EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0316(01)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu *, no otras puses

OJ L 71, 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision
Related Council decision

16.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/3


STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu (*), no otras puses

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība” jeb “ES”, un EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA, turpmāk “Euratom”,

no vienas puses, un

KOSOVA (*),

no otras puses,

turpmāk kopā “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ spēcīgās saites starp Pusēm un to kopīgās vērtības, vēlmi stiprināt šīs saites un iedibināt ciešas un ilgstošas attiecības, kas balstās uz savstarpīgumu un abpusēju interesi, ļaujot Kosovai turpmāk stiprināt un paplašināt attiecības ar ES;

ŅEMOT VĒRĀ šā nolīguma nozīmi Rietumbalkānu Stabilizācijas un asociācijas procesa (SAP) kontekstā, lai izveidotu un konsolidētu stabilu kārtību Eiropā, kas pamatojas uz sadarbību, kuras galvenais stūrakmens ir ES;

ŅEMOT VĒRĀ ES gatavību veikt konkrētus pasākumus nolūkā īstenot Kosovas Eiropas perspektīvu un tuvināšanos ES atbilstīgi reģiona perspektīvai, iekļaujot Kosovu Eiropas politiskajā un ekonomiskajā apritē, pamatojoties uz Kosovas līdzdalību SAP ar mērķi izpildīt attiecīgos kritērijus un SAP nosacījumus, ja tā veiksmīgi īstenos šo nolīgumu, īpaši attiecībā uz reģionālo sadarbību; šis process veicinās Kosovas Eiropas perspektīvu un tuvināšanos ES, ja objektīvi apstākļi to ļautu un Kosova izpildītu kritērijus, ko Kopenhāgenas Eiropadome definēja 1993. gada 21.–22. jūnijā, un iepriekš minētos nosacījumus;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos atbilstīgiem līdzekļiem veicināt politisko, ekonomisko un institucionālo stabilizāciju Kosovā un visā reģionā, attīstot pilsonisku sabiedrību un panākot demokratizāciju, veidojot iestādes, veicot valsts pārvaldes reformu un reģionālās tirdzniecības integrāciju, ar lielāku sadarbību ekonomikā, plaša spektra sadarbību, īpaši tieslietu un iekšlietu jomā, un stiprinot drošību;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos palielināt politisko un ekonomikas brīvību kā šā nolīguma pamatu, kā arī to apņemšanos ievērot cilvēktiesības, tostarp ievērojot minoritātēm un mazāk aizsargātām grupām piederīgo personu tiesības;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos, izmantojot daudzpartiju sistēmu un brīvas un godīgas vēlēšanas, veidot iestādes, kuru darbība balstās uz tiesiskumu, labu pārvaldību un demokrātijas principiem;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos ievērot Apvienoto Nāciju hartas, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) principus, jo īpaši tos, kas iekļauti 1975. gada Konferences par drošību un sadarbību Eiropā noslēguma aktā (turpmāk “Helsinku Nobeiguma akts”) un 1990. gada Parīzes Hartā par jaunu Eiropu;

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT Pušu apņemšanos īstenot starptautiskās saistības, jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību un minoritātēm un mazāk aizsargātām grupām piederīgo personu aizsardzību, un šajā sakarā atzīmējot Kosovas apņemšanos ievērot attiecīgos starptautiskos instrumentus;

ATKĀRTOTI APSTIPRINOT visu bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu tiesības atgriezties un tiesības uz viņu īpašuma aizsardzību un citas saistītas cilvēktiesības;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos ievērot brīvā tirgus ekonomikas principus un ilgtspējīgu attīstību, kā arī ES gatavību atbalstīt Kosovas ekonomikas reformas;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos īstenot brīvu tirdzniecību saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas (turpmāk “PTO”) attiecīgajiem principiem, kuri jāpiemēro pārredzamā un nediskriminējošā veidā;

ŅEMOT VĒRĀ Pušu vēlmi turpmāk attīstīt pastāvīgu politisko dialogu par savstarpēji interesējošiem jautājumiem, tostarp par reģionālajiem aspektiem;

ŅEMOT VĒRĀ nozīmi, kādu Puses piešķir cīņai pret organizēto noziedzību, korupciju un sadarbības cīņā pret terorismu stiprināšanai saskaņā ar ES acquis, nelikumīgas migrācijas novēršanai, atbalstot mobilitāti tiesiskā un drošā vidē;

PĀRLIECĪBĀ, ka šis nolīgums radīs jaunus apstākļus ekonomikas attiecībām starp Pusēm un pirmkārt tirdzniecības un investīciju attīstībai – faktoriem, kam ir būtiska nozīme ekonomikas pārstrukturēšanas un modernizācijas procesā;

PATUROT PRĀTĀ Kosovas apņemšanos tuvināt tiesību aktus attiecīgo nozaru ES tiesību aktiem, kā arī tos efektīvi īstenot;

ŅEMOT VĒRĀ ES vēlmi nodrošināt izšķirošu atbalstu reformai, kā arī uz visaptveroša daudzgadu pamata izmantot visus pieejamos sadarbības instrumentus un tehnisko, finansiālo un ekonomisko palīdzību šo centienu īstenošanai, ja objektīvi apstākļi to ļautu;

ATZĪMĒJOT, ka nolīgums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO Drošības padomes rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju;

ATZĪMĒJOT, ka saistības un sadarbība, ko jāuzņemas Savienībai saskaņā ar šo nolīgumu, attiecas tikai uz jomām, kuras aptver ES acquis vai esošās Savienības politiskās nostādnes;

ATZĪMĒJOT, ka Eiropas Savienības dalībvalstu (turpmāk “dalībvalstis”) iekšējās procedūras var piemērot, kad tiek saņemti dokumenti, kurus saskaņā ar šo nolīgumu izdevušas Kosovas iestādes;

ATZĪMĒJOT, ka turpinās sarunas par Transporta kopienas izveidošanu ar Rietumbalkāniem;

ATGĀDINOT par 2000. gada Zagrebas samitu, kurā tika izteikts aicinājums turpināt attiecību nostiprināšanu, izmantojot SAP, kā arī veicināt reģionālo sadarbību;

ATGĀDINOT, ka Eiropadome 2003. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē Salonikos pastiprināja SAP kā politikas pamatu ES attiecībām ar Rietumbalkānu valstīm un uzsvēra to iespējamo integrāciju ES, pamatojoties uz katras valsts reformu attīstību un nopelniem;

ATGĀDINOT par Kosovas saistībām Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības nolīguma kontekstā, kas parakstīts 2006. gada 19. decembrī Bukarestē un noslēgts ar mērķi veicināt reģiona spēju piesaistīt ieguldījumus un iespējas integrēties globālajā ekonomikā, ja objektīvi apstākļi to ļautu;

VĒLOTIES veidot ciešāku sadarbību kultūras jomā un attīstīt informācijas apmaiņu,

ATZĪMĒJOT, ka gadījumā, ja Puses nolemj šā nolīguma satvarā noslēgt konkrētus nolīgumus brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, kas ES būtu jānoslēdz saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļu, šādu turpmāko nolīgumu noteikumi nebūtu saistoši Apvienotajai Karalistei un/vai Īrijai, izņemot, ja ES vienlaicīgi ar Apvienoto Karalisti un/vai Īriju attiecībā uz to attiecīgajām līdzšinējām divpusējām attiecībām paziņo Kosovai, ka Apvienotajai Karalistei un/vai Īrijai kā ES daļai ir kļuvuši saistoši šādi turpmāki konkrēti nolīgumi saskaņā ar Protokolu Nr. 21par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību. Tāpat jebkādi turpmāki ES iekšējie pasākumi, kas nolīguma īstenošanai tiktu pieņemti, ievērojot iepriekšminēto V sadaļu, nebūtu saistoši Apvienotajai Karalistei un/vai Īrijai, izņemot, ja tās ir paziņojušas savu vēlmi piedalīties vai pieņemt šādus pasākumus saskaņā ar Protokolu Nr. 21. Ņemot vērā arī to, ka uz šādiem turpmākiem konkrētiem nolīgumiem vai šādiem turpmākiem ES iekšējiem pasākumiem attieksies Protokols Nr. 22par Dānijas nostāju, kas pievienots minētajiem Līgumiem,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo tiek izveidota asociācija starp ES, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses.

2.   Šīs asociācijas mērķi ir šādi:

a)

atbalstīt Kosovas centienus stiprināt demokrātiju un tiesiskumu;

b)

sekmēt Kosovas politisko, ekonomisko un institucionālo stabilitāti un visa reģiona stabilizāciju;

c)

nodrošināt piemērotu pamatu politiskajam dialogam, lai tādējādi ļautu attīstīt ciešas politiskas attiecības starp Pusēm;

d)

atbalstīt Kosovas centienus attīstīt ekonomisko un starptautisko sadarbību, ja objektīvi apstākļi to ļautu, tostarp tuvinot tās tiesību aktus ES tiesību aktiem;

e)

atbalstīt Kosovas centienus pabeigt pāreju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku;

f)

veicināt saskanīgas ekonomiskās attiecības un pakāpeniski veidot brīvās tirdzniecības zonu starp ES un Kosovu;

g)

veicināt reģionālo sadarbību visās šā nolīguma aptvertajās jomās.

2. pants

Neviens termins, formulējums vai definīcija, kas izmantota šajā nolīgumā, tostarp tam pievienotajos pielikumos un protokolos, nenozīmē to, ka ES atzīst Kosovu par neatkarīgu valsti, kā arī nenozīmē, ka atsevišķas dalībvalstis Kosovu par tādu atzīst, ja iepriekš nav to izdarījušas.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI PRINCIPI

3. pants

To demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošana, kas izsludinātas ar 1948. gada Apvienoto Nāciju Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un definētas 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā jaunai Eiropai, starptautisko tiesību principu ievērošana, tostarp pilnīga sadarbība ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) un tiesas mehānismu pēc tribunāla pilnvaru beigām, ar Starptautisko Krimināltiesu, tiesiskuma, kā arī tirgus ekonomikas principu ievērošana atbilstīgi Eiropas Drošības un sadarbības konferences Bonnas konferences par ekonomisko sadarbību dokumentam ir ES un Kosovas politikas pamatā un ir šā nolīguma būtiski elementi.

4. pants

Kosova apņemas ievērot starptautiskās tiesības un instrumentus, jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzību, lai aizsargātu minoritātēm piederīgas personas, un nepieļaujot jebkādu diskrimināciju.

5. pants

Kosova apņemas turpināt darbu, lai redzami un ilgtspējīgi uzlabotu attiecības ar Serbiju un īstenotu efektīvu sadarbību ar kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju – kamēr tāda pastāv, kā tas noteikts 13. pantā. Šīs saistības ir būtiski šā nolīguma principi un ir attiecību un sadarbības starp Pusēm pamats. Ja Kosova nepilda minētās saistības, ES var veikt pasākumus, ko tā uzskata par piemērotiem, tostarp apturēt šo nolīgumu pilnībā vai daļēji.

6. pants

Puses atkārtoti apstiprina, ka nevar palikt nesodīti vissmagākie noziegumi, kas satrauc starptautisko sabiedrību kopumā, un ka saukšana pie atbildības par šiem noziegumiem būtu jānodrošina, veicot pasākumus vietējā un starptautiskā līmenī.

Šajā sakarā Kosova jo īpaši apņemas pilnībā sadarboties ar ICTY un tiesas mehānismu pēc tribunāla pilnvaru beigām, un visās citās izmeklēšanās un kriminālvajāšanās, ko veic starptautisko institūciju aizbildnībā.

Kosova arī apņemas ievērot Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtus un šajā sakarā veikt nepieciešamos pasākumus to īstenošanai vietējā līmenī.

7. pants

Reģionālās sadarbības un labu kaimiņattiecību attīstīšana, kā arī cilvēktiesību ievērošana, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesību ievērošana ir SAP galvenie elementi. Šā nolīguma noslēgšana un īstenošana notiek SAP satvarā, un tās pamatā ir Kosovas nopelni.

8. pants

Kosova apņemas arī turpmāk veicināt sadarbību un labas kaimiņattiecības reģionā, tostarp atbilstīgu abpusēju koncesiju līmeni attiecībā uz personu pārvietošanos, preču, kapitāla un pakalpojumu apriti, kā arī kopīgu interešu projektu attīstību daudzās jomās, tostarp tiesiskuma jomā. Šīs saistības ir svarīgs faktors Pušu attiecību un sadarbības attīstībā, tādējādi sekmējot stabilitāti reģionā.

9. pants

Asociāciju īsteno pakāpeniski, un to pilnībā īstenos desmit gados.

Stabilizācijas un asociācijas padome (turpmāk “SA padome”), kas izveidota saskaņā ar 126. pantu, katru gadu pārbauda nolīguma īstenošanu un to, kā Kosova pieņem un īsteno tiesību, administratīvās, institucionālās un ekonomikas reformas. Šo pārbaudi veic saskaņā ar preambulu un nolīguma vispārējiem principiem. Tai jābūt saderīgai ar mehānismiem, kas izveidoti saskaņā ar SAP, jo īpaši ar SAP progresa ziņojumu.

SA padome, pamatojoties uz šo pārbaudi, sniegs ieteikumus un var pieņemt lēmumus.

Ja pārbaudes laikā atklāj īpašas grūtības, tās var risināt, izmantojot šajā nolīgumā paredzētos domstarpību izšķiršanas mehānismus.

Ne vēlāk kā piektajā gadā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā SA padome veic rūpīgu nolīguma īstenošanas pārbaudi. Pamatojoties uz šo pārbaudi, SA padome novērtē Kosovas progresu un var pieņemt lēmumus, kas noteiks turpmāko asociācijas procesu. Līdzīgus pasākumus SA padome veic, pirms beidzas desmit gadu laikposms pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem SA padome var pieņemt lēmumu pagarināt pirmajā daļā minēto laikposmu par ne vairāk kā pieciem gadiem. Ja šāds lēmums nav pieņemts, SA padome turpina īstenot šo nolīgumu, kā tajā paredzēts.

Iepriekš minētā pārbaude neattiecas uz preču brīvu apriti, kam IV sadaļā ir noteikts īpašs grafiks.

10. pants

Šis nolīgums pilnībā atbilst attiecīgajiem PTO nolīgumu noteikumiem un ir īstenojams saskaņā ar tiem, jo īpaši ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV pantu un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V pantu.

II SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

11. pants

1.   Pušu politisko dialogu turpmāk attīsta saskaņā ar šo nolīgumu. Tas pavada un stiprina ES un Kosovas tuvināšanos un veicina ciešu solidaritātes saišu un jaunu sadarbības veidu izveidi starp Pusēm.

2.   Politiskais dialogs ir paredzēts, lai jo īpaši veicinātu:

a)

Kosovas dalību starptautiskajā demokrātiskajā kopienā, ja objektīvi apstākļi to ļautu;

b)

progresu Kosovas Eiropas perspektīvas sasniegšanā un tuvināšanos ES saskaņā ar Eiropas reģiona perspektīvu, pamatojoties uz Kosovas nopelniem un saskaņā ar Kosovas saistībām saskaņā ar šā nolīguma 5. pantu;

c)

lielāku konverģenci ar noteiktiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas pasākumiem, jo īpaši ierobežojošus pasākumus, ko ES noteikusi pret trešām valstīm, fiziskām vai juridiskām personām vai nevalstiskām struktūrām, pēc vajadzības arī apmainoties ar informāciju, un īpaši tajos jautājumos, kas varētu būtiski skart Pušu intereses;

d)

efektīvu, iekļaujošu un pārstāvniecisku reģionālo sadarbību un labu kaimiņattiecību veidošanu Rietumbalkānos.

12. pants

Puses risina politikas dialogu par citiem jautājumiem, uz kuriem attiecas šis nolīgums.

13. pants

1.   Politiskais dialogs un politikas nostādņu dialogs attiecīgi sekmē Kosovas un Serbijas attiecību normalizācijas procesu.

2.   Kā paredzēts 5. pantā, Kosova apņemas turpināt darbu pie tā, lai redzami un ilgtspējīgi uzlabotu attiecības ar Serbiju. Šis process nodrošina, ka abas valstis var turpināt savu virzību uz integrāciju Eiropā, vienlaikus novēršot iespēju, ka viena valsts var bloķēt otras valsts centienus, un šim procesam vajadzētu pakāpeniski novest pie attiecību starp Kosovu un Serbiju visaptverošas normalizācijas, kas izpaustos kā juridiski saistoša vienošanās, paverot iespēju abām valstīm pilnībā izmantot savas tiesības un pildīt savus pienākumus.

3.   Minētajā satvarā Kosova pastāvīgi veic šādus pasākumus:

a)

labticīgi īsteno visas vienošanās, kas panāktas dialogā ar Serbiju;

b)

pilnībā respektē iekļaujošas reģionālās sadarbības principus;

c)

ar dialogu un kompromisa garā atrisina citus nenokārtotus jautājumus, pamatojoties uz praktiskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem, un sadarbojas ar Serbiju nepieciešamajos tehniskajos un juridiskajos jautājumos;

d)

efektīvi sadarbojas ar kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju – kamēr tāda pastāv, un aktīvi sekmē tās pilnvaru pilnīgu un netraucētu īstenošanu visā Kosovā.

4.   SA padome regulāri pārskata šā procesa gaitu un var pieņemt lēmumus un sniegt ieteikumus šajā sakarā. Stabilizācijas un asociācijas komiteja var palīdzēt šajā procesā saskaņā ar 129. pantu.

14. pants

1.   Politiskais un politikas nostādņu dialogs notiek SA padomē, kas ir kopumā atbildīga par jebkuru jautājumu, kuru Puses varētu vēlēties apspriest.

2.   Pēc Pušu lūguma šie dialogi var notikt arī:

a)

sanāksmēs, kurās piedalās augstākās amatpersonas, kas pārstāv Kosovu, no vienas puses, un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un/vai Komisijas pārstāvis, no otras puses;

b)

pilnībā izmantojot visus piemērotos kanālus Pušu starpā, tostarp atbilstīgus sakarus trešajās valstīs un starptautiskajās organizācijās un citos starptautiskos forumos, ja objektīvi apstākļi to ļautu;

c)

jebkādā citā veidā, kas sniegtu lietderīgu ieguldījumu šo dialogu nostiprināšanā, attīstīšanā un veicināšanā, tostarp tajos veidos, kas paredzēti Saloniku darba kārtībā, kura pieņemta Eiropadomes secinājumos Salonikos 2003. gada 19. un 20. jūnijā.

15. pants

Politiskais dialogs parlamentārajā līmenī notiek Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar 132. pantu.

III SADAĻA

REĢIONĀLĀ SADARBĪBA

16. pants

Atbilstīgi saistībām saskaņā ar 5. un 13. pantu un apņemšanos uzturēt mieru un stabilitāti starptautiskajā un reģionālajā līmenī un veidot labas kaimiņattiecības Kosova aktīvi veicina reģionālo sadarbību. ES, izmantojot piemērotus instrumentus, tostarp palīdzību projektiem, kam ir reģionāla vai pārrobežu/līniju dimensija, var atbalstīt šos centienus.

Ja Kosova plāno pastiprināt sadarbību ar kādu no 17., 18. un 19. pantā minētajām valstīm, tā informē ES un apspriežas ar to saskaņā ar X sadaļas noteikumiem.

Kosova turpina īstenot Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīgumu.

17. pants

Sadarbība ar valstīm, kas parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu

Pēc šā nolīguma parakstīšanas Kosova, ja objektīvi apstākļi to ļautu, sāk sarunas ar valstīm, kas jau ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar ES, nolūkā noslēgt divpusējas konvencijas par reģionālo sadarbību, kuru mērķis ir paplašināt sadarbības jomu starp Kosovu un attiecīgajām valstīm.

Šo konvenciju galvenie elementi ir šādi:

a)

politiskais dialogs;

b)

brīvās tirdzniecības zonu izveide atbilstīgi attiecīgajiem PTO noteikumiem;

c)

savstarpējas koncesijas attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanos, uzņēmējdarbības veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti, kā arī citām politikas jomām saistībā ar personu pārvietošanos tādā līdzvērtīgā līmenī, kas atbilst Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, ko attiecīgā valsts ir noslēgusi ar ES;

d)

sadarbības noteikumi citās jomās neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav noteiktas šajā nolīgumā, īpaši brīvības, drošības un tieslietu jomā.

