EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0772

2014/772/ES: Apvienotās muitas sadarbības komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās, Lēmums ( 2014. gada 16. maijs ) attiecībā uz Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas un Ķīnas Tautas Republikas Sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumu programmas savstarpēju atzīšanu

OJ L 315, 1.11.2014, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/772/oj

1.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/46


APVIENOTĀS MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJAS, KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR NOLĪGUMU STARP EIROPAS KOPIENU UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR SADARBĪBU UN SAVSTARPĒJO ADMINISTRATĪVO PALĪDZĪBU MUITAS LIETĀS, LĒMUMS

(2014. gada 16. maijs)

attiecībā uz Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas un Ķīnas Tautas Republikas Sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumu programmas savstarpēju atzīšanu

(2014/772/ES)

APVIENOTĀ MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJA (“JCCC”),

ņemot vērā 2004. gada 8. decembrī parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās (“CCMAAA”) un jo īpaši tā 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

atzīstot, ka Eiropas Savienība (“Savienība”) un Ķīnas Tautas Republika (“Ķīna”) ir apņēmušās stiprināt savu muitas sadarbību saskaņā ar stratēģisko satvaru ES un Ķīnas muitas sadarbībai,

apstiprinot Savienības un Ķīnas apņemšanos atvieglot tirdzniecību un vienkāršot prasības un formalitātes attiecībā uz preču ātru izlaišanu un muitošanu,

apstiprinot, ka to attiecīgo atzīto komersantu (AEO) programmu savstarpēja atzīšana var ievērojami uzlabot drošību un drošumu un atvieglot starptautiskās tirdzniecības piegādes ķēdes darbību,

apstiprinot, ka minētās programmas ir balstītas uz starptautiski atzītiem drošības standartiem, kas ieteikti Pasaules Muitas organizācijas pieņemtajā SAFE standartu kopumā (“SAFE kopums”),

ņemot vērā, ka Savienības AEO programma un Ķīnas Sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumu programma (“programmas”) ir drošības un atbilstības iniciatīvas un ka kopīgā izvērtēšanā konstatēts, ka to kvalifikācijas standarti attiecībā uz drošību un drošumu ir saderīgi un nodrošina līdzvērtīgus rezultātus,

ņemot vērā, ka savstarpēja atzīšana ļauj Savienībai un Ķīnai nodrošināt atvieglojošas priekšrocības komersantiem, kuri ir veikuši ieguldījumus atbilstībā prasībām un piegādes ķēdes drošībā un ir sertificēti atbilstoši to attiecīgajām programmām,

ņemot vērā vajadzību minētajā nolūkā pieņemt praktiskus pasākumus saskaņā ar CCMAAA 17. panta 5. punktu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz šādām programmām un vienībām:

a)

Savienības AEO programma, kura attiecas uz AEO sertifikātu “Drošība un drošums” un AEO sertifikātu “Muitas procedūru vienkāršojumi/drošība un drošums”, kā paredzēts Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1) kopā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (2);

b)

Dekrēts (GACC) Nr. 170 par Ķīnas Tautas Republikas Galvenās muitas pārvaldes sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumiem, kurš grozīts ar Dekrētu (GACC) Nr. 197 (“MCME programma”) un attiecas uz AA klases uzņēmumiem; un

c)

komersanti, kuriem ir piešķirts AEO sertifikāts Savienībā, kā minēts a) punktā, un uzņēmumi, kuriem ir AA statuss saskaņā ar MCME programmu Ķīnā, kā minēts b) punktā (“programmas dalībnieki”).

2. pants

Savstarpēja atzīšana un atbildība par īstenošanu

1.   Savienības un Ķīnas programmas ar šo tiek savstarpēji atzītas kā saderīgas un līdzvērtīgas. Attiecīgo programmas dalībnieka statusu piešķiršana tiek savstarpēji akceptēta.

2.   CCMAAA 1. panta b) punktā definētās muitas iestādes (“muitas iestādes”) ir atbildīgas par šā lēmuma īstenošanu. Tās veic pasākumus, lai īstenotu šo lēmumu.

3. pants

Saderība

1.   Muitas iestādes nodrošina programmu saskaņotību. Programmām piemērojamie standarti paliek saderīgi šādās jomās:

a)

pieteikumu iesniegšanas process dalības piešķiršanai;

b)

pieteikumu novērtēšana; un

c)

dalības piešķiršana un dalības statusa pārvaldība.

