EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0003(01)

Regula (EURATOM) Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu

OJ 17, 6.10.1958, p. 406–416 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 12
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/3(1)/oj

31958R0003(01)Oficiālais Vēstnesis 017 , 06/10/1958 Lpp. 0406 - 0416
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0003
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1952-1958 Lpp. 0063
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1952-1958 Lpp. 0063
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0003
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0003
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 12 Sējums 1 Lpp. 0003


Regula (Euratom) Nr. 3

par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu

EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24., 25. un 217. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā ir jāievieš drošības pasākumi sakarā ar jebkuru slepenības pakāpi, kas piešķirama informācijai, kuras izpaušana var kaitēt vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības interesēm, un tā kā šādi pasākumi, ņemot vērā gan šādas informācijas saturu, gan to personu un uzņēmumu loku, kam šī informācija būtu jāsaņem dalībvalstu teritorijā, ir jāveic Komisijas pārraudzībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

PIRMĀ DAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I IEDAĻA

Piemērošanas joma

1. pants

Piemērošana atkarībā no satura

1. Ar šo regulu nosaka slepenības pakāpi un piemērojamos drošības pasākumus tādai Kopienas rīcībā nonākušai vai dalībvalstu sniegtai informācijai, uz kuru attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (turpmāk tekstā "Līgums") 24. un 25. pants.

Turpmāk tekstā šādu informāciju dēvē par Euratom slepeno informāciju ("ESI").

Tomēr, ja valsts sniedz informāciju, uz kuru attiecas 25. pants, minēto regulu piemēro tikai tad, ja šīs informācijas izmantošanas veids skar Līguma darbības jomu.

2. Par ESI ir uzskatāmi arī ziņojumi, dati, dokumenti, priekšmeti, pavairošanas līdzekļi un lietas, kas saistītas ar pirmajā daļā minēto informāciju.

2. pants

Dalībvalsts un fiziskas vai juridiskas personas noslēgti, pagarināti vai atjaunoti līgumi, darījumi vai vienošanās sakarā ar darbībām, kas attiecas uz Līguma piemērošanas jomu, pēc šīs regulas stāšanās spēkā nevar būt par pamatu tam, ka netiek ievēroti šīs regulas noteikumi.

Drošības pasākumus, kas izriet no līgumsaistībām, kuras stājušās spēkā pirms šīs regulas, tomēr drīkst piemērot līgumā noteiktajā laikā regulas noteikumu vietā.

3. pants

Piemērošana attiecībā uz personām

Šajā regulā noteiktos pasākumus piemēro ESI, un vajadzīgos norādījumus šo pasākumu nodrošināšanai izdod:

a) Kopienas institūcijas, komitejas, dienesti un iestādes;

b) dalībvalstis un to iestādes;

c) kopuzņēmumi;

d) Līguma 196. pantā norādītās personas un uzņēmumi.

4. pants

Kopuzņēmumi

Ikviena kopuzņēmuma statūtos nosaka, vai, piemērojot šo regulu, kopuzņēmums ir pielīdzināms Kopienas institūcijām, dienestiem un iestādēm vai Līguma 196. pantā norādītajām personām un uzņēmumiem.

5. pants

Noteikumi Drošības regulas papildināšanai

1. Šajā regulā noteiktie ESI aizsardzības noteikumi ir uzskatāmi par obligātām prasībām.

2. Vajadzības gadījumā Kopiena un dalībvalstis saskaņā ar savu kompetenci papildina Drošības regulu, pienācīgi novērtējot vietējos apstākļus, un var to stiprināt ar attiecīgiem saviem noteikumiem, ar nosacījumu, ka tie negatīvi neietekmē vienoto ESI režīmu.

II IEDAĻA

Organizācija

6. pants

Drošības birojs

Komisijas izveidots Drošības birojs tās pakļautībā un pārraudzībā:

a) koordinē un nodrošina drošības pasākumu vispārēju piemērošanu;

b) pārrauga šo pasākumu piemērošanu Kopienas institūcijās, komitejās, dienestos un iestādēs;

c) ir tiesīgs uzdot valstu iestādēm pārbaudīt šajā regulā noteikto drošības pasākumu piemērošanu dalībvalstu teritorijā un vajadzības gadījumā pats veic šīs pārbaudes sadarbībā ar šīm iestādēm;

d) ierosina jebkurus grozījumus, kas būtu vajadzīgi sakarā ar šīs regulas ieviešanu.