Šajās konvencijās ietver noteikumus attiecīgu institucionālu mehānismu izveidei.

Konvencijas noslēdz divos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

18. pants

Sadarbība ar valstīm, kuras iesaistītas SAP

Kosova īsteno reģionālo sadarbību ar valstīm, kuras ir iesaistītas SAP, dažās vai visās sadarbības jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums, kā arī citās jomās, kas saistītas ar SAP, īpaši tajās jomās, kuras skar kopīgas intereses. Šāda sadarbība vienmēr atbilst šā nolīguma principiem un mērķiem.

19. pants

Sadarbība ar ES kandidātvalstīm, kuras nav iesaistītas SAP

Kosova veicina sadarbību un noslēdz, ja objektīvi apstākļi to ļautu, konvencijas par sadarbību ar jebkuru ES kandidātvalsti, kura nav iesaistīta SAP, tajās sadarbības jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums, kā arī citās jomās, kas ietilpst Kosovas un šo valstu savstarpējo interešu jomās. Šādu konvenciju mērķim vajadzētu būt divpusējo attiecību starp Kosovu un minētajām valstīm pakāpeniskai pielāgošanai attiecīgajām attiecībām starp ES un Kosovu.

IV SADAĻA

PREČU BRĪVA APRITE

20. pants

1.   ES un Kosova laikposmā, kas nepārsniedz desmit gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, pakāpeniski izveido divpusēju brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šo nolīgumu un atbilstīgi 1994. gada VVTT un attiecīgo PTO nolīgumu noteikumiem. Tās vienlaikus ņem vērā šā panta 2.līdz 6. punktā noteiktās īpašās prasības.

2.   Tirdzniecībā starp Pusēm preču klasifikācijai piemēro kombinēto nomenklatūru.

3.   Šajā nolīgumā muitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību aptver arī jebkāda veida nodokļus vai maksājumus, ko uzliek saistībā ar preču importu vai eksportu, ietverot visu veidu papildnodokļus vai uzcenojumus saistībā ar šādu importu vai eksportu, bet neaptver:

a)

maksājumus, kas atbilst iekšējam nodoklim, kurš piemērots atbilstīgi 1994. gada VVTT III panta 2. punktam;

b)

antidempinga un kompensācijas pasākumus;

c)

maksas vai atlīdzības, kas ir samērīgas ar sniegto pakalpojumu izmaksām.

4.   Attiecībā uz katru produktu pamatnodoklis, kam jāpiemēro šajā nolīgumā minētie secīgie tarifa samazinājumi, ir

a)

attiecībā uz ES – ES kopējais muitas tarifs, kas izveidots saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1) un ko faktiski piemēro erga omnes šā nolīguma parakstīšanas dienā;

b)

attiecībā uz Kosovu –tarifs, ko Kosova piemēro no 2013. gada 31. decembra.

5.   Ja pēc nolīguma parakstīšanas tiek piemērota tarifu samazināšana, balstoties uz erga omnes principu, šie samazinātie nodokļi aizstāj pamatnodokļus, kas minēti 4. punktā, sākot no dienas, kad piemēro šādus samazinājumus.

6.   ES un Kosova viena otrai paziņo attiecīgos pamatnodokļus vai jebkādas to izmaiņas.

I NODAĻA

Rūpniecības ražojumi

21. pants

Definīcija

1.   Šī nodaļa attiecas uz ES vai Kosovas izcelsmes ražojumiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. līdz 97. nodaļā, izņemot ražojumus, kuri uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I punkta ii) apakšpunktā.

2.   Tirdzniecība starp Pusēm ar ražojumiem, ko aptver Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, notiek saskaņā ar minēto nolīgumu.

22. pants

ES koncesijas attiecībā uz rūpniecības ražojumiem

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kosovas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu ES.

Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti daudzuma ierobežojumi un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kosovas izcelsmes rūpniecības ražojumu importu ES.

23. pants

Kosovas koncesijas attiecībā uz rūpniecības ražojumiem

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti ievedmuitas nodokļi attiecībā uz ES izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kosovā, izņemot I pielikumā uzskaitītās preces.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanos tiek atcelti maksājumi, kam ir ievedmuitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība, attiecībā uz ES izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kosovā.

3.   Ievedmuitas nodokļus par I pielikumā uzskaitīto ES izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kosovā pakāpeniski samazina un atceļ saskaņā ar šajā pielikumā norādīto grafiku.

4.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi attiecībā uz ES izcelsmes rūpniecības ražojumu importu Kosovā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

24. pants

Eksporta nodokļi un ierobežojumi

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanos ES un Kosova savstarpējā tirdzniecībā atceļ visus izvedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanos ES un Kosova savā starpā atceļ visus kvantitatīvos eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

25. pants

Muitas nodokļu ātrāka samazināšana

Kosova apliecina gatavību samazināt muitas nodokļus tirdzniecībā ar ES drīzāk nekā paredzēts 23. pantā, ja to ļauj tās vispārējais ekonomikas stāvoklis un stāvoklis attiecīgajā ekonomikas nozarē.

SA padome analizē stāvokli saistībā ar šo jautājumu un sniedz attiecīgus ieteikumus.

II NODAĻA

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

26. pants

Definīcija

1.   Šo nodaļu piemēro tirdzniecībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir ES vai Kosovā.

2.   “Lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti” ir produkti, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras (2) 1. līdz 24. nodaļā, kā arī produkti, kas uzskaitīti PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikuma I punkta ii) apakšpunktā.

3.   Šajā definīcijā ietvertas zivis un zivsaimniecības produkti, uz kuriem attiecas 3. nodaļas pozīcijas 1604 (sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem) un 1605 (gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (izņemot kūpināti)), un apakšpozīcijas 0511 91 (zivju atkritumi), 2301 20 (zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti un granulas, nederīgas pārtikai) un ex 1902 20 (“pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku”).

Tas ietver arī apakšpozīciju 1212 21 00 (jūras aļģes un citas aļģes), ex 1603 00 (zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas) un ex 2309 90 10 (izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā: zivju šķīstošās atliekas), kā arī 1504 10 un 1504 20 (zivju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas):

zivju aknu eļļas un to frakcijas;

zivju tauki un eļļas, un to frakcijas, izņemot aknu eļļas).

27. pants

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti

I protokolā ir izklāstīts tirdzniecības režīms attiecībā uz tajā uzskaitītajiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

28. pants

ES koncesijas attiecībā uz Kosovas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu ES atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kosovas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2.   No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ES atceļ muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz lauksaimniecības produktu importu, kuru izcelsme ir Kosovā, kas nav klasificēti pozīcijā 0102 (dzīvi liellopi), 0201 (svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa), 0202 (saldēta liellopu gaļa), 1701 (cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā), 1702 (citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs) un 2204 (Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot kombinētās nomenklatūras pozīcijā 2009 minēto.

Attiecībā uz produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, attiecībā uz kuriem kopējā muitas tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, atcelšana attiecas tikai uz nodokļa procentuālo daļu.

3.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu ES noteiktie muitas nodokļi, ko piemēro, importējot ES Kosovas izcelsmes intensīvi barotu piena teļu gaļas produktus, kuri definēti II pielikumā, ir 20 % no procentuālā nodokļa un 20 % no īpašā nodokļa atbilstīgi kopējam muitas tarifam, nepārsniedzot ikgadējo tarifa kvotu, kas ir 475 tonnas, izteiktas liemeņu svarā.

29. pants

Kosovas koncesijas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kosova atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz ES izcelsmes lauksaimniecības produktu importu.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kosova:

a)

atceļ ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu ES izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri nav uzskaitīti III pielikumā;

b)

pakāpeniski atceļ ievedmuitas nodokļus par tādu konkrētu ES izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, kuri uzskaitīti IIIa, IIIb un IIIc pielikumā, saskaņā ar minētajos pielikumos norādīto grafiku.

3.   Nodoklis, ko piemēro konkrētiem IIId pielikumā uzskaitītiem produktiem, ir pamatnodoklis, ko Kosovā piemēroja 2013. gada 31. decembrī.

30. pants

Vīna un stipro alkoholisko dzērienu protokols

Noteikumi, kas piemērojami vīna un stipro alkoholisko dzērienu produktiem, kuri minēti II protokolā, ir izklāstīti minētajā protokolā.

31. pants

ES koncesijas attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu ES atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kosovas izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu ES likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kosovas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti IV pielikumā. Šā nolīguma IV pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

32. pants

Kosovas koncesijas attiecībā uz zivju un zivsaimniecības produktiem

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kosova atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz ES izcelsmes zivju un zivsaimniecības produktu importu.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Kosova likvidē visus muitas nodokļus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz ES izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti V pielikumā. Produktiem, kas uzskaitīti V pielikumā, piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

33. pants

Pārskatīšanas klauzula

Ņemot vērā Pušu savstarpējās tirdzniecības apjomu ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, to īpašās problēmas, ES kopējās politikas un Kosovas lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku noteikumus, lauksaimniecības un zivsaimniecības lomu Kosovas ekonomikā, kā arī attīstības tendences PTO satvarā, SA padome ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā pa atsevišķiem produktiem saskaņoti un uz abpusējības principa izskata iespējas piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas, lai panāktu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības lielāku liberalizāciju.

34. pants

Drošības klauzula attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību

Neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem un jo īpaši no 43. panta, un ņemot vērā lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgus īpašās problēmas, ja kādas Puses izcelsmes produktu imports, uz ko attiecas koncesijas atbilstīgi 27., 28., 29., 30., 31. un 32. pantam, rada ievērojamus traucējumus otras Puses tirgū vai iekšējos regulatīvajos mehānismos, Puses nekavējoties apspriežas Stabilizācijas un asociācijas komitejā, lai rastu piemērotu risinājumu. Kamēr šāds risinājums nav rasts, attiecīgā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

35. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, izņemot vīnu un stipros alkoholiskos dzērienus

1.   Kosova nodrošina to ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kas ES reģistrētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (3), saskaņā ar šā panta noteikumiem. Kosovas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var tikt reģistrētas ES, ja tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti minētajā regulā.

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas minētas 1. punktā, aizsargā pret:

a)

jebkādu aizsargāta nosaukuma tiešu vai netiešu komerciālu izmantošanu:

i)

attiecībā uz salīdzināmiem produktiem, kas neatbilst aizsargātā nosaukuma produkta specifikācijai, vai

ii)

ciktāl ar šādu lietojumu tiek izmantota ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācija;

b)

jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu;

c)

jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi attiecībā uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par minēto produktu, kā arī pret tādas taras izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

d)

jebkādu citu praksi, kas var maldināt patērētāju par līdzīga produkta patieso izcelsmi.

3.   Reģistrēšanai ierosinātu nosaukumu, kurš ir pilnīgs vai daļējs jau aizsargāta nosaukuma homonīms, neaizsargā, izņemot, ja praksē ir pietiekama atšķirība starp sekojoši aizsargātā homonīma un jau aizsargātā nosaukuma vietējas un tradicionālas lietošanas un noformēšanas nosacījumiem, ņemot vērā vajadzību nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret attiecīgajiem ražotājiem un lai nemaldinātu patērētājus. Homonīmu, kas maldina patērētāju, liekot domāt, ka produkta izcelsme ir citur, nereģistrē, pat ja nosaukums ir pareizs attiecībā uz minēto produktu faktisko teritoriju, reģionu vai izcelsmes vietu.

4.   Kosova atsaka reģistrēt preču zīmi, kuras lietojums atbilst 2. punktā minētajām situācijām.

5.   Preču zīmes, kuru lietojums atbilst 2. punktā minētajām situācijām un kuras ir reģistrētas Kosovā vai iegūtas lietojot, neizmanto pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Tomēr tas neattiecas uz preču zīmēm, kas reģistrētas Kosovā, un preču zīmēm, kas iegūtas lietojot un kas pieder trešo valstu valstspiederīgajiem, ciktāl tās nekādā veidā nemaldina sabiedrību attiecībā uz kvalitāti, specifikāciju un preču ģeogrāfisko izcelsmi.

6.   Jebkāda ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, kas aizsargātas saskaņā ar 1. punktu, lietošanu kā jēdzienus, kas Kosovā sarunvalodā parasti tiek lietoti kā vispārpieņemti apzīmējumi šāda veida precēm vai produktiem, kuri likumīgi laisti tirgū ar minēto jēdzienu, izbeidz vēlākais pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

7.   Kosova nodrošina, ka šis pants netiek pārkāpts attiecībā uz precēm, kas tiek eksportētas no tās teritorijas pēc tam, kad ir pagājuši pieci gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

8.   Kosova nodrošina 1. līdz 7. punktā minēto aizsardzību pēc pašas iniciatīvas, kā arī pēc kādas ieinteresētās personas pieprasījuma.

III NODAĻA

Vispārēji noteikumi

36. pants

Darbības joma

Šo nodaļu piemēro Pušu savstarpējai tirdzniecībai ar visiem izstrādājumiem, ja vien šajā nodaļā vai I protokolā nav paredzēts citādi.

37. pants

Uzlabotas koncesijas

Šī sadaļa nevienai no Pusēm nekādā veidā netraucē vienpusēji piemērot labvēlīgākus pasākumus.

38. pants

Jaunu pasākumu nepieņemšana

1.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp ES un Kosovu neievieš nekādus jaunus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepalielina jau esošos nodokļus vai maksājumus.

2.   Ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu tirdzniecībā starp ES un Kosovu neievieš nekādus jaunus importa vai eksporta kvantitatīvos ierobežojumus, vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepadara stingrākus jau esošos ierobežojumus vai pasākumus.

3.   Neskarot koncesijas, kas piešķirtas saskaņā ar 28., 29., 30., 31. un 32. pantu, šā panta 1. un 2. punkts nekādā veidā neierobežo ES un Kosovu turpināt to attiecīgās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas, kā arī veikt jebkādus pasākumus saskaņā ar minētajām politikām, ciktāl netiek skarts importa režīms II līdz V pielikumā un I protokolā.

39. pants

Fiskālās diskriminācijas aizliegums

1.   ES un Kosova atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši izraisa diskrimināciju starp vienas Puses izstrādājumiem un tādiem pašiem izstrādājumiem, kuru izcelsme ir otras Puses teritorijā. Ja šāds pasākums vai prakse jau pastāv, ES un Kosova attiecīgi to atceļ vai anulē.

2.   Par izstrādājumiem, kurus eksportē uz kādu no Pusēm, nevar saņemt iekšējo netiešo nodokļu kompensāciju, kas pārsniedz uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

40. pants

Fiskālie muitas nodokļi

Noteikumus par ievedmuitas nodokļu atcelšanu piemēro arī fiskālajiem muitas nodokļiem.

41. pants

Muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas, pārrobežu/līniju režīmi

1.   Šis nolīgums neaizliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pārrobežu/līniju režīmus tirdzniecībai, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzētos tirdzniecības režīmus.

2.   Pārejas laikā, kas norādīts 20. pantā, šis nolīgums neskar to, kā tiek īstenoti īpašie preferenciālie režīmi attiecībā uz preču apriti, kas vai nu noteikti pārrobežu/līniju nolīgumos, kuri iepriekš noslēgti starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un Kosovu, vai izriet no III sadaļā norādītajām divpusējām konvencijām, ko Kosova noslēgusi, lai veicinātu reģionālo tirdzniecību.

3.   Par šā panta 1. un 2. punktā minētajiem nolīgumiem un, ja vajadzīgs, citiem svarīgiem jautājumiem saistībā ar to attiecīgo tirdzniecības politiku attiecībā uz trešām valstīm Puses apspriežas SA padomē. Īpaši tad, ja kāda trešā valsts pievienojas ES, šādas apspriedes notiek, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā šajā nolīgumā minētās ES un Kosovas abpusējās intereses.

42. pants

Dempings un subsīdijas

1.   Šis nolīgums nekavē Puses veikt tirdzniecības aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā panta 2. punktu un 43. pantu.

2.   Ja kāda Puse atklāj, ka tirdzniecībā ar otru Pusi pastāv dempings un/vai kompensējama subsidēšana, pirmā minētā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus pret šādu praksi atbilstīgi PTO nolīgumam par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, kā arī saskaņā ar tās attiecīgajiem iekšējiem tiesību aktiem, kas saistīti ar minētajiem nolīgumiem.

43. pants

Drošības klauzula

1.   Puses vienojas, ka piemēro 1994. gada VVTT XIX panta un PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem noteikumus un principus.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta importētāja Puse var pieņemt attiecīgus divpusējus drošības pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā, ja kādas Puses izstrādājumu ieved otras Puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt:

a)

nopietnus zaudējumus importētājas Puses līdzīgu vai tieši konkurējošu izstrādājumu ražošanas nozarei; vai

b)

nopietnus traucējumus kādā ekonomikas nozarē vai grūtības, kas var izraisīt nopietnu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kādā importētājas Puses reģionā,

3.   Divpusēji aizsardzības pasākumi, kas vērsti pret otras Puses importu, nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai novērstu problēmas, kā noteikts 2. punktā, kuras radījusi šā nolīguma piemērošana. Pieņemtais aizsardzības pasākums sastāv no attiecīgajam izstrādājumam šajā nolīgumā paredzētās preferences robežas palielināšanas vai samazināšanas apturēšanas līdz maksimālajai robežai, kas atbilst 20. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. punktā minētajam pamatnodoklim tam pašam izstrādājumam. Šādos pasākumos ietver skaidri noteiktus elementus šo pasākumu izbeigšanai visvēlākais noteiktā laikposma beigās, un tos neveic ilgāk kā divus gadus.

Ārkārtējos apstākļos pasākumus var pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Tādu izstrādājumu importēšanai, kuri iepriekš jau bijuši pakļauti divpusējam aizsardzības pasākumam, nepiemēro nekādus šādus pasākumus laikposmā, kas atbilst šāda pasākuma piemērošanas iepriekšējam laikposmam, ar noteikumu, ka pasākumi nav piemēroti vismaz divus gadus kopš šo pasākumu piemērošanas izbeigšanas.

4.   Šajā pantā minētajos gadījumos pirms tajā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kad piemēro 5. punkta b) apakšpunktu, ES un Kosova iespējami drīz iesniedz SA padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga rūpīgai situācijas pārbaudei, lai meklētu Pusēm pieņemamu risinājumu.

5.   Īstenojot 1., 2., 3. un 4. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a)

problēmas, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, nekavējoties iesniedz izskatīšanai SA padomei, kura var pieņemt jebkurus lēmumus, kas vajadzīgi to novēršanai.

Ja 30 dienās no lietas nodošanas SA padomei tā vai eksportētāja Puse nav pieņēmusi lēmumu problēmu novēršanai vai nav atrasts cits apmierinošs risinājums, importētāja Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu problēmu saskaņā ar šo pantu. Izvēloties aizsardzības pasākumus, priekšroka jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Aizsardzības pasākumi saglabā saskaņā ar šo nolīgumu piešķirto preferences līmeni/robežu;

b)

ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, skartā Puse šajā pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tā tūlīt par to informē otru Pusi.

Par aizsardzības pasākumiem tūlīt ziņo SA padomei, un par tiem šajā struktūrā regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

6.   Ja ES vai Kosova pakļauj administratīvām procedūrām, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tādu izstrādājumu importu, kuri varētu izraisīt šajā pantā minētās problēmas, tā par to informē otru Pusi.

44. pants

Deficīta klauzula

1.   Ja šīs sadaļas ievērošanas rezultātā:

a)

rodas eksportētājas Puses pārtikas produktu vai citu tai svarīgu izstrādājumu kritisks deficīts vai tā draudi; vai

b)

notiek kāda izstrādājuma, attiecībā uz ko eksportētāja Puse saglabā kvantitatīvus eksporta ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus, vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, reeksports uz kādu trešo valsti, un ja minētās situācijas eksportētājai Pusei rada vai varētu radīt ievērojamas grūtības,

minētā Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

2.   Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod tādiem pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Šādus pasākumus piemēro tā, ka tie neizraisa tīšu vai nepamatotu diskrimināciju vienādos apstākļos vai slēptus tirdzniecības ierobežojumus, un tos atceļ, kad apstākļi vairs nepamato to saglabāšanu.