2.   Muitas iestādes nodrošina, ka programmas darbojas SAFE kopuma kontekstā.

4. pants

Priekšrocības

1.   Katra muitas iestāde nodrošina līdzīgas priekšrocības programmas dalībniekiem saskaņā ar otras muitas iestādes programmu.

Priekšrocības cita starpā ir šādas:

a)

programmas dalībnieka statuss, ko atzinusi otra muitas iestāde, tiek labvēlīgi ņemts vērā riska novērtējumā, lai samazinātu inspekciju vai pārbaužu skaitu, un citos ar drošību un drošumu saistītos pasākumos;

b)

tiek ņemts vērā programmas dalībnieka statuss, ko atzinusi otra muitas iestāde, ar mērķi izturēties pret programmas dalībnieku kā pret drošu partneri, novērtējot prasības pieteikuma iesniedzējiem kā uzņēmējdarbības partneriem saskaņā ar savu programmu;

c)

tiek ņemts vērā programmas dalībnieka statuss, ko atzinusi otra muitas iestāde, nodrošinot prioritāru izturēšanos, ātru izskatīšanu, vienkāršotas formalitātes un ātru sūtījumu atlaišanu gadījumos, kad ir iesaistīts programmas dalībnieks;

d)

tiek mēģināts izveidot kopīgu uzņēmējdarbības nepārtrauktības mehānismu, lai reaģētu uz traucējumiem tirdzniecības plūsmās, ko izraisa paaugstināti drošības brīdinājumu līmeņi, robežu slēgšana un/vai dabas katastrofas, bīstamas ārkārtas situācijas vai citi būtiski negadījumi, kad muitas iestādes varētu pēc iespējas atvieglot un paātrināt ar programmas dalībniekiem saistīto prioritāro kravu kustību.

2.   Pēc pārskatīšanas procesa, kas minēts 7. panta 2. punktā, katra muitas iestāde var nodrošināt papildu atvieglojošas priekšrocības, tostarp procesu vienkāršošanu un kravu atlaišanas lielāku paredzamību, cik iespējams, sadarbībā ar citām valsts iestādēm.

3.   Katra muitas iestāde saglabā tiesības apturēt priekšrocības, kas sniegtas otras muitas iestādes programmas dalībniekiem atbilstīgi šim lēmumam. Ja viena no muitas iestādēm šādi aptur priekšrocības, tā to pamato un nekavējoties par to paziņo otrai muitas iestādei apspriešanās un pienācīgas novērtēšanas nolūkā.

4.   Lai nodrošinātu tūlītēju analīzi par otras muitas iestādes piešķirto priekšrocību un statusa atbilstību, katra muitas iestāde otrai muitas iestādei ziņo par pārkāpumiem, kuros iesaistīti otras muitas iestādes programmas dalībnieki.

5. pants

Informācijas apmaiņa un saziņa

1.   Muitas iestādes uzlabo savstarpējo saziņu, lai efektīvi īstenotu šo lēmumu. Tās apmainās ar informāciju un veicina saziņu attiecībā uz savām programmām:

a)

nodrošinot viena otru ar detalizētu informāciju par savas programmas dalībniekiem, ievērojot 4. punktu;

b)

savlaicīgi sniedzot atjauninātu informāciju par savu programmu darbību un attīstību;

c)

apmainoties ar informāciju par piegādes ķēdes drošības politiku un tendencēm;

d)

nodrošinot efektīvu aģentūru saziņu starp Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu un Ķīnas Tautas Republikas Galveno muitas pārvaldi, lai uzlabotu riska pārvaldības praksi, ko piegādes ķēdes drošības jomā piemēro programmas dalībnieki.

