EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2435

ES un Ēģiptes Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 21. septembris), ar ko aizstāj Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, 4. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2015/2435]

OV L 334, 22.12.2015, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2435/oj

22.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/62


ES UN ĒĢIPTES ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2015

(2015. gada 21. septembris),

ar ko aizstāj Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, 4. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2015/2435]

ES UN ĒĢIPTES ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (1), un jo īpaši tā 27. pantu,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, 4. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm,

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses (“nolīgums”), 27. pants atsaucas uz nolīguma 4. protokolu (“4. protokols”), kurā izklāstīti izcelsmes noteikumi un paredzēta izcelsmes kumulācija starp Eiropas Savienību, Ēģipti un citām Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (2) (“konvencija”) Līgumslēdzējām pusēm.

(2)

Nolīguma 4. protokola 39. pants nosaka, ka Asociācijas padome, kas paredzēta nolīguma 74. pantā, var nolemt grozīt minētā protokola noteikumus.

(3)

Konvencijas nolūks ir protokolus par izcelsmes noteikumiem, kuri pašlaik ir spēkā starp Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm, aizstāt ar vienu tiesību aktu.

(4)

Savienība un Ēģipte konvenciju parakstīja attiecīgi 2011. gada 15. jūnijā un 2013. gada 9. oktobrī.

(5)

Savienība un Ēģipte savus apstiprināšanas dokumentus deponēja konvencijas depozitāram attiecīgi 2012. gada 26. martā un 2014. gada 23. aprīlī. Tādējādi atbilstoši konvencijas 10. panta 3. punktam attiecībā uz Savienību un Ēģipti konvencija stājās spēkā attiecīgi 2012. gada 1. maijā un 2014. gada 1. jūnijā.

(6)

Nolīguma 4. protokols tādēļ būtu jāaizstāj ar jaunu protokolu, kas atsaucas uz konvenciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, 4. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāj ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2016. gada 1. februāra

Briselē, 2015. gada 21. septembrī

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 304, 30.9.2004., 39. lpp.

(2)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.


PIELIKUMS

“4. PROTOKOLS

par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

1. pants

Piemērojamie izcelsmes noteikumi

1.   Šā nolīguma īstenošanas nolūkā piemēro Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (1) (“konvencija”) I papildinājumu un attiecīgos II papildinājuma noteikumus.

2.   Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem I papildinājumā un attiecīgajos II papildinājuma noteikumos ar visām atsaucēm uz “attiecīgo nolīgumu” saprot atsauces uz šo nolīgumu.

2. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ja strīdus, kas radušies saistībā ar konvencijas I papildinājuma 32. pantā noteiktajām pārbaudes procedūrām, nevar izšķirt starp muitas dienestiem, kuri pieprasa pārbaudi, un par minētās pārbaudes veikšanu atbildīgajiem muitas dienestiem, šādus strīdus nodod Asociācijas padomei.

2.   Visos gadījumos strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas dienestiem notiek saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem.

3. pants

Protokola grozījumi

Asociācijas padome var nolemt grozīt šā protokola noteikumus.

4. pants

Izstāšanās no konvencijas

1.   Ja Eiropas Savienība vai Ēģipte konvencijas depozitāram rakstiski dara zināmu savu nodomu izstāties no konvencijas saskaņā ar tās 9. pantu, Savienība un Ēģipte nekavējoties sāk sarunas par izcelsmes noteikumiem, lai īstenotu šo nolīgumu.

2.   Iekams nav stājušies spēkā šādi sarunu ceļā no jauna pieņemti izcelsmes noteikumi, šim nolīgumam turpina piemērot konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā attiecīgos konvencijas II papildinājuma noteikumus, kas ir piemērojami izstāšanās brīdī. Tomēr no izstāšanās brīža konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā II papildinājuma attiecīgos noteikumus saprot tā, ka divpusēja kumulācija tiek pieļauta tikai starp Eiropas Savienību un Ēģipti.”


(1)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.


Top