7. pants

Iestādes, kas atbild par drošības pasākumu veikšanu dalībvalstīs

Katra dalībvalsts izraugās valsts struktūru, kas atbild par šajā regulā noteikto drošības pasākumu piemērošanu tās jurisdikcijā esošajā teritorijā vai to piemērošanas pārraudzību.

8. pants

Drošības inspektori

1. Ikvienā Kopienas institūcijā, dienestā un iestādē, kurā tiek gatavota vai glabāta ESI, Drošības birojs ieceļ amatpersonu, kas atbild par šīs regulas piemērošanu (turpmāk tekstā "drošības inspektors").

2. Dalībvalstu iestādes un visas Līguma 196. pantā norādītās personas vai uzņēmumi, kas gatavo vai kuru rīcībā ir ESI, saņemot apstiprinājumu no 7. pantā minētās valsts struktūras, kas atbild par drošību, ieceļ amatpersonu, kas ir atbildīga par šīs regulas piemērošanu (turpmāk tekstā "drošības inspektors").

3. Drošības inspektori cita starpā atbild par:

a) ESI reģistrāciju atbilstīgi 23. pantam;

b) to, ka tiek pastāvīgi precizēts visu to personu saraksts, kam ir tiesības piekļūt attiecīgas kategorijas ESI;

c) personāla instruēšanu par viņu pienākumiem drošības jautājumos;

d) drošības pasākumu praktisko īstenošanu.

III IEDAĻA

ESI slepenības pakāpes noteikšana un atcelšana

9. pants

Pamatprincips

Slepenības pakāpi piešķir tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.

10. pants

Slepenības pakāpes

ESI šķiro pēc šādas slepenības pakāpju skalas:

1. "Eura — sevišķi slepeni" — nesankcionēta informācijas izpaušana var ārkārtīgi nopietni skart vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības intereses;

2. "Eura — slepeni" — nesankcionēta informācijas izpaušana var nopietni skart vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības intereses;

3. "Eura — konfidenciāli" — nesankcionēta informācijas izpaušana var kaitēt vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības interesēm;

4. "Eura — ierobežotai lietošanai" — nesankcionēta informācijas izpaušana var skart vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības intereses, bet tai piemērojama zemāka slepenības pakāpe, salīdzinot ar dokumentiem, kas klasificējami kā "Eura — konfidenciāli".

11. pants

Iestādes, kuru kompetencē ir slepenības pakāpes noteikšana

1. Slepenības pakāpi informācijai, uz kuru attiecas Līguma 24. pants, Komisija piešķir:

a) provizoriski, ja tā uzskata, ka tās izpaušana var kaitēt vienas vai vairāku dalībvalstu aizsardzības interesēm;

b) pastāvīgi, tiklīdz dalībvalstis ir paziņojušas pieprasāmo slepenības pakāpi. Piešķir augstāko pieprasīto pakāpi. Komisija attiecīgi informē dalībvalstis.

Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, sagatavo un periodiski pārskata arvien papildināmu sarakstu, kurā iekļautas informācijas kategorijas, kam būtu jāpiešķir slepenības pakāpe.

2. Komisija paziņo Kopienas kompetentajām iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm slepenības pakāpi, ko izcelsmes valsts pieprasījusi patentu pieteikumiem un funkcionālajiem modeļiem, uz kuriem attiecas Līguma 25. pants.

12. pants

Slepenības pakāpes piešķiršana dokumentiem

1. Slepenības pakāpi, ko piemēro dokumentam, kas satur ESI, nosaka balstoties vienīgi uz attiecīgā dokumenta saturu un nevis uz ESI piešķirto slepenības pakāpi.

Lai neapdraudētu dokumentu "Eura — slepeni" un "Eura — sevišķi slepeni" drošību, norādes uz šiem dokumentiem samazina līdz minimumam un tās veic, neizpaužot to saturu vai slepenības pakāpi.

Dokumentam piešķirtā slepenības pakāpe attiecas arī uz:

a) dokumenta kopijām;

b) dokumentiem par pētījumiem vai ražošanu, kas veikta, pamatojoties uz šo dokumentu.

2. Ja dokuments, kas satur ESI, sastāv no vairākām daļām, visam dokumentam piemēro slepenības pakāpi, kura piešķirta tā daļai ar visaugstāko slepenības pakāpi.

