Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0162

2012/162/ES: Lēmums Nr. 1/2011, ko pieņem Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, ( 2011. gada 20. decembris ) par to, lai 1. pielikumā iekļautu jaunu 19. nodaļu “Trošu ceļu iekārtas” un atjauninātu 1. pielikumā minētās atsauces uz tiesību aktiem

OJ L 80, 20.3.2012, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/162(1)/oj

20.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/31


LĒMUMS Nr. 1/2011, KO PIEŅEM KOMITEJA, KURA IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR NOLĪGUMU STARP EIROPAS KOPIENU UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJU PAR SAVSTARPĒJU ATZĪŠANU SAISTĪBĀ AR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMU,

(2011. gada 20. decembris)

par to, lai 1. pielikumā iekļautu jaunu 19. nodaļu “Trošu ceļu iekārtas” un atjauninātu 1. pielikumā minētās atsauces uz tiesību aktiem

(2012/162/ES)

KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu (“nolīgums”) un jo īpaši tā 10. panta 4. un 5. punktu un 18. panta 2. punktu,

tā kā nolīguma 10. panta 5. punktā paredzēts, ka Komiteja pēc vienas puses ierosinājuma drīkst grozīt nolīguma pielikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1.

Lai nolīgumā iekļautu jaunu 19. nodaļu “Trošu ceļu iekārtas”, tā 1. pielikumu “Produktu nozares” groza saskaņā ar šā lēmuma A papildinājumā izklāstītajiem noteikumiem.

2.

Nolīguma 1. pielikumu “Produktu nozares” groza saskaņā ar šā lēmuma B papildinājumā izklāstītajiem noteikumiem.

3.

Šo lēmumu, kas sagatavots divos eksemplāros, paraksta Komitejas pārstāvji, kuri ir pilnvaroti rīkoties pušu vārdā. Šis lēmums ir spēkā no dienas, kad saņemts pēdējais no minētajiem parakstiem.

Parakstīts Bernē, 2011. gada 20. decembrī

Šveices Konfederācijas vārdā –

Christophe PERRITAZ

Parakstīts Briselē, 2011. gada 14. decembrī

Eiropas Savienības vārdā –

Fernando PERREAU DE PINNINCK


A PAPILDINĀJUMS

Nolīguma 1. pielikumā “Produktu nozares” iekļauj šādu 19. nodaļu “Trošu ceļu iekārtas”:

“19.   NODAĻA

TROŠU CEĻU IEKĀRTAS

I   IEDAĻA

Normatīvie un administratīvie akti

Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts

Eiropas Savienība

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/9/EK par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (OV L 106, 3.5.2000., 21. lpp.; turpmāk – Direktīva 2000/9/EK)

Šveice

2006. gada 23. jūnija Federālais likums par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (RO 2006 5753), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 20. martā (RO 2009 5597)

2006. gada 21. decembra Rīkojums par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (RO 2007 39), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 11. jūnijā (RO 2010 2749)

II   IEDAĻA

Atbilstības novērtēšanas struktūras

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šā nolīguma 10. pantu, ievērojot nolīguma 11. pantā aprakstīto procedūru, sagatavo un atjaunina atbilstības novērtēšanas struktūru sarakstu.

III   IEDAĻA

Norīkotājas iestādes

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šā nolīguma 10. pantu, sagatavo un atjaunina to norīkotāju iestāžu sarakstu, par kurām puses ir paziņojušas.

IV   IEDAĻA

Īpaši noteikumi attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūru noteikšanu

Atbilstības novērtēšanas struktūru norīkošanai norīkotājas iestādes ievēro šā nolīguma 2. pielikumā ietvertos vispārējos principus un Direktīvas 2000/9/EK VIII pielikumā izklāstītos novērtēšanas kritērijus.

V   IEDAĻA

Papildnoteikumi

1.   Informācijas apmaiņa

Puses saskaņā ar šā nolīguma 9. un 12. pantu apmainās ar informāciju, kas vajadzīga, lai šo nodaļu atbilstoši īstenotu.

Šveices un dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī Eiropas Komisija jo īpaši apmainās ar Direktīvas 2000/9/EK 11. un 14. pantā minēto informāciju.

Atbilstības novērtēšanas iestādes, kas nozīmētas saskaņā ar šā pielikuma IV iedaļu, apmainās ar Direktīvas 2000/9/EK V pielikumā minēto informāciju attiecībā uz “B” moduļa 7. un 8. punktu, “D” moduļa 6. punktu un “H” moduļa 6. un 7.5. punktu.

2.   Tehniskā dokumentācija

Ir pietiekami, ka ražotāji, to pilnvarotie pārstāvji vai personas, kas atbild par produktu laišanu tirgū, glabā tehnisko dokumentāciju atbilstoši Direktīvā 2000/9/EK noteiktajam vienas puses teritorijā.

