas šīs direktīvas pielikuma 7.3. punktā paredzētās darbības, kas papildina EEK sākotnējo verifikāciju, ja šīs darbības ir paredzētas attiecīgo valstu normatīvajos aktos un nav veiktas jau iepriekš.

4. pants

1. Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā no tās paziņošanas dienas, un par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savus tiesību aktus, ko tās pieņem vai gatavojas pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 21. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A.P.L.M.M. van der Stee

[1] OV C 7, 12.1.1976., 38. lpp.

[2] OV C 35, 16.2.1976., 12. lpp.

[3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

[4] OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. TERMINOLOĢIJA

1.1. Laika un attāluma mēraparāti, saukti par "taksometra skaitītājiem"

Laika un attāluma mēraparāti, turpmāk tekstā – "taksometra skaitītāji", ir ierīces, kas saskaņā ar tā transportlīdzekļa īpašībām, kurā tās uzstādītas, un tarifiem, atbilstīgi kuriem tās noregulētas, to lietošanas laikā automātiski aprēķina un nepārtraukti parāda summas, kas jāmaksā tādu sabiedrisko transportlīdzekļu, kurus sauc par taksometriem, lietotājiem, pamatojoties uz nobraukto attālumu un, ja kustības ātrums ir mazāks par noteiktu ātrumu, pamatojoties uz šāda transportlīdzekļa aizņemšanas laiku, izņemot dažādas piemaksas, kas var būt atļautas dalībvalstīs spēkā esošajos vietējos noteikumos.

Šis pielikums tiks precizēts saskaņā ar Direktīvas 71/316/EEK 17. panta prasībām, lai to varētu attiecināt uz taksometra skaitītājiem, kuru mērīšanas shēma satur elektronisku bloku. Līdz tam laikam elektroniskie taksometra skaitītāji nevar saņemt EEK modeļa apstiprinājumu.

1.2. Speciālie termini

Taksometra skaitītāja rādījums, neņemot vērā tarifa pozīciju, ir atkarīgs no šīs ierīces konstantes "k" un no tā transportlīdzekļa raksturkoeficienta "w", kurā šī ierīce uzstādīta. Šis koeficients "w" ir divu rādītāju funkcija, proti, transportlīdzekļa riteņu faktiskā apkārtmēra "u" un pārvades koeficienta, kas ir vienāds ar riteņu apgriezienu skaita attiecību pret tās detaļas apgriezienu skaitu, kura paredzēta transportlīdzekļa savienošanai ar taksometra skaitītāju.

1.2.1. Taksometra skaitītāja konstante "k"

Taksometra skaitītāja konstante "k" ir raksturlielums, kas norāda to signālu veidu un skaitu, kuri taksometra skaitītājam jāsaņem, lai tā rādītāji precīzi atbilstu konkrētam nobrauktam attālumam.

Šo konstanti "k" izteic:

a) apgriezienos uz norādīto kilometru (apgr./km), vai

b) impulsos uz norādīto kilometru (imp./km),

atkarībā no tā, vai informācija par transportlīdzekļa nobraukto attālumu tiek ievadīta taksometra skaitītājā tā galvenās vārpstas (piedziņas vārpstas instrumenta ieejā) apgriezienu skaita veidā vai elektrisko signālu veidā.

1.2.2. Transportlīdzekļa raksturkoeficients "w"

Transportlīdzekļa raksturkoeficients "w" ir lielums, kas norāda taksometra skaitītāja piedziņai domāto signālu veidu un skaitu un tiek norādīts uz attiecīgas transportlīdzekļa detaļas, kas paredzēta šim nolūkam, atbilstīgi konkrētam nobrauktam attālumam.

Šo koeficientu "w" izteic:

a) apgriezienos uz nobraukto kilometru (apgr./km), vai

b) impulsos uz nobraukto kilometru (imp./km),

atkarībā no tā, vai informācija par transportlīdzekļa nobraukto attālumu ir taksometra skaitītāja dzenošās detaļas apgriezienu skaita veidā vai elektrisko signālu veidā.

Šis koeficients mainās atkarībā no dažiem faktoriem, konkrēti, no riepu nodiluma un riepu spiediena, no transportlīdzekļa pārvedamās kravas lieluma un no braukšanas apstākļiem. Šis koeficients jānoteic transportlīdzekļa standarta izmēģinājumu apstākļos (1.2.7.).