3.   Pirms 1. punktā paredzēto pasākumu veikšanas vai iespējami drīz gadījumos, kad piemēro 4. punktu, ES vai Kosova iesniedz SA padomei visu vajadzīgo informāciju, lai meklētu abām Pusēm pieņemamu risinājumu. SA padome var vienoties par līdzekļiem grūtību pārvarēšanai. Ja 30 dienās no lietas nodošanas SA padomei nav panākta nekāda vienošanās, eksportējošā Puse attiecībā uz konkrētā izstrādājuma eksportu var veikt pasākumus saskaņā ar šo pantu.

4.   Ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, ES vai Kosova var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tūlīt par to informē otru Pusi.

5.   Par pasākumiem, ko piemēro, ievērojot šo pantu, tūlīt ziņo SA padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

45. pants

Valsts monopoli

Attiecībā uz komerciāla rakstura valsts monopoliem, Kosova nodrošina, ka līdz ar šā nolīguma spēkā stāšanos starp dalībvalstu pilsoņiem un Kosovas iedzīvotājiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem preces iepērk un laiž pārdošanā.

46. pants

Izcelsmes noteikumi

Ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi, III protokolā ir izstrādāti izcelsmes noteikumi šā nolīguma īstenošanai.

47. pants

Atļautie ierobežojumi

Šis nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatoti ar sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības apsvērumiem, mākslas, vēstures vai arheoloģisko vērtību aizsardzības, kā arī intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nepiemēro kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus tirdzniecībā starp Pusēm.

48. pants

Nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību

1.   Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiski svarīga šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver savu apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas un ar to saistītos jautājumos.

2.   Ja kāda Puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu saskaņā ar šo sadaļu, minētā Puse (šajā pantā “attiecīgā Puse”) saskaņā ar šo pantu var pagaidu kārtā apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem.

3.   Piemērojot šo pantu, nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, inter alia, nozīmē:

a)

atkārtotu nespēju izpildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā izstrādājuma vai izstrādājumu izcelsmes statusu;

b)

atkārtotu atteikšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus, vai nepamatotu kavēšanos ar šo darbību;

c)

atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, iegūstot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību saistībā ar konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanu.

Piemērojot šo pantu, pārkāpums vai krāpšana var, inter alia, tikt konstatēta arī tad, ja bez izskaidrojoša iemesla strauji palielinās preču imports, pārsniedzot otras Puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu, un šāds palielinājums ir saistīts ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu.

4.   Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi noteikumi:

a)

Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to nekavējoties paziņo SA komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos ar otru Pusi SA komitejā, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu;

b)

ja Puses ir uzsākušas apspriešanos SA komitejā saskaņā ar a) apakšpunktu, un trīs mēnešos pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, attiecīgā Puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam izstrādājumam vai izstrādājumiem piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu nekavējoties paziņo SA komitejai;

c)

pagaidu apturēšana saskaņā ar šo pantu nepārsniedz minimumu, kas nepieciešams attiecīgās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Tā nepārsniedz sešu mēnešu laikposmu, kuru var pagarināt. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo SA komitejai. Par to periodiski apspriežas SA komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv to pamatojošie apstākļi.

5.   Vienlaikus ar paziņošanu SA komitejai saskaņā ar 4. punkta a) apakšpunktu attiecīgā Puse publicē arī paziņojumu importētājiem tās Oficiālajā Vēstnesī. Šajā paziņojumā attiecībā uz konkrēto izstrādājumu būtu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir atklāta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai pārkāpumi vai krāpšana.

49. pants

Ja kompetentās iestādes pieļauj būtiskas administratīvas kļūdas eksporta preferenciālās sistēmas pareizā vadībā un jo īpaši, piemērojot III protokola noteikumus, ja šīs kļūdas rezultātā iestājas sekas ievedmuitas nodokļu veidā, tā Puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt SA padomei izskatīt iespēju pieņemt visus vajadzīgos pasākumus problēmas atrisināšanai.

V SADAĻA

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA, PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN KAPITĀLA APRITE

50. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1)

“ES uzņēmums” vai “Kosovas uzņēmums” attiecīgi ir uzņēmums, kurš izveidots saskaņā ar kādas dalībvalsts vai Kosovas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, galvenā pārvalde vai galvenā darījumdarbības vieta atrodas ES vai Kosovas teritorijā. Tomēr, ja šim uzņēmumam attiecīgi ES vai Kosovas teritorijā ir tikai tā juridiskā adrese, to par ES vai Kosovas uzņēmumu uzskata tādā gadījumā, ja tā darījumi ir faktiski un ilgstoši saistīta ar kādas dalībvalsts vai Kosovas ekonomiku;

2)

“meitasuzņēmums” ir tāds uzņēmums, kura darbību faktiski kontrolē cits uzņēmums;

3)

“filiāle” ir darījumdarbības vieta bez juridiskas personības, kam ir pastāvības šķietamība un kas ir kā mātesuzņēmuma paplašinājums, kam ir vadība un kas ir materiāli aprīkota darījumu apspriešanai ar trešām personām, lai tām, pat zinot, ka vajadzības gadījumā būs juridiska saikne ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs atrodas ārzemēs, nebūtu tieši jākontaktējas ar tādu mātesuzņēmumu, bet lai tās varētu veikt darījumus paplašinājuma veidotajā darījumdarbības vietā;

4)

“uzņēmējdarbības veikšana” ir tiesības veikt saimniecisku darbību, izveidojot uzņēmumus, tostarp meitasuzņēmumus un filiāles attiecīgi ES vai Kosovā;

5)

“darbības” ir saimniecisko darbību veikšana;

6)

“saimnieciska darbība” principā ietver rūpnieciska, tirdznieciska un profesionāla rakstura darbības vai amatnieku darbības;

7)

“ES pilsonis” un “Kosovas iedzīvotājs” attiecīgi ir fiziska persona, kas ir kādas dalībvalsts pilsonis vai Kosovas iedzīvotājs;

8)

“finanšu pakalpojumi” ir VI pielikumā aprakstītās darbības.

I NODAĻA

Uzņēmējdarbības veikšana

51. pants

1.   Kosova veicina to, ka ES uzņēmumi veic darbības tās teritorijā. Šajā nolūkā Kosova ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a)

attiecībā uz ES uzņēmumu uzņēmējdarbības veikšanu Kosovas teritorijā – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b)

attiecībā uz ES uzņēmumu meitasuzņēmumu un filiāļu darbību Kosovas teritorijā, kad tās ir sākušas veikt uzņēmējdarbību – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, piemērojot labāko.

2.   ES ar šā nolīguma stāšanos spēkā nodrošina:

a)

attiecībā uz Kosovas uzņēmumu uzņēmējdarbības veikšanu – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret ES uzņēmumiem vai kādas trešās valsts uzņēmumiem, piemērojot labāko;

b)

attiecībā uz Kosovas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā – ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret ES uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešās valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, piemērojot labāko.

3.   Puses nepieņem nekādus jaunus diskriminējošus noteikumus vai pasākumus attiecībā uz otras Puses uzņēmumu uzņēmējdarbības veikšanu to teritorijā vai saistībā ar to darbību, kad tie sākuši veikt uzņēmējdarbību, salīdzinot ar pašu uzņēmumiem.

4.   Neatkarīgi no šā panta

a)

ES uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības Kosovā izmantot un īrēt nekustamo īpašumu;

b)

ES uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ar šā nolīguma stāšanos spēkā ir tiesības iegūt un izmantot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tāpat kā Kosovas uzņēmumiem un attiecībā uz sabiedrisko īpašumu/kopējas intereses īpašumu – tādas pašas tiesības, kādas ir attiecīgi Kosovas uzņēmumiem, ja šīs tiesības ir nepieciešamas, lai veiktu saimnieciskās darbības, kuru dēļ tās veic uzņēmējdarbību.

52. pants

1.   Puses, ievērojot 54. pantu, var paredzēt noteikumus uzņēmumu uzņēmējdarbības veikšanai un darbībai to teritorijā, ciktāl šie noteikumi nav diskriminējoši pret otras Puses uzņēmumiem salīdzinājumā ar pašu uzņēmumiem.

2.   Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, neatkarīgi no citiem šā nolīguma noteikumiem, Pusēm neliedz veikt pasākumus piesardzības apsvērumu dēļ, tostarp pasākumus ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzībai, vai pasākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Šādus pasākumus Puses nevar izmantot kā veidu, lai izvairītos no saviem pienākumiem saskaņā ar šo nolīgumu.

3.   Nekas šajā nolīgumā nav interpretējams tā, ka Pusei būtu pienākums izpaust ziņas, kas attiecas uz atsevišķu klientu darījumiem un rēķiniem, vai jebkādu konfidenciālu vai īpašuma informāciju, kas ir valsts iestāžu rīcībā.

53. pants

1.   Šī nodaļa neskar Nolīguma, ar ko izveido Transporta kopienu ar Rietumbalkāniem, un 2006. gada 9. jūnijā parakstītā Daudzpusējā nolīguma par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi (4) noteikumus.

2.   ES transporta politikas satvarā SA padome īpašos gadījumos var sniegt ieteikumus uzņēmējdarbības un darbību veikšanas uzlabošanai jomās, uz kurām attiecas 1. punkts.

3.   Šī nodaļa neattiecas uz jūras transportu.

54. pants

1.   Nolīguma 51. un 52. pants nekavē kādu no Pusēm piemērot īpašus noteikumus attiecībā uz tādu otras Puses uzņēmumu, kas nav juridiski izveidoti pirmās Puses teritorijā, filiāļu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un darbību to teritorijā, pamatojoties uz juridiskām vai tehniskām atšķirībām starp šīm filiālēm salīdzinājumā ar tādu uzņēmumu filiālēm, kas ir juridiski izveidoti tās teritorijā vai – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem – piesardzības apsvērumu dēļ.

2.   Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, kas ir obligāti nepieciešams sakarā ar šādām juridiskām vai tehniskām atšķirībām, vai – attiecībā uz finanšu pakalpojumiem – piesardzības apsvērumu dēļ.

II NODAĻA

Pakalpojumu sniegšana

55. pants

1.   ES uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Kosovā, vai Kosovas uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību ES, saskaņā ar uzņēmējdarbības veikšanas teritorijā – attiecīgi Kosovas un ES teritorijā – spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesības pašam vai ar meitasuzņēmumu vai filiāļu starpniecību nodarbināt darbiniekus, kuri nav ES pilsoņi vai Kosovas iedzīvotāji, ja šie darbinieki ir pamata darbinieki, kā noteikts 2. punktā, un ja viņus nodarbina tikai šie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāles.

2.   Iepriekšminēto uzņēmumu (turpmāk “organizāciju”) pamata darbinieki ir “uzņēmuma satvara pārcelti darbinieki”, kā noteikts c) punktā, un kas iedalīti šādās turpmāk uzskaitītās kategorijās, ar noteikumu, ka šī organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas (izņemot akciju kontrolpaketes īpašniekus) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas tajā strādājušas vai bijušas tās biedri:

a)

personas, kas organizācijā ieņem vadošus amatus un tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, tostarp

i)

veic uzņēmuma struktūras vai apakšstruktūras vadību,

ii)

veic uzraudzību un kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo vai vadošo darbinieku darbu,

iii)

var personīgi pieņemt darbā un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt darbā, atlaist no darba vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;

b)

personas, kas strādā organizācijā un kam ir specifiskas zināšanas, kuras ir būtiskas saistībā ar uzņēmuma darbību, pētījumu aparatūru, metodēm vai vadību. Šādu zināšanu novērtējumā var atspoguļot ne tikai zināšanas, kas ir specifiskas konkrētajam uzņēmumam, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, tostarp piederība akreditētai profesijai;

c)

“uzņēmuma satvarā pārcelts darbinieks” ir fiziska persona, kas strādā organizācijā kādas Puses teritorijā un ko uz laiku ekonomisko darbību veikšanas kontekstā pārceļ otras Puses teritorijā; attiecīgās organizācijas galvenajai darījumdarbības vietai jābūt kādas Puses teritorijā, un darbiniekam jātiek pārceltam uz šās organizācijas uzņēmuma filiāli vai meitasuzņēmumu, kas faktiski veic līdzīgu saimniecisko darbību otras Puses teritorijā.

3.   ES pilsoņiem un Kosovas iedzīvotājiem tiek atļauta iebraukšana un īslaicīga uzturēšanās attiecīgi ES vai Kosovas teritorijā, ja šie uzņēmumu pārstāvji ir personas, kas uzņēmumā ieņem vadošus amatus, kā noteikts 2. punkta a) apakšpunktā, un ir atbildīgas par ES meitasuzņēmuma vai filiāles vai Kosovas meitasuzņēmuma vai filiāles izveidi attiecīgi kādā dalībvalstī vai Kosovā, un ja

a)

šie pārstāvji nav iesaistīti tiešā pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā un saņem atlīdzību no avota, kas atrodas uzņēmējdarbības veikšanas teritorijā, un

b)

uzņēmuma galvenā darījumdarbības vieta ir attiecīgi ārpus ES vai ārpus Kosovas, un tai šajā dalībvalstī vai Kosovā attiecīgi nav citas pārstāvniecības, biroja, filiāles vai meitasuzņēmuma.

56. pants

Lai ES pilsoņi un Kosovas iedzīvotāji varētu vieglāk sākt un veikt reglamentētu profesionālu darbību attiecīgi Kosovā un ES, SA padome divos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā izskata, kādi pasākumi jāveic kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai. Tā var veikt visus šim nolūkam vajadzīgos pasākumus.

57. pants

Sešus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā SA padome izstrādā kārtību, kādā šīs nodaļas noteikumus attiecina arī uz ES pilsoņiem un Kosovas iedzīvotājiem, ņemot vērā tādu pakalpojumu sniedzēju pagaidu ieceļošanu un uzturēšanos, kuri veic uzņēmējdarbību kā pašnodarbinātas personas Puses teritorijā un kuri ir labā ticībā parakstījušas ar galīgo patērētāju tādu līgumu par pakalpojumu sniegšanu šajā otrajā Pusē, kura izpildei ir vajadzīga šo personu pagaidu klātbūtne minētajā Pusē.

58. pants

1.   ES un Kosova apņemas saskaņā ar 2. un 3. punktu veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski ļautu sniegt pakalpojumus ES uzņēmumiem, Kosovas uzņēmumiem vai ES pilsoņiem vai Kosovas iedzīvotājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādas Puses teritorijā, kura nav tā Puse, kur atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti.

2.   Vienlaikus ar 1. punktā noteikto liberalizācijas procesu Puses atļauj pagaidu pārvietošanos fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumu vai kas strādā pie pakalpojumu sniedzēja kā pamata darbinieki, kā noteikts 55. pantā, tostarp fiziskām personām, kuras pārstāv ES vai Kosovas uzņēmumu vai ES pilsoni vai Kosovas iedzīvotāju un vēlas īslaicīgi iebraukt, lai veiktu sarunas par pakalpojumu pārdošanu vai slēgtu nolīgumus par pakalpojumu pārdošanu šā pakalpojumu sniedzēja vārdā, ja šie pārstāvji paši neveic tiešu pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

3.   Piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā SA padome pieņem pasākumus, kas nepieciešami 1. un 2. punkta pakāpeniskai īstenošanai. Ņem vērā Kosovas panākto progresu tiesību aktu tuvināšanā ar ES acquis.

59. pants

1.   Puses nepieņem nekādus pasākumus vai rīcības, kas maina nosacījumus, kā ES pilsoņi vai uzņēmumi un Kosovas iedzīvotāji vai uzņēmumi sniedz pakalpojumus, ja to pastāvīgā dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas Pusē, kas nav tā Puse, kurā atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti, salīdzinājumā ar stāvokli dienā pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

2.   Ja kāda Puse uzskata, ka pasākumi, ko otra Puse ieviesusi kopš šā nolīguma stāšanās spēkā, rada situāciju, kurā pakalpojumu sniegšana ir ierobežota daudz vairāk, nekā tas bijis šā nolīguma spēkā stāšanās dienā, pirmā minētā Puse var uzaicināt otru Pusi uzsākt apspriešanos.

60. pants

Transporta pakalpojumu sniegšanai starp ES un Kosovu piemēro šādus noteikumus.

1)

Attiecībā uz gaisa transportu, nosacījumus par abpusēju piekļuvi tirgum nosaka Daudzpusējā nolīgumā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi.

2)

Attiecībā uz sauszemes transportu, nosacījumus par abpusēju piekļuvi tirgum un tranzīta pārvadājumiem pa autoceļiem nosaka Nolīgumā, ar ko izveido Transporta kopienu.

3)

Kosova pielāgo savus tiesību aktus, tostarp administratīvos, tehniskos un citus noteikumus, ES tiesību aktiem, kas jebkurā laikā pastāv gaisa un iekšzemes transporta jomā, ciktāl tas veicina liberalizācijas mērķu sasniegšanu un abpusēju pieeju Pušu tirgiem, un atvieglo pasažieru un preču kustību.

4)

Kosova apņemas ievērot visas starptautiskās konvencijas saistībā ar ceļu satiksmes drošību, vienlaikus īpašu uzmanību veltot saskaņotajam visaptverošajam Dienvidaustrumu Eiropas Transporta novērošanas centra (SEETO) tīklam.

5)

Šī nodaļa neattiecas uz jūras transportu.

III NODAĻA

Tranzīta satiksme

61. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā piemēro šādas definīcijas:

1)

ES tranzīta satiksme: pārvadātāja, kas veic uzņēmējdarbību ES, preču pārvadājums uz ES dalībvalsti vai no tās tranzītā caur Kosovas teritoriju;

2)

Kosovas tranzīta satiksme: pārvadātāja, kas veic uzņēmējdarbību Kosovā, tādu preču pārvadājums tranzītā no Kosovas caur ES teritoriju, kas paredzētas trešai valstij, vai tādu preču pārvadājums no trešās valsts, kas paredzētas Kosovai.

62. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šo nodaļu piemēro līdz brīdim, kad stājas spēkā Nolīgums, ar ko izveido Transporta kopienu.

2.   Puses vienojas piešķirt neierobežotu pieeju ES tranzīta satiksmei cauri Kosovai un Kosovas tranzīta satiksmei – cauri ES no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

3.   Ja tiesību dēļ, kas piešķirtas saskaņā ar 2. punktu, ES pārvadātāju tranzīta satiksme palielinās tiktāl, ka rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu ceļu infrastruktūrai un/vai satiksmes vienmērībai uz transporta asīm, un tādos pašos apstākļos problēmas rodas ES teritorijā Kosovas robežu/līniju tuvumā, jautājumu iesniedz SA padomei saskaņā ar šā nolīguma 128. pantu. Puses var piedāvāt pagaidu, nediskriminējošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai ierobežotu vai mazinātu šādu kaitējumu.

4.   Puses atturas veikt jebkādas vienpusējas darbības, kas var radīt ES pārvadātāju vai transportlīdzekļu un Kosovas pārvadātāju vai transportlīdzekļu diskrimināciju. Puses veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai sekmētu autopārvadājumus uz otras Puses teritoriju vai caur to.

63. pants

Formalitāšu vienkāršošana

1.   Puses vienojas vienkāršot preču plūsmu pa dzelzceļu vai sauszemes ceļiem gan abu Pušu starpā, gan tranzītā.

2.   Puses vienojas kopīgi rīkoties tādā mērā, kā tas ir vajadzīgs, un veicināt turpmāku vienkāršošanas pasākumu pieņemšanu.

IV NODAĻA

Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite

64. pants

Saskaņā ar VIII pantu Nolīgumā par Starptautisko valūtas fondu statūtos Puses apņemas atļaut maksājumus un pārskaitījumus brīvi konvertējamā valūtā saistībā ar kārtējo maksājumu bilanci starp ES un Kosovu.

65. pants

1.   Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses nodrošina brīvu kapitāla apriti saistībā ar tiešiem ieguldījumiem uzņēmējsabiedrībās, kas izveidotas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar I nodaļas V sadaļu, un šo ieguldījumu un tās visas peļņas likvidāciju vai repatriāciju, ko rada šie ieguldījumi.

