Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015A0124(01)

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

OJ L 19, 24.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2015/105/oj

24.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/4


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses, un

AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA, turpmāk “Azerbaidžāna”,

no otras puses,

turpmāk kopā “Puses”,

tā kā:

(1)

Azerbaidžāna ir noslēgusi Partnerības un sadarbības nolīgumu ar Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm (“nolīgums”) (1), kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā.

(2)

Eiropadomes 2004. gada 17. un 18. jūnija sanāksmē atzinīgi tika novērtēti Eiropas Komisijas priekšlikumi par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) un apstiprināti Padomes 2004. gada 14. jūnija secinājumi.

(3)

Padome pēc tam šo politiku vairākkārt ir apstiprinājusi savos secinājumos.

(4)

Padome 2007. gada 5. martā pauda atbalstu Eiropas Komisijas 2006. gada 4. decembra paziņojumā izklāstītajai vispārējai pieejai, saskaņā ar kuru EKP partnervalstis atbilstīgi to sasniegumiem var piedalīties Kopienas aģentūru darbā un Kopienas programmās, ja to pieļauj juridiskais pamats.

(5)

Azerbaidžāna ir paudusi vēlmi piedalīties vairākās Savienības programmās.

(6)

Īpašos noteikumus par Azerbaidžānas līdzdalību katrā atsevišķā programmā, jo īpaši Azerbaidžānai maksājamo finansiālo ieguldījumu, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras, būtu jānosaka ar Eiropas Komisijas un Azerbaidžānas kompetento iestāžu vienošanos,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Azerbaidžānai ir atļauts piedalīties visās pašreizējās un turpmākās Savienības programmās, kas saskaņā ar attiecīgajiem minēto programmu pieņemšanas noteikumiem ir atvērtas Azerbaidžānas līdzdalībai.

2. pants

Azerbaidžāna sniedz finansiālu ieguldījumu Eiropas Savienības vispārējā budžetā atbilstīgi īpašajām programmām, kurās Azerbaidžāna piedalās.

3. pants

Azerbaidžānas pārstāvjiem kā novērotājiem un saistībā ar jautājumiem, kuri attiecas uz Azerbaidžānu, ir atļauts piedalīties pārvaldības komitejās, kas atbildīgas par to Savienības programmu uzraudzību, kurās Azerbaidžāna veic finansiālu ieguldījumu.

4. pants

Projektiem un iniciatīvām, ko iesniedz Azerbaidžānas dalībnieki, iespēju robežās piemēro tos pašus nosacījumus, noteikumus un procedūras, kas attiecas uz konkrētajām programmām un tiek piemērotas dalībvalstīm.

5. pants

1.   Īpašos noteikumus par Azerbaidžānas līdzdalību katrā atsevišķā Savienības programmā, jo īpaši Azerbaidžānai maksājamo finansiālo ieguldījumu, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras, nosaka ar Eiropas Komisijas un Azerbaidžānas kompetento iestāžu vienošanos, balstoties uz attiecīgo programmu noteiktajiem kritērijiem.

2.   Ja Azerbaidžāna piesakās Savienības ārējai palīdzībai, lai piedalītos kādā noteiktā Savienības programmā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1638/2006 (2) 3. pantu vai, ievērojot jebkuru līdzīgu regulu, ar kuru paredz Savienības ārējo palīdzību Azerbaidžānai un kuru var pieņemt nākotnē, nosacījumus, kas reglamentē to, kā Azerbaidžāna izmanto Savienības ārējo palīdzību, nosaka finansēšanas nolīgumā, jo īpaši saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1638/2006 20. pantu.

6. pants

1.   Katrā līgumā, kas noslēgts saskaņā ar 5. pantu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 966/2012 (3) ir noteikts, ka finanšu kontroli vai revīzijas vai citas pārbaudes, tostarp administratīvas pārbaudes, veic Eiropas Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palāta, vai tās tiek veiktas šo iestāžu uzraudzībā.

2.   Izstrādā detalizētus noteikumus par finanšu kontroli un revīzijām, administratīvajiem pasākumiem, sankcijām un piedziņu, kas Eiropas Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palātai piešķir tādas pilnvaras, kuras ir līdzvērtīgas to pilnvarām attiecībā uz palīdzības saņēmējiem vai līgumslēdzējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

7. pants

1.   Šo protokolu piemēro laikposmā, kurā spēkā ir nolīgums.

2.   Šo protokolu Puses paraksta un apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

3.   Katra Puse var šo protokolu denonsēt, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Šis protokols zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas. Protokola izbeigšana pēc jebkuras Puses denonsēšanas neietekmē pārbaudes un kontroles, kas attiecīgos gadījumos jāveic saskaņā 5. un 6. pantu.

8. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas un reizi trijos gados pēc tam abas Puses var pārskatīt šā protokola īstenošanu, pamatojoties uz Azerbaidžānas faktisko līdzdalību Savienības programmās.

9. pants

Šo protokolu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētā līguma nosacījumiem, un, no otras puses, Azerbaidžānas teritorijā.

10. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, viena otrai paziņojušas, ka ir pabeigtas to procedūras, kas vajadzīgas, lai protokols stātos spēkā.

2.   Puses vienojas, ka līdz protokola spēkā stāšanās brīdim tās šo protokolu piemēro provizoriski no tā parakstīšanas dienas līdz tā noslēgšanai vēlāk.

11. pants

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

12. pants

Šis protokols ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un azerbaidžāņu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses (OV L 246, 17.9.1999., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


Top