1.2.3. Riteņu faktiskais apkārtmērs "u"

Transportlīdzekļa riteņa faktiskais apkārtmērs "u", kas tieši vai netieši piedzen taksometra skaitītāju, ir attālums, kuru transportlīdzeklis nobrauc šī riteņa viena pilna apgrieziena laikā. Ja taksometra skaitītāju piedzen divi riteņi kopā, tad faktiskais apkārtmērs ir katra no šiem diviem riteņiem faktiskā apkārtmēra vidējais lielums, izteikts milimetros.

Faktiskais apkārtmērs "u" ir savstarpēji saistīts ar transportlīdzekļa raksturkoeficientu "w" (1.2.2.), un tādēļ šis apkārtmērs, ja to ir nepieciešams identificēt, arī jānoteic 1.2.7. punktā aprakstītajos apstākļos.

1.2.4. Adapters

Adaptera mērķis ir pielāgot transportlīdzekļa raksturkoeficientu "w" taksometra skaitītāja konstantei "k".

1.2.5. Pieļaujamo kļūdu diapazons

Šā pielikuma 5. pantā minētais pieļaujamo kļūdu diapazons ir atkarīgs tikai un vienīgi no pašas ierīces defektiem. Patiesus lielumus (sk. 5. pantu), ko izmanto kļūdu noteikšanai, aprēķina, izmantojot taksometra skaitītāja konstanti "k" un tarifu, kādiem šis mēraparāts ir noregulēts.

Pieļaujamo kļūdu diapazons nosaka maksimālo novirzi starp lielāko un mazāko no rādījumiem.

1.2.6. Pārslēgšanās ātrums

Pārslēgšanās ātrums ir ātrums, kuru sasniedzot taksometra skaitītāja indikatora piedziņa pārslēdzas no laika uz nobraukto attālumu vai otrādi.

Šo ātrumu nosaka, dalot "laika" tarifu ar "attāluma" tarifu.

1.2.7. Transportlīdzekļa standarta izmēģinājumu apstākļi (tā raksturkoeficienta noteikšanai)

"Transportlīdzekļa standarta izmēģinājumu apstākļi" izveidojas tad, ja

a) uz riteņa vai riteņiem, kas dzen taksometra skaitītāju, tiek uzmontētas riepas ar tādu pašu faktisko apkārtmēru "u" kā riteņiem, kas tika izmantoti raksturkoeficienta "w" noteikšanai.

Tām jābūt labā stāvoklī un piepumpētām līdz pareizam spiedienam;

b) ar transportlīdzekli pārvadātās kravas svars ir apmēram 150 kg. (Parasti tas atbilst divu pieaugušu personu svaram, vadītāju ieskaitot.);

c) transportlīdzeklis brauc pašgaitā, pa plakanu un līdzenu virsmu, taisnā līnijā, ar ātrumu 40 ± 5 km/h.

Ja izmēģinājumus veic atšķirīgos apstākļos, piemēram, ar atšķirīgu kravas svaru, ar atšķirīgu ātrumu vai soļošanas ātrumā, izmantojot stenda pārbaudes utt., to rezultātus koriģē, izmantojot pārvēršanas koeficientus, kas vajadzīgi, lai pārvērstu to rezultātu tādā, kādu varētu iegūt iepriekš minētajos "standarta izmēģinājumu apstākļos".

2. MĒRVIENĪBAS

Norādēm, ko sniedz vai parāda taksometra skaitītāji, ir atļauts izmantot tikai šādas mērvienības:

- attālumam – metrs vai kilometrs. Tomēr līdz pārejas perioda beigām, kura laikā Kopienas teritorijā ir atļauts izmantot standarta mērvienības, kas norādītas Pielikuma C un D nodaļā Padomes 1971. gada 18. oktobra Direktīvā 71/354/EEK par mērvienībām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 76/770/EEK [2], Apvienotajā Karalistē vai Īrijā attālumus drīkst izteikt jardos vai jūdzēs, ja šīs valstis to vēlas;

- laikam – sekunde, minūte vai stunda.

Braukšanas maksa jāizteic tās valsts oficiāli noteiktajās naudas vienībās, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

3. TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

3.1. Mērīšanas ierīce un aprēķināšanas ierīce

3.1.1. Taksometra skaitītājam jābūt izgatavotam tā, lai tas aprēķinātu un norādītu braukšanas maksu, tikai un vienīgi pamatojoties uz:

a) nobraukto attālumu (piedziņa, pamatojoties uz attālumu), ja transportlīdzeklis brauc ar ātrumu, kas pārsniedz pārslēgšanās ātrumu;

b) laiku (piedziņa, pamatojoties uz laiku), ja transportlīdzeklis brauc ar ātrumu, kas zemāks par pārslēgšanās ātrumu, vai ja tas stāv.