2.   Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar kredītiem, kas paredzēti tirdznieciskiem darījumiem vai pakalpojumu sniegšanai, tostarp finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuros piedalās kādas Puses rezidents. Šis pants neattiecas uz portfeļa ieguldījumiem, jo īpaši vērtspapīru iegādi kapitāla tirgū, kas īstenota vienīgi nolūkā veikt finansiālu ieguldīšanu bez nodoma ietekmēt uzņēmuma pārvaldību un kontroli.

3.   Piecos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kosova nodrošina ES pilsoņiem, kuri iegādājas nekustamo īpašumu tās teritorijā, tādu pašu režīmu kā saviem iedzīvotājiem.

4.   Neskarot 1. punktu, Puses neievieš nekādus jaunus ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem starp ES un Kosovas iedzīvotājiem, un negroza esošos noteikumus, lai tie kļūtu ierobežojošāki.

5.   Neskarot šo pantu un 64. pantu, ja ārkārtas apstākļos kapitāla brīva aprite izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai ES vai Kosovā, ES un Kosova attiecīgi var veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp ES un Kosovu laikposmam, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja šādi pasākumi ir absolūti nepieciešami.

6.   Puses savstarpēji apspriežas, lai atvieglotu kapitāla apriti starp ES un Kosovu nolūkā veicināt šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

66. pants

1.   Pirmos četrus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kosova veic pasākumus, kas ļauj radīt vajadzīgos nosacījumus pakāpeniskai ES noteikumu piemērošanai brīvas kapitāla aprites jomā.

2.   Līdz otrā gada beigām pēc šā nolīguma stāšanās spēkā SA padome nosaka kārtību, kādā Kosova pilnībā piemēro ES noteikumus par kapitāla brīvu apriti.

V NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

67. pants

1.   Šo sadaļu piemēro ar ierobežojumiem, ko pamato ar sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem.

2.   Šo sadaļu nepiemēro darbībām, kas jebkuras Puses teritorijā, lai arī epizodiski, ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.

68. pants

1.   Piemērojot šo sadaļu, nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm piemērot savus normatīvos aktus par fizisku personu ieceļošanu un uzturēšanos, darbu, darba apstākļiem un fizisku personu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši attiecībā uz uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, atjaunošanu vai atteikšanos šādu atļauju izsniegt, ja Puses tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no tām ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu šā nolīguma un ES acquis noteikumu. Šis noteikums neskar 67. panta piemērošanu.

2.   Šī sadaļa neattiecas uz pasākumiem, kas skar fiziskas personas, kuras meklē piekļuvi kādas Puses darba tirgum, un uz pasākumiem saistībā ar pilsonību, uzturēšanos vai pastāvīgu nodarbinātību.

69. pants

Šī sadaļa attiecas arī uz uzņēmumiem, ko kontrolē un kas pilnībā pieder kopīgi ES uzņēmumiem vai pilsoņiem un Kosovas uzņēmumiem vai iedzīvotājiem.

70. pants

1.   Vislielākās labvēlības režīms, ko nodrošina saskaņā ar šo sadaļu, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai uz citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

2.   Šī sadaļa neliedz Pusēm pieņemt vai ieviest pasākumus, kuru mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atbilstīgi nodokļu noteikumiem nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem, vai Puses tiesību aktiem nodokļu jomā.

3.   Šī sadaļa neliedz Pusēm, piemērojot to nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, piemērot dažādus nosacījumus tādiem nodokļu maksātājiem, kas neatrodas vienādā stāvoklī, jo īpaši saistībā ar to dzīvesvietu.

71. pants

1.   Puses cik vien iespējams cenšas izvairīties no ierobežojumu piemērošanas, tostarp no ierobežojumiem saistībā ar importu, maksājumu bilances nolūkā. Puse, kas šādus pasākumus ievieš, iespējami drīz iesniedz otrai Pusei to atcelšanas grafiku.

2.   Ja vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Kosovai ir nopietnas maksājumu bilances problēmas vai tās drīzumā varētu rasties, ES un Kosova saskaņā ar PTO nolīguma noteikumiem var pieņemt ierobežojošus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz importu, kuru ilgums ir ierobežots un kuri nepārsniedz maksājumu bilances problēmu risināšanai nepieciešamos pasākumus. ES un Kosova par to tūlīt informē otru Pusi.

72. pants

Šo sadaļu pakāpeniski pielāgo, īpaši ņemot vērā prasības VVPT V pantā.

73. pants

Šis nolīgums netraucē nevienai Pusei piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka šo nolīgumu izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

VI SADAĻA

KOSOVAS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANA ES ACQUIS, TO IZPILDE UN KONKURENCES NOTEIKUMI

74. pants

1.   Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Kosovas tiesību aktus ES tiesību aktiem un tos efektīvi īstenot. Kosova cenšas nodrošināt, lai tās esošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti ES acquis. Kosova nodrošina savu esošo un turpmāk pieņemto tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi.

2.   Tiesību aktu tuvināšana sākas šā nolīguma parakstīšanas dienā, un to līdz 9. pantā noteiktā pārejas laika beigām pakāpeniski attiecina uz visiem ES acquis elementiem, kas minēti šajā nolīgumā.

3.   Agrīnā posmā tiesību aktu tuvināšana attieksies uz ES acquis pamatelementiem iekšējā tirgus jomā, brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, kā arī ar tirdzniecību saistītās jomās. Turpmākajā posmā Kosova pievēršas pārējām ES acquis daļām.

Tuvināšana notiek saskaņā ar programmu, kas jāpieņem, vienojoties Eiropas Komisijai un Kosovai.

4.   Kosova pēc vienošanās ar Eiropas Komisiju nosaka arī kārtību, kādā tiek pārraudzīta tiesību aktu tuvināšana un tiesību aktu īstenošanas darbību veikšana, tostarp īstenoti Kosovas centieni veikt tiesu sistēmas reformu nolūkā izveidot vispārējo tiesisko regulējumu.

75. pants

Konkurence un citi ekonomikas noteikumi

1.   Turpmāk norādītais nav savienojams ar pareizu nolīguma darbību, ciktāl tas var skart tirdzniecību starp ES un Kosovu:

a)

visi tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas darbības starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai izkropļot konkurenci;

b)

tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli visā ES un Kosovas teritorijā vai ievērojamā tās daļā;

c)

jebkurš valsts atbalsts, kas traucē vai draud traucēt konkurenci, radot labvēlīgākus apstākļus kādam uzņēmumam vai kādiem produktiem.

2.   Darbības, kas ir pretrunā ar šo pantu, izvērtē, pamatojoties uz kritērijiem ES konkurences noteikumu piemērošanā, īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību 101., 102., 106. un 107. pantu un ES iestāžu pieņemtiem interpretācijas aktiem.

3.   Puses nodrošina, ka savā darbībā neatkarīgai iestādei tiek piešķirtas pilnvaras šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta pilnīgai ieviešanai attiecībā uz privātiem un valsts uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kam ir piešķirtas īpašas tiesības.

4.   Kosova nodrošina, ka savā darbībā neatkarīgai iestādei tiek piešķirtas pilnvaras, kas nepieciešamas, lai pilnīgi piemērotu 1. punkta c) apakšpunktu. Šī iestāde ir tiesīga, inter alia, piešķirt atļaujas valsts atbalsta shēmām un individuālā atbalsta subsīdijām saskaņā ar 2. punktu, kā arī pieprasīt atmaksāt nelikumīgi piešķirtu valsts atbalstu.

5.   ES, no vienas puses, un Kosova, no otras puses, nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, inter alia iesniedzot otrai Pusei regulāru gada pārskatu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā ievērotas ES apsekojuma par valsts atbalstu metodes un noformējums. Pēc vienas Puses lūguma otra Puse sniedz informāciju par konkrētiem valsts atbalsta gadījumiem.

6.   Kosova izveido visaptverošu sarakstu ar valsts atbalsta shēmām un pielāgo šīs atbalsta shēmas 2. punktā minētajiem kritērijiem laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

7.

a)

Piemērojot šā nolīguma 1. punkta c) apakšpunktu, Puses atzīst, ka pirmajos piecos gados no šā nolīguma stāšanās spēkā Kosovas piešķirto valsts atbalstu izvērtē, ņemot vērā to, ka Kosovu uzskata par teritoriju, kas ir identiska tām ES teritorijām, kas aprakstītas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

b)

Četros gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kosova iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par tās IKP uz vienu iedzīvotāju, saskaņojot tos NUTS II līmenī. Šā panta 4. punktā minētā iestāde un Eiropas Komisija tad kopā izskata Kosovas reģionu atbilstību un ar to saistīto maksimālo atbalsta intensitāti, lai izstrādātu reģionālā atbalsta karti saskaņā ar attiecīgajām ES pamatnostādnēm.

8.   Attiecībā uz produktiem II sadaļas IV nodaļā:

a)

nepiemēro 1. punkta c) apakšpunktu;

b)

jebkuru praksi, kas ir pretrunā šā panta 1. punkta a) apakšpunktam, izvērtē saskaņā ar ES noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 42. un 43. pantu, un īpašus ES instrumentus, kuri ir pieņemti uz tā pamata.

9.   Ja kāda no Pusēm uzskata, ka konkrēta prakse nav savienojama ar 1. punktu, tā pēc apspriešanās SA padomē vai pēc 30 darba dienām pēc jautājuma nodošanas šādai apspriešanai var veikt attiecīgus pasākumus. Šis pants neskar un neietekmē to, ka ES vai Kosova var veikt kompensācijas pasākumus atbilstīgi 1994. gada VVTT un PTO nolīgumam par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem un attiecīgiem ar to saistītiem valsts tiesību aktiem.

76. pants

Publiskie uzņēmumi

Trešā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kosova piemēro valsts uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas un ekskluzīvas tiesības, Līguma par Eiropas Savienības darbību izklāstītos principus, īpaši atsaucoties uz tā 106. pantu.

Valsts uzņēmumu īpašās tiesības pārejas laikā neietver iespēju piemērot kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz ES importu Kosovā.

77. pants

Intelektuālā īpašuma tiesību vispārīgi aspekti

1.   Ievērojot šo pantu un VII pielikumu, Puses apliecina, cik svarīgi tām ir nodrošināt adekvātu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu.

2.   Kosova veic vajadzīgos pasākumus, lai ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no šā nolīguma stāšanās spēkā garantētu tādu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzības līmeni, kas ir līdzīgs ES līmenim, ietverot efektīvus līdzekļus šo tiesību piemērošanai.

3.   Kosova apņemas pievienoties VII pielikumā minētajām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām. SA padome var pieņemt lēmumu, ka Kosovai ir jāievēro konkrētas daudzpusējas konvencijas šajā jomā.

78. pants

Intelektuālā īpašuma tiesību komercaspekti

1.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Puses viena otrai nodrošina tādu attieksmi pret to uzņēmumiem, ES pilsoņiem un Kosovas iedzīvotājiem attiecībā uz intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību atzīšanu un aizsardzību, kas nav mazāk labvēlīga kā tā, ko tās nodrošina pret trešām valstīm saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem.

2.   Ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, tās pēc jebkuras Puses lūguma nekavējoties tiek izskatītas SA padomē, lai panāktu abpusēji apmierinošus risinājumus.

79. pants

Publiskais iepirkums

1.   ES un Kosova uzskata, ka būtu vēlams atvērt konkurencei publisko līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem, jo īpaši ievērojot PTO noteikumus.

2.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kosovas uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie veic uzņēmējdarbību ES vai ne, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām, ievērojot ES ES iepirkuma noteikumus, tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro ES uzņēmumiem.

Minētos noteikumus piemēro arī līgumiem sabiedrisko pakalpojumu jomā, kad Kosova ir pieņēmusi tiesību aktus, ar kuriem šajā jomā ievieš ES noteikumus. ES periodiski pārbauda, vai Kosova patiešām ir pieņēmusi šādus tiesību aktus.

3.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā ES uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie veic uzņēmējdarbību Kosovā saskaņā ar V sadaļas I nodaļu, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Kosovā tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Kosovas uzņēmumiem.

4.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā ES uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību Kosovā saskaņā ar V sadaļas I nodaļu, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Kosovā tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, kuru piemēro Kosovas uzņēmumiem un ES uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību Kosovā – izņemot attiecība uz 5. punktā aprakstītajiem cenu atvieglojumiem.

5.   Ar šā nolīguma stāšanos spēkā Kosova jebkādas esošās preferences attiecībā uz Kosovas uzņēmumiem vai ES uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Kosovā, un līgumiem, kuri piešķirti procedūrās, ievērojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma un zemāko cenu kritērijus, konvertē uz cenu preferencēm un pakāpeniski tās likvidē piecos gados saskaņā ar šādu grafiku:

otrā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā preferences nepārsniedz 15 %;

trešā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā preferences nepārsniedz 10 %;

ceturtā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā preferences nepārsniedz 5 %; un

ne vēlāk kā piektā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā preferences atcels pilnībā.

6.   Divos gados pēc nolīguma stāšanās spēkā SA padome var pārskatīt 5. punktā paredzētās preferences un lemt par 5. punktā noteikto termiņu saīsināšanu.

7.   Piecos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kosova ievieš tiesību aktus, ar kuriem īsteno ES acquis noteiktos procesuālos standartus.

8.   Kosova katru gadu iesniedz SA padomei pārskata ziņojumu par pasākumiem, ko tā veikusi, lai veicinātu pārredzamību un nodrošinātu valsts pasūtījumu jomā pieņemto lēmumu efektīvu izskatīšanu tiesā.

9.   Attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, darījumiem, pakalpojumu sniegšanu starp ES un Kosovu piemēro 50. līdz 66. pantu. Attiecībā uz darba ņēmēju nodarbināšanu un pārvietošanos saistībā ar publisko līgumu izpildi, attiecībā uz Kosovas iedzīvotājiem ES piemēro ES acquis, kas attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Attiecībā uz ES pilsoņiem Kosovā, Kosova piešķir tādas savstarpējās tiesības darba ņēmējiem, kuri ir kādas dalībvalsts pilsoņi, kas līdzīgas tām, kas piešķirtas Kosovas iedzīvotājiem ES attiecībā uz nodarbinātību un darbaspēka pārvietošanos saistībā ar publisko līgumu izpildi.

80. pants

Standartizācija, metroloģija, akreditācija un atbilstības novērtēšana

1.   Kosova veic nepieciešamos pasākumus, lai pakāpeniski panāktu atbilstību ES horizontālajiem un nozaru tiesību aktiem attiecībā uz ražojumu drošumu un izveidotu kvalitātes infrastruktūru, piemēram, standartizāciju, metroloģiju, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstīgi Eiropas standartiem.

2.   Šajā nolūkā Puses cenšas:

a)

veicināt ES tehnisko noteikumu, Eiropas standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanu;

b)

sniegt palīdzību, lai veicinātu kvalitātes infrastruktūras attīstību: standartizāciju, metroloģiju, akreditācijas un atbilstības novērtēšanu;

c)

veicināt Kosovas sadarbību ar organizācijām, kuru darbība saistīta ar standartiem, atbilstības novērtēšanu, metroloģiju, akreditāciju un līdzīgām funkcijām (piemēram, CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), ja objektīvi apstākļi to ļautu;

d)

vajadzības gadījumā noslēgt nolīgumu par atbilstības novērtēšanas un rūpniecisko izstrādājumu pieņemamību pēc tam, kad Kosovas tiesību akti un procedūras ir pietiekami saskaņotas ar ES tiesību aktiem un procedūrām, un ir pieejamas speciālas zināšanas.

81. pants

Patērētāju aizsardzība

Puses sadarbojas ar mērķi tuvināt Kosovas tiesību aktus patērētāju aizsardzības jomā ar ES acquis, lai nodrošinātu:

a)

aktīvas patērētāju aizsardzības politiku saskaņā ar ES tiesību aktiem, tostarp informētības līmeņa palielināšanu un neatkarīgu organizāciju izveidi Kosovā;

b)

Kosovas patērētāju aizsardzības tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem spēkā esošajiem ES tiesību aktiem;

c)

efektīvu patērētāju tiesību juridisko aizsardzību, lai uzlabotu patēriņa preču kvalitāti un saglabātu pienācīgus drošuma standartus;

d)

noteikumu uzraudzību, ko veic kompetentas iestādes, un atbilstīgu tiesas iestāžu pieejamību domstarpību gadījumā;

e)

informācijas apmaiņu par bīstamiem ražojumiem.

82. pants

Darba apstākļi un iespēju vienlīdzība

Kosova pakāpeniski saskaņo savus tiesību aktus ar ES tiesību aktiem šādās jomās: darba apstākļi, īpaši drošums un veselības aizsardzība darbā, un iespēju vienlīdzība.

VII SADAĻA

BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS

83. pants

Iestāžu un tiesiskuma nostiprināšana

Sadarbojoties brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, Puses īpašu uzmanību pievērš tiesiskuma nostiprināšanai, iestāžu nostiprināšanai visos pārvaldes līmeņos kopumā un jo īpaši tiesībaizsardzības un tiesvedības jomā. Sadarbības mērķis jo īpaši ir nostiprināt Kosovas tiesu iestāžu neatkarību, objektivitāti un pārskatatbildību un uzlabot to efektivitāti, attīstīt atbilstīgas policijas, prokuroru un tiesnešu un citu tiesu iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu struktūras, lai tās atbilstīgi sagatavotu sadarbībai civillietās, komerclietās un krimināllietās un ļautu tām efektīvi novērst un izmeklēt nodarījumus, saukt pie atbildības par tiem un spriest tiesu organizētās noziedzības, korupcijas un terorisma apkarošanas jomā.

84. pants

Personas datu aizsardzība

Puses sadarbojas personas datu aizsardzības tiesību aktu jomā, lai Kosova panāktu personas datu aizsardzības līmeni, kas atbilst ES acquis. Kosova nodrošina pietiekamus finansiālos un cilvēkresursus vienas vai vairāku neatkarīgu uzraudzības struktūru darbībai nolūkā efektīvi uzraudzīt un garantēt savu personas datu aizsardzības tiesību aktu īstenošanu.

85. pants

Vīzas, robežu/līniju pārvaldība, patvērums un migrācija

Puses sadarbojas vīzu, robežu/līniju kontroles, patvēruma un migrācijas jomā un izstrādā sadarbības pamatu šajās jomās, tostarp reģionālā līmenī, attiecīgi ņemot vērā un pilnībā izmantojot citas esošās iniciatīvas šajā jomā.

Sadarbība pirmajā daļā minētajos jautājumos balstīsies uz abpusējām apspriedēm un ciešu sadarbību starp Pusēm, un tā var aptvert tehnisku un administratīvu palīdzību šādos jautājumos:

a)

apmaiņa ar statistikas datiem un informācija par tiesību aktiem un praksi;

b)

tiesību aktu izstrāde;

c)

iestāžu darba efektivitātes veicināšana;

d)

personāla apmācības;

e)

ceļošanas dokumentu drošība un viltotu dokumentu atklāšana;

f)

robežu/līniju kontroles pārvaldība.

Sadarbība jo īpaši koncentrējas uz šādiem aspektiem:

a)

patvēruma jomā – uz Kosovas tiesību aktu pieņemšanu un īstenošanu atbilstīgi 1951. gada 28. jūlijā Ženēvā parakstītās Konvencijas par bēgļu statusu un 1967. gada 31. janvārī Ņujorkā parakstītā Protokola par bēgļu statusu standartiem, šādi nodrošinot neizraidīšanas principa ievērošanu, kā arī citas patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības;

b)

likumīgās migrācijas jomā – uz noteikumiem par uzņemšanu un uzņemtās personas tiesībām un statusu. Attiecībā uz migrāciju Puses vienojas par taisnīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā vai Kosovā, un izvērtēt iespējas ieviest pasākumus, lai stimulētu un atbalstītu Kosovas darbības, kuru mērķis ir sekmēt to trešo valstu valstspiederīgo integrācija, kuri likumīgi uzturas Kosovā.

86. pants

Likumīga migrācija

Puses sadarbojas ar mērķi atbalstīt Kosovas tiesību aktu tuvināšanu ar ES acquis likumīgas migrācijas jomā.