2.   CCMAAA 17. pants attiecas uz jebkādu informācijas apmaiņu saskaņā ar šo lēmumu.

3.   Informācijas un ar to saistīto datu apmaiņu veic sistemātiski, elektroniskā veidā.

4.   Informācija, ar kuru apmainās par programmas dalībniekiem, ietver tikai šādus elementus:

a)

programmas dalībnieka nosaukumu;

b)

programmas dalībnieka adresi;

c)

programmas dalībnieka statusu;

d)

apstiprināšanas vai atļaujas piešķiršanas datumu;

e)

apturēšanas vai atsaukšanas gadījumus;

f)

individuālo atļaujas numuru (piemēram, EORI vai AEO numurs); un

g)

citu informāciju, kuru var kopīgi noteikt muitas iestādes un kurai vajadzības gadījumā piemēro nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

6. pants

Datu apstrāde

1.   Visu informāciju, ieskaitot personas datus, ar ko apmainās saskaņā ar šo lēmumu, iegūst, izmanto un apstrādā tikai muitas iestādes un tikai šā lēmuma īstenošanas nolūkā.

2.   Visa informācija, kas jebkādā veidā paziņota saskaņā ar šo lēmumu, ir konfidenciāla vai ierobežota, ņemot vērā katrā Pusē piemērojamos noteikumus, un uz to attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums.

3.   Muitas iestādes nodrošina, ka informācija, ar kuru apmainās, ir precīza un tiek regulāri atjaunināta, turklāt tiek izmantotas atbilstošas informācijas dzēšanas procedūras. Gadījumā, ja muitas iestādes nosaka, ka saskaņā ar šo lēmumu sniegtā informācija būtu jāmaina, muitas iestāde, kas sniedz šo informāciju, nekavējoties paziņo saņēmējai muitas iestādei par šādām izmaiņām. Saņēmēja muitas iestāde minētās izmaiņas reģistrē tūlīt pēc šāda paziņojuma saņemšanas. Informāciju nedrīkst apstrādāt un uzglabāt ilgāk, nekā tas nepieciešams šā lēmuma īstenošanas nolūkā.

4.   Ja saskaņā ar šā lēmuma 4. un 5. pantu notiek personas datus saturošas informācijas apmaiņa, muitas iestādes veic arī nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību, drošību, konfidencialitāti un integritāti. Muitas iestādes jo īpaši nodrošina, ka:

a)

ir ieviesti drošības pasākumi (tostarp elektroniskie pasākumi), ar kuriem, pamatojoties uz vajadzību pēc informācijas, kontrolē piekļuvi informācijai, kas saskaņā ar šo lēmumu iegūta no otras muitas iestādes, un kontrolē to, ka informācija tiek izmantota tikai šā lēmuma vajadzībām;

b)

informācija, kas saskaņā ar šo lēmumu iegūta no otras muitas iestādes, ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, izplatīšanu, pārveidošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, izņemot tādā apmērā, cik tas nepieciešams 3. punkta īstenošanai;

c)

informācija, kas iegūta no citām muitas iestādēm saskaņā ar šo lēmumu, netiek nosūtīta kādai citai pusei, citai trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, vai kādai citai saņēmējas Puses valsts iestādei bez informācijas sniedzējas muitas iestādes iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Visu informāciju, kas nosūtīta ar iepriekšēju rakstisku piekrišanu, izmantos saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem un ievērojot jebkurus ierobežojumus, ko noteikusi iestāde, kura sniegusi minēto informāciju;

d)

informācija, kas saskaņā ar šo lēmumu iegūta no otras muitas iestādes, visu laiku tiek uzglabāta drošās elektroniskās un/vai papīra uzglabāšanas sistēmās. Par piekļuvi no otras muitas iestādes iegūtai informācijai, kā arī tās apstrādi un izmantošanu nodrošina reģistrus vai dokumentāciju.

5.   Programmas dalībnieks var prasīt piekļūt vai izlabot, bloķēt vai dzēst jebkurus personas datus, ar kuriem iespējama apmaiņa saskaņā ar šo lēmumu, kuri uz viņu attiecas un kurus apstrādā muitas iestāde. Katra muitas iestāde konsultē pirmajā instancē savus programmas dalībniekus par to, kā prasīt piekļūt, izlabot, bloķēt vai dzēst datus. Saņēmēja muitas iestāde izlabo visus nepareizos vai nepilnīgos datus.

6.   Attiecībā uz personas datiem, ar kuriem iespējama apmaiņa saskaņā ar šo lēmumu, programmas dalībniekiem ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību administratīvā kārtā un tiesā neatkarīgi no viņu valstspiederības vai dzīvesvietas valsts. Šajā sakarā katra muitas iestāde arī informē programmas dalībniekus par iespējām tiesību aizsardzībai administratīvā kārtā un tiesā.