3.1.2. Piedziņa, pamatojoties uz attālumu, jādarbina riteņiem, bet transportlīdzekļa braukšana atpakaļgaitā nedrīkst izraisīt norādītās braukšanas maksas vai nobrauktā attāluma samazināšanos.

Piedziņa, pamatojoties uz laiku, jādarbina pulksteņmehānismam, ko var iedarbināt tikai ar taksometra skaitītāja vadības ierīces palīdzību.

Ja mehāniskais pulksteņmehānisms ir ar roku uzvelkams, tam jādarbojas vismaz astoņas stundas bez atkārtotas uzvilkšanas, vai tam jādarbojas divas stundas, ja izmanto uzvilkšanas ierīci, kas saistīta ar manuālu darbību, kura veicama katrreiz pirms taksometra skaitītāja ieslēgšanas.

Ja mehānisko pulksteņmehānismu uzvelk elektriska ierīce, šim procesam jānotiek automātiski.

Elektriskajam pulksteņmehānismam jābūt pastāvīgi gatavam darboties.

3.1.3. Izmantojot piedziņu, pamatojoties uz attālumu, pēc jebkura no tarifiem pirmajai rādījuma maiņai jānotiek pēc sākotnēja attāluma nobraukšanas, ko noteic saskaņā ar katrā dalībvalstī spēkā esošiem tarifu noteikumiem. Turpmākām pārmaiņām uz rādītāja jāatbilst līdzīgiem attāluma posmiem.

Izmantojot piedziņu, pamatojoties uz laiku, pēc jebkura no tarifiem pirmajai rādījuma maiņai jānotiek pēc sākotnēja laika posma beigām, ko noteic saskaņā ar katrā dalībvalstī spēkā esošiem tarifu noteikumiem. Turpmākām pārmaiņām uz rādītāja jāatbilst līdzīgiem laika posmiem.

Bez jebkādām pārmaiņām piedziņā attiecībai starp sākotnējo attālumu un turpmākiem attāluma posmiem jābūt tādai pašai kā starp sākotnējo laika posmu un turpmākiem laika posmiem, neatkarīgi no izmantojamā tarifa.

3.1.4. Adapteram jābūt uzbūvētam tā, lai, atverot taksometra skaitītāja apvalku, nevarētu piekļūt citām tā daļām.

3.1.5. Taksometra skaitītājam jābūt konstruētam tā, lai būtu viegli izdarāmas jebkādas rēķināšanas ierīces modifikācijas, kas vajadzīgas, lai to saskaņotu ar tarifu maiņām, ko paredz dalībvalstu tarifu noteikumi.

Ja šī ierīce ir aprīkota tā, lai tajā varētu izmantot plašāku tarifu diapazonu nekā pašreiz spēkā esošais, visās papildu pozīcijās taksometra skaitītājiem braukšanas maksa jāaprēķina un jārāda, pamatojoties uz vienu no tarifiem, kas atļauti saskaņā ar dalībvalsts tarifu noteikumiem.

3.2. Vadības ierīce

3.2.1. Jānodrošina, ka nav iespējams iedarbināt taksometra skaitītāja mehānismu, kamēr to neieslēdz vadības ierīce, kas iestādīta vienā no šādām atļautajām pozīcijām:

3.2.2. "BRĪVS" pozīcija

"BRĪVS" pozīcijā:

a) braukšanas maksas rādījumam vai nu pavisam nav jābūt, vai šim rādījumam jābūt vienādam ar nulli. Šis rādījums tomēr drīkst būt vienāds ar sākotnējo maksu tajās dalībvalstīs, kur šādu rādījumu izmanto šīs direktīvas pieņemšanas laikā;

b) nedz piedziņa, pamatojoties uz attālumu, nedz piedziņa, pamatojoties uz laiku, nedrīkst iedarbināt ierīci, kas norāda braukšanas maksu;

c) ierīcei, kas norāda iespējamās piemaksas (3.3.7.), jābūt bez rādījuma vai ar rādījumu "nulle".