Puses atzīst, ka Kosovas iedzīvotājiem ir tiesības saskaņā ar ES acquis, jo īpaši attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu un atlaišanu no darba, ģimenes atkalapvienošanos, ilgtermiņa uzturēšanos, un attiecībā uz studentiem, pētniekiem un augsti kvalificētiem darba ņēmējiem, sezonas strādniekiem, uzņēmuma satvarā pārceltiem darbiniekiem, kā arī pensiju sistēmu. Puses arī atzīst, ka tas neskar nosacījumus un kārtību, kas ir spēkā katrā dalībvalstī.

Četros gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kosova piešķir ES pilsoņiem tādas pašas tiesības jomās, kas minētas otrajā daļā. SA padome izskata pasākumus, kas vajadzīgi šajā nolūkā. SA padome var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šā panta īstenošanu.

87. pants

Nelikumīgās imigrācijas novēršana un kontrole

SA padome nosaka kopīgus pasākumus, kādus varētu veikt, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgo imigrāciju, tostarp cilvēku tirdzniecību un kontrabandu, vienlaikus nodrošinot pamattiesību ievērošanu un aizsardzību un sniedzot palīdzību problemātiskā situācijā nonākušiem migrantiem.

88. pants

Atpakaļuzņemšana

Ar mērķi sadarboties nolūkā novērst un kontrolēt nelikumīgu migrāciju, Puses pēc pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm:

a)

uzņem atpakaļ jebkuru Kosovas iedzīvotāju vai ES pilsoni, kas nelikumīgi uzturas otras Puses teritorijā;

b)

uzņem atpakaļ trešo valstu valstspiederīgos un bezvalstniekus, kas iekļuvuši kādas dalībvalsts teritorijā caur Kosovu vai Kosovā caur kādas dalībvalsts teritoriju.

Kosova nodrošina saviem iedzīvotājiem atbilstīgus identitātes dokumentus un attiecina arī uz viņiem administratīvos atvieglojumus, kas nepieciešami šādiem nolūkiem.

Puses vienojas izpētīt iespējas sākt sarunas ar mērķi noslēgt nolīgumu, kas reglamentē konkrētas procedūras pirmās daļas a) un b) punktā minēto personu atpakaļuzņemšanai.

Kosova izpēta iespējas noslēgt nolīgumus par atpakaļuzņemšanu, ja objektīvi apstākļi to ļautu, ar valstīm, kas piedalās stabilizācijas un asociācijas procesā, un apņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo nolīgumu elastīgu un ātru īstenošanu. ES pētīs iespējas, kā palīdzēt attiecīgajām valstīm visā minētajā procesā, ja objektīvi apstākļi to ļautu.

89. pants

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana

Puses sadarbosies, lai novērstu savu finanšu sistēmu izmantošanu noziedzīgās darbībās iegūtu līdzekļu legalizēšanai kopumā un jo īpaši tādu līdzekļu legalizēšanai, kas iegūti noziedzīgos nodarījumos, kuri saistīti ar narkotiskajām vielām, kā arī terorisma finansēšanai.

Sadarbība šajā jomā ietver administratīvo un tehnisko palīdzību Kosovai ar mērķi veicināt noteikumu īstenošanu un efektīvu darbību nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas standartiem un mehānismiem, kas ir līdzvērtīgi ES un citos starptautiskajos forumos, konkrēti, Finanšu darbības uzdevumu grupā (FATF) šajā jomā pieņemtajiem standartiem un mehānismiem.

90. pants

Sadarbība nelikumīgo narkotisko vielu apkarošanas jomā

Puses sadarbojas, lai nodrošinātu līdzsvarotu un integrētu pieeju narkotisko vielu jautājumiem. Stratēģijas un rīcības narkotisko vielu jomā ir vērstas uz to, lai nostiprinātu Kosovas struktūras nelikumīgo narkotisko vielu un to prekursoru apkarošanai, samazinātu to piegādi, tirdzniecību un pieprasījumu, risinātu narkomānijas izraisītās veselības problēmas un sociālās sekas, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku kontroli pār prekursoriem.

Puses vienojas par vajadzīgajām sadarbības metodēm šo mērķu sasniegšanai. Rīcības pamatojas uz vispārpieņemtajiem principiem atbilstīgi ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijai 2013.–2020. gadam un jebkuram turpmākam dokumentam.

91. pants

Organizētas noziedzības un citu nelikumīgu darbību novēršana un apkarošana

Puses sadarbojas ar mērķi pastiprināt Kosovas struktūras noziedzīgu darbību, īpaši organizētās noziedzības, korupcijas un citu smagu noziegumu ar pārrobežu/līniju dimensiju, apkarošanai un novēršanai. Kosova ievēro attiecīgās starptautiskās konvencijas un instrumentus šajā jomā. Tiek veicināta reģionālā sadarbība organizētās noziedzības apkarošanā.

Attiecībā uz naudas viltošanu Kosovā tā cieši sadarbojas ar ES, lai apkarotu banknošu un monētu viltošanu un lai novērstu un sodītu par jebkādu to viltošanu. Novēršanas jomā Kosova cenšas īstenot pasākumus, kas atbilst attiecīgajos ES tiesību aktos paredzētajiem pasākumiem, un ievēro attiecīgās starptautiskās konvencijas un instrumentus, kas saistīti ar šo jomu. Kosova var saņemt ES atbalstu apmaiņas, palīdzības un apmācības nodrošināšanai aizsardzībā pret naudas viltošanu.

92. pants

Cīņa pret terorismu

Puses sadarbojas ar mērķi pastiprināt Kosovas struktūras terorisma aktu un to finansēšanas, īpaši ar pārrobežu/līniju dimensiju, novēršanai un mazināšanai. Sadarbība šajā saistībā notiek, ievērojot tiesiskumu, cilvēktiesības, pamatbrīvības un starptautiskos tiesību aktus par bēgļiem un starptautiskās humanitārās tiesības. Kosova ievēro attiecīgās starptautiskās konvencijas un instrumentus šajā jomā.

VIII SADAĻA

SADARBĪBAS POLITIKAS NOSTĀDNES

93. pants

ES un Kosova izveido ciešu sadarbību, kuras mērķis ir atbalstīt Kosovas attīstību un izaugsmes iespējas. Šāda sadarbība stiprina esošās ekonomikas saites iespējami plašākā aspektā un ir abpusēji izdevīga Pusēm.

Politikas nostādnes un citi pasākumi tiek izstrādāti tā, lai panāktu ilgtspējīgu Kosovas ekonomikas un sociālo attīstību. Šīs politikas nostādnes nodrošina, ka vides un klimata apsvērumi arī ir pilnībā iekļauti jau no paša sākuma un ka tie ir saistīti ar harmoniskas sociālās attīstības prasībām.

Sadarbības politikas nostādnes iekļauj reģionālā sadarbības režīmā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas var sekmēt sadarbību starp Kosovu un kaimiņvalstīm, tādējādi veicinot stabilitāti reģionā. SA padome var noteikt prioritātes sadarbības politikas nostādnēm, kas aprakstītas šajā sadaļā.

94. pants

Ekonomikas un tirdzniecības politika

ES un Kosova veicina ekonomikas reformas norisi, sadarbojoties, lai uzlabotu izpratni par to ekonomikas pamatprincipiem, ekonomikas politikas noteikšanu un īstenošanu tirgus ekonomikas režīmā.

Šajā nolūkā ES un Kosova sadarbojas šādās jomās:

a)

informācijas apmaiņa par makroekonomikas rezultātiem un perspektīvām un par attīstības stratēģijām;

b)

kopīga abpusēji nozīmīgu ekonomikas jautājumu analīze, tostarp atbalstot ekonomikas politiku un tās īstenošanu; un

c)

plašākas sadarbības veicināšana, lai paātrinātu zinātības pieplūdumu un piekļuvi jaunajām tehnoloģijām.

Kosova cenšas izveidot funkcionējošu tirgus ekonomiku un pakāpeniski saskaņot savu politiku ar Ekonomikas un monetārās savienības politiku, kas ir orientēta uz stabilitāti. Pēc Kosovas iestāžu lūguma ES var sniegt palīdzību, atbalstot Kosovas centienus šajā sakarā.

Sadarbības mērķis ir arī tiesiskuma stiprināšana darījumdarbības jomā, izmantojot stabilu un nediskriminējošu tirdzniecības tiesisko pamatu.

Sadarbība šajā jomā ietver informācijas apmaiņu par Ekonomikas un monetārās savienības principiem un darbību.

95. pants

Sadarbība statistikas jomā

Sadarbībā Puses galvenokārt pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar ES acquis statistikas jomā. Sadarbības īpašais mērķis ir izveidot Kosovā tādu efektīvu un ilgtspējīgu statistikas sistēmu, kas spēj sniegt ticamus, objektīvus un precīzus datus, kuri ir salīdzināmi ar ES statistikas datiem un kuri nepieciešami Kosovas pārejas un reformu procesa plānošanai un pārraudzībai. Sadarbības mērķis ir nodrošināt, ka Kosovas statistikas birojs spēj labāk apmierināt patērētāju (gan valsts pārvaldes, gan privātā sektora) vajadzības. Statistikas sistēma ir saskaņā ar Eiropas Statistikas prakses kodeksu, ANO statistikas pamatprincipiem, Eiropas tiesību aktu statistikas jomā noteikumiem, un tās attīstības mērķis ir ES acquis statistikas jomā piemērošana. Puses jo īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, lai progresīvi uzlabotu datu savākšanu un to nodošanu Eiropas Statistikas sistēmai un lai apmainītos ar informāciju par metodēm, zinātības nodošanu un apmācību.

96. pants

Banku darbība, apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi

ES un Kosova sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar ES acquis banku darbības, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu jomā. Pušu sadarbības mērķis ir atbilstīgas sistēmas izveide un attīstība, lai Kosovā veicinātu banku darbību, apdrošināšanu un finanšu pakalpojumus, pamatojoties uz godīgas konkurences praksi un nodrošinot vajadzīgos apstākļus.

97. pants

Valsts iekšējā finanšu kontrole un ārējā revīzija

Puses sadarbībā uzmanību pievērš prioritātēm, kas saistītas ar ES acquis valsts iekšējās finanšu kontroles jomā. Puses jo īpaši sadarbojas ar mērķi turpināt izstrādāt un ieviest Kosovas publiskajā sektorā efektīvu iekšējo kontroli un funkcionāli neatkarīgas iekšējās revīzijas sistēmas saskaņā ar starptautiski pieņemtu sistēmu un ES paraugpraksi.

Lai varētu izpildīt koordinēšanas un saskaņošanas pienākumus, kas izriet no iepriekš minētajām prasībām, sadarbība attiecas arī uz to, ka tiek izveidotas un stiprinātas centrālās saskaņošanas vienības finanšu pārvaldībai un kontrolei un iekšējai revīzijai.

Ārējās revīzijas jomā Puses jo īpaši sadarbojas ar mērķi turpināt attīstīt neatkarīgas ārējās revīzijas funkciju Kosovā saskaņā ar starptautiski pieņemtiem standartiem un ES paraugpraksi. Sadarbība ir vērsta arī uz Augstākās revīzijas iestādes spēju palielināšanu.

98. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

Pušu sadarbība ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības jomā ir vērsta uz ārvalstu tiešo ieguldījumu aizsardzību un sadarbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus iekšzemes un ārvalstu privātajiem ieguldījumiem, kas ir būtiski Kosovas ekonomikas un rūpniecības atveseļošanai. Sadarbība jo īpaši paredz to, ka Kosova uzlabo tiesisko regulējumu, lai tas veicina un aizsargā ieguldījumus.

99. pants

Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir veicināt Kosovas rūpniecības un atsevišķu nozaru modernizāciju un pārstrukturēšanu. Tās mērķis ir arī nodrošināt, ka pastāv nepieciešamie apstākļi Kosovas rūpniecības konkurētspējai, ar nosacījumiem, kas nodrošina vides aizsardzību.

Sadarbībā tiek ņemti vērā rūpniecības attīstības reģionālie aspekti, nepieciešamības gadījumā sekmējot pārrobežu/līniju partnerattiecības. Iniciatīvas jo īpaši var sekmēt uzņēmumiem piemērotas sistēmas izveidi, vadības un zinātības uzlabošanu un atbalstīt tirgus attīstību un pārredzamību, kā arī darījumdarbības vidi. Īpašu uzmanību velta efektīvu eksporta veicināšanas pasākumu izveidei Kosovā.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā ES acquis rūpnieciskās politikas jomā.

100. pants

Mazie un vidējie uzņēmumi

Pušu sadarbības mērķis ir attīstīt un stiprināt privātā sektora mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), veicināt tādas vides veidošanu, kas ir labvēlīga iniciatīvai un uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, attīstībai, kā arī veicināt uzņēmumu sadarbībai labvēlīgu vidi. Sadarbība notiek saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības akta principiem un pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis MVU jomā.

101. pants

Tūrisms

Pušu sadarbības tūrisma jomā mērķi ir šādi:

a)

nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu tūrisma un saistīto jautājumu attīstību;

b)

stiprināt informācijas plūsmas par tūrismu (izmantojot starptautiskus tīklus, datubāzes, utt.);

c)

attīstīt infrastruktūru, kas veicina investīcijas tūrisma nozarē.

Sadarbības mērķis ir arī kopīgu rīcību iespēju izpēte un sadarbības stiprināšana starp tūrisma uzņēmumiem, ekspertiem un iestādēm un to kompetentajām aģentūrām tūrisma jomā, kā arī zinātības nodošana (apmācībās, pieredzes apmaiņās, semināros). Sadarbībā pienācīgi ņem vērā ES acquis tūrisma jomā.

Sadarbību var iekļaut reģionālā sadarbības režīmā.

102. pants

Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecības nozare

Pušu sadarbību attīsta visās prioritārajās jomās, kas saistītas ar ES acquis lauksaimniecības jomā, kā arī lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, kvalitātes prasībām pārtikas nekaitīguma, veterinārijas un fitosanitārajā jomā. Nozīmīgs sadarbības mērķis ir Kosovas lauksaimniecības un agrorūpniecības nozares modernizēšana un pārstrukturēšana, īpaši lai panāktu atbilstību ES sanitārajām prasībām, uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu un lauku attīstību, kā arī attīstītu ar meža nozari Kosovā saistītos aspektus un atbalstītu Kosovas tiesību aktu un prakses pakāpenisku tuvināšanu ES acquis.

103. pants

Zivsaimniecība

Puses izskata iespējas noteikt savstarpēji izdevīgas kopējas intereses jomas akvakultūras un zivsaimniecības nozarē. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis šajās jomās, un zvejas resursu pārvaldības un saglabāšanas principus, pamatojoties uz noteikumiem, ko izstrādājušas attiecīgas starptautiskas un reģionālās zivsaimniecības organizācijas.

104. pants

Muita

Puses izveido sadarbību šajā jomā ar mērķi garantēt tirdzniecības jomā pieņemamo tiesību aktu atbilstību un panākt Kosovas muitas sistēmu tuvināšanu ES sistēmai, tādējādi atbalstot liberalizācijas pasākumus, kas plānoti saskaņā ar šo nolīgumu, un Kosovas tiesību aktu muitas jomā pakāpenisku tuvināšanu ES acquis.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis muitas jomā.

Noteikumi par Pušu abpusējo administratīvo palīdzību muitas jomā ir paredzēti IV protokolā.

105. pants

Nodokļi

ES sadarbojas ar Kosovu ar mērķi palīdzēt Kosovas attīstībai nodokļu jomā, kas ietver pasākumus ar mērķi turpmāk reformēt Kosovas fiskālo sistēmu un pārstrukturēt nodokļu administrēšanu, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu un veicinātu cīņu pret fiskālo krāpšanu.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis nodokļu jomā un cīņā pret nelabvēlīgu nodokļu konkurenci. Kosova, sagatavojot savus tiesību aktus par kaitīgas konkurences nodokļu jomā novēršanu, pienācīgi ņem vērā principus, kurus paredz rīcības kodekss attiecībā uz darījumdarbības nodokļiem, ko pieņēmusi Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji Padomes sanāksmē 1997. gada 1. decembrī (6).

Sadarbības mērķis ir veicināt labas pārvaldības principus nodokļu jomā, pārredzamību, informācijas apmaiņu un godīgu nodokļu konkurenci Kosovā, lai sekmētu tādu pasākumu īstenošanu, ar kuriem novērš fiskālo krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

106. pants

Sadarbība sociālajā jomā

Puses sadarbojas, lai veicinātu Kosovas nodarbinātības politikas reformu saistībā ar pastiprinātu ekonomikas reformu un integrāciju un nolūkā atbalstīt iekļaujošu izaugsmi. Sadarbība arī cenšas veicināt sociālo dialogu, kā arī pakāpenisku Kosovas tiesību aktu tuvināšanu ES acquis šādās jomās: nodarbinātība, drošums un veselības aizsardzība darbavietā, vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, personām ar invaliditāti un minoritātēm piederīgam personām un citām neaizsargātām grupām, par paraugu ņemot ES pastāvošo aizsardzības līmeni. Tas var ietvert arī Kosovas tiesību aktu saskaņošanu ar ES acquis darba tiesību jomā un attiecībā uz sieviešu darba apstākļiem. Sadarbība arī sekmē visaptverošas sociālās iekļaušanas un diskrimināciju novēršanas politikas pieņemšanu Kosovā. Sadarbība ietver arī tādas sociālās aizsardzības sistēmas izveidi Kosovā, kas spēj atbalstīt nodarbinātību un iekļaujošu izaugsmi.

Puses sadarbojas ar mērķi nodrošināt Kosovas tiesību aktu tuvināšanu ES acquis un uzlabot iedzīvotāju veselību un novērst saslimstību, izveidot neatkarīgas un efektīvas pārvaldes struktūras un izpildvaras struktūras, lai izpildītu galvenās veselības aizsardzības un drošības prasības, aizsargātu pacientu tiesības, aizsargātu iedzīvotājus no veselības apdraudējuma un slimībām un veicinātu veselīgu dzīvesveidu.

Kosova ievēro starptautiskās konvencijas un citus instrumentus šajās jomās. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis šajās jomās.

107. pants

Izglītība un apmācība

Puses sadarbojas ar mērķi paaugstināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības līmeni, kā arī jaunatnes politikas un darba ar jaunatni līmeni Kosovā, kas ir līdzekļi prasmju attīstības, nodarbinātības iespēju, sociālās iekļaušanas un ekonomikas attīstības veicināšanai Kosovā. Augstākās izglītības sistēmu prioritāte ir panākt pienācīgus kvalitātes standartus iestādēm un programmām saskaņā ar Boloņas procesa mērķiem un deklarāciju.

Puses arī sadarbojas, lai Kosovā nodrošinātu tādu piekļuvi izglītībai un apmācībām visos līmeņos, kas nav diskriminējoša dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Sadarbība tiecas pievērsties skolēnu ar invaliditāti vajadzībām Kosovā.

Sadarbības mērķis ir arī attīstīt spējas pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši īstenojot kopīgus projektus pētniecības un inovāciju jomā, iesaistot visas ieinteresētās puses un nodrošinot zinātības nodošana.

Attiecīgās ES programmas un instrumenti sekmē izglītības, apmācību, pētniecības un inovāciju struktūru un darbību uzlabošanu Kosovā.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis šajā jomā.

108. pants

Sadarbība kultūras jomā

Puses apņemas veicināt sadarbību kultūras jomā. Šī sadarbība palīdz stiprināt kultūras politikas potenciālu Kosovā, uzlabot kultūras darbinieku spējas un palielināt savstarpējo saprašanos starp privātpersonām, minoritātēm un tautām. Sadarbība atbalsta arī institucionālās reformas, lai veicinātu kultūras daudzveidību Kosovā, tostarp pamatojoties uz UNESCO konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu principiem, kas pieņemta Parīzē 2005. gada 20. oktobrī.

109. pants

Sadarbība audiovizuālajā jomā

Puses sadarbojas, lai veicinātu audiovizuālās ražošanas nozares attīstību Eiropā un sekmētu kopdarbu kino un audiovizuālo mediju jomā.

