Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1031(01)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

OJ L 289, 31.10.2013, p. 2–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/2


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

un

ARMĒNIJAS REPUBLIKA, turpmāk “Armēnija”,

turpmāk “Puses”,

VĒLOTIES atvieglot cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā, atvieglojot vīzu izsniegšanu Armēnijas pilsoņiem,

ŅEMOT VĒRĀ Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses, kā arī Pušu nodomu noslēgt ES un Armēnijas Asociācijas nolīgumu,

ŅEMOT VĒRĀ Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē 2009. gada 7. maijā un Varšavas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada 30. septembrī pieņemtajās kopīgajās deklarācijās apliecināto politisko atbalstu vīzu režīma liberalizācijai drošā vidē,

VĒLREIZ APSTIPRINOT nodomu pakāpeniski veikt pasākumus, lai piemērotā brīdī panāktu bezvīzu ieceļošanas režīmu saviem pilsoņiem, ciktāl ir izpildīti labi kontrolētas un drošas mobilitātes priekšnosacījumi,

PATUROT PRĀTĀ, ka no 2013. gada 10. janvāra visi Savienības pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības, ceļojot uz Armēniju uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Armēnijas teritoriju tranzītā,

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Armēnija atjaunotu vīzas prasību Savienības pilsoņiem vai konkrētām to kategorijām, tad, pamatojoties uz savstarpīguma principu, tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Armēnijas pilsoņiem, tiktu automātiski piemēroti attiecīgajiem Savienības pilsoņiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka šādas vīzu prasības var atjaunot tikai visiem Savienības pilsoņiem vai konkrētām Savienības pilsoņu kategorijām,

ATZĪSTOT, ka atvieglināšana nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā, kuri pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dāniju,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Piemērošanas joma un mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglot vīzu izsniegšanu Armēnijas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Ja Armēnija atjauno vīzas prasību Savienības pilsoņiem vai dažām to kategorijām, pamatojoties uz savstarpīguma principu, uz attiecīgajiem Savienības pilsoņiem automātiski attiecas tādi paši vīzu režīma atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Armēnijas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu režīma atvieglojumi attiecas uz Armēnijas pilsoņiem, ja viņi jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Savienības vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Jautājumiem, kas nav reglamentēti ar šo nolīgumu, piemēram, atteikums izsniegt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījumi par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas atteikums un izraidīšanas pasākumi, ir piemērojami Armēnijas vai dalībvalstu, vai Savienības tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

b)

“Savienības pilsonis” ir a) punktā definētās dalībvalsts pilsonis;

c)

“Armēnijas pilsonis” ir persona, kurai ir Armēnijas pilsonība saskaņā ar Armēnijas Republikas tiesību aktiem;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja, kas vajadzīga tranzītam caur dalībvalstu teritoriju vai priekš uzturēšanās dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Armēnijas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk par 90 dienām.

4. pants

Dokumentārs pierādījums, kas apliecina brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādīto Armēnijas pilsoņu kategorijām attiecīgi norādītie dokumenti ir pietiekami, lai pamatotu mērķi ieceļošanai otras Puses teritorijā:

a)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (arī adoptētiem), vecākiem (arī aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Armēnijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, vai Savienības pilsoņus, kas uzturas dalībvalstī, kuras valstspiederīgie viņi ir:

uzņēmēja rakstisks uzaicinājums;

b)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, tostarp šādu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Armēnijai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

kompetentas Armēnijas iestādes vēstule, kas apliecina, ka vīzas pieprasītājs ir tās delegācijas dalībnieks vai attiecīgi tās delegācijas pastāvīgais dalībnieks, un ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekš minētajos pasākumos, vēstulei pievieno oficiālā ielūguma kopiju;

c)

skolēniem, studentiem, personām, kas iegūst pēcdiploma izglītību, un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp apmaiņas programmu, kā arī citu ar mācībām saistītu pasākumu ietvaros:

uzņemošās universitātes, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai dokuments, kas apliecina uzņemšanu, vai studenta apliecība, vai cits apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

d)

personām, kas ceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

e)

žurnālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas viņus pavada profesionālā statusā:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi arodorganizācija vai vīzas pieprasītāja darba devējs, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, un apstiprina, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu, vai kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tehniskais darbinieks, kas pavada žurnālistu profesionālā statusā;

f)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas viņus pavada profesionālā statusā:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas, dalībvalsts kompetentajām iestādēm, valsts sporta federācijām vai valsts olimpiskajām komitejām;

g)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma biroja vai filiāles, vai dalībvalstu valsts vai reģionālās iestādes, vai kādas dalībvalsts teritorijā notiekošu tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko atbilstoši valsts tiesību aktiem apstiprinājušas kompetentās iestādes;

h)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās attiecīgajā pasākumā;

i)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un personām, ko uzaicinājušas dalībvalstīs reģistrētas armēņu kopienas bezpeļņas organizācijas, ja šo personu ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām vai pasaules armēņu un kopienas atbalsta programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstveida uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju vai piedalās pasaules armēņu vai kopienas atbalsta programmās, un attiecīgā reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

j)

personām, kas piedalās zinātniskos, akadēmiskos, kultūras vai mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

k)

šoferiem, kas veic starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar Armēnijā registrētiem transportlīdzekļiem:

Armēnijas valsts starptautiskā autotransporta pārvadātāju sabiedrības (apvienības) rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, maršruts, ilgums un biežums;

l)

sadraudzības pilsētu un citu pašvaldības vienību organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu vai pašvaldības administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

m)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un saglabāšanu un ģimenes vai cita veida saikni starp vīzas pieprasītāju un apglabāto personu.

2.   Šā panta mērķiem rakstiskajā uzaicinājumā ietver šādus datus:

a)

par uzaicināto personu: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, pases numurs, ceļojuma laiks un mērķis, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā un bērnu vārdi;

b)

par uzaicinātāju: vārds, uzvārds un adrese;

c)

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija: pilns nosaukums un adrese, un:

ja uzaicinājumu izsniegusi organizācija vai iestāde – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājumu izsniegusi juridiska persona vai uzņēmums vai juridiskās personas vai uzņēmuma birojs vai filiāle, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto personu kategorijām visu kategoriju vīzas tiek izsniegtas saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus Pušu tiesību aktos paredzētus pamatojumus, ielūgumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz 5 gadiem šādām personu kategorijām:

a)

laulātajiem, bērniem (arī adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, un vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apciemo Armēnijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, vai Savienības pilsoņus, kas uzturas dalībvalstī, kuras valstspiederīgie viņi ir;

b)

valstu un reģionālo valdību, kā arī augstāko un konstitucionālo tiesu locekļiem, kas pilda dienesta pienākumus, ja viņi ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzas prasības;

c)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Armēnijai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā.

Atkāpjoties no iepriekš minētā, ja nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri nepārprotami attiecas uz īsāku laikposmu, daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu ierobežo uz minēto laikposmu, jo īpaši, ja:

šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām personām – Armēnijas pilsoņu, kas likumīgi uzturas Savienībā, uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš,

šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajām personām – amata pilnvaru termiņš,

šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām personām – oficiālas delegācijas pastāvīga dalībnieka statusa termiņš

ir īsāks par pieciem gadiem.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu personu kategorijām ar noteikumu, ka iepriekšējā gadā tās ir saņēmušas vismaz vienu vīzu un to ir izmantojušas atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Armēnijai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un personām, ko uzaicinājušas dalībvalstīs reģistrētas armēņu kopienas bezpeļņas organizācijas, ja šo personu ceļojuma uz dalībvalstīm mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp apmaiņas programmās vai pasaules armēņu un kopienas atbalsta programmās;

c)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm;

d)

personām, kas piedalās zinātniskos, kultūras vai mākslas pasākumos, tostarp universitātes un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri dodas uz dalībvalstīm;

e)

studentiem un personām, kuras iegūst pēcdiploma izglītību, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

f)

sadraudzības pilsētu un citu pašvaldības vienību organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

g)

personām, kam nepieciešams regulāri ieceļot medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamām pavadošām personām;

h)

žurnālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas viņus pavada profesionālā statusā;

i)

uzņēmējiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

j)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas viņus pavada profesionālā statusā;

k)

šoferiem, kas veic starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar Armēnijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Atkāpjoties no pirmā teikuma, ja nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri nepārprotami attiecas uz īsāku laikposmu, daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu ierobežo uz minēto laikposmu.

3.   Šā panta 2. punktā minēto kategoriju personām dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no 2 līdz 5 gadiem ar noteikumu, ka iepriekšējos 2 gados tās ir izmantojušas uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība vai nodoms ceļot bieži vai regulāri nepārprotami attiecas uz īsāku laikposmu, – tādā gadījumā daudzkārtējās ieceļošanas vīzas derīguma termiņu ierobežo uz minēto laikposmu.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minēto personu kopējais uzturēšanās ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu ir EUR 35.

Saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru iepriekš minēto summu var pārskatīt.

2.   Neskarot šā panta 3. punktu, no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu ir atbrīvotas šādas personu kategorijas:

a)

pensionāri;

b)

bērni līdz 12 gadu vecumam;

c)

valstu un reģionālo valdību, kā arī augstāko un konstitucionālo tiesu locekļi, ja viņi ar šo nolīgumu nav jau atbrīvoti no vīzas prasības;

d)

personas ar invaliditāti un, ja vajadzīgs, tās pavadošās personas;

e)

Armēnijas pilsoņu, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, vai Savienības pilsoņu, kas uzturas dalībvalstī, kuras valstspiederīgie viņi ir, tuvi radinieki – laulātais, bērni (arī adoptētie), vecāki (arī aizbildņi), vecvecāki vai mazbērni;

f)

oficiālu delegāciju dalībnieki, tostarp oficiālo delegāciju pastāvīgie dalībnieki, kas pēc Armēnijai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā;

g)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp apmaiņas programmās, kā arī citu ar mācībām saistītu pasākumu dēļ;

h)

žurnālisti un tehniskie darbinieki, kas viņus pavada profesionālā statusā;

i)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas viņus pavada profesionālā statusā;

j)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji un personas, ko uzaicinājušas dalībvalstīs reģistrētas armēņu kopienas bezpeļņas organizācijas, ja šo personu ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp apmaiņas programmās vai pasaules armēņu un kopienas atbalsta programmās;

k)

personas, kas piedalās zinātniskos, akadēmiskos, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

l)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda to vajadzību ceļot humānu apsvērumu dēļ, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstēšanos, un persona, kas šādu personu pavada; vai lai piedalītos tuva radinieka bēres vai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku.

3.   Ja dalībvalsts vīzas izsniegšanas nolūkā sadarbojas ar ārpakalpojumu sniedzēju, ārpakalpojumu sniedzējs var iekasēt maksu par pakalpojumu. Minētā maksa ir samērīga ar izmaksām, kas ārpakalpojuma sniedzējam radušās, pildot tā uzdevumus, un tā nepārsniedz EUR 30. Dalībvalstis saglabā iespēju visiem vīzas pieprasītājiem iesniegt pieteikumus tieši to konsulātos.

Savienībā ārpakalpojumu sniedzējs veic savu darbību saskaņā ar Vīzu kodeksu un pilnībā ievērojot Armēnijas tiesību aktus.

7. pants

Vīzas pieteikuma izskatīšanas termiņš

1.   Dalībvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības lēmumu par pieprasījumu izsniegt vīzu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma par vīzas pieteikumu pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 2 darbdienām vai mazāk.

4.   Ja vīzas pieprasītājiem ir jāvienojas par pieteikuma iesniegšanas laiku, parasti pieteikuma iesniegšanas apmeklējums notiek divu nedēļu laikā pēc dienas, kad apmeklējums lūgts. Pamatotos steidzamības gadījumos konsulāts vīzas pieprasītājiem var atļaut iesniegt pieteikumus, iepriekš nenosakot apmeklējuma laiku vai pieņemot viņus nekavējoties.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Savienības un Armēnijas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, kamēr viņi uzturas Armēnijas vai dalībvalstu teritorijā, var atstāt Armēnijas vai dalībvalstu teritoriju bez vīzas vai citas atļaujas ar dalībvalstu vai Armēnijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Armēnijas pilsoņiem, kuriem nepārvaramas varas vai humānu apsvērumu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai viņi atgrieztos savā dzīvesvietas valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Armēnijas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst bez vīzas ieceļot dalībvalstu teritorijā, izceļot no tās vai šķērsot to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas bez vīzas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot Savienības noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Armēnijas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldei

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk “komiteja”), kurā ir Savienības un Armēnijas pārstāvji. Savienību pārstāv Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai galvenokārt ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu interpretāciju vai piemērošanu.