7.   Pēc datu sniedzējas muitas iestādes pieprasījuma saņēmēja muitas iestāde atjaunina, labo, bloķē vai dzēš saskaņā ar šo lēmumu saņemto informāciju, kas ir nepareiza vai nepilnīga vai kuras ievākšana vai turpmāka apstrāde ir pretrunā ar šo lēmumu vai CCMAAA.

8.   Katra muitas iestāde paziņo otrai muitas iestādei, ja tai kļūst zināms, ka būtiska informācija, ko tā saskaņā ar šo lēmumu ir nosūtījusi otrai muitas iestādei vai saņēmusi no otras muitas iestādes, ir neprecīza vai neuzticama, vai par to ir nopietnas šaubas. Ja muitas iestāde konstatē, ka informācija, ko tā saskaņā ar šo lēmumu ir saņēmusi no otras muitas iestādes, ir neprecīza, tā veic visus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātos pret kļūdainu paļaušanos uz šādu informāciju, ieskaitot papildinātu, dzēstu vai labotu informāciju.

9.   To, kā abas muitas iestādes pilda šā panta noteikumus, uzrauga un pārskata atbilstošā iestāde. Savienībā minētās iestādes ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs un Savienības dalībvalstu datu aizsardzības iestādes, bet Ķīnā minētā iestāde ir Ķīnas Galvenā muitas pārvalde. Minētajām iestādēm ir faktiskas uzraudzības, izmeklēšanas, iejaukšanās un pārskatīšanas pilnvaras, kā arī pilnvaras attiecīgu likumpārkāpumu gadījumos vērsties tiesā. Minētās iestādes nodrošina, ka sūdzības par neatbilstību tiek saņemtas, izmeklētas, uz tām tiek atbildēts un saistībā ar tām tiek veikta nepieciešamā rīcība.

10.   JCCC pārskata personas datu apstrādi saskaņā ar šo lēmumu. Šādu pārskatīšanu veic vismaz reizi divos gados pēc vienas no muitas iestādēm pieprasījuma. Katra muitas iestāde sniedz vajadzīgo informāciju par pasākumiem, kuri veikti, lai nodrošinātu atbilstību, sniedz piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem, sistēmām un personālam un pārtrauc datu apstrādi, ja tā varētu būt pretrunā šim lēmumam.

7. pants

Apspriešanās un pārskatīšana

1.   Visus jautājumus, kas saistīti ar šā lēmuma īstenošanu, izskata muitas iestāžu apspriedēs JCCC ietvaros.

2.   JCCC regulāri pārskata šā lēmuma īstenošanu. Pārskatīšanas process jo īpaši var ietvert:

a)

kopīgas pārbaudes, lai identificētu stiprās puses un vājās vietas, īstenojot savstarpējo atzīšanu;

b)

viedokļu apmaiņu par informāciju, ar kuru jāapmainās, un priekšrocībām, tostarp turpmākām priekšrocībām, ko komersantiem piešķir saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

c)

viedokļu apmaiņu par drošības noteikumiem, piemēram, protokoliem, kas jāievēro nopietna drošības starpgadījuma laikā un pēc tā (uzņēmējdarbības atsākšana) vai kad apstākļi attaisno savstarpējas atzīšanas apturēšanu;

d)

šā lēmuma 4. panta 3. punktā minētās priekšrocību apturēšanas izskatīšanu;

e)

pārskatīšanu saistībā ar šā lēmuma 6. panta īstenošanu.

8. pants

Stāšanās spēkā un apturēšana

1.   Šajā lēmumā paredzētā sadarbība stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.

2.   Katra no muitas iestādēm katrā laikā var apturēt sadarbību saskaņā ar šo lēmumu, bet par to rakstiski brīdinot vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš.

Pekinā, 2014. gada 16. maijā

ES un Ķīnas Apvienotās muitas sadarbības komitejas vārdā

Eiropas Komisijas vārdā –

Algirdas ŠEMETA

Ķīnas Tautas Republikas Galvenās muitas pārvaldes vārdā –

YU Guangzhou


(1)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


Top