Sadarbība varētu inter alia ietvert arī programmas un iespējas žurnālistu un citu audiovizuālo mediju profesionāļu apmācībām, kā arī tehnisko palīdzību Kosovas publiskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu to neatkarību, profesionalitāti un saites ar Eiropas plašsaziņas līdzekļiem.

Kosova saskaņo savu politiku pārrobežu/līniju apraides saturisko aspektu reglamentēšanas jomā ar ES politiku un savus tiesību aktus – ar ES acquis. Kosova īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanu programmām un pārraidēm, kā arī nodrošina un nostiprina attiecīgo regulatīvo iestāžu neatkarību.

110. pants

Informācijas sabiedrība

Sadarbība tiks attīstīta visās jomās, kas saistītas ar ES acquis attiecībā uz informācijas sabiedrību. Tajā galvenokārt atbalstīs Kosovas politikas un tiesību aktu pakāpenisku tuvināšanu ES politikai un tiesību aktiem šajā jomā.

Puses sadarbosies arī ar mērķi turpmāk attīstīt informācijas sabiedrību Kosovā. Vispārējie mērķi būs turpināt visas sabiedrības sagatavošanu digitālajam gadsimtam, kā arī pasākumu identificēšana tīklu un pakalpojumu sadarbspējas nodrošināšanai.

111. pants

Elektronisko sakaru tīkli un elektronisko sakaru pakalpojumi

Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritārām jomām, kas saistītas ar ES acquis šajā jomā.

Puses jo īpaši stiprina sadarbību elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu jomā ar šādu galveno mērķi: Kosova piecos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā pieņem ES acquis šajā nozarē, īpašu uzmanību pievēršot tam, ka tiek nodrošināta un nostiprināta attiecīgo regulatīvo iestāžu neatkarība.

112. pants

Informācija un saziņa

Puses veic vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu savstarpēju informācijas apmaiņu. Prioritāras ir tādas programmas, kuru mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai pamatinformāciju par ES, kā arī specializētāku informāciju Kosovas profesionālajām aprindām.

113. pants

Transports

Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritārām jomām, kas saistītas ar ES acquis transporta jomā.

Ja objektīvi apstākļi to ļautu, sadarbība var būt jo īpaši vērsta uz Kosovas transporta sistēmu pārstrukturēšanu un modernizāciju un saistīto infrastruktūru uzlabošanu (tostarp reģionālo saišu, kā noteicis Dienvidu un Dienvidaustrumu Eiropas Transporta novērošanas centrs), pasažieru brīvas kustības un preču brīvas aprites uzlabošanu, tādu standartu sasniegšana, kas ir savietojami un salīdzināmi ar tiem, kas dominē ES, un tiesību aktu transporta jomā saskaņošana ar ES tiesību aktiem minētajā jomā.

Sadarbības mērķis ir veicināt pakāpenisku savstarpēju piekļuvi ES un Kosovas transporta tirgiem un infrastruktūrām, kā paredzēts šajā nolīgumā, attīstīt transporta sistēmu Kosovā, lai tā būtu saderīga, sadarbspējīga un saskaņota ar ES sistēmu, kā arī uzlabot vides aizsardzību transporta jomā.

114. pants

Enerģētika

Saskaņā ar attiecīgo ES acquis Puses attīsta un stiprina sadarbību enerģētikas jomā, ievērojot tirgus ekonomikas principus un Enerģētikas kopienas dibināšanas līgumu, kas parakstīts Atēnās 2005. gada 25. oktobrī (7). Sadarbību attīsta ar mērķi pakāpeniski iekļaut Kosovu Eiropas enerģētikas tirgos.

Sadarbība var ietvert palīdzības sniegšanu Kosovai jo īpaši attiecībā uz:

a)

piedāvājuma uzlabošanu un dažādošanu un piekļuves enerģētikas tirgum uzlabošanu saskaņā ar ES acquis par energoapgādes drošību un Enerģētikas kopienas enerģētikas reģionālo stratēģiju, un piemērojot ES un Eiropas noteikumiem par tranzītu, reģionāla nozīmīguma elektroenerģijas pārrobežu savienojumu ar kaimiņvalstīm pārvadi, sadali un atjaunošanu;

b)

palīdzību Kosovai ES acquis īstenošanā energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu un enerģētikas nozares ietekmes uz vidi jomā, tādējādi veicinot enerģijas taupīšanu, energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pētījumus par enerģijas ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi un tās samazināšanu;

c)

pamatnosacījumu enerģētikas uzņēmumu pārstrukturēšanai un sadarbībai starp uzņēmumiem šajā nozarē izstrādi saskaņā ar ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumiem par nošķiršanu.

115. pants

Vide

Puses veido un stiprina sadarbību, lai izpildītu ļoti svarīgu uzdevumu – apkarotu turpmāku vides degradāciju un sāktu vides situācijas uzlabošanu, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību Kosovā. Puses sadarbojas šādās jomās: gaisa un ūdens kvalitāte (tostarp attiecībā uz radioaktīvām vielām ūdenī, kas paredzēts cilvēka patēriņam), drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem, visu veidu atkritumu apsaimniekošana (tostarp atbildīga un droša radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana) un dabas aizsardzība, rūpniecisko emisiju uzraudzība un samazināšana, nodrošinot drošību rūpnieciskās iekārtās, un ķīmisko vielu klasifikācija un droša rīkošanās ar tām Kosovā.

Puses jo īpaši izveido sadarbību, kuras mērķis ir stiprināt Kosovas administratīvās struktūras un procedūras, lai nodrošinātu ar vidi saistītu jautājumu stratēģisko plānošanu un koordinēšanu starp attiecīgajiem dalībniekiem, un galveno uzmanību pievērš Kosovas tiesību aktu pakāpeniskai tuvināšanai ES acquis un attiecīgā gadījumā – Euratom acquis. Sadarbība varētu būt arī vērsta uz Kosovas stratēģiju izstrādi, lai ievērojami mazinātu gaisa un ūdens piesārņojumu vietējā, reģionālā un pārrobežu/līniju līmenī, lai izveidotu efektīvu, videi nekaitīgu, ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas ražošanas un patēriņa sistēmu un lai novērtētu ietekmi uz vidi un veiktu stratēģisko vides novērtējumu.

116. pants

Klimata pārmaiņas

Puses sadarbojas ar mērķi palīdzēt Kosovai izstrādāt klimata politiku un iekļaut klimata aspektus enerģētikas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības, izglītības un citās attiecīgās politikas jomās. Šāda sadarbība atbalsta arī Kosovas tiesību aktu pakāpenisku tuvināšanu ES acquis par klimata pārmaiņām, jo īpaši attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju efektīvu monitoringu, paziņošanu un verifikāciju. Šāda sadarbība arī palīdz Kosovai izveidot atbilstīgas administratīvās spējas un koordinācijas procedūras starp visiem attiecīgajiem dalībniekiem, lai varētu pieņemt un īstenot mazoglekļa un pret klimata pārmaiņām noturīgu izaugsmes politiku. Puses sadarbojas ar mērķi, ja objektīvi apstākļi to ļautu, palīdzēt iesaistīt Kosovu pasaules un reģiona mēroga centienos mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām.

117. pants

Civilā aizsardzība

Puses attīsta un stiprina sadarbību, lai uzlabotu dabas un cilvēku darbības izraisītu katastrofu novēršanu, sagatavošanos tām un reaģēšanu uz tām. Sadarbības mērķis ir jo īpaši uzlabot Kosovas civilās aizsardzības spējas un Kosovas pakāpeniska tuvināšanās ES acquis attiecībā uz katastrofu pārvaldību.

Sadarbības uzmanības centrā var būt šādas prioritātes:

a)

agrīna brīdināšana un informēšana par katastrofām, attiecinot uz Kosovu Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmu un uzraudzības instrumentus;

b)

efektīvas saziņas 24 stundas diennaktī izveide starp Kosovas neatliekamās palīdzības dienestiem un Eiropas Komisijas attiecīgajiem dienestiem;

c)

sadarbības nodrošināšana liela mēroga ārkārtas situācijās, ietverot palīdzības sniegšanas un saņemšanas veicināšanu un vietējo atbalstu,

d)

zināšanu bāzes par katastrofām un riskiem uzlabošana un katastrofu riska novērtēšanas un katastrofu pārvaldības plānu Kosovā mērogā izstrāde,

e)

paraugprakses ieviešana un pamatnostādņu īstenošana, lai novērstu katastrofas, sagatavotos tām un reaģētu uz tām.

118. pants

Pētniecība un tehnoloģijas attīstība

Puses sekmē sadarbību civilās zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu un, ņemot vērā resursu pieejamību, piekļuvi to attiecīgajām programmām, ievērojot atbilstīgu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības līmeni.

Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar ES acquis pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā.

119. pants

Reģionālā un vietējā attīstība

Puses tiecas identificēt pasākumus, lai stiprinātu sadarbību reģionālās un vietējās attīstības jomā ar mērķi sekmēt ekonomikas attīstību un samazināt atšķirības starp reģioniem. Īpašu uzmanību pievērš pārrobežu/līniju, starpvalstu un starpreģionālajai sadarbībai.

Sadarbībā ņem vērā prioritārās jomas, kas saistītas ar ES acquis reģionālās attīstības jomā.

120. pants

Valsts pārvalde

Sadarbības un dialoga mērķis ir nodrošināt turpmāku attīstību, veidojot profesionālu, efektīvu un pārskatatbildīgu valsts pārvaldi Kosovā, pamatojoties uz reformas pasākumiem, kas šajā jomā veikti līdz šim, tostarp tiem, kas saistīti ar decentralizācijas procesu un jaunu pašvaldību izveidi. Sadarbības mērķis jo īpaši ir atbalsts tiesiskumam, iestāžu pienācīgai darbībai Kosovas iedzīvotāju interesēs kopumā un attiecību starp ES un Kosovu netraucētai attīstībai.

Sadarbība šajā jomā galvenokārt pievēršas iestāžu veidošanai, tostarp pārredzamu un objektīvu, uz nopelniem balstītu darbā pieņemšanas procedūru attīstīšanai un īstenošanai centrālā un vietējā līmenī, cilvēkresursu vadībai un karjeras attīstībai civildienestā, turpmākai apmācībai, ētikas normu sekmēšanai valsts pārvaldē. Sadarbība ietver arī neatkarīgu struktūru efektivitātes un spēju uzlabošanu, kuras ir noteicošie rīki valsts pārvaldes darbībai un efektīvas kontroles un līdzsvara sistēmas īstenošanai.

IX SADAĻA

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

121. pants

Šā nolīguma mērķu sasniegšanai un saskaņā ar 7., 122., 123. un 125. pantu Kosova var saņemt finansiālu atbalstu no ES subsīdiju un aizdevumu veidā, tostarp Eiropas Investīciju bankas aizdevumus. ES finansiālais atbalsts ir atkarīgs no progresa Kopenhāgenas politisko kritēriju izpildē. Ņem vērā arī Kosovas saistību izpildi saskaņā ar šo nolīgumu, kā arī gada progresa ziņojumus par Kosovu. ES finansiālā atbalsta piešķiršana ir atkarīga arī no SAP nosacījumiem, jo īpaši attiecībā uz saņēmēja apņemšanos veikt demokrātiskas, ekonomikas un institucionālas reformas. Finansiālais atbalsts Kosovai tiek virzīta atbilstīgi novērotajām vajadzībām, izraudzītajām prioritātēm, spējai izmantot un atmaksāt, kā arī pasākumiem ekonomikas reformai un pārstrukturēšanai.

122. pants

Finansiālo atbalstu subsīdiju veidā sniedz saskaņā ar attiecīgo Eiropas Parlamenta un Padomes regulu daudzgadīgai indikatīvai shēmai un pamatojot ar ikgadējām vai daudzgadu programmām, ko ES izveido pēc apspriešanās ar Kosovu.

123. pants

Finansiālais atbalsts var attiekties uz visām sadarbības nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot brīvības, drošības un tiesiskuma jomai, tiesību aktu tuvināšanai ES acquis, sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, labai pārvaldībai, valsts pārvaldes reformai, enerģētikai un lauksaimniecībai.

124. pants

Pēc Kosovas lūguma vai īpašas nepieciešamības gadījumā ES sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām varētu izskatīt iespēju piešķirt ārkārtas makrofinansiālu palīdzību, kas atkarīga no konkrētiem nosacījumiem un no visu finanšu resursu pieejamības. Šādu palīdzību piešķirtu, pamatojoties uz to nosacījumu izpildi, kas jānosaka programmā, par kuru Kosova vienojas ar Starptautisko valūtas fondu.

125. pants

Lai panāktu pieejamo resursu optimālu izmantošanu, Puses nodrošina, ka ES finansiālais atbalsts tiek sniegts, cieši saskaņojot ar iemaksām no citiem avotiem, piemēram, dalībvalstīm, trešām valstīm un starptautiskajām finanšu institūcijām.

Šim nolūkam Kosova regulāri sniedz informāciju par visiem palīdzības avotiem.

X SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

126. pants

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas padome (SA padome), kas pārrauga šā nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Tā regulāri tiekas atbilstīgā līmenī un sasauc ārkārtas sēdes, kad apstākļi to pieprasa. Tā izskata visus svarīgos jautājumus saistībā ar šo nolīgumu un jebkādus citus savstarpējas intereses jautājumus.

127. pants

1.   SA padomē ir ES pārstāvji, no vienas puses, un Kosovas pārstāvji, no otras puses.

2.   SA padome izstrādā savu reglamentu.

3.   SA padomes locekļus var pārstāvēt saskaņā ar nosacījumiem, ko jāparedz tās reglamentā.

4.   SA padomi pēc kārtas vada ES un Kosovas pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, ko paredz tās reglamentā.

5.   Eiropas Investīciju banka piedalās SA padomes darbā novērotāja statusā jautājumos, kuri uz to attiecas.

128. pants

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, SA padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus šā nolīguma darbības jomā un tajā paredzētajos gadījumos. Pieņemtie lēmumi ir Pusēm saistoši, un tās veic pasākumus, lai tos izpildītu. SA padome var izstrādāt arī attiecīgus ieteikumus. Tā savus lēmumus un ieteikumus izstrādā pēc Pušu savstarpējas vienošanās.

129. pants

1.   SA padomei tās pienākumu veikšanā palīdz Stabilizācijas un asociācijas komiteja, ko veido ES pārstāvji, no vienas puses, un Kosovas pārstāvji, no otras puses.

2.   SA padome tās reglamentā nosaka Stabilizācijas un asociācijas komitejas pienākumus, kas ietver SA padomes sanāksmju sagatavošanu, un nosaka to, kā minētā komiteja darbojas.

3.   SA padome var deleģēt Stabilizācijas un asociācijas komitejai jebkādas savas pilnvaras. Tādā gadījumā Stabilizācijas un asociācijas komiteja pieņem lēmumus saskaņā ar 128. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

130. pants

Stabilizācijas un asociācijas komiteja var veidot apakškomitejas un īpašas grupas. Stabilizācijas un asociācijas komiteja šā nolīguma pienācīgai īstenošanai vajadzīgās apakškomitejas izveido līdz pirmā gada beigām, kopš stājies spēkā šis nolīgums.

Izveido apakškomiteju, kas nodarbosies ar migrācijas jautājumiem.

131. pants

SA padome var nolemt izveidot citas īpašas komitejas vai struktūras, kas tai var palīdzēt tās pienākumu veikšanā. SA padome tās reglamentā nosaka šādu komiteju vai struktūru sastāvu un to, kā tās darbosies.

132. pants

Ar šo izveido Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju (turpmāk “parlamentārā komiteja”). Tā ir Eiropas Parlamenta deputātu un Kosovas Parlamenta deputātu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem. Tā pati nosaka savu sanāksmju biežumu, taču tās notiek vismaz reizi gadā.

Parlamentārajā komitejā ir Eiropas Parlamenta locekļi un Kosovas parlamenta locekļi.

Parlamentārā komiteja izstrādā tās reglamentu.

Parlamentāro komiteju pēc kārtas vada Eiropas Parlamenta loceklis un Kosovas parlamenta loceklis saskaņā ar noteikumiem, ko paredz tās reglamentā.

Parlamentārā komiteja var sniegt ieteikumus SA padomei.

133. pants

Šā nolīguma darbības jomā Puses apņemas nodrošināt, ka otras Puses fiziskajām un juridiskajām personām bez diskriminācijas ir pieejami atbilstīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi savu tiesību aizstāvībai.

134. pants

Šis nolīgums neliedz kādai Pusei veikt jebkādus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu, kas ir pretrunā būtiskām tās drošības interesēm.

135. pants

1.   Šā nolīguma aptvertajās jomās:

a)

pasākumi, ko Kosova piemēro attiecībā uz ES, nerada nekādu diskrimināciju starp dalībvalstīm, to valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām;

b)

pasākumi, ko ES piemēro attiecībā uz Kosovu, nav iemesls nekādai diskriminācijai starp Kosovas iedzīvotājiem, kā arī starp Kosovas uzņēmumiem vai firmām.

2.   Šā panta 1. punkts neskar īpašos noteikumus, kas ietverti šajā nolīgumā, tostarp un jo īpaši tās 70. panta 3. punktu.

136. pants

1.   Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu. Tās nodrošina, ka šā nolīguma mērķi tiek sasniegti.

2.   Puses vienojas pa attiecīgiem kanāliem nekavējoties apspriesties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, un citiem Pušu attiecību aspektiem, ja to lūdz kāda no Pusēm.

3.   Katra Puse var vērsties SA padomē par domstarpībām attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju. Šajā gadījumā piemēro 137. pantu un, vajadzības gadījumā, V protokolu.

SA padome var atrisināt domstarpības ar saistošu lēmumu.

4.   Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Pirms to darīt, izņemot īpaši steidzamus gadījumus, tā sniedz SA padomei visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai rūpīgi izvērtētu situāciju un meklētu Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties pasākumus, priekšroku jādod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties ziņo SA padomei, un par tiem, ja otra Puse to pieprasa, notiek apspriešanās SA padomē, Stabilizācijas un asociācijas komitejā vai jebkurā citā struktūrā, kas izveidota, pamatojoties uz 130. vai 131. pantu.

5.   Šā panta 2., 3. un 4. punkta piemērošana nekādā veidā neietekmē un neskar 34., 42., 43., 44. un 48. pantu un III protokolu (jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcija un administratīvās sadarbības metodes).

6.   Šā panta 3. un 4. punktu nepiemēro 5. un 13. pantam.

137. pants

1.   Ja starp Pusēm rodas domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu, jebkura no Pusēm nosūta otrai Pusei un SA padomei oficiālu pieprasījumu atrisināt konkrētās domstarpības.

Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse, pieņemot kādu pasākumu vai nerīkojoties vispār, pārkāpj savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, oficiālajā pieprasījumā atrisināt domstarpības sniedz šāda viedokļa iemeslus un norāda, ka attiecīgā gadījumā Puse var pieņemt 136. panta 4. punktā paredzētos pasākumus.

2.   Puses cenšas atrisināt domstarpības, sākot labas gribas apspriedes SA padomē un citās struktūrās, kā paredzēts 3. punktā, lai iespējami drīz sasniegtu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

3.   Puses iesniedz SA padomei visu būtisko informāciju, kas vajadzīga situācijas padziļinātai izskatīšanai.

Kamēr domstarpības nav atrisinātas, tās apspriež katrā SA padomes sēdē, ja vien nav uzsākta V protokolā paredzētā šķīrējtiesas procedūra. Domstarpības uzskata par atrisinātām, kad SA padome ir pieņēmusi saistošu lēmumu šajā jautājumā, kā paredzēts 136. panta 3. punktā, vai kad tā ir paziņojusi, ka domstarpības vairs nepastāv.

Apspriešanās par domstarpībām var notikt jebkurā Stabilizācijas un asociācijas komitejas vai kādas citas attiecīgas komitejas vai struktūras, kas izveidota, pamatojoties uz 130. vai 131. pantu, sanāksmē saskaņā ar Pušu vienošanos, vai ja to pieprasa kāda no Pusēm. Apspriešanās var notikt arī rakstveidā.

Visa informācija, kas tiek izpausta apspriešanās laikā, saglabā konfidencialitāti.