3.   Komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, bet vismaz vienreiz gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Armēniju

Šis nolīgums no stāšanās spēkā brīža prevalē pār jebkuriem starp atsevišķām dalībvalstīm un Armēniju noslēgtu divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu vai vienošanos noteikumiem, ciktāl šo nolīgumu vai vienošanos noteikumi attiecas uz ar šo nolīgumu reglamentētiem jautājumiem.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir paziņojušas viena otra par iepriekš minēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā tikai vienlaikus ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēniju par atpakaļuzņemšanu, ja pēdējais stājas spēkā pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Katra Puse šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji pārtraukt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai iedzīvotāju veselības apsvērumu dēļ. Lēmumu par pārtraukšanu otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā. Puse, kas pārtraukusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz pārtraukšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Katra no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc minētā paziņojuma dienas.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un armēņu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


NOLĪGUMA PROTOKOLS

par dalībvalstīm, kas pilnībā nepiemēro Šengenas acquis

Tās dalībvalstis, kam ir saistošs Šengenas acquis, bet kas vēl neizsniedz Šengenas vīzas, gaidot attiecīgu Padomes lēmumu par šo jautājumu, izsniedz valsts vīzas, kuras ir derīgas vienīgi šo valstu teritorijā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 582/2008/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to attiecīgajām teritorijām Bulgārija, Kipra un Rumānija dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts vīzām (1), ir veikti saskaņoti pasākumi, lai vienkāršotu Šengenas vīzu un Šengenas uzturēšanās atļauju turētāju tranzītu caur to dalībvalstu teritorijām, kas šobrīd vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis.


(1)  OV L 161, 20.6.2008., 30. lpp.


Kopīgā deklarācija par nolīguma 10. pantu attiecībā uz diplomātiskajām pasēm

Savienība vai Armēnija saskaņā nolīguma 14. panta 5. punktā noteikto procedūru var daļēji apturēt šā nolīguma un jo īpaši 10. panta darbību, ja otra Puse ļaunprātīgi izmanto 10. panta īstenošanu vai tā izraisa sabiedriskās drošības apdraudējumu.

Ja 10. panta īstenošana tiek apturēta, abas Puses ar šo nolīgumu izveidotajā Apvienotajā komitejā sāk pārrunas, lai atrisinātu problēmas, kas izraisījušas šo apturēšanu.

Abas Puses prioritāri pasludina savu apņemšanos panākt augsta līmeņa dokumentu drošību diplomātiskajām pasēm, it īpaši integrējot biometriskos identifikatorus. No Savienības puses tas tiks nodrošināts saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas Padomes Regulā (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (1).


(1)  OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.


Eiropas Savienības deklarācija par dokumentiem, kas iesniedzami, pieprasot īstermiņa vīzas

Pirms stāsies spēkā Eiropas Savienības un Armēnijas Nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu, Eiropas Savienība palielinās pūles un centīsies izstrādāt minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji no Armēnijas saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju saskaņā ar Vīzu kodeksa 47. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un principā viņiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus apliecinošos dokumentus.

Iepriekš minētā informācija ir jāizplata pēc iespējas plašāk (izmantojot konsulātu informācijas dēļus, brošūras, tīmekļa vietnes).


Kopīgā deklarācija par Dāniju

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūru.

Šādos apstākļos būtu atbilstīgi, ka Dānijas un Armēnijas iestādes nekavējoties noslēgtu divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Savienību un Armēniju.


Kopīgā deklarācija par Apvienoto Karalisti un Īriju

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijā.

Šādos apstākļos būtu atbilstīgi, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Armēnijas iestādes noslēgtu divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu.


Kopīgā deklarācija par Islandi, Norvēģiju, Šveici un Lihtenšteinu

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Savienību un Šveici, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija un 2004. gada 26. oktobra nolīgumus par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

Šādos apstākļos būtu atbilstīgi, ka Šveices, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas un Armēnijas iestādes nekavējoties noslēgtu divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Savienību un Armēniju.


Kopīgā deklarācija par sadarbību jautājumos, kas saistīti ar ceļošanas dokumentiem

Puses vienojas, ka Apvienotajai komitejai, kas izveidota ar nolīguma 12. pantu, uzraugot nolīguma īstenošanu, jāizvērtē attiecīgo ceļošanas dokumentu drošības līmeņa ietekme uz nolīguma darbību. Tāpēc Puses vienojas regulāri informēt viena otru par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vairāku ceļošanas dokumentu vienlaicīgu esamību, izstrādātu ceļošanas dokumentu drošības tehniskos aspektus, kā arī par pasākumiem saistībā ar ceļošanas dokumentu personalizācijas procesu.


Top