13. pants

Izmaiņas slepenības pakāpes noteikšanā un tās atcelšana

Slepenības pakāpi, kas piešķirta jebkurai ESI, var mainīt vai atcelt, kā tas paredzēts Līguma 24. panta 2. punkta piektajā daļā un 25. panta 3. punktā.

OTRĀ DAĻA

NOTEIKUMI, KAS SKAR PERSONĀLU

14. pants

Piekļuve ESI

1. ESI piekļuves un glabāšanas tiesības drīkst piešķirt tikai personām, kam ir attiecīga atļauja un kam turklāt amata pienākumu dēļ obligāti jābūt informētām vai jāsaņem šāda informācija.

2. Nekāda atļauja nav vajadzīga piekļuvei ESI ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai".

15. pants

Atļauju piešķiršana

1. Ja Padome nav noteikusi citādi, atļauju piešķir tikai personām, kas izturējušas drošības pārbaudi saskaņā ar 16. pantu un saņēmušas norādījumus atbilstīgi 17. panta prasībām.

2. Atļauju izdod rakstiski. Šis dokuments neglabājas pie attiecīgās personas.

3. Tādā pašā veidā atļauju saņem 8. pantā minētie drošības inspektori.

4. Tiesības piešķirt atļaujas:

a) ir Drošības birojam, ja tas skar Kopienas institūciju, komiteju locekļus, tās amatpersonas un darbiniekus;

b) visos pārējos gadījumos ir dalībvalstij, kas saskaņā ar 16. panta 2. punkta pirmo daļu atbild par drošības pārbaudi.

Drošības biroja vai dalībvalsts piešķirtas atļaujas atzīst visas Kopienas struktūras un visas dalībvalstis.

5. Drošības birojs un 7. pantā paredzētās valsts struktūras, kas atbild par drošību, saskaņā ar savu kompetenci sagatavo to personu sarakstu, kam ir atļauts piekļūt ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" un "Eura — slepeni".

16. pants

Drošības pārbaude

1. Drošības pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka attiecīgā persona atbilst vajadzīgajiem ESI piekļuves nosacījumiem.

Pārbaudes apjoms ir atkarīgs no tā, kādas slepenības pakāpes informācijai tiek pieprasīta atļauja.

2. Jebkurā gadījumā pārbaudi veic tās dalībvalsts pārraudzībā, kuras pilsonībā ir šī persona. Ja attiecīgā persona nav nevienas dalībvalsts pilsonis, par to atbild dalībvalsts, kuras teritorijā ir viņa dzīvesvieta vai parastā uzturēšanās vieta.

Ja attiecīgā persona kādu laiku dzīvojusi citā dalībvalstī, nevis tajā, kas minēta iepriekšējā daļā, vai tai ir cita saistība ar šo valsti, dalībvalsts, kura atbild par drošības pārbaudi, aicina šo dalībvalsti piedalīties pārbaudē un tās rezultātus darīt zināmus dalībvalstij, kas atbild par drošības pārbaudi.

3. Veicot drošības pārbaudi, piemēro katrā konkrētā dalībvalstī pieņemtos attiecīgos noteikumus un norādījumus.

Ja attiecībā uz Kopienas institūciju locekļiem, tās amatpersonām un darbiniekiem Padome nav noteikusi citādi, Drošības biroja iesniegtus drošības pārbaudes pieprasījumus adresē dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas atbild par pārbaudes norisi 2. punkta pirmās daļas nozīmē. Drošības pārbaudes pieprasījumiem pievieno attiecīgi apstiprinātu personas anketu, norādot visus datus par konkrētās personas civilo stāvokli un viņa ģimeni, nodarbošanos, kā arī dzīvesvietas iepriekšējos desmit gados.

Dalībvalstu amatpersonu un ierēdņu, kā arī Līguma 196. pantā norādīto personu un uzņēmumu, to skaitā šo uzņēmumu darbinieku drošības pārbaudi veic pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma.