4.   Attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem attiecas V protokola piemērošanas joma, jebkura no Pusēm saskaņā ar minēto protokolu var iesniegt domstarpību jautājumu atrisināšanai šķīrējtiesā, ja Pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības divos mēnešos no domstarpību izšķiršanas procedūras uzsākšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu.

138. pants

Kamēr saskaņā ar šo nolīgumu nav panāktas līdzvērtīgas tiesības fiziskām personām un uzņēmējiem, šis nolīgums neskar tiesības, kas tiem nodrošinātas esošos nolīgumos, kuri ir saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Kosovai, no otras puses.

139. pants

I līdz VII pielikums, I, II, III, IV un V protokols un deklarācija ir šā nolīguma sastāvdaļa.

140. pants

Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var denonsēt, par to paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums vairs nav spēkā pēc sešiem mēnešiem pēc šāda paziņojuma dienas.

Jebkura no Pusēm var nekavējoties apturēt šo nolīgumu vai tā daļu, ja otra Puse neievēro kādu no šā nolīguma būtiskajiem elementiem.

ES var veikt pasākumus, ko tā uzskata par piemērotiem, tostarp nekavējoties apturēt šo nolīgumu vai tā daļu, ja Kosova neievēro kādu no šā nolīguma būtiskajiem elementiem, kas izklāstīti 5. un 13. pantā.

141. pants

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un saskaņā ar minētajos Līgumos izklāstītajiem nosacījumiem un, no otras puses, Kosovas teritorijā.

142. pants

Šā nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts.

143. pants

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru, albāņu un serbu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

144. pants

Puses apstiprina šo nolīgumu saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, kurš seko dienai, kad Puses viena otrai paziņo par pirmajā daļā minēto procedūru pabeigšanu.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  Atsauces uz preču kodiem un aprakstiem ir saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, ko piemēroja 2014. gadā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (2013. gada 4. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(3)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 285, 16.10.2006., 3. lpp.

(5)  Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts, Eiropas Akreditācijas kooperācija, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācija, Valstu metroloģijas institūtu asociācija.

(6)  Ecofin padomes sanāksmes 1997. gada 1. decembrī secinājumi par nodokļu politiku (OV C 2, 6.1.1998., 1. lpp.).

(7)  OV L 198, 20.7.2006., 18. lpp.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


PIELIKUMU, PROTOKOLU UN DEKLARĀCIJU SARAKSTS

PIELIKUMI

I pielikums (23. pants)

Kosovas tarifa koncesijas attiecībā uz ES rūpniecības ražojumiem

II pielikums (28. pants)

Intensīvi barotu piena teļu gaļas produktu definīcija

III pielikums (29. pants).

Kosovas tarifa koncesijas attiecībā uz ES lauksaimniecības produktiem

IV pielikums (31. pants)

ES tarifa koncesijas attiecībā uz Kosovas zivsaimniecības produktiem

V pielikums (32. pants)

Kosovas tarifa koncesijas attiecībā uz ES zivju un zivsaimniecības produktiem

VI pielikums (50. pants)

Uzņēmējdarbības veikšana: finanšu pakalpojumi

VII pielikums (77. pants)

Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības

PROTOKOLI

I protokols (27. pants)

Tirdzniecība starp ES un Kosovu ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

II protokols (30. pants)

Vīni, stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni

III protokols (46. pants)

Par jēdzienu “noteiktas izcelsmes izstrādājumi”

IV protokols (104. pants)

Savstarpējā administratīvā palīdzība muitas lietās

V protokols (136. pants)

Domstarpību izšķiršana

DEKLARĀCIJAS

Kopīga deklarācija


I PIELIKUMS

Ia PIELIKUMS

KOSOVAS TARIFA KONCESIJAS ATTIECĪBĀ UZ ES RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

Minētas 23. pantā

Pamatnodoklis, kam jāpiemēro šajā pielikumā minētie secīgie tarifa samazinājumi, ir pamatnodoklis 10 % apmērā, ko Kosovā piemēro no 2013. gada 31. decembra. Nodokļu likmes tiek samazinātas šādi:

a)

nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazinās līdz 80 % no pamatnodokļa, t. i., 8 %;

b)

pirmā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazinās līdz 60 % no pamatnodokļa, t. i., 6 %;

c)

otrā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazinās līdz 40 % no pamatnodokļa, t. i., 4 %;

d)

trešā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ievedmuitas nodokli samazinās līdz 20 % no pamatnodokļa, t. i., 2 %;

e)

ceturtā gada 1. janvārī pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos ievedmuitas nodokļus atcels.

Kods

Apraksts (1)

2501 00

Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras ūdens:

 

-

vārāmā sāls (ieskaitot galda un denaturēto) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināta vai ar pievienotām pretsalipes vielām un nesējvielām:

 

- -

citādi:

2501 00 51

- - -

denaturēts vai rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu

 

- - -

citādi:

2501 00 91

- - - -

sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā

2501 00 99

- - - -

citādi

2505

Dažāda dabiskā smilts, iekrāsota vai nekrāsota, izņemot 26. nodaļā iekļautās metālu saturošās smiltis:

2505 10 00

-

silīcijsmilts un kvarca smilts

2506

Kvarcs (izņemot dabiskās smiltis); kvarcīts, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs:

2506 10 00

-

kvarcs

2507 00

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, kalcinēti vai nekalcinēti:

2507 00 80

-

citādi kaolīnmāli

2508

Citādi māli (izņemot pozīcijas 6806 uzpūstos mālus), andaluzīts, kianīts un silimanīts, karsēts vai nekarsēts; mulīts; šamots vai dinasa zemes:

2508 10 00

-

bentonīts

2508 40 00

-

citādi māli

2508 70 00

-

šamots vai dinasa zemes

2515

Marmors, travertīns, ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, sīkgraudainais ģipšakmens (alabastrs), rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs

2517

Oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts; izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu šķembas, kas satur vai nesatur pozīcijas pirmajā daļā minētos materiālus; darvotas šķembas (makadams); pozīcijā 2515 vai 2516 minēto akmeņu granulas, sīkas šķembas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts:

2517 10

-

oļi, grants, šķembas vai drupināti akmeņi, ko parasti izmanto betona masā ceļu šosēšanai vai dzelzceļu un tamlīdzīgam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts:

2517 10 20

- -

kaļķakmens, dolomīts un citādi kaļķa ieži, lauzti vai drupināti

2517 30 00

-

darvotas šķembas (makadams)

2520

Ģipšakmens; anhidrīts; ģipsis (no dedzinātā ģipšakmens vai kalcija sulfāta), nekrāsots vai iekrāsots, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju

2522

Neveldzētie, veldzētie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825 :

2522 20 00

-

veldzētie kaļķi

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā:

2523 10 00

-

cementa klinkeri

2526

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs; talks:

2526 20 00

-

drupināts vai malts

2530

Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas:

2530 90 00

-

citādi

3001

Dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas:

3001 20

-

dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti:

3001 20 10

- -

cilvēku izcelsmes

3001 90

-

citādi:

 

- -

citādi:

3001 90 91

- - -

heparīns un tā sāļi

3001 90 98

- - -

citādi

3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

3002 10

-

imūnserumi, citādas asins frakcijas un imūnpreparāti, kuri ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos

3002 30 00

-

veterinārās vakcīnas

3002 90

-

citādi:

3002 90 30

- -

dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām

3002 90 50

- -

mikroorganismu kultūras

3002 90 90

- -

citādi

3003

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002 , 3005 , 3006 minētos), kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

3003 10 00

-

kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus

3003 20 00

-

kas satur citas antibiotikas

 

-

kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus, bet nesatur antibiotikas:

3003 31 00

- -

kas satur insulīnu

3003 40

-

kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus vai antibiotikas

3003 90 00

-

citādi

3004

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002 , 3005 , 3006 minētos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem produktiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ievadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

 

-

kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus, bet nesatur antibiotikas:

3004 32 00

- -

kas satur virsnieru garozas (kortikosteroīdos) hormonus, to atvasinājumus vai struktūras analogus

3004 50 00

-

citādi medikamenti, kas satur vitamīnus vai citādus pozīcijas 2936 produktus

3004 90 00

-

citādi

3005

Vate, marle, pārsēji un tamlīdzīgi materiāli (piemēram, pārsienamie materiāli, leikoplasti, sautējošas kompreses), kas piesūcināti vai pārklāti ar farmaceitiskām vielām un safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai un paredzēti medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām:

3005 90

-

citādi:

 

- -

citādi:

 

- - -

no tekstilmateriāliem

3005 90 50

- - - -

citādi

3006

Farmācijas izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:

3006 10

-

sterils ķirurģiskais ketguts, tamlīdzīgi sterili materiāli šuvju uzlikšanai (tajā skaitā, sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie diegi) un sterili adhēzijas audumi ķirurģisko brūču savilkšanai; sterilas laminārijas un sterili lamināriju tamponi; sterili absorbējoši ķirurģiskie vai stomatoloģiskie hemostatiskie līdzekļi; sterilas ķirurģiskās vai stomatoloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošas vai neabsorbējošas:

3006 10 10

- -

sterils ķirurģiskais ketguts

3006 20 00

-

reaģenti asins grupu noteikšanai

3006 30 00

-

kontrastpreparāti rentgenoloģiskai izmeklēšanai; slimniekiem ievadāmie diagnostiskie reaģenti

3006 50 00

-

pirmās palīdzības sanitārās somas un aptieciņas

3006 60 00

-

ķīmiskie pretapaugļošanas līdzekļi uz hormonu bāzes, uz citu pozīcijas 2937 produktu bāzes un uz spermicīdu bāzes

3006 70 00

-

gelveida preparāti, kas paredzēti izmantošanai cilvēku ārstēšanā un veterinārijā ķermeņa daļu ieziešanai ķirurģiskās operācijās vai fizikālās terapijas izmeklēšanā, vai kā ķermeņa un medicīnas instrumenta savienojošie līdzekļi

 

-

citādi:

3006 92 00

- -

farmācijas atkritumi

3208

Krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras) uz sintētisko polimēru vai ķīmiski modificētu dabisko polimēru bāzes, disperģētas vai izšķīdinātas neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:

3208 90

-

citādi:

 

- -

šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē:

3208 90 19

- - -

citādi

 

- -

citādi:

3208 90 91

- - -

uz sintētisko polimēru bāzes

3303 00

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi:

3303 00 90

-

tualetes ūdeņi

3304

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi:

 

-

citādi:

3304 91 00

- -

pūderis, ieskaitot kompakto

3306

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ieskaitot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus; zobu diegs (vaskots diegs: zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā

3306 10 00

-

zobu pastas

3307

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām:

3307 20 00

-

ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

3401

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

 

-

ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūru veidā un papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

3401 19 00

- -

citādi

3401 20

-

ziepes citādās formās:

3401 20 10

- -

pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris

3403

Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

3404

Mākslīgie un gatavie vaski

3405

Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu, stikla vai metālu pulēšanas līdzekļi un krēmi, tīrīšanas pastas un pulveri un tamlīdzīgi līdzekļi (arī papīra, vates, filca, neaustu drānu, porainas plastmasas vai porainas gumijas formā, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem līdzekļiem), izņemot vaskus, kas minēti pozīcijā 3404 :

3405 10 00

-

apavu vai ādu spodrināšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi preparāti

3405 20 00

-

koka mēbeļu, grīdas un citu koka izstrādājumu pulēšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi izstrādājumi

3405 40 00

-

tīrīšanas pastas, pulveri un citādi tīrīšanas līdzekļi

3405 90

-

citādi:

3405 90 10

- -

metālu pulēšanas līdzekļi

3407 00 00

Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem safasētās; zobtehnikas vaski jeb zobu atliešanas sastāvi, iepakoti komplektos, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai plāksnīšu, pakavu, nūjiņu vai tamlīdzīgā formā; citādi izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes (apdedzināts ģipsis vai kalcija sulfāts):

3605 00 00

Sērkociņi, izņemot pirotehnikas izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 3604

3606

Ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi; degošu materiālu izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 2. piezīmē:

3606 10 00

-

šķidra un sašķidrināta deggāze konteineros ar tilpumu līdz 300 cm3, ko izmanto cigarešu šķiltavu vai tamlīdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei

3606 90

-

citādi:

3606 90 90

- -

citādi

3801

Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai citāda oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citādu pusfabrikātu veidā:

3801 10 00

-

mākslīgais grafīts

3801 30 00

-

oglekļa pastas elektrodiem un tamlīdzīgas pastas krāšņu oderējumam

3801 90 00

-

citādi

3802

Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli

3806

Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinājumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi:

3806 30 00

-

esteru sveķi

3806 90 00

-

citādi

3807 00

Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka spirts; augu piķis; alus piķis un tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes:

3807 00 90

-

citādi

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

-

citādi:

3809 91 00

- -

izmantojami tekstilrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs

3809 92 00

- -

izmantojami papīrrūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs

3809 93 00

- -

izmantojami ādu vai tamlīdzīgā rūpniecībā

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem:

3810 10 00

-

metāla virsmu kodināšanas preparāti; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem

3810 90

-

citādi:

3810 90 90

- -

citādi

3812

Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi:

3812 20

-

kaučuka vai plastmasu plastificēšanas savienojumi:

3812 20 90

- -

citādi

3812 30

-

antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi:

3812 30 80

- -

citādi

3813 00 00

Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildītas ugundzēšamās granātas

3815

Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, kas citur nav minēti un iekļauti:

3815 90

-

citādi:

3815 90 90

- -

citādi

3818 00

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā:

3818 00 10

-

leģēts silīcijs

3819 00 00

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

3820 00 00

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

3821 00 00

Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3824 10 00

-

gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem

 

-

maisījumi, kas satur halogenētos metāna, etāna vai propāna atvasinājumus:

3824 78 00

- -

satur perfluorokarbonātus (PFCs) vai hidrofluorokarbonātus (HFCs), taču nesatur hlorofluorokarbonātus (CFCs) vai hidrohlorofluorokarbonātus (HCFCs)

3824 79 00

- -

citādi

3824 90

-

citādi:

3824 90 10

- -

naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes un to sāļi no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem

3824 90 35

- -

pretrūsas preparāti, kuru aktīvā viela ir amīni

3824 90 40

- -

laku un tamlīdzīgu produktu neorganisku šķīdinātāju un atšķaidītāju maisījumi

 

- -

citādi:

3824 90 45

- - -

pretplāvas un tamlīdzīgi savienojumi

3824 90 55

- - -

glicerīna taukskābju monoesteru, diesteru un triesteru maisījumi (tauku emulgatori)

 

- - -

produkti un preparāti, kurus izmanto farmācijā un ķirurģijā:

3824 90 62

- - - -

monenzīnsāļu ražošanas procesa starpprodukti

3824 90 64

- - - -

citādi

3824 90 70

- - -

ugunsdrošības, ūdensnecaurlaidības un tamlīdzīgi aizsargpreparāti, kurus izmanto celtniecībā

 

- - -

citādi:

3824 90 75

- - - -

neleģētas litija niobāta pusvadītāju plāksnes

3824 90 80

- - - -

no dimerizētām taukskābēm atvasinātu amīnu maisījums ar vidējo molekulmasu 520 vai lielāku, bet ne lielāku par 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-etil-1-metilpropil)-izoksazol-5-ilamīns toluola šķīdumā

3824 90 87

- - - -

maisījumi, kas sastāv galvenokārt no (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinān-5-il)metilmetilmetilfosfonāta un bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinān-5-il)metil]metilfosfonāta, un maisījumi, kas sastāv galvenokārt no dimetilmetilfosfonāta, oksirāna un fosfora (V) oksīda (P2O5)

3825

Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē:

 

-

izlietoto organisko šķīdinātāju atkritumi:

3825 49 00

- -

citādi

3825 90

-

citādi:

3825 90 90

- -

citādi

3826 00

Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem:

3826 00 10

-

taukskābju monoalkilesteri, kas satur 96,5 tilp. % vai vairāk esteru (FAMAE)

3918

Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs nodaļas 9. piezīmē

3919

Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citādas plakanās formas, ruļļos vai citā veidā

4004 00 00

Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas

4006

Citādas formas (piemēram, stieņi, caurules un fasonprofili) un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevulkanizēta kaučuka

4008

Plātnes, loksnes, sloksnes, stieņi un fasonprofili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku:

 

-

no porainās gumijas:

4008 11 00

- -

plātnes, loksnes un sloksnes

4008 19 00

- -

citādi

 

-

no bezporu kaučuka:

4008 21

- -

plātnes, loksnes un sloksnes:

4008 21 10

- - -

grīdas segumi un pārklāji

4009

Caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar savienotājelementiem vai bez tiem (piemēram, salaidumiem, līkumiem, uzmavām):

 

-

nestiegrotas un ar citiem materiāliem citādi nekombinētas:

4009 11 00

- -

bez savienotājelementiem

 

-

stiegrotas vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētas:

4009 21 00

- -

bez savienotājelementiem

 

-

stiegrotas vai citādā veidā tikai ar tekstilmateriāliem kombinētas:

4009 31 00

- -

bez savienotājelementiem

 

-

stiegrotas vai citādi kombinētas ar citiem materiāliem:

4009 41 00

- -

bez savienotājelementiem

4010

Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka:

 

-

transportieru lentes vai dzensiksnas:

4010 11 00

- -

stiegrotas tikai ar metālu

4010 19 00

- -

citādas

 

-

transmisijas siksnas vai dzensiksnas:

4010 32 00

- -

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 60 cm, bet nepārsniedz 180 cm

4010 33 00

- -

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), ar V veida rievojumu, kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

4010 34 00

- -

bezgalu transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (ķīļsiksnas), kurām nav V veida rievojuma un kuru apkārtmērs pārsniedz 180 cm, bet nepārsniedz 240 cm

4010 36 00

- -

bezgalu sinhronās siksnas, kuru apkārtmērs pārsniedz 150 cm, bet nepārsniedz 198 cm

4014

Higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupīšus) no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, arī ar piederumiem no cietā kaučuka:

4014 10 00

-

prezervatīvi

4016

Citādi vulkanizēta kaučuka izstrādājumi, izņemot cietā kaučuka izstrādājumus:

 

-

citādi:

4016 91 00

- -

grīdsegas un pārklāji

4016 95 00

- -

citādi piepūšamie izstrādājumi

4016 99

- -

citādi:

 

- - -

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705 :

4016 99 52

- - - -

detaļas, kurās gumija savienota ar metālu

4201 00 00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (ieskaitot atsaites, pavadas, ceļsargus, uzpurņus, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgus izstrādājumus) no jebkāda materiāla

4202

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru:

 

-

koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas un tamlīdzīgas somas:

4202 11

- -

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

4202 12

- -

ar plastmasas vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

4202 19

- -

citādi

 

-

rokassomas, ar pleca siksnu vai bez tās, ieskaitot somas bez rokturiem:

4202 21 00

- -

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

4202 22

- -

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu

4202 29 00

- -

citādi

 

-

kabatā vai rokassomā nēsājami izstrādājumi:

4202 31 00

- -

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

4202 32

- -

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu:

4202 32 90

- - -

tekstilmateriālu

4202 39 00

- -

citādi

 

-

citādi:

4202 91

- -

ar ādas vai kompozītās ādas ārējo virsmu

4202 92

- -

ar plastmasas plēves vai tekstilmateriālu ārējo virsmu:

 

- - -

plastmasas plēves:

4202 92 11

- - - -

ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas

4202 92 19

- - - -

citādi

 

- - -

tekstilmateriālu

4202 92 91

- - - -

ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas

4202 92 98

- - - -

citādi

4202 99 00

- -

citādi

4203

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas:

4203 10 00

-

apģērba gabali

 

-

cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi):

4203 29

- -

citādi

4203 30 00

-

jostas, siksnas un patronsomas

4203 40 00

-

citādi apģērba piederumi

4205 00

Citi ādas vai kompozītās ādas izstrādājumi:

 

-

ko izmanto mašīnās, mehānismos vai citām tehniskām vajadzībām:

4205 00 11

- -

transportieru lentes vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas

4205 00 90

-

citādi

4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:

4407 10

-

skujkoku:

 

- -

citādi:

 

- - -

citādi:

4407 10 93

- - - -

meža priedes (Pinus sylvestris L.)