Ar šo puses apņemas pēc otras puses iestāžu pieprasījuma nosūtīt visu attiecīgo tehnisko dokumentāciju.

3.   Tirgus uzraudzība

Puses informē viena otru par to teritorijā izveidotajām iestādēm, kas atbildīgas par uzraudzības uzdevumu veikšanu saistībā ar pušu tiesību aktu īstenošanu, kā noteikts I iedaļā.

Puses informē viena otru par to tirgus uzraudzības darbībām, ko veic šim nolūkam norīkotās struktūras.”


B PAPILDINĀJUMS

I PIELIKUMA GROZĪJUMI

1.   NODAĻA

MAŠĪNAS

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Eiropas Savienības un Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Eiropas Savienība

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/127/EK, ar ko Direktīvu 2006/42/EK groza attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām (OV L 310, 25.11.2009., 29. lpp.)

Šveice

100.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

101.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)

102.

2008. gada 2. aprīļa Rīkojums par mašīnu drošumu (RO 2008 1785), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. maijā (RO 2010 2583)”

2.   NODAĻA

INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

101.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)”

5.   NODAĻA

GĀZES IEKĀRTAS UN BOILERI

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

101.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

102.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)”

6.   NODAĻA

SPIEDTVERTNES

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 1. punkts” atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Eiropas Savienība

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 16. jūnija Direktīva 2010/35/ES par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu (OV L 165, 30.6.2010., 1. lpp.)”

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

102.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

103.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)

104.

2002. gada 20. novembra Rīkojums par vienkāršo spiedtvertņu drošumu (RO 2003 38), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. maijā (RO 2010 2583)

105.

2002. gada 20. novembra Rīkojums par spiedtvertņu drošumu (RO 2003 38), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. maijā (RO 2010 2583)”

7.   NODAĻA

RADIOIEKĀRTAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU GALA IEKĀRTAS

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

1997. gada 30. aprīļa Federālais likums par telekomunikācijām (LTC) (RO 1997 2187), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 12. jūnijā (RO 2010 2617)

101.

2002. gada 14. jūnija Rīkojums par telekomunikāciju iekārtām (OIT) (RO 2002 2086), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 18. novembrī (RO 2009 6243)

102.

Federālā Sakaru biroja 2002. gada 14. jūnija Rīkojums par telekomunikāciju iekārtām (RO 2002 2111), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 7. aprīlī (RO 2011 1391)

103.

Federālā Sakaru biroja Rīkojuma par telekomunikāciju iekārtām 1. pielikums (RO 2002 2115), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2005. gada 21. novembrī (RO 2005 5139)

104.

Oficiālajā izdevumā Feuille Fédérale publicēto tehnisko standartu saraksts ar virsrakstiem un atsaucēm, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 3. maijā (FF 2011 0799)

105.

2007. gada 9. marta Rīkojums par telekomunikāciju pakalpojumiem (RO 2007 945), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 4. novembrī (RO 2009 5821)”

8.   NODAĻA

IERĪCES UN AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS, KO PAREDZĒTS LIETOT POTENCIĀLI SPRĀDZIENBĪSTAMĀ VIDĒ

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

1902. gada 24. jūnija Federālais likums par elektriskām vājas un spēcīgas strāvas iekārtām (RO 19 252 un RS 4 798), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2008. gada 20. martā (RO 2008 3437)

101.

1998. gada 2. marta Rīkojums par tādu iekārtu un aizsardzības sistēmu drošību, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē (RO 1998 963), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 11. jūnijā (RO 2010 2749)

102.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

103.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)”

9.   NODAĻA

ELEKTROIEKĀRTAS UN ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

1902. gada 24. jūnija Federālais likums par elektriskām vājas un spēcīgas strāvas iekārtām (RO 19 252 un RS 4 798), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2008. gada 20. martā (RO 2008 3437)

101.

1994. gada 30. marta Rīkojums par elektriskām vājas strāvas iekārtām (RO 1994 1185), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 18. novembrī (RO 2009 6243)

102.

1994. gada 30. marta Rīkojums par elektriskām spēcīgas strāvas iekārtām (RO 1994 1199), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1997. gada 8. decembrī (RO 1998 54)

103.

1997. gada 9. aprīļa Rīkojums par elektriskām zemsprieguma iekārtām (RO 1997 1016), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 11. jūnijā (RO 2010 2749)

104.

2009. gada 18. novembra Rīkojums par elektromagnētisko savietojamību (RO 2009 6243), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 24. augustā (RO 2010 3619)

105.

2002. gada 14. jūnija Rīkojums par telekomunikāciju iekārtām (OIT) (RO 2002 2086), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2009. gada 18. novembrī (RO 2009 6243)”

11.   NODAĻA

MĒRINSTRUMENTI UN FASĒJUMI

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

102.