4. Beidzoties drošības pārbaudei, Kopienas institūciju locekļiem, tās amatpersonām un darbiniekiem piemēro šādu procedūru:

a) beidzoties drošības pārbaudei, 2. punkta pirmās daļas nozīmē atbildīgā dalībvalsts sniedz atzinumu Drošības birojam. Šajā atzinumā, pamatojoties uz drošības pārbaudes rezultātiem, norāda, vai pastāv iebildumi pret to, ka attiecīgajai personai tiek piešķirta atļauja piekļūt attiecīgas slepenības pakāpes ESI. Sniedzot atzinumu, dalībvalsts ņem vērā visu informāciju, ko tai sniegusi jebkura cita dalībvalsts, kas piedalās drošības pārbaudē;

b) ja saskaņā ar a) apakšpunktu sniegtajā atzinumā nav iebildumu, Drošības birojs piešķir attiecīgajai personai atļauju, ja tas uzskata, ka nepastāv nopietni iemesli atteikumam. Dalībvalsts, kas atbild par drošības pārbaudes norisi, paziņo Drošības birojam savu lēmumu;

c) ja saskaņā ar a) apakšpunktu sniegtais atzinums ir nelabvēlīgs, šis atzinums ir saistošs Drošības birojam, un atļauja netiek piešķirta;

d) ja pēc atļaujas piešķiršanas Drošības biroja vai dalībvalsts rīcībā nonāk informācija, kas var radīt šaubas attiecībā uz tās personas uzticamību, kurai piešķirta atļauja, šo informāciju tūlīt dara zināmu dalībvalstij, kas atbild par drošības pārbaudes norisi 2. punkta pirmās daļas nozīmē. Dalībvalsts pārskata savu sākotnējo atzinumu un paziņo Drošības birojam, vai pēc tās ieskatiem šī atļauja būtu jāatsauc. Drošības birojs piekrīt dalībvalsts atzinumam, ja labvēlīga atzinuma gadījumā tas uzskata, ka nav nopietnu iemeslu rīkoties citādi.

17. pants

Norādījumi

1. Stājoties amatā un arī vēlāk visas personas, kas strādā Kopienas vai dalībvalstu iestādēs, kā arī tās, uz kurām attiecas Līguma 196. pants, un kuru amats paredz piekļuvi ESI, regulāri saņem norādījumus no 8. pantā minētā drošības inspektora attiecībā uz drošības pasākumiem un to ievērošanu.

2. Sniedzot šos norādījumus, uzsver, ka drošības saistību neievērošana attiecībā uz ESI var būt uzskatāma arī par krimināli sodāmu nodarījumu gadījumā, ja šāda rīcība apdraud valsts drošību.

3. Personas pēc šādu norādījumu saņemšanas paraksta paziņojumu, ar kuru apliecina, ka ir saņēmušas vajadzīgos norādījumus, un apstiprina, ka apņemas tos ievērot.

18. pants

Darbinieku un informācijas apmaiņa

1. Ja apmeklējuma laikā personai, kas strādā kādā no Kopienas institūcijām, dienestiem vai iestādēm, vai kas ir pakļauta kādas dalībvalsts jurisdikcijai, ir jāsaņem vai jāapspriež ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" vai "Eura — slepeni", kura glabājas citā iestādē, nevis tajā, kurā šī persona strādā, vai tā ir tādas personas rīcībā, kas ir pakļauta citas dalībvalsts jurisdikcijai, šīs iestādes vai personas iepriekš par to vienojas. Šī vienošanās paredz, ka tās iestādes vadītājs, kurai šis apmeklētājs ir piederīgs, vai, ja šādas iestādes nav, 7. pantā paredzētā valsts iestāde nosūta dokumentu, ko vajadzības gadījumā apstiprina drošības inspektors, kurā norāda apmeklējuma iemeslu un visus personas datus apmeklētāja atpazīšanai. Vajadzības gadījumā dokumentā norāda arī personai atļauto piekļuves pakāpi.

2. Apmeklējamās iestādes drošības inspektors vizītes laikā apmeklētājam nodrošina pavadību.

TREŠĀ DAĻA

ESI PRAKTISKĀ AIZSARDZĪBA

I IEDAĻA

ESI marķēšana un pavairošana

19. pants

Marķēšana

1. Uz slepenības pakāpi "Eura — sevišķi slepeni", "Eura — slepeni" un "Eura — konfidenciāli" norāda skaidri saredzams marķējums, ko iespiež katrā ESI saturoša dokumenta lappusē tās augšējā un apakšējā daļā.