3.2.3. Citas pozīcijas

Vadības ierīcei jābūt konstruētai tā, lai, sākot no "BRĪVS" pozīcijas, taksometra skaitītāju varētu secīgi iestādīt šādās pozīcijās:

a) dažādu tarifu pozīcijās to lielumu pieaugšanas kārtībā vai jebkurā citā kārtībā, kas atļauta dalībvalsts tarifu noteikumos; šajās pozīcijās piedziņai, pamatojoties uz laiku, piedziņai pamatojoties uz attālumu, un piemaksu rādītājam, ja tādu izmanto, jābūt ieslēgtiem;

b) "STOP" pozīcijā, parādot maksājuma galīgo summu, neskaitot jebkādas piemaksas. Šajā pozīcijā piedziņai, pamatojoties uz laiku, jābūt atslēgtai, un piedziņai, pamatojoties uz attālumu, jābūt ieslēgtai, izmantojot tarifu, kas ir atļauts attiecīgajos dalībvalsts normatīvajos aktos.

3.2.4. Vadības ierīces darbība

Uz vadības ierīces darbību attiecas šādi ierobežojumi:

a) jānodrošina, ka nav iespējams pārslēgt taksometra skaitītāju no tarifu pozīcijas uz "BRĪVS" pozīciju, nepārslēdzot to caur "STOP" pozīciju. Pārslēgšanai no viena tarifa uz citu tomēr jābūt iespējamai;

b) jānodrošina, ka nav iespējams pārslēgt taksometra skaitītāju no "STOP" pozīcijas uz tarifu pozīciju, nepārslēdzot to caur "BRĪVS" pozīciju;

c) taksometra skaitītājam jābūt konstruētam tā, lai pārslēgšana no viena tarifa uz citu, pārslēdzot caur "BRĪVS" pozīciju, būtu iespējama tikai tad, ja šai vadības ierīces pozīcijai paredzētie nosacījumi (3.2.2. punkts) ir pilnībā ievēroti tai laikā, kamēr to pārslēdz caur šo pozīciju;

d) jānodrošina, ka nav iespējams iedarbināt vadības ierīci tā, ka taksometra skaitītājā var ieslēgt pozīcijas, kas atšķiras no iepriekš minētajām.

3.2.5. Īpašie noteikumi

Neatkarīgi no iepriekš minētajām prasībām, tarifu pārslēgšana var notikt arī automātiski atkarībā no konkrētā nobrauktā attāluma vai transportlīdzekļa aizņemšanas laika saskaņā ar dalībvalsts tarifu noteikumiem.

3.3. Indikators

3.3.1. Taksometra skaitītāja skalai jābūt izgatavotai tā, lai pasažieri interesējošos rādījumus varētu viegli nolasīt kā dienā, tā arī naktī.

3.3.2. Braukšanas maksai, neskaitot iespējamās piemaksas, jābūt saprotamai, vienkārši nolasot rādījumu, ko veido rindā sakārtoti cipari, kuri ir vismaz 10 mm augsti.

Ja ierīci iedarbina no "BRĪVS" pozīcijas, iedarbinot vadības ierīci, indikatoram jārāda fiksēta summa, kas atbilst sākotnējai maksai.

Pēc tam braukšanas maksas rādījumam nepārtraukti jāmainās, secīgi palielinoties par nemainīgu naudas summu.

3.3.3. Taksometra skaitītājam jābūt aprīkotam ar ierīci, kas uz skalas nepārtraukti parāda ieslēgto tarifu pozīciju atbilstīgi attiecīgās valsts prasībām.

3.3.4. Taksometra skaitītājam jābūt izgatavotam tā, lai papildu ierīce, kas atrodas transportlīdzekļa ārpusē, varētu norādīt darbības pozīciju vai izmantojamo tarifu.

Šī papildu ierīce nekādā gadījuma nedrīkst traucēt taksometra skaitītāja pareizu darbību vai atvieglot piekļūšanu taksometra skaitītāja vai tā piedziņas mehānismam.

3.3.5. Ja obligātie rādījumi netiek atspoguļoti, izmantojot luminiscējošus ciparus vai burtus, taksometra skaitītājā jābūt iebūvētai ierīcei tādai šā rādījuma apgaismošanai, kas neapžilbina, bet nodrošina vieglu rādījuma nolasīšanu.

Jāpastāv iespējai nomainīt gaismas avotu šajā ierīcē, neatverot taksometra skaitītāja noplombētās daļas.