4411

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas:

 

-

citādas:

4411 93

- -

ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne vairāk kā 0,8 g/cm3:

4411 93 10

- - -

mehāniski neapstrādātas vai nepārklātu virsmu

4806

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un citādi kalandrēti caurredzami vai caurspīdīgi papīri ruļļos vai loksnēs:

4806 40

-

pergamīni un citādi kalandrētie caurredzamie vai caurspīdīgie papīri:

4806 40 10

- -

pergamīni

4810

Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez citiem pārklājumiem, ar virsmas krāsojumu vai bez tā, ar dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem vai bez tiem, jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida (arī kvadrātveida) loksnēs:

 

-

kraftpapīrs un kartons, kas nav lietojams rakstīšanai, apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem:

4810 32

- -

vienmērīgi balināts visā masā, kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras un kas sver vairāk par 150 g/m2:

4810 32 90

- - -

citāds

4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas; citādi izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma:

 

-

paplātes, bļodas, šķīvji, tases un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona:

4823 61 00

- -

no bambusa

5512

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur 85 % no masas vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras:

 

-

kas satur 85 % no masas vai vairāk poliesteru štāpeļšķiedras:

5512 19

- -

citādi

 

-

kas satur 85 % no masas vai vairāk akrila vai modificētā akrila štāpeļšķiedras:

5512 29

- -

citādi:

5512 29 90

- - -

citādi

5513

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2:

 

-

krāsoti:

5513 21 00

- -

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

 

-

apdrukāti:

5513 41 00

- -

no poliestera štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

5513 49 00

- -

citādi audumi

5514

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu vairāk kā 170 g/m2:

 

-

krāsoti:

5514 23 00

- -

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

5514 29 00

- -

citādi audumi

 

-

apdrukāti:

5514 42 00

- -

no poliestera štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5514 43 00

- -

citādi audumi no poliestera štāpeļšķiedrām

5515

Citādi audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām:

 

-

no poliestera štāpeļšķiedrām:

5515 11

- -

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar viskozes štāpeļšķiedrām:

5515 11 90

- - -

citādi

5515 12

- -

sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedieniem:

5515 12 90

- - -

citādi

5515 19

- -

citādi:

5515 19 90

- - -

citādi

 

-

citādi audumi:

5515 99

- -

citādi:

5515 99 80

- - -

citādi

5516

Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām:

 

-

kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajiem pavedieniem:

5516 23

- -

no dažādu krāsu dzijām:

5516 23 10

- - -

žakardaudumi, ar platumu 140 cm vai vairāk (tiks matračiem)

 

-

kuros mākslīgās štāpeļšķiedras ir mazāk par 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu:

5516 43 00

- -

no dažādu krāsu dzijām

 

-

citādi:

5516 93 00

- -

no dažādu krāsu dzijām

5601

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi:

 

-

vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās:

5601 21

- -

no kokvilnas

5601 29 00

- -

citādi

5601 30 00

-

tekstila pūkas un putekļi, mezgliņi

5602

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

5602 10

-

adatota tūba un filcs un cauršūtas neaustas drānas:

 

- -

neimpregnēti, bez seguma un nelaminēti:

 

- - -

adatota tūba un filcs:

5602 10 19

- - - -

no citiem tekstilmateriāliem

 

- - -

cauršūtas neaustas drānas:

5602 10 38

- - - -

no citiem tekstilmateriāliem

5602 10 90

- -

impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti

 

-

citāda tūba un filcs, neimpregnēts, bez pārklājuma un nelaminēts:

5602 29 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

5602 90 00

-

citādi

5603

Neaustas drānas, arī impregnētas, arī apvalkotas, ar pārklājumu vai bez tā, arī laminētas:

 

-

no ķīmiskajiem pavedieniem:

5603 11

- -

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2

5603 12

- -

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā 70 g/m2

5603 13

- -

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā 150 g/m2

5603 14

- -

ar virsmas blīvumu vairāk kā 150 g/m2

 

-

citādas:

5603 91

- -

ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2:

5603 91 10

- - -

apvalkotas vai ar pārklājumu

5603 92

- -

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā 70 g/m2:

5603 92 10

- - -

apvalkotas vai ar pārklājumu

5603 93

- -

ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā 150 g/m2:

5603 94

- -

ar virsmas blīvumu vairāk kā 150 g/m2:

5603 94 90

- - -

citādas

5604

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

5604 90

-

citādi:

5604 90 90

- -

citādi

5605 00 00

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405 , kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

5606 00

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405 , dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni:

5606 00 10

-

cilpainie pavedieni

 

-

citādi:

5606 00 91

- -

pozamenta dzija

5607

Auklas, takelāžas izstrādājumi, tauvas un troses, pītas vai nepītas, impregnētas vai neimpregnētas, pārklātas vai nepārklātas, ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku vai bez tā:

 

-

no sizala vai citām agavju ģints augu tekstilšķiedrām:

5607 29 00

- -

citādas

 

-

no polietilēna vai polipropilēna:

5607 41 00

- -

auklas vai iesaiņošanas virves

5607 49

- -

citādas:

5607 50

-

no citādām sintētiskajām šķiedrām

5607 90

-

citādas:

5607 90 90

- -

citādas

5608

Mezgloti tīkli no auklas, virves vai troses; apdarināti zvejas tīkli un citādi apdarināti tīkli no tekstilmateriāliem:

 

-

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

5608 19

- -

citādi:

 

- - -

apdarināti tīkli:

 

- - - -

no neilona vai no citādiem poliamīdiem:

5608 19 19

- - - - -

citādi

5608 19 30

- - - -

citādi

5608 19 90

- - -

citādi

5609 00 00

Izstrādājumi no dzijas, lentes vai tamlīdzīgiem pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumiem, auklas, tauvas, virves vai troses, kas citur nav minētas un iekļautas

5702

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas, austas, bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas, ieskaitot Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgus roku darba paklājus:

5702 50

-

citādas, neplūksnotas, neapdarinātas:

 

- -

no ķīmiskajiem tekstilmateriāliem:

5702 50 31

- - -

no polipropilēna

5702 50 39

- - -

citādas

5703

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūksnām, apdarinātas vai neapdarinātas:

5703 30

-

no citādiem ķīmiskajiem tekstilmateriāliem:

 

- -

no polipropilēna:

5703 30 12

- - -

kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 1 m2

 

- -

citādas:

5703 30 82

- - -

kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 1 m2

5801

Plūksnotie un šenila audumi, izņemot pozīcijā 5802 vai 5806 minētos audumus:

5801 10 00

-

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

-

no ķīmiskajām šķiedrām:

5801 31 00

- -

audumi ar negrieztiem plūksnu audiem

5801 32 00

- -

velvets ar pārgrieztiem plūksnu audiem

5801 36 00

- -

šenila audumi

5801 37 00

- -

audumi ar plūksnu šķēriem

5802

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi, izņemot šauri austos audumus, kas minēti pozīcijā 5806 ; audumi ar šūtām plūksnām, izņemot pozīcijā 5703 minētos:

5802 20 00

-

dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no citiem tekstilmateriāliem

5804

Tills un citas tīkla drānas, izņemot austas un trikotāžas drānas; mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos, izņemot pozīcijās 6002 –6006 minētās drānas:

5804 10

-

tills un citas tīkla drānas:

5804 10 90

- -

citādas

5806

Šauri austi audumi, izņemot pozīcijā 5807 minētos; šauras neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem:

5806 10 00

-

plūksnotie audumi (arī dvieļu frotē un tamlīdzīgi frotē audumi) un šenila audumi

 

-

citādi audumi:

5806 31 00

- -

no kokvilnas

5806 32

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

5806 32 10

- - -

ar īsto eģi

5807

Etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšuvumiem

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā:

 

-

citādi izšuvumi:

5810 92

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

5810 92 90

- - -

citādi

5810 99

- -

no citiem tekstilmateriāliem:

5810 99 90

- - -

citādi

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

5902 10

-

no neilona vai no citādiem poliamīdiem:

5902 10 90

- -

citādi

5903

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām:

5903 10

-

ar poli (vinilhlorīdu):

5903 10 90

- -

apvalkotas, pārklātas vai laminētas

5903 20

-

ar poliuretānu

5903 90

-

citādas

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

5905 00

Tapetes no tekstilmateriāliem:

 

-

citādi:

5905 00 90

- -

citādi

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās:

5906 10 00

-

līmlentes, ar platumu ne vairāk kā 20 cm

 

-

citādas:

5906 99

- -

citādas:

5906 99 90

- - -

citādas

5907 00 00

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi

5909 00

Tekstilmateriālu šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriālu caurules ar oderējumu vai bez tā, ar stiegrojumu vai bez tā un citu materiālu piederumiem vai bez tiem

5910 00 00

Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu vai citu materiālu

5911

Tekstilizstrādājumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām, kas minēti šās nodaļas 7. piezīmē:

5911 10 00

-

audumi, tūba un filcs un audumi ar tūbas un filca padrēbi, kas pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai citu materiālu un ko parasti lieto adatlentēm, un tamlīdzīgas drānas citām tehniskām vajadzībām, arī šauri samta audumi, kas impregnēti ar gumiju un ko lieto aušanas darbvārpstu pārklāšanai (aušanas veltņi)

5911 20 00

-

sietaudums, apdarināts vai neapdarināts

 

-

tekstilmateriāli un tūba, nepārtraukti (gredzenveida) vai ar savienotājelementiem, ko lieto papīra ražošanas vai tamlīdzīgās mašīnās (piemēram, celulozes vai azbestcementa ražošanā):

5911 32

- -

ar virsmas blīvumu 650 g/m2 vai vairāk:

 

- - -

no zīda vai no ķīmiskajām šķiedrām:

5911 32 19

- - - -

citādas

5911 32 90

- - -

no citiem tekstilmateriāliem

5911 90

-

citādi

6001

Plūksnotas trikotāžas drānas, ieskaitot audumus ar garām plūksnām un frotē audumus:

6001 10 00

-

drānas ar garām plūksnām

 

-

drānas ar cilpainām plūksnām:

6001 21 00

- -

no kokvilnas

6001 22 00

- -

no ķīmiskajām šķiedrām

6001 29 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

 

-

citādi:

6001 92 00

- -

no ķīmiskajām šķiedrām

6001 99 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

6002

Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm, kurās ir 5 % no svara vai vairāk elastīgo pavedienu vai gumijas pavedienu, izņemot pozīcijā 6001 minētās:

6002 40 00

-

kurās elastīgo pavedienu ir 5 % no svara vai vairāk, bet gumijas pavedienu nav

6005

Drānas šķēradījumā (arī ar trešu adīšanas mašīnām izgatavotie), izņemot pozīcijās 6001 –6004 minētos:

 

-

no sintētiskajām šķiedrām:

6005 32

- -

krāsotas:

6005 32 90

- - -

citādas

6006

Citādas trikotāžas drānas:

 

-

no kokvilnas:

6006 23 00

- -

no dažādu krāsu dzijām

 

-

no sintētiskajām šķiedrām:

6006 31

- -

nebalinātas vai balinātas

6006 33

- -

no dažādu krāsu dzijām:

6006 33 90

- - -

citādas

6006 34

- -

apdrukātas:

6006 34 90

- - -

citādas

6006 90 00

-

citādas

6102

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas, izņemot pozīcijā 6104 minētos:

6102 90

-

no citiem tekstilmateriāliem:

6102 90 90

- -

anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi

6103

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no trikotāžas:

 

-

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses:

6103 42 00

- -

no kokvilnas

6103 43 00

- -

no sintētiskajām šķiedrām

6104

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas:

 

-

kleitas:

6104 42 00

- -

no kokvilnas

6107

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas:

 

-

citādi:

6107 99 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

6108

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas:

 

-

naktskrekli un pidžamas:

6108 39 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

 

-

citādi:

6108 91 00

- -

no kokvilnas

6203

Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses):

 

-

garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses::

6203 42

- -

no kokvilnas

 

- - -

kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi)

6203 42 59

- - - -

citādi

6204

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus):

 

-

ansambļi:

6204 21 00

- -

no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

6204 23

- -

no sintētiskajām šķiedrām

6204 23 80

- - -

citādi

6208

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

-

kombinē un apakšsvārki:

6208 11 00

- -

no ķīmiskajām šķiedrām

6209

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi:

6209 30 00

-

no sintētiskajām šķiedrām

6211

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi un peldkostīmi; citādi apģērba gabali:

 

-

citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali:

6211 33

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

 

- - -

oderēti treniņtērpi:

6211 33 31

- - - -

ar virspusi no viena vienāda auduma

 

- - - -

citādi:

6211 33 42

- - - - -

apakšējās daļas

6211 33 90

- - -

citādi

6211 39 00

- -

no citiem tekstilmateriāliem

 

-

citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali:

6211 42

- -

no kokvilnas:

 

- - -

oderēti treniņtērpi:

6211 42 31

- - - -

ar virspusi no viena vienāda auduma

6211 43

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

 

- - -

oderēti treniņtērpi:

 

- - - -

citādi:

6211 43 42

- - - - -

apakšējās daļas

6301

Segas un pledi:

6301 30

-

segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no kokvilnas:

6301 30 10

- -

trikotāžas

6301 40

-

segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no sintētiskajām šķiedrām:

6301 40 90

- -

citādi

6302

Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa:

 

-

citāda gultas veļa, apdrukāta:

6302 22

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302 22 10

- - -

no neaustām drānām

6302 29

- -

no citiem tekstilmateriāliem:

6302 29 90

- - -

no citiem tekstilmateriāliem

 

-

citāda gultas veļa:

6302 32

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302 32 90

- - -

citāda

 

-

citāda galda veļa:

6302 51 00

- -

no kokvilnas

6302 53

- -

no ķīmiskajām šķiedrām:

6302 53 10

- - -

no neaustām drānām

6302 59

- -

no citiem tekstilmateriāliem:

6302 59 90

- - -

citāda

 

-

citāda:

6302 91 00

- -

no kokvilnas

6302 99

- -

no citiem tekstilmateriāliem:

6302 99 90

- - -

citāda

6303

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas; lambrekeni vai baldahīni gultām:

 

-

citādi:

6303 92

- -

no sintētiskajām šķiedrām

6303 92 90

- - -

citādi

6303 99

- -

no citiem tekstilmateriāliem:

6303 99 10

- - -

no neaustām drānām

6304

Citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņemot pozīcijā 9404 minētos:

 

-

citādi:

6304 91 00

- -

trikotāžas

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

 

-

teltis:

6306 22 00

- -

no sintētiskajām šķiedrām

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes:

6307 10

-

grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas lupatas tīrīšanai:

6307 10 10

- -

trikotāžas

6307 10 30

- -

no neaustām drānām

6307 90

-

citādi:

 

- -

citādi:

 

- - -

citādi:

6307 90 92

- - - -

Vienreizlietojami pārklāji, kas izgatavoti no pozīcijā 5603 minētajiem materiāliem un kurus izmanto ķirurģisko procedūru laikā

6308 00 00

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

6402

Citādi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu:

 

-

citādi apavi:

6402 99

- -

citādi:

 

- - -

citādi:

 

- - - -

ar plastmasas virsu:

6402 99 50

- - - - -

čības un citi telpās valkājami apavi

6403

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu:

 

-

citādi apavi ar ādas ārējo zoli:

6403 51

- -

kas nosedz potīti:

6403 51 05

- - -

ar koka zoli bez saistzoles

6403 59

- -

citādi:

 

- - -

citādi:

 

- - - -

citādi, ar saistzoles garumu:

 

- - - - -

24 cm vai vairāk:

6403 59 99

- - - - - -

sieviešu apavi

6404

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un tekstilmateriālu virsu:

 

-

apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli:

6404 19

- -

citādi:

6404 19 10

- - -

čības un citi telpās valkājami apavi

6404 20

-

apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli:

6404 20 10

- -

čības un citi telpās valkājami apavi

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas:

6406 20

-

gumijas vai plastmasas ārējās zoles un papēži

6501 00 00

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca, neveidotas pēc formas un bez malām; plakanas sagataves un cilindriskas sagataves (ieskaitot sagrieztas) no filca

6504 00 00

Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares

6505 00

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares

6506

Citādas galvassegas, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares:

6506 10

-

drošības galvassegas

 

-

citādas:

6506 91 00

- -

no gumijas vai plastmasas

6506 99

- -

no citiem materiāliem

6506 99 90

- - -

citādas

6507 00 00

Galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

6602 00 00

Spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

6603

Daļas, rotājumi un piederumi pozīciju 6601  un 6602 izstrādājumiem:

6603 20 00

-

lietussargu karkasi, ieskaitot karkasus, kas uzmontēti uz kāta (stieņa)

6802

Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minētas pozīcijā 6801 ; mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi no dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) uz pamatnes vai bez tās; dabiskā akmens (ieskaitot slānekli) mākslīgi krāsotas granulas, drupatas un pulveris:

 

-

citādi tēstie vai zāģētie akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi ar plakanu vai līdzenu virsmu:

6802 21 00

- -

marmors, travertīns un alabastrs

 

-

citādi:

6802 91 00

- -

marmors, travertīns un alabastrs

6811

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai tamlīdzīgiem materiāliem:

 

-

nesatur azbestu:

6811 82 00

- -

citādas loksnes, paneļi, plāksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

6901 00 00

Ķieģeļi, bloki, plāksnītes un keramikas izstrādājumi no kramzemes akmens miltiem (piemēram, no kīzelgūra, tripolīta vai diatomīta) vai tamlīdzīgiem kramzemes iežiem

6902

Ugunsizturīgie ķieģeļi, bloki, plāksnītes un tamlīdzīgi ugunsizturīgie keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem

6903

Citādi ugunsizturīgie keramikas izstrādājumi (piemēram, retortes, tīģeļi, mufeļi, uzgaļi, noslēgi, balsti, izmēģinājuma trauciņi, caurules, caurulītes, apvalki, stieņi, serdeņi), izņemot izstrādājumus no kramzemes akmens miltiem vai no tamlīdzīgiem kramzemes iežiem:

6903 20

-

kas satur vairāk par 50 % no svara alumīnija oksīdu (Al2O3) vai alumīnija oksīda un silīcija dioksīda (SiO2) maisījumu:

6903 20 10

- -

kas satur mazāk par 45 % no svara alumīnija oksīdu (Al2O3)

6904

Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai pildplāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi

6905

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas

6907

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; neglazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās:

6907 90

-

citādi

6908

Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

6909

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām; keramikas teknes, toveri un tamlīdzīgi trauki, ko izmanto lauksaimniecībā; keramikas podi, krūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ko izmanto preču pārvadāšanai vai iepakošanai:

 

-

keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijas, ķīmijas vai citādām tehniskām vajadzībām:

6909 11 00

- -

no porcelāna

6909 12 00

- -

izstrādājumi, kuru cietības ekvivalents ir 9 vai vairāk pēc Mosa cietības skalas

6909 90 00

-

citādi

6910

Keramikas izlietnes, mazgātnes, izlietņu konsoles, vannas, bidē, klozetpodi, skalojamās kastes, pisuāri un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi

6911

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no porcelāna

6912 00

Keramikas trauki, virtuves un citādi saimniecības un tualetes piederumi, izņemot porcelānu

6913

Keramikas statuetes un rotājumi

6914

Citādi keramikas izstrādājumi

7106

Sudrabs (ieskaitot ar zeltu vai platīnu pārklātu sudrabu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā:

 

-

citādi:

7106 92 00

- -

daļēji apstrādāts

7113

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla:

 

-

no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar dārgmetālu:

7113 11 00

- -

no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar citu dārgmetālu

7114

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem:

 

-

no dārgmetāla, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar dārgmetālu:

7114 11 00

- -

no sudraba, ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā, vai plaķēta vai neplaķēta ar citu dārgmetālu

7117

Bižutērija:

 

-

no parastā metāla ar elektrolītisko dārgmetāla pārklājumu vai bez tā:

7117 19 00

- -

citādi

7117 90 00

-

citādi

7201

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās:

7201 20 00

-

neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora masas saturu vairāk par 0,5 %

7205

Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris:

 

-

pulveris:

</