Attiecīgajos dokumentos ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai" pietiek ar to, ka šos vārdus iespiež vai ieraksta ar rakstāmmašīnu katras lappuses augšpusē. Ja dokuments veido vienu sējumu, šis uzraksts parādās tikai sējuma pirmajā lappusē tās augšējā daļā.

2. Dokumentā, kas satur ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" vai augstāku slepenības pakāpi, visām lappusēm jābūt numurētām. Dokumentos, kas satur ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni", pirmajā lappusē norāda kopējo lappušu skaitu; katram šāda dokumenta eksemplāram jābūt numurētam. Katrā izmantotajā lappusē jābūt norādei, ka dokuments satur ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni".

3. Mainot ESI slepenības pakāpi, attiecīgos dokumentus atbilstīgi marķē saskaņā ar ESI jauno slepenības pakāpi.

20. pants

Pavairošana

1. Pilnīgi vai daļēji pavairojot ESI, eksemplāru skaitam neatkarīgi no pavairošanas veida vai paņēmiena jābūt stingri ierobežotam un jāatbilst nepieciešamajām vajadzībām.

2. Pavairojot ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" (piemēram, veicot novilkumus, norakstus, izvilkumus, tulkojumus utt.), ja ESI tiek sniegta saskaņā ar Līguma 24. pantu, to drīkst darīt tikai ar Drošības biroja piekrišanu un, ja ESI tiek sniegta, ievērojot Līguma 25. pantu, ar tās dalībvalsts piekrišanu, kuru skar ESI.

3. Pirms pavairot ESI ar pakāpi "Eura — slepeni", par to paziņo tā uzņēmuma vai iestādes drošības inspektoram, kurā glabājas šī ESI.

4. Visām norādēm, kas kalpo ESI atpazīšanai pavairošanas brīdī, jābūt arī uz izgatavotās kopijas vai kopijām.

5. Persona vai iestāde, pēc kuras ierosmes tiek pavairota informācija, pievieno katrai kopijai savu atšķirības zīmi, bet ja ESI ir pakāpe "Eura — sevišķi slepeni" vai "Eura — slepeni", norāda arī kopējo izgatavoto kopiju skaitu un katram eksemplāram piešķirto numuru.

II IEDAĻA

Drošības pasākumi ēkās

21. pants

1. Attiecīgie Kopienas vai dalībvalstu dienesti rūpējas par to, lai ēkas vai ēku daļas, kur glabājas ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" vai augstāku slepenības pakāpi, būtu viegli kontrolējamas un pieejamas tikai personām, kam ir atļauja iekļūt tajās.

2. Pārbaudot personas, kas drīkst iekļūt šajās ēkās vai ēku daļās, atbildīgie dienesti veic pasākumus, kas garantē drošu personāla un apmeklētāju identificēšanu. Telpās, kur atrodas ESI, nedrīkst atstāt apmeklētājus bez uzraudzības.

3. Beidzoties parastajam darba laikam, ēkās vai ēku daļās, kur glabājas 1. punktā minētā ESI, veic apskati, lai pārliecinātos, ka dokumentu seifi, skapji u.tml. ir pienācīgi aizslēgti un ka ESI atrodas drošībā.

4. Ēkas un ēku daļas, kur glabājas ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" nodrošina ar apsardzi un signalizācijas sistēmu.

III IEDAĻA

ESI glabāšana

22. pants

Dokumentu seifi

1. ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" glabā dokumentu seifos ar trīskāršu kodu slēdzeni.

Slepenos kodus nomaina ikreiz, kad kāds no darbiniekiem, kam zināms kods, tiek pārcelts citā darbā, un ikreiz, kad drošība ir apdraudēta vai šķiet apdraudēta; citādi kodu maina ik pēc sešiem mēnešiem.

2. ESI ar pakāpi "Eura — slepeni" un "Eura — konfidenciāli" glabā dokumentu seifos vai tērauda skapjos ar drošu aizslēgu, ko periodiski pārbauda.

3. ESI ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai" glabā tā, lai tai nevarētu piekļūt personas bez atļaujas.

IV IEDAĻA

ESI reģistrācija

23. pants

Visa ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" un "Eura — slepeni" ir īpaši jāreģistrē.

Šāda reģistrācija ļauj:

- uzreiz sagatavot to personu sarakstu, kas izmanto vai glabā šos dokumentus;

- ātri noskaidrot, pie kā atrodas visi dokumenta eksemplāri un kopijas.