3.3.6. Jāpastāv iespējai aprīkot taksometra skaitītāju ar summatoriem, kas paredzēti vai atļauti attiecīgās valsts normatīvajos aktos, piemēram, ar reģistrētājierīcēm, kas norāda:

a) transportlīdzekļa nobraukto kopējo attālumu;

b) kopējo attālumu, kas nobraukts, vedot pasažierus;

c) pasažieru vešanas gadījumu kopskaitu;

d) reģistrēto pakāpeniski pieaugošu braukšanas maksas vienību skaitu.

Šīm reģistrētājierīcēm pareizi jāpilda uzdevums, kuram tās ir paredzētas. Tām jārāda informācija, kas atspoguļota rindā sakārtotos ciparos, kuri ir vismaz 4 mm augsti.

3.3.7. Jāpastāv iespējai aprīkot taksometra skaitītāju ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem atbilstošu piemaksu indikatoru, kas ir neatkarīgs no braukšanas maksas indikatora un kas automātiski atgriežas uz nulli "BRĪVS" pozīcijā.

Šīs piemaksas jānorāda, izmantojot rindā sakārtotus ciparus, kas ir vismaz 8 mm augsti un kas nepārsniedz to ciparu augstumu, kuri rāda braukšanas maksu.

3.4. Neobligātas papildu ierīces

Taksometra skaitītāju drīkst aprīkot ar papildu ierīcēm, piemēram:

a) ar reģistrētājierīcēm, kas reģistrē transportlīdzekļa īpašnieku interesējošu informāciju;

b) ar iespiedierīcēm, kas drukā uz kartes vai lentes, norādot braukšanas maksu.

Šādu ierīču esamība un to darbība nedrīkst ietekmēt paša taksometra skaitītāja pareizu darbību.

3.5. Uzbūve

3.5.1. Taksometra skaitītāju uzbūvei jābūt stiprai un izturīgai.

To būtiski svarīgām detaļām jābūt izgatavotām no materiāliem, kas garantē pietiekamu stiprumu un noturību.

3.5.2. Paša taksometra skaitītāja apvalkam un tāda adaptera apvalkam, kas nav iebūvēts taksometra skaitītājā, kā arī pārvades elementu uzmavām jābūt izgatavotām tā, lai novērstu iespēju no ārienes piekļūt mehānisma būtiski svarīgām detaļām un lai aizsargātu tās no putekļiem un mitruma.

Jānovērš iespēja piekļūt detaļām, kas ļauj veikt regulēšanu, nesabojājot garantijas plombas (6. pants).

4. MARĶĒJUMI

4.1. Vispārējie marķējumi un identifikācijas apzīmējumi

Uz katra taksometra skaitītāja skalas vai uz noplombētas plāksnītes jābūt skaidri redzamiem un normālos uzstādīšanas apstākļos salasāmiem šādiem marķējumiem:

a) ražotāja nosaukums un adrese vai marķējums;

b) ierīces veida apzīmējums, tās numurs un izgatavošanas gads;

c) EEK modeļa apstiprinājuma zīme;

d) taksometra skaitītāja konstante "k" (norādīta ar relatīvo precizitāti, kas nav mazāka par 0,2 %).

Uz katra taksometra skaitītāja jābūt brīvai vietai šādiem mērķiem:

a) vajadzības gadījumā – papildu informācijas izvietošanai, kas attiecas uz pašu ierīci vai uz transportlīdzekli saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

b) bez EEK daļējās sākotnējās verifikācijas zīmes, citu zīmju izvietošanai, kā paredzēts attiecīgās valsts noteikumos.

4.2. Īpaši marķējumi

4.2.1. Rādījumu apzīmējumiem jābūt skaidriem, salasāmiem un nepārprotamiem un tiem jāatrodas visu attiecīgo indikatora skalu tuvumā.

4.2.2. Naudas vienības nosaukumam vai simbolam jābūt attēlotam blakus braukšanas maksas rādījumam un piemaksu rādījumam.

5. PIEĻAUJAMO KĻŪDU DIAPAZONS

Pārbaudot izmēģinājumu stendā laika un attāluma mērītāju, kas sagatavots uzstādīšanai un aprīkots ar tā palīgierīcēm, par izmērāmo parametru (parasto) patieso lielumu pieņem to, ko iegūst, izmantojot uz ierīces norādīto "k" lielumu un tarifu(s), saskaņā ar kuriem šī ierīce noregulēta.