1977. gada 9. jūnija Federālais likums par metroloģiju (RO 1977 2394), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 18. jūnijā (RO 2010 5003)

103.

1994. gada 23. novembra Rīkojums par mērvienībām (RO 1994 3109)

104.

2006. gada 15. februāra Rīkojums par mērinstrumentiem (RO 2006 1453), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 8. septembrī (RO 2010 4489)

105.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2004. gada 16. aprīļa Rīkojums par neautomātiskiem svariem (RO 2004 2093), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2006. gada 2. oktobrī (RO 2006 4189)

106.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par instrumentiem garuma mērīšanai (RO 2006 1433)

107.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par tilpuma mērīšanu (RO 2006 1525)

108.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par mērīšanas sistēmām šķidrumiem, izņemot ūdeni (RO 2006 1533), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 5. oktobrī (RO 2010 4595)

109.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par automātiskajiem svariem (RO 2006 1545)

110.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par siltumenerģijas mērinstrumentiem (RO 2006 1569)

111.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par gāzes daudzumu mērinstrumentiem (RO 2006 1591)

112.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par mērinstrumentiem izplūdes gāzēm no iekšdedzes dzinējiem (RO 2006 1599)

113.

Federālās Tieslietu un policijas ministrijas 2006. ada 19. marta Rīkojums par elektroenerģijas un jaudas mērinstrumentiem (RO 2006 1613)

114.

1986. gada 15. augusta Rīkojums par svariem (RO 1986 2022), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2006. gada 2. oktobrī (RO 2006 4193)”

14.   NODAĻA

LABA LABORATORIJAS PRAKSE (LLP)

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

1983. gada 7. oktobra Federālais likums par vides aizsardzību (RO 1984 1122), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. martā (RO 2010 3233)

101.

2000. gada 15. decembra Federālais likums par aizsardzību pret bīstamām vielām un preparātiem (RO 2004 4763), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2005. gada 17. jūnijā (RO 2006 2197)

102.

2005. gada 18. maija Rīkojums par aizsardzību pret bīstamām vielām un preparātiem (RO 2005 2721), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 10. novembrī (RO 2010 5223)

103.

2005. gada 18. maija Rīkojums par augu aizsardzības līdzekļu atļaujām (RO 2005 3035), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 17. jūnijā (RO 2011 2927)

104.

2000. gada 15. decembra Federālais likums par zālēm un medicīnas ierīcēm (RO 2001 2790), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 8. septembrī (RO 2010 4027)

105.

2001. gada 17. oktobra Rīkojums par zālēm (RO 2001 3420), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 8. septembrī (RO 2007 3863)”

15.   NODAĻA

ZĀĻU LRP INSPEKCIJA UN PARTIJAS SERTIFIKĀCIJA

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

2000. gada 15. decembra Federālais likums par zālēm un medicīnas ierīcēm (RO 2001 2790), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 8. septembrī (RO 2010 4027)

101.

2001. gada 17. oktobra Rīkojums par atļaujām zāļu jomā (RO 2001 3399), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 25. maijā (RO 2011 2561)

102.

Šveices Terapeitisko izstrādājumu aģentūras 2001. gada 9. novembra Rīkojums par zāļu tirdzniecības atļauju prasībām (RO 2001 3437), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2006. gada 22. jūnijā (RO 2006 3587)

103.

2001. gada 17. oktobra Rīkojums par farmaceitisku produktu klīnisko izpēti (RO 2001 3511), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 8. septembrī (RO 2010 4043)”

17.   NODAĻA

LIFTI

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Eiropas Savienības un Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Eiropas Savienība

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 29. jūnija Direktīva 95/16/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem (OV L 213, 7.9.1995., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.)

Šveice

100.

2009. gada 12. jūnija Federālais likums par produktu drošumu (RO 2010 2573)

101.

2010. gada 19. maija Rīkojums par produktu drošumu (RO 2010 2583)

102.

1999. gada 23. jūnija Rīkojums par liftu drošumu (RO 1999 1875), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. maijā (RO 2010 2583)”

18.   NODAĻA

BIOCĪDIE PRODUKTI

I iedaļā “Normatīvie un administratīvie akti”“Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts” atsauce uz Šveices tiesību aktiem ir jāsvītro un jāaizstāj ar šādu tekstu:

“Šveice

100.

2000. gada 15. decembra Federālais likums par aizsardzību pret bīstamām vielām un preparātiem (RO 2004 4763), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2005. gada 17. jūnijā (RO 2006 2197)

101.

1983. gada 7. oktobra Federālais likums par vides aizsardzību (RO 1984 1122), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 19. martā (RO 2010 3233)

102.

2005. gada 18. maija Rīkojums par biocīdo produktu laišanu tirgū un izmantošanu (RO 2005 2821), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 4. aprīlī (RO 2011 1403)”


Top