V IEDAĻA

ESI aprite

24. pants

Praktiskais nodrošinājums

1. ESI apriti ēkas vai ēku grupas iekšienē nodrošina tā, lai nepieļautu informācijas noplūdi.

2. Nosūtot ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" ārpus ēkas vai ārpus ēku grupas, to ievieto divās aploksnēs, uz iekšējās aploksnes norādot slepenības pakāpi. Slepenības pakāpi nekādā gadījumā nedrīkst norādīt uz ārējās aploksnes.

Jebkura persona, kas saņem ESI, tūlīt apliecina saņemšanu ar kvīts palīdzību. Šajā kvītī, kurā netiek minēta slepenības pakāpe, norāda ESI uzskaites numuru, kā arī kopijas numuru un pavairošanas datumu, neminot kopijas saturu un slepenības pakāpi. Saņēmējs uzreiz atdod saņemšanas kvīti sūtītājam, kas pārliecinās par šā pienākuma izpildi.

3. ESI ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai" izmanto tā, lai garantētu tās drošību.

25. pants

ESI aprite Kopienas iekšienē

1. Nogādājot uz citu valsti ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni", to sūta ar diplomātisko pastu kurjera un vēl vienas personas pavadībā.

Nogādājot uz citu valsti ESI ar pakāpi "Eura — slepeni" un "Eura — konfidenciāli", to sūta ar diplomātisko pastu.

Šie noteikumi arī jāievēro, ja ESI nogādā saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas privilēģiju un imunitātes protokola 4. un 5. pantu.

2. Izņēmuma kārtā 1. punktā minēto ESI drīkst pārvadāt arī citas personas, ar nosacījumu, ka:

a) šīm personām ir atļauja piekļūt ESI ar attiecīgo slepenības pakāpi;

b) sūtījumi, kas satur ESI, ir oficiāli apzīmogoti un nav pakļauti muitas kontrolei;

c) nogādātājam ir dokuments, ko atzīst visās valstīs, caur kurām ved ceļš, un kas viņu pilnvaro pavadīt šo sūtījumu līdz norādītajam galamērķim;

d) nogādātājs ir attiecīgi instruēts par viņam uzliktajiem pienākumiem, pārvadājot ESI.

3. Nogādājot ESI ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai", netiek izvirzīti nekādi īpaši noteikumi. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai šī informācija nebūtu pieejama personām bez atļaujas.

26. pants

ESI aprite dalībvalsts iekšienē

1. ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" un augstāku slepenības pakāpi nogādā kurjers. Kurjeri atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 25. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktā. Ja ESI ir pakāpe "Eura — sevišķi slepeni", kurjeru pavada vēl viena persona.

2. ESI ar pakāpi "Eura — slepeni" var tomēr nogādāt pa pastu kā vērtsvēstuli. ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" var arī nogādāt pa pastu kā ierakstītu sūtījumu.

3. ESI ar pakāpi "Eura — ierobežotai lietošanai" nogādā saskaņā ar 25. panta 3. punkta noteikumiem.

27. pants

ESI pārvadāšana oficiālā komandējumā vai sanāksmes vajadzībām

1. ESI pārvadāšana oficiālā komandējumā vai sanāksmes vajadzībām ārpus ēkas, kurā tā glabājas, jāierobežo līdz minimumam.

2. Oficiālos komandējumos pārvadājamo ESI, kad to neizmanto, glabā vietā, kas visādā ziņā atbilst drošības prasībām 21. un 22. panta nozīmē. Vajadzīgo palīdzību šajā sakarā sniedz attiecīgās iestādes dalībvalstī, kuras teritorijā notiek sanāksme vai oficiālais komandējums. Ja izrādās, ka nav iespējams šādā veidā glabāt ESI, persona, kas atrodas komandējumā, ir personiski atbildīga par tās drošību un izmanto visus tai pieejamus drošības pasākumus. Šī persona pati uzrauga ESI, ja izrādās, ka nav iespējams to uzglabāt pienācīgā drošībā.

Jo īpaši aizliegts kaut uz laiku atstāt šo ESI viesnīcas seifā vai transportlīdzeklī.

3. Dokumentus, kas satur ESI, nedrīkst lasīt publiskā vietā.

28. pants

ESI nosūtīšana ar telekomunikāciju palīdzību

1. ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" un augstāku slepenības pakāpi drīkst sūtīt pa telegrāfu, radio vai telefaksu, ja vien tā ir pienācīgi šifrēta atbilstīgi attiecīgā dokumenta slepenības pakāpei.

2. ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" šādā veidā pārsūta tikai ārkārtējos gadījumos un ja tas ir absolūti nepieciešams.

3. Aizliegts izmantot nešifrētas telefona sarunas, nosūtot ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" vai ar augstāku slepenības pakāpi.

VI IEDAĻA

ESI iznīcināšana

29. pants

Plānveida iznīcināšana

1. Lai nepieļautu nevajadzīgu ESI uzkrāšanos, novecojušas un liekas kopijas iznīcina.

Dokumentus ar pakāpi "Eura — slepeni" vai "Eura — sevišķi slepeni" nedrīkst iznīcināt, ja iepriekš nav saņemta atļauja no iestādes, kas pilnvarota lemt par to slepenības pakāpi.

2. ESI iznīcina, to sadedzinot, pārvēršot papīra masā vai sasmalcinot, ESI ar pakāpi "Eura — sevišķi slepeni" vai "Eura — slepeni" iznīcina drošības inspektora vai viņa izraudzītas personas klātbūtnē, kas sastāda attiecīgu aktu.

3. Pēc vajadzīgo materiālu izgatavošanas vai pavairošanas visus izmantotos pavairošanas līdzekļus neatkarīgi no to veida, piemēram, matrices, koppapīru, rakstāmmašīnu lentas, piezīmes rokrakstā, negatīvus iznīcina saskaņā ar drošības inspektora norādījumiem.

30. pants

Iznīcināšana ārkārtējos gadījumos

Ikviena iestāde, kuras rīcībā ir ESI, sagatavo ārkārtas iznīcināšanas plānu ar mērķi ārkārtas situācijā nepieļaut ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" vai augstāku slepenības pakāpi nonākšanu neatļautu personu rīcībā.

VII IEDAĻA

Īpaši noteikumi

31. pants

Ja ESI to sevišķo īpašību dēļ nevar piemērot dažus no iepriekš minētajiem noteikumiem, drošības inspektors veic vai uzdod citiem veikt attiecīgus pasākumus, kas nodrošina ESI aizsardzību, kura būtu līdzvērtīga šajā regulā paredzētajai.

CETURTĀ DAĻA

PASĀKUMI, KAS VEICAMI DROŠĪBAS REGULAS PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ

32. pants

Pienākums ziņot

1. Jebkurai personai, kas saņēmusi norādījumus saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un kas konstatē vai kurai šķiet, ka ir noticis drošības noteikumu pārkāpums, uzreiz jāziņo drošības inspektoram vai savas struktūrvienības vadītājam.

2. Tiklīdz šāds pārkāpums vai domājams pārkāpums 1. punkta nozīmē rada aizdomas, ka ESI ar pakāpi "Eura — konfidenciāli" vai augstāku slepenības pakāpi kļuvusi zināma personai bez atļaujas, šo jautājumu uzreiz nodod Drošības biroja vai 7. pantā minēto valsts iestāžu pārziņā, kas pārbauda šos faktus.

3. Ja aizdomas par pārkāpumu 2. punkta nozīmē apstiprinās, Drošības birojs informē 7. pantā paredzētās valsts iestādes visās dalībvalstīs vai otrādi; katra no tām savukārt dara visu, lai:

a) cik vien iespējams samazinātu nodarīto kaitējumu;

b) nepieļautu šāda gadījuma atkārtošanos.

33. pants

Dalībvalstu paziņošanas kārtība

Drošības birojs ar 7. pantā paredzēto valsts iestāžu starpniecību informē dalībvalstis par atklātajiem faktiem.

Attiecīgā valsts vai valstis vajadzības gadījumā nosūta valsts iestādei kompetentajā valstī pieprasījumu uzsākt procedūru, kas noteikta Līguma 194. panta 1. punkta otrajā daļā.

PIEKTĀ DAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

Līgumi ar trešām valstīm

Šie noteikumi neskar Kopienas un dalībvalstu (kā arī Kopienas vai dalībvalstu) saistības šajā jomā, kas izriet no līgumiem vai nolīgumiem, kuri slēgti ar trešām valstīm, starptautiskām organizācijām vai trešās valsts pilsoņiem.

35. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā četrdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1958. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Balke

--------------------------------------------------

Top