Šo parametru patiesajam lielumam jāatrodas starp vislielāko un vismazāko no pieļaujamiem rādījumiem.

5.1. Ja izmanto piedziņu, pamatojoties uz attālumu, pieļaujamo kļūdu diapazons attiecīgam nobrauktam attālumam nedrīkst pārsniegt:

a) sākotnējam attālumam (3.1.3.): 2 % no patiesā lieluma; ja sākotnējie attālumi ir mazāki par 1000 metriem, tomēr pieņemams 20 metru garš kļūdu diapazons;

b) turpmākajiem attālumiem: 2 % no patiesā lieluma.

5.2. Ja izmanto piedziņu, pamatojoties uz laiku, pieļaujamo kļūdu diapazons attiecīgam laikam nedrīkst pārsniegt:

a) sākotnējam laika posmam (3.1.3.): 3 % no patiesā lieluma; ja sākotnējie laika posmi ir īsāki par 10 minūtēm, tomēr pieņemams 18 sekunžu ilgs kļūdu diapazons.

b) turpmākajiem laika posmiem: 3 % no patiesā lieluma.

5.3. Attiecīgās valsts normatīvajos aktos konkretizē, vai mērīšanas sistēma kopumā (taksometra skaitītājs + transportlīdzeklis) jānoregulē tā, lai pieļaujamo kļūdu diapazona robežas būtu simetriskas vai asimetriskas attiecībā pret nulles līmeņa kļūdu; piedziņai, pamatojoties uz attālumu, tā ir kļūda, kas saistīta ar transportlīdzekļa nobraukto faktisko attālumu.

6. PLOMBĒŠANA

6.1. Turpmāk uzskaitītām taksometra skaitītāja daļām jābūt izgatavotām tā, lai tās būtu iespējams noplombēt:

a) apvalkam, kurā atrodas taksometra skaitītāja iekšējais mehānisms;

b) adaptera apvalkam;

c) to mehānisko vai elektrisko ierīču aizsargvāciņiem, kas savieno taksometra skaitītāja ieeju ar attiecīgo transportlīdzekļa detaļu, kura paredzēta transportlīdzekļa pieslēgšanai šai ierīcei, tajā skaitā adaptera atdalāmās daļas aizsargvāciņiem;

d) ja pulksteņmehānismus uzvelk ar elektriskās ierīces palīdzību un taksometra skaitītāja vadības ierīce ir elektriski iedarbināma – elektrokabeļu savienojumiem;

e) visu veidu plāksnītēm ar obligātiem marķējumiem vai verifikācijas zīmēm;

f) 3.3.4. punktā minētās transportlīdzekļa ārpusē esošās papildu ierīces elektrokabeļa savienojumiem, ja šāda ierīce ir uzstādīta.

6.2. Visām šīm plombām jābūt uzliktām tā, lai jebkāda piekļūšana pie aizsargātām detaļām un savienojumiem, nesabojājot plombu, būtu neiespējama.

6.3. EEK modeļa apstiprināšanas sertifikātā īpaši norāda plombu uzlikšanas vietas un, vajadzības gadījumā, plombēšanas ierīču raksturu un veidu.

7. EEK SĀKOTNĒJĀ VERIFIKĀCIJA

7.1. Ja vajadzīga pilnīga EEK verifikācija, taksometra skaitītāja sākotnējo verifikāciju veic vairākos posmos.

7.2. Pirmais posms – taksometra skaitītājs saņem EEK daļējās sākotnējās verifikācijas zīmi, ja

a) tā modelim piešķirts EEK modeļa apstiprinājums;

b) ierīce atbilst apstiprinātam modelim, un tai uzlikti 4.1. punktā paredzētie marķējumi;

c) kļūdu diapazons atbilst 5.1. un 5.2. punkta prasībām.

7.3. Turpmākie posmi – par tiem atbild tās valsts attiecīgās iestādes, kurā taksometra skaitītāju izmantos.

Šie posmi ietver:

- pirms uzstādīšanas uz transportlīdzekļa:

a) ierīces noregulējuma pārbaudi saskaņā ar 5.3. punktu;

b) tarifu noregulējuma pārbaudi saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

- pēc uzstādīšanas uz transportlīdzekļa:

šādā veidā izveidotās mērīšanas sistēmas pārbaudi.

[1] OV L 243, 29.10.1971., 29. lpp.

[2] OV L 262, 27.9.1976., 204. lpp.

--------------------------------------------------

Top